Osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dziedzinie nauk prawnych mogą wnioskować o przeprowadzenie przewodu doktorskiego w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Oferta skierowana jest do osób, które osiągnęły wysoki poziom zaawansowania w swojej pracy naukowej.

Osoba zainteresowana przeprowadzeniem przewodu doktorskiego w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie składa wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z następującymi załącznikami:

  • wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego >>druk do pobrania
  • >>kwestionariusz osobowy<< obrazujący przebieg pracy zawodowej i /lub naukowej oraz wykaz prac naukowych kandydata (do wypełnienia na stronie)
  • zdjęcie (3,5x4,5)
  • kserokopię dowodu osobistego
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego
  • propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej
  • pisemną zgodę zaproponowanego promotora na przyjęcie obowiązków promotorskich>>druk do pobrania
  • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora >>druk do pobrania
  • oświadczenie o pokryciu kosztów >>druk do pobrania lub >>druk do pobrania

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora