dr Robert Nowacki

ORCID: 0000-0001-7380-0672
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
IDEAS/RePEc: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Badania marketingowe, Badania rynkowe i marketingowe, Marketing międzynarodowy, Marketing w handlu i usługach, Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Podstawy marketingu, Podstawy reklamy, Psychologia reklamy, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Zachowania konsumentów

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1999-06-14 Doktor Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dziedzina nauk ekonomicznych Nauki o zarządzaniu nauki o zarządzaniu

Granty

Data projektu: 2007-01-23 - 2007-12-31
Kierownik: Robert Nowacki
Wykonawcy: Robert Nowacki
Celem głównym planowanego projektu badawczego było określenie skali i kierunku wpływu globalizacji na rozwój rynku reklamowego w Polsce. Cele szczegółowe koncentrowały się na rozpoznaniu globalnych uwarunkowań i przebiegu procesów zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach działających na rynku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego z zakresu działania tych przedsiębiorstw: wyłącznie krajowego i międzynarodowego (w tym globalnego). Kluczowe znaczenie miały analizy postępujących przemian globalizacyjnych w sferze percepcji reklamy (unifikacja wzorców konsumpcji, kultury, zwyczajów konsumpcji mediów itp.), świadczenia usług reklamowych (rozwój globalnych instytucji reklamowych – agencji, domów mediowych, stowarzyszeń funkcjonujących w branży reklamowej itp.), globalnego tworzenia strategii reklamowej przedsiębiorstw (standaryzacja strategii reklamowych, globalny wymiar korzystania z usług reklamowych itp.).
Przyjęta konwencja realizacji projektu miała za zadanie wzbogacić stan wiedzy o rozwoju rynku reklamowego w Polsce o mało eksponowany do tej pory wątek globalizacji reklamy. Istniejące opracowania z zakresu zarządzania reklamą podnoszą głównie aspekty metodologiczne, ewentualnie odnoszą się do samego oddziaływania reklamy. W znikomym stopniu poruszane są natomiast zagadnienia uwarunkowań o charakterze międzynarodowym, które w chwili obecnej nabierają coraz większego znaczenia.
Realizacja projektu obejmowała przeprowadzenie kompleksowych badań empirycznych obejmujących wszystkie trzy analizowane sfery podmiotowe rynku reklamowego: nadawców reklamy (przedsiębiorstwa), ogniwa pośredniczące i wspomagające (firmy działające w sektorze usług reklamowych) oraz odbiorców reklamy (konsumentów). Wyniki przeprowadzonych badań odniesione zostały do tendencji charakteryzujących rynek reklamowy w Polsce (z punktu widzenia wielkości i struktury). W kontekście realizacji założonych celów badawczych przeprowadzeno również na podstawie danych wtórnych analizę porównawczą rozwoju rynków reklamowych w Polsce i wybranych krajach europejskich.
W wyniku przeprowadzonych badań dokonano analizy wpływu procesów globalizacyjnych na rozwój rynku reklamowego. Badania prowadzone wśród przedsiębiorstw zagranicznych pokazały skalę wykorzystywania w Polsce reklamy o charakterze globalnym (około 40% wobec 60% reklam indywidualizowanych) oraz zachodzące w tym zakresie tendencje. Badania wśród przedsiębiorstw polskich uwidoczniły skalę identyfikacji zagrożenie jakie niesie dla rodzimych firm reklama globalna oraz pokazały kierunki jej przeciwdziałania podejmowane przez polskie firmy. Badania wśród odbiorców reklamy pozwoliły na rozpoznanie preferencji dotyczących przekazów reklamowych (standaryzowane versus indywidualizowane). Badania wśród agencji reklamowych pozwoliły na identyfikację opinii na temat tendencji zachodzących na rynku mediów i rynku reklamy z punktu widzenia konkurencji reklamowej między przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi.
Realizacja projektu badawczego pozwoliła zatem na zdobycie obszernych materiałów empirycznych, które upowszechniane były w postaci wystąpień i referatów konferencyjnych publikowanych w recenzowanych monografiach i czasopismach naukowych.
Data projektu: 2007-12-20 - 2008-03-31
Kierownik: Robert Nowacki
Wykonawcy: Robert Nowacki
Celem projektu była identyfikacja i analiza przebiegu procesów zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku polskim oraz ich znaczenia w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku polskim. Szczególnie istotnym elementem tego była identyfikacja występujących w tym zakresie barier oraz różnic istniejących między przedsiębiorstwami polskimi a firmami zagranicznymi. Istotą projektu było z jednej strony określenie roli podejmowanych działań reklamowych w podwyższaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, a z drugiej analiza efektywności procesów konkurencji reklamowej podejmowanych przez działające na polskim rynku podmioty.

W kontekście zachodzących na polskim rynku przemian związanych z szybkim rozwojem gospodarki wolnorynkowej zauważalna jest dominacja podmiotów zagranicznych, które wykorzystując swój potencjał organizacyjny, finansowy i marketingowy opanowują nasz rynek. Na tym tle uwidacznia się słabsza pozycja rodzimych przedsiębiorstw, które tracą dystans do zagranicznych konkurentów ze względu na niższą konkurencyjność. Źródła tej niższej konkurencyjności tkwią m.in. w niedostatecznie rozwiniętych, czy też mało efektywnych procesach reklamowych. W konsekwencji sformułowano hipotezę, iż jedną przyczyn niskiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw jest mała efektywność prowadzonych przez nie działań reklamowych. Hipoteza ta została zweryfikowana w rezultacie realizacji projektu.

W tym celu w projekcie zarysowane zostały następujące problemy badawcze:
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat konkurencyjności, jej uwarunkowań, stymulatorów i barier;
• zdiagnozowanie poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na tle ich zagranicznych konkurentów i identyfikacja czynników ją kształtujących wraz z określeniem znaczenia reklamy wśród tych czynników;
• identyfikacja przebiegu procesów reklamowych zachodzących w przedsiębiorstwach i ich ocena z punktu widzenia ich wpływu na poziom konkurencyjności;
• identyfikacja barier uniemożliwiających rozwój działań reklamowych i ich prawidłowe wykorzystanie jako narzędzia kształtowania konkurencyjności;
• ocena tendencji rozwojowych rynku reklamowego i jego perspektyw w najbliższych latach.

