Przed rozpoczęciem studiów kandydaci  nie będący obywatelami Polski muszą złożyć następujące dokumenty (osobiście lub pocztą):

  • oryginał dyplomu ukończenia szkoły średniej wraz z załącznikiem;
  • tłumaczenie dyplomu ukończenia szkoły średniej na język polski wraz z ocenami;
  • apostille świadectwa maturalnego (w przypadku świadectw wydanych przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku) albo oryginał (duplikat) świadectwa zagranicznego zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym działa szkoła – dla wszystkich oprócz Ukrainy i Białorusi;
  • nostryfikację dyplomu ukończenia szkoły średniej;
  • ubezpieczenie na okres studiów;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów;
  • aktualną wizę lub kartę pobytu;
  • kserokopię paszportu;
  • 2 fotografie formatu legitymacyjnego;
  • 2 umowy o warunkach odpłatności za studia pomiędzy uczelnią a studentem.

Informacje dostyczące zasad rekrutacji dostepne są na stronie https://rekrutacja.vizja.pl