Projekt skierowany do osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego. WSFiZ przyznała 43 dotacje w wys. 40 000 zł, dzięki którym w województwie mazowieckiem powstały 43 nowe firmy!!!

1 czerwca 2011 r. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa rozpoczęła realizację projektu "Przedsiębiorcze Mazowsze" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi 3 372 867,40 zł.

Głównym celem projektu jest przygotowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 60 osób poprzez podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

 • Program szkoleniowo-doradczy dotyczący administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Warsztaty kształtujące umiejętności interpersonalne;
 • Doradztwo grupowe;
 • Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności (do 40 tysięcy złotych), a także podstawowe/przedłużone wsparcie pomostowe przez 6/12 miesięcy od rozpoczęcia działalności;
 • Doradztwo indywidualne;
 • Szkolenia specjalistyczne.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 60 osób - nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego. Do projektu priorytetowo zostały przyjęte osoby należące do następujących grup:

 • Kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci;
 • Osoby powyżej 45 r.ż.
 • Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy i pozostające bez zatrudnienia przez min. 3 m-ce od zwolnienia do dnia przystąpienia do projektu;
 • Osoby niepełnosprawne;

Rekrutacja do projektu prowadzona była w okresie 1-14 lipca 2011. O wyniku rekrutacji nie decydowała kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Termin "osoba nieaktywna zawodowo" został określony w Słowniczku terminologicznym dla Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL Zgodnie z tą definicją, osoba nieaktywna zawodowo to:

 • osoba w wieku 15-64 lata;
 • osoba pozostającą bez zatrudnienia, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni (osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy);

Więcej informacji o projekcie na stronie www.przedsiebiorczemazowsze.vizja.pl