Za realizacją tego projektu badawczego przemawiały zarówno zmiany zachodzące na rynku w sferze całej gospodarki (systematyczny wzrost znaczenia reklamy jako czynnika wspierającego rozwój gospodarczy i konkurencyjność przedsiębiorstw), jak i w sferze gospodarstw domowych występujących jako odbiorcy działań reklamowych (szeroko pojmowane zmiany zachowań i wzorców konsumpcji o charakterze społecznym, kulturowym, ekonomicznym i psychologicznym). Istotną przesłanką przemawiającą za oryginalnością projektu był wąski zakres dotychczasowych prac badawczych w tym zakresie, z reguły ograniczających się do prezentacji teoretycznych koncepcji programowania działań reklamowych. Przebieg procesów zarządzania reklamą, a także zjawisko wpływu reklamy na przebieg procesów konkurencji na rynku, czy też kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw były praktycznie nie rozpoznane od strony empirycznej.

Realizacja projektu badawczego przeprowadzona została na podstawie analizy dostępnych danych wtórnych pochodzących z różnych instytucji zajmujących się problematyką reklamy i konkurencyjności, zarówno naukowych, jak i komercyjnych, oraz badań pierwotnych o charakterze ogólnopolskim przeprowadzanych wśród działających na polskim rynku przedsiębiorstw (polskich i zagranicznych). Badanie objęte zostały podmioty różnej wielkości, działające w zróżnicowanych sektorach szeroko rozumianego rynku produktów konsumpcyjnych. Do badań zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego realizowanego przez przeszkolonych ankieterów na podstawie kwestionariusza przygotowanego przez kierownika projektu.

Efektem końcowym projektu była identyfikacja możliwości poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez stosowanie efektywnych działań reklamowych. Na tej podstawie zaproponowane zostały rozwiązania umożliwiające zwiększenie efektywności działań reklamowych krajowych przedsiębiorstw jako czynnika kształtującego ich konkurencyjność, zgodnie ze standardami charakterystycznymi dla całego rynku europejskiego.

Wyniki realizacji projektu upowszechniane były w postaci artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz podczas wystąpień konferencyjnych.
Data projektu: 2008-09-25 - 2010-03-24
Kierownik: Robert Nowacki
Wykonawcy: Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Bitkowska
Celem projektu było zdiagnozowanie znaczenia innowacyjności (rozwiązań innowacyjnych) w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem w procesach kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku polskim oraz pokazanie możliwości zaimplementowania rozwiązań innowacyjnych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Szczególnie istotnym elementem była identyfikacja występujących w tym zakresie różnic między przedsiębiorstwami polskimi a zagranicznymi.

W kontekście zachodzących na polskim rynku przemian związanych z szybkim rozwojem gospodarki wolnorynkowej w ostatnich latach, zauważalna jest dominacja podmiotów zagranicznych, które wykorzystując swój potencjał organizacyjny, finansowy i marketingowy opanowują nasz rynek. Na tym tle uwidacznia się słabsza pozycja rodzimych przedsiębiorstw, które tracą dystans do zagranicznych konkurentów ze względu na niższą konkurencyjność. Źródła tej niższej konkurencyjności tkwią m. in. w niewielkiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Procesy kreowania, absorpcji i wdrażania innowacji w różnych obszarach zarządzania firmą są w przypadku większości przedsiębiorstw niedostatecznie rozwinięte lub mało efektywne.

Tradycyjne koncepcje innowacji i innowacyjności przedsiębiorstw sprowadzają te kwestie do problematyki zmian w sferach produktu (innowacje produktowe) i technologii (innowacje w zakresie stosowanych technologii wytwarzania). W dzisiejszych czasach zyskują na znaczeniu również rozwiązania innowacyjne stosowane w innych obszarach zarządzania. Rozwój konkurencji na rynku, zacieranie się różnic między produktami i transfer technologii wymuszają niejako poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej w innowacyjności funkcji zarządzania uznawanych w tradycyjnym łańcuchu wartości dodanej za wspomagające. Szczególnego znaczenia nabierają w tym układzie zarządzanie marketingiem, finansami, personelem, wiedzą, które z jednej strony dają szerokie możliwości wdrażania rozwiązań innowacyjnych, a z drugiej wymagają wzajemnej korelacji: optymalne zarządzanie marketingiem wymaga bowiem wsparcia ze strony odpowiedniej polityki finansowej, zaangażowania i kreatywności pracowników oraz wdrażania najnowszych osiągnięć wiedzy. W konsekwencji sformułowano hipotezę, iż jedną z przyczyn niskiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw jest mała innowacyjność ich procesów zarządzania w wymienionych obszarach. Hipoteza ta została zweryfikowana w rezultacie realizacji projektu.

W tym celu w projekcie zarysowane zostały następujące problemy badawcze:
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat konkurencyjności, jej uwarunkowań, stymulatorów i barier;
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców w roli różnych obszarów zarządzania w kształtowaniu konkurencyjności;
• zdiagnozowanie poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat innowacji, jej wyznaczników, stymulatorów, barier i możliwości wykorzystania w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem;
• zdiagnozowanie poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na tle ich zagranicznych konkurentów i identyfikacja czynników ją kształtujących wraz z określeniem znaczenia innowacji wśród tych czynników;
• identyfikacja zachowań innowacyjnych zachodzących w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem i ich ocena z punktu widzenia wpływu na poziom konkurencyjności;
• identyfikacja barier uniemożliwiających wdrażanie innowacji w procesach zarządczych, jako narzędzia kształtowania konkurencyjności;
• ocena możliwości i perspektyw wdrażania rozwiązań innowacyjnych w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem w najbliższych latach.

Za realizacją tego projektu badawczego przemawiały zarówno zmiany zachodzące na rynku w sferze całej gospodarki (wzrost znaczenia innowacji, jako czynnika wspierającego rozwój gospodarczy i konkurencyjność przedsiębiorstw), jak i uznanie innowacji za jeden z priorytetów polityki gospodarczej. Istotną przesłanką przemawiającą za oryginalnością projektu jest wąski zakres dotychczasowych prac badawczych w tym zakresie, z reguły ograniczających się do prezentacji teoretycznych koncepcji wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, głównie w sferze technologii lub rozwoju nowych produktów. Problematyka wykorzystania innowacji w innych dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem i ich wpływu na przebieg procesów konkurencji na rynku, czy też kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw jest praktycznie nie rozpoznana od strony empirycznej.

