Osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie naukowej "psychologia" mogą wnioskować o przeprowadzenie przewodu doktorskiego w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Oferta skierowana jest do osób, które osiągnęły już wysoki poziom zaawansowania w swojej pracy naukowej, a więc zazwyczaj tych, które pracują w zawodzie psychologa w jednostce nieakademickiej, tj. takiej, która nie posiada uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej „psychologia”. Osoby te zazwyczaj mają już skrystalizowane zainteresowania naukowe, znaczny dorobek naukowy (np. publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w realizacji projektów badawczych), znany jest też im warsztat badawczy psychologa itp. 

Osoba zainteresowana przeprowadzeniem przewodu doktorskiego w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie składa wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z następującymi załącznikami:

 • wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego >>druk do pobrania
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust, 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk
 • >>kwestionariusz osobowy<< obrazujący przebieg pracy zawodowej i / lub naukowej oraz wykaz prac naukowych kandydata;
 • potwierdzenie posiadania co najmniej dwóch publikacji, stanowiącej warunek wszczęcia przewodu doktorskiego – ksero strony tytułowej publikacji, link do strony internetowej lub zaświadczenie od wydawcy o przyjęciu publikacji do druku
 • co najmniej dwie opublikowane lub przyjęte do druku prace naukowe - pełny opis bibliograficzny >>druk do pobrania
 • zdjęcie (3,5x4,5)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • proponowany temat i koncepcja rozprawy doktorskiej zgodnie ze wzorem >>druk do pobrania, wersja wydrukowana oraz zapisana na płycie CD;
 • propozycję co do osoby promotora
 • pisemną zgodę zaproponowanego promotora na przyjęcie obowiązków promotorskich >>druk do pobrania
 • opinię merytoryczną zaproponowanego promotora odnośnie rozprawy doktorskiej wraz z informacją o stopniu zaawansowania rozprawy i przewidywanym terminie jej ukończenia;
 • informację o przebiegu i wynikach przewodu doktorskiego >>druk do pobrania
 • oświadczenie o pokryciu kosztów >>druk do pobrania lub >>druk do pobrania

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Prawa i obowiązki kandydata do stopnia doktora określa Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Więcej informacji związanych z przewodami doktorskimi można uzyskać pod nr tel.: 506 742 462