Realizacja tak sformułowanego projektu badawczego przeprowadzona została na podstawie analizy dostępnych danych wtórnych pochodzących z różnych instytucji zajmujących się problematyką zarządzania, innowacyjności i konkurencyjności, zarówno naukowych, jak i komercyjnych, oraz badań pierwotnych o charakterze ogólnopolskim przeprowadzanych wśród działających na polskim rynku przedsiębiorstw (polskich i zagranicznych). Efektem końcowym projektu była identyfikacja możliwości poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach zarządzania firmą. Na tej podstawie zaproponowane zostały rozwiązania umożliwiające zwiększenie efektywności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach krajowych, jako czynnika kształtującego ich konkurencyjność, zgodnie ze standardami charakterystycznymi dla całego rynku europejskiego.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w monografii „Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa”, będącej podsumowaniem całego projektu, monografii „Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem” wydanej w trakcie jego realizacji, a także upowszechniane były w formie licznych artykułów przygotowywanych przez wykonawców projektu.
Data projektu: 2008-11-26 - 2009-12-31
Kierownik: Robert Nowacki
Wykonawcy: Robert Nowacki
Celem projektu była analiza wpływu wykorzystania usług marketingowych o innowacyjnym charakterze na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Szczególnego znaczenia nabrały w przypadku realizacji tak sformułowanego celu dwa obszary badawcze: [1] identyfikacja skali i zakresu wdrażania rozwiązań innowacyjnych w usługach marketingowych (obejmujących zgodnie z nomenklaturą UE działalność reklamową i badawczą) przez podmioty świadczące te usługi (a więc agencje reklamowe i badawcze); [2] zdiagnozowanie skłonności przedsiębiorstw do korzystania z innowacyjnych rozwiązań reklamowych i badawczych, identyfikacja rzeczywistej skali tego procesu oraz jego ocena z punktu widzenia wpływu na konkurencyjność firmy.

Za podjęciem realizacji omawianego projektu badawczego przemawiał przede wszystkim powszechnie obserwowany wzrost znaczenia usług marketingowych w gospodarkach, wynikający z ich ewolucji w kierunku gospodarek opartych na usługach. Znajduje to odzwierciedlenie we wzroście znaczenia usług w tworzeniu wartości dodanej brutto raz rozwoju gospodarczym mierzonym chociażby przyrostem produktu krajowego brutto. Rosnące znaczenie usług marketingowych dostrzegane jest zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, które zaliczane są do światowych liderów gospodarczych, jak i krajów rozwijających się, czy też dopiero wkraczających na ścieżkę wzrostu gospodarczego. W szczególności dotyczy to krajów przechodzących transformację gospodarczą (takich jak Polska), które z racji wcześniejszego braku ekonomicznego uzasadnienia funkcjonowania usług marketingowych w gospodarce centralnie planowanej czy wręcz ograniczonej dostępności niektórych z nich, wykazują wysokie tempo ich rozwoju. To wszystko uzasadniało potrzebę głębszej analizy tego rodzaju działalności usługowej.

Za realizacją projektu przemawiały również dostrzegane w ostatnich latach negatywne zmiany w zakresie skuteczności i efektywności działalności reklamowej i badawczej. W wyniku nasilenia działań w tym zakresie słabły efekty kampanii reklamowych, a badania nie zawsze dostarczały w pełni użytecznych decyzyjnie informacji. Źródłem tego jest brak oryginalności stosowanych procedur, które nie stanowiły dla stosujących je przedsiębiorstw wyróżników w zakresie konkurencji marketingowej. Wynikało to z jednej strony z rynkowej oferty dostępnych usług reklamowych i badawczych, a z drugiej ze skłonności przedsiębiorstw do korzystania z rozwiązań nowych, innowacyjnych, wprawdzie jeszcze nie zawsze do końca sprawdzonych, ale za to wyróżniających się na tle działań podejmowanych przez konkurentów. Wykorzystanie tego typu rozwiązań mogło zatem wpłynąć na kształtowanie lepszej pozycji konkurencyjnej.

W konsekwencji postawiono hipotezę mówiącą o korzystnym wpływie stosowania rozwiązań innowacyjnych w zakresie usług reklamowych i badawczych na konkurencyjność korzystających z nich przedsiębiorstw. Weryfikacja tej hipotezy wymagała rozpoznania następujących obszarów badawczych:
• zdiagnozowania pojęcia „rozwiązania innowacyjne” w zakresie usług marketingowych,
• oceny oferty podażowej usług marketingowych w Polsce z punktu widzenia dostępnych rozwiązań innowacyjnych, tempa i skali ich generowania i wdrażania przez usługodawców (nowe środki i techniki ekspozycji reklamy, nowe rozwiązania i algorytmy w zakresie planowania mediów, nowe metodologie badawcze związane z pozyskiwaniem i analizą danych, nowe formy współpracy z klientami),
• zdiagnozowania poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat możliwości zastosowania rozwiązań innowacyjnych w działalności reklamowej i badawczej,
• oceny skłonności przedsiębiorstw do korzystania z rozwiązań innowacyjnych i ponoszenia związanego z tym ryzyka,
• analizy rzeczywistego wykorzystywania innowacji związanych z usługami marketingowymi,
• oceny jakości oferty tego typu usług marketingowych i współpracy na linii usługodawca – klient w zakresie korzystania z nich dokonana przez sferę przedsiębiorstw,
• analizy wpływu stosowania rozwiązań innowacyjnych w zakresie usług marketingowych na konkurencyjność przedsiębiorstw.

Przedstawione zagadnienia były praktycznie nie rozpoznane od strony empirycznej. Istniejące wyniki badań miały charakter fragmentaryczny. W kontekście wzrostu znaczenia problematyki usług, konkurencyjności i innowacyjności, jako związanych z priorytetami rozwoju gospodarczego (Gospodarka Oparta na Usługach, Innowacyjna Gospodarka, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw), tematyka projektu była aktualna i w pełni uzasadniona. Jego efektem były rekomendacje dotyczące z jednej strony możliwości rozwoju i wspierania rozwiązań innowacyjnych w sferze usług marketingowych, a z drugiej związane z kierunkami ich wykorzystywania w praktyce gospodarczej.

Realizacja tak sformułowanego projektu badawczego wymagała analizy dwóch obszarów związanych z funkcjonowaniem rynku usług marketingowych: usługodawców (agencje reklamowe i badawcze) oraz usługobiorców (przedsiębiorstwa). W przypadku pierwszej grupy podmiotów przeprowadzono analizy danych wtórnych dotyczących rozwoju rynku reklamowego i badawczego (od strony podaży rozwiązań innowacyjnych i zmian w tym zakresie oraz oceny ich jakości) oraz zrealizowano badania pierwotne metodą wywiadów skategoryzowanych. W przypadku sfery przedsiębiorstw wykorzystane zostały dostępne dane dotyczące skali wydatków na różne usługi marketingowe oraz badania pierwotne na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw działających na rynku polskim. Do badań pierwotnych zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego realizowanego przez przeszkolonych ankieterów na podstawie kwestionariuszy przygotowanych przez autora projektu.

Efektem końcowym projektu była identyfikacja możliwości poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki stosowaniu nowoczesnych usług marketingowych opartych na innowacyjnych rozwiązaniach kreowanych przez dostawców tych usług. Na tej podstawie zostały zaproponowane rozwiązania umożliwiające zwiększenie skuteczności oddziaływania na rynek (z punktu widzenia działań reklamowych) lub optymalizację podejmowanych procesów decyzyjnych (z punktu widzenia prowadzonych badań). Wyniki projektu upowszechniane były w postaci artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych i podczas wystąpień konferencyjnych.

Data projektu: 2009-11-27 - 2010-12-31
Kierownik: Robert Nowacki
Wykonawcy: Robert Nowacki
Celem projektu była analiza wpływu wahań dekoniunktury gospodarczej związanej z kryzysem finansowym na świecie na procesy zarządzania działalnością reklamową podejmowane przez działające na polskim rynku przedsiębiorstwa oraz rozwój rynku usług reklamowych. Przy tak zarysowanym celu głównym cele szczegółowe projektu obejmowały:
• diagnozę skali wpływu światowego kryzysu finansowego na sytuacją działających w Polsce przedsiębiorstw,
• identyfikację zmian w zakresie podejmowanych przez działań reklamowych w okresie dekoniunktury gospodarczej,
• określenie wpływu tych zmian na kształtowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku,
• identyfikację wpływu dekoniunktury gospodarczej na rozwój i kondycję sektora usług reklamowych w Polsce.
Przesłanką podjęcia takiego przedsięwzięcia badawczego była obserwacja zmian, jakie zachodziły w polskiej gospodarce pod wpływem kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2008 roku. Zmiany te obserwowane są we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, co jest logiczną konsekwencją istniejących pomiędzy nimi współzależności. Sfera zarządzania reklamą w przedsiębiorstwie jest w tym kontekście bardzo specyficzną. Z jednej strony wydatki na działalność reklamową są najłatwiejsze do ograniczenia. Z drugiej reklama jest tym instrumentem marketingu, który w znaczącym stopniu zorientowany jest na przeciwdziałanie niekorzystnym trendom rynkowym, takim jak okres dekoniunktury, co sugeruje konieczność wzmożenia w tym czasie wysiłków reklamowych jako inwestycji umożliwiającej przetrwanie i rozwój. Dylemat ograniczania bądź zwiększania nakładów na reklamę w sytuacji pogarszających się możliwości sprzedażowych i związanego z tym spadku przychodów, a więc i pogorszenia kondycji finansowej, nie doczekał się do tej pory należytego przedstawienia w dziedzinie wiedzy o zarządzaniu i reklamie. Zarówno koncepcje typowo teoretyczne, jak i odwołujące się do prowadzonych badaniach, koncentrują się raczej na przedstawieniu procesów reklamowych podejmowanych w sytuacji wzrostu rynku i rosnącej konkurencji związanej z wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwa okresu koniunktury gospodarczej, nie tłumaczą natomiast zachowań podmiotów gospodarczych w sytuacji odwrotnej. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw występujących jako reklamodawcy, jako również podmiotów świadczących usługi reklamowe. W konsekwencji mamy do czynienia z istotnymi i niebezpiecznymi dla gospodarki narodowej zmianami w zakresie oferty tych usług, które wespół z innymi usługami biznesowymi uznawane są za znaczące stymulatory rozwoju gospodarczego.
W konsekwencji analizy tak przedstawionych trendów zarysowano dwie hipotezy. Pierwsza mówiła o tym, że ograniczanie działań reklamowych w dobie pojawiających się wahań koniunktury gospodarczej skutkuje pogorszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw, drugą natomiast sformułowano w sposób następujący: dekoniunktura na rynku usług reklamowych ogranicza możliwości przezwyciężenia istniejącej bariery popytowej przez korzystające z nich przedsiębiorstwa, przez co staje się dodatkowym czynnikiem hamującym rozwój rynku. Weryfikacja tych hipotez zorientowana była na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy zarządzać działalnością reklamową w przedsiębiorstwie w sytuacji kryzysu gospodarczego oraz jak wspierać ten proces od strony infrastruktury usług reklamowych, by skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym trendom rynkowym.
Realizacja tak sformułowanego projektu badawczego, w tym weryfikacja przedstawionych hipotez, wymagała przeprowadzenia dwukierunkowyh analiz i badań. Pierwszym kierunkiem była analiza danych wtórnych związanych z rozwojem sytuacji gospodarczej zorientowanych na identyfikację zjawiska dekoniunktury i jego skali (w kontekście makroekonomicznym) oraz tendencjami kształtowania wydatków na reklamę i struktury rynku reklamowego. Drugi kierunek to dwuetapowe badania pierwotne prowadzone wśród przedsiębiorstw działających na rynku polskim (etap pierwszy) oraz wśród podmiotów świadczących usługi reklamowe (etap drugi), które pozwoliły na wychwycenie mikroekonomicznego apektu zmian w procesach reklamowych i ich następstw dla konkurencyjności podmiotów rynkowych oraz trendów rozwojowych całego rynku. Badania pierwotne realizowane były na podstawie kwestionariuszy opracowanych przez autora projektu metodą wywiadów bezpośrednich.
Efektem końcowym projektu była koncepcja zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwie w warunkach dekoniunktury gospodarczej pozwalającej na wykorzystanie szans wynikających z istniejących możliwości kreowanych przez potencjał dostępnych usług reklamowych. Wyniki badań były upowszechniane poprzez prezentację na konferencjach naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, a także publikacje w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Artykuły

 • Robert Nowacki, Conditions of Internationalisation of Foreign Service Enterprises in the Polish Market, " International Journal of Innovation, Creativity and Change" 2020, vol. 13, nr. 5, 143-153;
 • Tomasz Szopiński, Katarzyna Bachnik, Robert Nowacki, Cross-channel information search and patterns of consumer electronics purchasing, "Ekonomska Istrazivanja-Economic Research" 2019, , 1-19;
 • Robert Nowacki, Katarzyna Wasilik, Cooperation of Enterprises of the Sector of Food Processing Industry with the Entities Rendering Business Services, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego" 2018, vol. 18, nr. 4, 359-369;
 • Robert Nowacki, Tomasz Szopiński, Katarzyna Bachnik, Determinants of assessing the quality of advertising services - The perspective of enterprises active and inactive in advertising, "Journal of Business Research" 2018, vol. 88, 474-480;
 • Robert Nowacki, Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce – znaczenie i poziom realizacji, "Handel Wewnętrzny" 2018, vol. 377, nr. 6, 435-480;
 • Katarzyna Bachnik, Robert Nowacki, How to Build Consumer Trust: Socially Responsible or Controversial Advertising, "Sustainability" 2018, vol. 10, nr. 2173, 1-21;
 • Robert Nowacki, Innowacyjność usług badawczych w Polsce a ich efektywność dla klientów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2018, nr. 525, 32-44;
 • Robert Nowacki, Offer Formation by Foreign Entities in the Service Sector in Poland. Between Standardisation and Adaptation, "Handel Wewnętrzny" 2018, nr. 1, 284-297;
 • Robert Nowacki, Percepcja reklamy artykułów żywnościowych i jej znaczenie w procesach decyzyjnych konsumentów, "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 2018, nr. 19, 143-154;
 • Robert Nowacki, Współpraca z organizacjami świadczącymi usługi marketingowe z perspektywy ich klientów., "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" 2018, vol. 52, nr. 2, 137-146;
 • Robert Nowacki, Determinanty oceny jakości usług reklamowych w przedsiębiorstwach handlowych, "Handel Wewnętrzny w Polsce" 2017, nr. 2012-2017, 284-305;
 • Robert Nowacki, Digitalizacja reklamy – stan, uwarunkowania, perspektywy, "Handel Wewnętrzny" 2017, nr. 6, 244-256;
 • Robert Nowacki, Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych, "Marketing i Zarządzanie" 2017, nr. 1, 153-162;
 • Robert Nowacki, Katarzyna Wasilik, Towards Responsible Consumption. Attitudes of Young Consumers to the Idea of Corporate Social Responsibility, "Handel Wewnętrzny" 2017, nr. 2, 280-293;
 • Robert Nowacki, Alicja Fandrejewska, Uwarunkowania kulturowe reklamy jako narzędzia komunikacji marketingowej przedsiębiorstw zagranicznych na polskim rynku artykułów żywnościowych, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2017, nr. 117, 137-150;
 • Robert Nowacki, Katarzyna Wasilik, Znajomość i zaufanie wobec certyfikatów zrównoważonej konsumpcji a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w perspektywie młodych konsumentów, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2017, nr. 118, 95-109;
 • Robert Nowacki, Determinanty jakości badań marketingowych, "Marketing i Zarządzanie" 2016, nr. 3, 51-62;
 • Marcin Staniewski, Robert Nowacki, Katarzyna Awruk, Entrepreneurship and innovativeness of small and medium-sized construction enterprises, "International Entrepreneurship and Management Journal" 2016, vol. 12, nr. 3, 861-877;
 • Robert Nowacki, Katarzyna Bachnik, Innovations within knowledge management, "Journal of Business Research" 2016, vol. 69, nr. 5, 1577-1581;
 • Robert Nowacki, Katarzyna Wasilik, Innovative business services in creating competitiveness of small and medium-sized enterprises in Poland, "Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць" 2016, nr. 847, 130-138;
 • Lidia Kuczewska, Robert Nowacki, Innowacyjność usług biznesowych w Polsce. Bariery i stymulatory, "Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини" 2016, nr. 39, 3-19;
 • Robert Nowacki, Innowacyjność usług marketingowych a ich użyteczność w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" 2016, nr. 45, 204-213;
 • Robert Nowacki, Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy, "Handel Wewnętrzny" 2016, nr. 1, 290-303;
 • Robert Nowacki, Usługi reklamowe w procesie kształtowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw – skala i perspektywy wykorzystania, "Handel Wewnętrzny" 2016, nr. 4, 175-191;
 • Robert Nowacki, Znaczenie sfery handlu wewnętrznego w gospodarce Polski, "Handel Wewnętrzny w Polsce" 2016, nr. 2011-2016, 25-47;
 • Robert Nowacki, Barbara Bojewska (red.), Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 436, "Handel Wewnętrzny" 2015, nr. 5, 463-467;
 • Robert Nowacki, Diagnoza poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce na podstawie oceny ich menedżerów, "Handel Wewnętrzny" 2015, nr. 5, 446-462;
 • Robert Nowacki, Innovativeness of Advertising Activities in the Polish Market – Advertisers’ Abilities and Recipients’ Perception, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2015, vol. 14, nr. 2, 119-130;
 • Robert Nowacki, Innowacyjne usługi biznesowe w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych i usługowych, "Marketing i Rynek" 2015, nr. 8, CD, 458-466;
 • Robert Nowacki, Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" 2015, nr. 38, 253-262;
 • Robert Nowacki, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Forum Marketingu”. Anatomia sukcesu rynkowego: marketing czy innowacje?, "Konsumpcja i Rozwój" 2015, nr. 2, 95-96;
 • Robert Nowacki, Katarzyna Wasilik, Stymulatory i bariery innowacji w działalności marketingowej przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe, "Logistyka" 2015, nr. 2, 1000-1007;
 • Tomasz Szopiński, Robert Nowacki, The Influence of Purchase Date and Flight Duration over the Dispersion of Airline Ticket Prices, "Contemporary Economics" 2015, vol. 9, nr. 3, 353-366;
 • Robert Nowacki, Udział handlu wewnętrznego w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, "Handel Wewnętrzny w Polsce" 2015, nr. 2010-2015, 11-31;
 • Robert Nowacki, Ekologiczne motywy w reklamie a idea zrównoważonej konsumpcji, "Konsumpcja i Rozwój" 2014, nr. 4, 24-39;
 • Robert Nowacki, Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie, "Handel Wewnętrzny" 2014, nr. 3, 202-214;
 • Grzegorz Gołębiowski, Robert Nowacki, Innovative management of finance and marketing at enterprises in Poland, "Journal of Governance and Regulation" 2014, vol. 3, nr. 3, 22-33;
 • Robert Nowacki, Innowacyjność usług w okresie spowolnienia gospodarczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr. 353, 208-218;
 • Tomasz Szopiński, Robert Nowacki, Plane Ticket Price Dispersion in the Online Selling System in Poland, "Contemporary Economics" 2014, vol. 8, nr. 2, 207-218;
 • Robert Nowacki, Prowokacja czy społeczna odpowiedzialność? Trendy w reklamie XXI wieku w branży mody, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" 2014, nr. 35, 181-197;
 • Robert Nowacki, Recenzja książki: Anna Skowronek-Mielczarek, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 233, "Gospodarka Narodowa" 2014, nr. 5, 198-202;
 • Robert Nowacki, Reklama etyczna czy kontrowersyjna? Walory informacyjne a wiarygodność przekazów reklamowych w opinii konsumentów, "Marketing i Rynek" 2014, nr. 8, CD, 595-600;
 • Robert Nowacki, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji, "Handel Wewnętrzny" 2014, nr. 4, 334-341;
 • Robert Nowacki, Katarzyna Wasilik, Agnieszka Smalec, Sprawozdanie z X Konferencji Naukowej pt. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, "Handel Wewnętrzny" 2014, nr. 6, 313-324;
 • Robert Nowacki, Znaczenie handlu wewnętrznego w systemie gospodarki narodowej, "Handel Wewnętrzny w Polsce" 2014, nr. 2009-2014, 11-31;
 • Robert Nowacki, Advertising in the process of internationalisation of enterprises - towards standardisation or individualisation, "Вісник національного універсітету Львівськая Політехніка" 2013, nr. 762, 139-146;
 • Robert Nowacki, Działalność reklamowa przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - regres czy ekspansja?, "Handel Wewnętrzny" 2013, vol. 3, nr. 3, 43-52;
 • Robert Nowacki, Handel wewnętrzny w gospodarce narodowej, "Handel Wewnętrzny w Polsce" 2013, nr. 1, 7-32;
 • Robert Nowacki, Informacyjne walory reklamy - mit czy rzeczywistość?, "Konsumpcja i Rozwój" 2013, nr. 1, 138-151;
 • Robert Nowacki, Percepcja przekazów reklamowych i jej wpływ na zachowania konsumentów w pierwszej dekadzie XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" 2013, nr. 32, 403-416;
 • Robert Nowacki, Recenzja: Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, "Handel Wewnętrzny" 2013, nr. 1, 77-80;
 • Robert Nowacki, Advertising Activity Management at Services Enterprises in Poland, "Handel Wewnętrzny" 2012, nr. 3, 23-39;
 • Robert Nowacki, Dobre praktyki we współpracy przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych, "Handel Wewnętrzny" 2012, nr. 1, cz. 2, 102-112;
 • Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Innovation in the Management of SMEs in the Service Sector in Poland, "Amfiteatru Economic" 2012, vol. 14, 755-773;
 • Robert Nowacki, Innowacyjność działań reklamowych - przejawy i skutki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" 2012, nr. 26, 55-70;
 • Robert Nowacki, Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, "Handel Wewnętrzny" 2012, nr. 1, 51-59;
 • Robert Nowacki, Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, red. Alicja Kusińska, "Handel Wewnętrzny" 2012, nr. 1, 79-82;
 • Robert Nowacki, Marka jako narzędzie konkurowania przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny w Polsce" 2012, vol. 2008, nr. -2012, 236-250;
 • Robert Nowacki, Reklama w okresie spowolnienia gospodarczego - kontekst konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Handel Wewnętrzny" 2012, , 25-35;
 • Robert Nowacki, Rynek usług turystycznych - tendencje zmian, "Usługi w Polsce" 2012, vol. 2009, nr. -2011, 200-236;
 • Robert Nowacki, Działalność promocyjna przedsiębiorstw handlowych w okresie spowolnienia gospodarczego, "Handel Wewnętrzny w Polsce" 2011, vol. 2006, nr. -2011, 324-349;
 • Robert Nowacki, Innowacje w działalności reklamowej jako narzędzie podwyższania konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych, "Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu" 2011, nr. 177, 191-201;
 • Grzegorz Gołębiowski, Robert Nowacki, Innowacyjne zarządzanie finansami i marketingiem w przedsiębiorstwach w Polsce, "Studia BAS" 2011, nr. 1, 179-198;
 • Robert Nowacki, Katarzyna Bachnik, Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania, CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2010, "Handel Wewnętrzny" 2011, nr. 6, 79-81;
 • Robert Nowacki, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, "Handel Wewnętrzny" 2011, nr. 6, 76-78;
 • Robert Nowacki, Zarządzanie reklamą w przedsiębiorstwie - kontekst skuteczności w dobie globalizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług" 2011, nr. 73, 619-632;
 • Robert Nowacki, Anna Dąbrowska, Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009-2010, "Handel Wewnętrzny" 2010, nr. 6, 1-11;
 • Robert Nowacki, Reklama jako narzędzie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Modern Management Review (Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing)" 2010, vol. 17, nr. 2, 289-298;
 • Robert Nowacki, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Wyzwania zarządcze w zmieniającej się gospodarce, poświęconej Jubileuszowi 80. rocznicy urodzin Profesora dr hab. Mariana Strużyckiego, "Handel Wewnętrzny" 2010, nr. 4-5, 93-95;
 • Robert Nowacki, Znaczenie reklamy w procesach decyzyjnych konsumentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług" 2010, nr. 55, 443-454;
 • Robert Nowacki, Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr. 46, 62-71;
 • Robert Nowacki, Reklama - wiarygodne źródło informacji czy narzędzie manipulacji?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr. 42, 339-348;
 • Robert Nowacki, Rozwój usług marketingowych w Polsce a ich jakość, "Handel Wewnętrzny" 2009, nr. 2, 18-28;
 • Robert Nowacki, Znaczenie usług w rozwoju regionalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr. 110, 299-310;
 • Robert Nowacki, Globalizacja i jej implikacje dla rynku usług reklamowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług" 2008, nr. 20, 391-397;
 • Robert Nowacki, Marka w czasach globalizacji - perspektywy rynku polskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług" 2008, nr. 25, 117-124;
 • Robert Nowacki, Marketing a strategie rozwoju polskich gmin, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2008, nr. 1203, 329-338;
 • Robert Nowacki, Wpływ handlu na rozwój rynków lokalnych, "Handel Wewnętrzny w Polsce" 2008, vol. 2007, 74-81;
 • Robert Nowacki, Globalizacja - szansą czy zagrożeniem dla polskich przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny" 2007, nr. 3, 27-34;
 • Robert Nowacki, Globalizacja marketingu - doświadczenia rynku polskiego, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2007, vol. 1, nr. 3, 55-70;
 • Robert Nowacki, Koncepcje działań marketingowych przedsiębiorstw zagranicznych na rynku polskim, "Handel Wewnętrzny" 2007, nr. 1, 19-26;
 • Robert Nowacki, Strategie rozwoju polskich gmin w opinii handlowców, "Poradnik Handlowca" 2007, nr. 7, 22-22;
 • Robert Nowacki, Wpływ promocji gminy na sytuację firm handlowych, "Poradnik Handlowca" 2007, nr. 9, 108-110;
 • Robert Nowacki, Wykorzystanie promocji w kreowaniu konkurencyjności gminy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2007, nr. 1161, 719-729;
 • Robert Nowacki, Znaczenie reklamy w kształtowaniu lojalności globalnej, "Handel Wewnętrzny" 2007, , 137-143;
 • Robert Nowacki, Badania marketingowe a ocena działalności reklamowej przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" 2006, nr. 7, 33-40;
 • Robert Nowacki, Działania promocyjne w polskich gminach (w świetle badań empirycznych), "Handel Wewnętrzny" 2006, nr. 4-5, 23-30;
 • Robert Nowacki, Globalizacja a rozwój rynku reklamowego w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2006, nr. 1173, 53-62;
 • Robert Nowacki, Ocena kampanii reklamowych w polskich przedsiębiorstwach, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2006, nr. 70, 54-67;
 • Robert Nowacki, Strategie rozwoju lokalnego gmin, "Handel Wewnętrzny" 2006, nr. 3, 34-40;
 • Robert Nowacki, Wizerunek gminy jako narzędzie kształtowania jej konkurencyjności, "Handel Wewnętrzny" 2006, nr. 6, 55-61;
 • Robert Nowacki, Działania polskich przedsiębiorstw w zakresie oceny efektów promocji, "Handel Wewnętrzny" 2005, nr. 6, 27-34;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Anna Dąbrowska, Magdalena Jaciow, Urszula Kłosiewicz-Górecka, Lidia Kuczewska, Robert Nowacki, Sławomir Tajer, Katarzyna Wasilik, Robert Wolny, Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2016;
 • Lidia Kuczewska, Robert Nowacki, Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016;
 • Aldona Nowacka, Robert Nowacki, Marketing w działalności gospodarczej. A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych. 1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2015;
 • Urszula Kłosiewicz-Górecka, Lidia Kuczewska, Edward Maleszyk, Robert Nowacki, Bożena Słomińska, Małgorzata Radziukiewicz, Absolwenci szkolnictwa zawodowego na warszawskim rynku pracy. Raport z badania pracodawców i analiza desk research, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2011;
 • Robert Nowacki, Reklama: podręcznik, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005;
 • Robert Nowacki, Ksztaltowanie więzi infromacyjnych przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 2004;
 • Robert Nowacki, Aldona Nowacka, Podstawy marketingu, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004;
 • Robert Nowacki, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 2002;
 • Robert Nowacki, Marian Strużycki, Reklama w przedsiębiorstwie, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2002;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Robert Nowacki, Zaufanie konsumentów wobec reklamy internetowej w kontekście negatywnych ocen jej oddziaływania (w:) Bezpieczeństwo konsumentów na rynku tradycyjnym i wirtualnym, red. Bogdan Mróz, Warszawa: SGH, 2020;
 • Beata Zatwarnicka-Madura, Robert Nowacki, Storyteling and its impact on effectiveness of advertising (w:) Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy, red. Felicjan Bylok, Anna Albrychiewicz-Słocińska, Leszek Cichobłaziński, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018;
 • Robert Nowacki, Use of ICT services at food processing enterprises and the information society development (w:) Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’ No 2, red. , Warsaw: Warsaw University of Life Sciences Press, 2018;
 • Robert Nowacki, Zarządzanie marketingiem (w:) Podstawy zarządzania procesami, red. Marek Bugdol, Katarzyna Szczepańska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2016;
 • Robert Nowacki, Symbolika świąt religijnych i świeckich w przekazach reklamowych (w:) Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej, red. Joanna Wiażewicz, Agnieszka Zielińska, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015;
 • Katarzyna Wasilik, Robert Nowacki, Tendencje rozwojowe sektora usług w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej (w:) Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, red. Ewa Kaliszuk, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2014;
 • Robert Nowacki, Znaczenie sektora usług w polskiej gospodarce w latach 2009-2012 (w:) Sektor usług a wykorzystanie zasobów pracy w Polsce w okresie spowolnienia gospodarki, red. Lidia Kuczewska, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2014;
 • Robert Nowacki, Advertising activity of foreign companies at the polish market –innovative solutions at the time of intensification of globalization processes (w:) Innovation as a Source of the Competitiveness. Looking for Management Advantages, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012;
 • Robert Nowacki, Etyczne dylematy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwie (w:) Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012;
 • Agnieszka Bitkowska, Robert Nowacki, Aleksandra Zaleśna, Innovation and Knowledge, as Sources of Competitive Advantage of Enterprises (w:) Efficiency in Business, red. Jarosław Stanisław Kardas, Jolanta Brodowska-Szewczuk, Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2012;
 • Robert Nowacki, Standardisation of Advertising as a Symptom of Enterprises' Adjustment to the Globalisation Challenges (w:) 7th International Scientific Conference “Business and Management 2012” May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania, red. Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė, Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2012;
 • Robert Nowacki, Zachowania pracodawców w warunkach zmian na rynku pracy (w:) Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku. Wybrane zagadnienia, red. Urszula Klonowska, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2012;
 • Robert Nowacki, Procesy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach (w:) Reklama w procesach konkurencji, red. Robert Nowacki, Marian Strużycki, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2011;
 • Robert Nowacki, Stan i tendencje rozwojowe usług informacyjnych i komunikacyjnych (w:) Usługi w Polsce 2008-2010, red. Bożena Słomińska, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2011;
 • Robert Nowacki, Tendencje rozwojowe rynku reklamowego w Polsce (w:) Reklama w procesach konkurencji, red. Robert Nowacki, Marian Strużycki, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2011;
 • Robert Nowacki, Innowacyjność marketingu a konkurencyjność przedsiębiorstwa (w:) Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. Szczepan Figiel, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010;
 • Robert Nowacki, Innowacyjność w zarządzaniu jako narzędzie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa (w:) Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka, red. Marzena Godlewska, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Robert Nowacki, Innowacyjność w zarządzaniu marketingiem (w:) Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. Robert Nowacki, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Robert Nowacki, Relacje pomiędzy innowacyjnością a konkurencyjnością przedsiębiorstw (w:) Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. Robert Nowacki, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Robert Nowacki, Stan i tendencje rozwojowe usług finansowych i ubezpieczeniowych w latach 2007-2009 (w:) Usługi w Polsce 2007-2009, red. Bożena Słomińska, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2010;
 • Robert Nowacki, Zachowania pracodawców na lubelskim rynku pracy (w:) Absolwenci szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie wobec sytuacji na rynku pracy. Raport z badania desk research oraz pracodawców, red. Bożena Słomińska, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2010;
 • Robert Nowacki, Zarządzanie - konkurencyjność - innowacyjność (w:) Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. Robert Nowacki, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Robert Nowacki, Znaczenie innowacyjności w rozwoju przedsiębiorstwa (w:) Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Robert Nowacki, Globalizacja reklamy - szansa czy zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw (w:) Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009;
 • Robert Nowacki, Rozwój usług biznesowych w Polsce w latach 2007-2008 (w:) Usługi w Polsce 2006-2008, red. Bożena Słomińska, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009;
 • Robert Nowacki, Rozwój usług marketingowych w Polsce w czasach globalizacji (w:) Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. Iga Rudawska, Magdalena Soboń, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009;
 • Robert Nowacki, Zarządzanie marketingiem wobec wyzwań globalnej konkurencji (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, red. Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Robert Nowacki, Zarządzanie reklamą jako przejaw dostosowania się polskich przedsiębiorstw do warunków globalizacji (w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego Vol. 1, red. Olga Dębicka, Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Gutowski, Jacek Winiarski, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009;
 • Lidia Kuczewska, Edward Maleszyk, Robert Nowacki, Bożena Słomińska, Sławomir Tajer, Zmiany na rynku pracy w sektorze usług po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w:) Na pierwsze 5 lat Polski w Unii Europejskiej, red. Aneta Piątkowska, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 2009;
 • Robert Nowacki, Globalizacja i jej konsekwencje w opinii społeczeństwa (w:) Regionalizacja globalizacji T. 2, red. Jan Rymarczyk, Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk, Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2008;
 • Robert Nowacki, Standaryzacja czy indywidualizacja? Dylematy reklamy w czasach globalizacji (w:) Współczesny marketing: strategie, red. Genowefa Sobczyk, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008;
 • Robert Nowacki, Tendencje rozwojowe usług biznesowych (w:) Usługi w Polsce 2002-2007, red. Bożena Słomińska, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2008;
 • Robert Nowacki, Zarządzania marketingowe w czasach globalizacji. Doświadczenia rynku polskiego (w:) Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Robert Nowacki, Globalizacja reklamy – przyczyny, przejawy i skutki (w:) Rynek i konsumpcja. Raporty z badań - rok 2006, red. Franciszek Misiąg, Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 2007;
 • Robert Nowacki, Kobieta w reklamie – atrakcyjny dodatek czy skuteczne źródło perswazji? (w:) Komunikacja marketingowa w czasach nieufności, red. Gerard Paweł Maj, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2007;
 • Robert Nowacki, Przedsiębiorstwo handlowe w dobie globalizacji - bilans szans i zagrożeń (w:) Handel jako czynnik przemian rynkowych, red. Urszula Kłosiewicz-Górecka, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007;
 • Robert Nowacki, Reklama globalna a kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw zagranicznych na rynku polskim (w:) Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. T. 2. Materiały konferencyjne, red. Jan Rymarczyk, Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk, Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2007;
 • Robert Nowacki, Reklama globalna jako czynnik determinujący zachowania nabywców (w:) Konsumpcja a rozwój gospodarczy, red. Alicja Kusińska, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007;
 • Robert Nowacki, Tendencje rozwojowe usług reklamowych w Unii Europejskiej (w:) Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, red. Kazimierz A. Kłosiński, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007;
 • Robert Nowacki, Więzi informacyjne z rynkiem jako czynnik kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa (w:) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, red. Hanna Gabriela Adamkiewicz-Drwiłło, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007;
 • Robert Nowacki, Działania promocyjne gmin jako stymulator wzrostu ich konkurencyjności (w:) Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych, red. Marian Strużycki, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2006;
 • Robert Nowacki, Komunikacja marketingowa a sukces rynkowy firmy w dobie globalizacji (w:) Komunikacja marketingowa - kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego?, red. Tomasz Goban-Klas, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2006;
 • Robert Nowacki, Promocja gminy jako czynnik wspierający rozwój przedsiębiorczości lokalnej w sferze handlu (w:) Handel: znaczenie we współczesnej gospodarce, red. Jan Mikołajczyk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 2006;
 • Robert Nowacki, Promocja jako czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstw handlowych (w:) Handel we współczesnej gospodarce, red. Maria Sławińska, Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2006;
 • Robert Nowacki, Rozwój działań przedsiębiorczych na rynkach lokalnych (w:) Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych, red. Marian Strużycki, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2006;
 • Robert Nowacki, Rozwój przedsiębiorczości a aktywność promocyjna gmin (w:) Sektor handlu w rozwoju regionów - sukcesy i dylematy, red. Urszula Kłosiewicz-Górecka, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2006;
 • Robert Nowacki, Wpływ promocji na podwyższanie konkurencyjności gminy (w:) Rynek i konsumpcja. Raporty z badań - rok 2005, red. Franciszek Misiąg, Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 2006;
 • Robert Nowacki, Badanie skuteczności reklamy metodą posttestu (w:) Marketingowe badania bezpośrednie - zastosowania, red. Róża Milic-Czerniak, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005;
 • Robert Nowacki, Marketing jako obszar restrukturyzacji w przedsiębiorstwie (w:) Ewolucja zarządzania organizacjami. Doświadczenie i przyszłość. Materiały konferencyjne. Część I i II, red. Henryk Król, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2005;
 • Robert Nowacki, Rynek usług reklamowych jako wyznacznik rozwoju gospodarczego (w:) Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, red. Kazimierz A. Kłosiński, Urszula Kłosiewicz-Górecka, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2005;
 • Robert Nowacki, Wpływ reklamy na postrzeganie jakości produktu (w:) Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, red. Sylwester Makarski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005;
 • Robert Nowacki, Wykorzystanie badań efektywności i skuteczności promocji w polskich przedsiębiorstwach (w:) Rynek i konsumpcja. Raporty z badań - rok 2004, red. Franciszek Misiąg, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2005;
 • Robert Nowacki, Zastosowanie metod panelowych w zakresie monitorowania wielkości sprzedaży i udziału w rynku w sieci handlu detalicznego (w:) Marketingowe badania bezpośrednie - zastosowania, red. Róża Milic-Czerniak, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005;

Redakcje prac zbiorowych

 • Reklama w procesach konkurencji, red. Robert Nowacki, Marian Strużycki, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2011;
 • Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. Robert Nowacki, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Robert Nowacki, Marcin Staniewski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;