Myślisz o karierze naukowej? Chcesz zrozumieć jak wszystko działa? O co chodzi z tymi zmiennymi? Jak pisać lepszy kod? Jak lepiej działać na rzecz innych? Codziennie rano powtarzasz sobie, że to Ty odkryjesz podstawowe prawa rządzące zachowaniem wszystkich ludzi, albo chociaż zostaniesz Mary Ainsworth, Anną Freud, Melanie Klein, Blumą Zaigarnik? Chcesz być skuteczną i odważną prawniczką jak Ruth Bader Ginsburg albo nasza lokalna Helena Wiewiórska? Planujesz Nobla z ekonomii jak Esther Duflo albo Elinor Ostrom? Kombinujesz jak stworzyć wyszukiwarkę niczym Elizabeth Feinler, albo jak wysłać coś w kosmos jak Grace Hopper albo Annie Easley?

English Below

 

Ten program jest dla Ciebie! 

 

Sci-Sters to program mentoringu dla studentek AEH, stworzony z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce. 

 

Chcemy jeszcze dogłębniej pomóc Ci rozwijać się naukowo – bez względu na to, czy chcesz robić badania, pisać artykuły, wziąć udział w projekcie, albo porozmawiać o najnowszych doniesieniach ze świata nauki przy kubku kawy. Dokładny zakres współpracy zostanie określony przez Ciebie wraz z Twoją mentorką lub Twoim mentorem. 

 

Żeby dostać się do programu należy: 

 

 1. Wybrać osobę z listy zamieszczonej poniżej.

  Powinien być to ktoś, kogo zainteresowania badawcze pokrywają się z Twoimi. Aczkolwiek nie musi to być osoba, która wykłada na Twoim kierunku studiów (możliwa jest współpraca międzykierunkowa, o ile zainteresowania badawcze studentki i mentora/mentorki są ze sobą zbieżne).
 2. Na adres sci-sters@vizja.pl przesłać:
  - krótkie CV (max. 1 strona),
  - list motywacyjny, w którym zawrzesz informacje na temat Twoich zainteresowań badawczych, planów naukowych, ale również oczekiwań w stosunku do mentora/mentorki (max.1 strona), 
  - dodatkowe dokumenty, jeśli mentor/mentorka ich wymaga (informacje znajdują się poniżej).

  Wszystkie dokumenty powinny być w formacie .pdf z nazwą w formie nazwisko_imie_CV, nazwisko_imie_LM.

  W treści i tytule maila powinna znaleźć się informacja, z którym mentorem/mentorką chciałabyś współpracować. W treści powinna pojawić się również zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu Sci-Sters.


Maile nie zawierające wszystkich informacji nie będą dalej procedowane.

 

W danym roku akademickim można aplikować tylko do jednego mentora/mentorki.

Osoby, których dokumenty przejdą wstępną weryfikację zostaną o tym poinformowane mailowo po zakończeniu zbierania wszystkich zgłoszeń (po 14.03.21), a ich aplikacje zostaną przesłane do konkretnej mentorki/konkretnego mentora. 

Mentor/Mentorka skontaktuje się z wybranymi osobami w celu umówienia się na rozmowę dotyczącą współpracy i podejmie ostateczną decyzję. 

W pierwszym roku działania programu Sci-Sters AEH aplikację (wszystkie potrzebne dokumenty w jednym mailu) należy przesłać na adres sci-sters@vizja.pl najpóźniej do 14 marca 2021.  

 

W ramach programu Sci-Sters AEH, w danym roku akademickim mentor/mentorka współpracować będzie tylko z jedną studentką. Na koniec roku akademickiego mentor/mentorka wraz ze studentką podejmują decyzję o przedłużeniu współpracy na kolejny rok akademicki lub decyzję o jej zakończeniu. W takim wypadku mentor/mentorka może zdecydować o przyjęciu kolejnej studentki do programu lub o zawieszeniu swojej działalności w programie Sci-Sters AEH. Mentor/Mentorka nie ma obowiązku przyjąć osoby w każdym roku.

 

W kolejnych latach działania programu rekrutacja będzie odbywała się całorocznie
(tj., aplikację można przesłać w dowolnym momencie, w razie braku miejsca u wybranego mentora/ wybranej mentorki można dostać się na listę oczekujących). 

 

MENTORKI i MENTORZY

ADMINISTRACJA, FINANSE, ZARZĄDZANIE

 

Mentorka/Mentor

Zainteresowania naukowe

Dodatkowe wymagania/ Dalszy proces rekrutacji

Języki, w których mogę prowadzić mentoring

Dr hab. Radosław Wiśniewski

-    ekonomia wartości

-    smart city

-    inżynieria informacji

-

polski

Dr Vasyl Baitsym

-    biogospodarka

-

rosyjski, ukraiński, polski

Dr Leszek Borowiec

-    finanse

-    rachunkowość

-

polski

 


INFORMATYKA

 

Mentorka/Mentor

Zainteresowania naukowe

Dodatkowe wymagania/ Dalszy proces rekrutacji

Języki, w których mogę prowadzić mentoring

dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior

-    sztuczne sieci neuronowe

-    nauczanie maszynowe

-    medical imaging

-

PL, EN

 

 

POLITOLOGIA

Mentorka/Mentor

Zainteresowania naukowe

Dodatkowe wymagania/ Dalszy proces rekrutacji

Języki, w których mogę prowadzić mentoring

dr hab. Anna Llanos-Antczak

-    public relations

-    bezpieczeństwo międzynarodowe

-

polski, angielski, hiszpański

 

 

PRAWO

 

Mentorka/Mentor

Zainteresowania naukowe

Dodatkowe wymagania/ Dalszy proces rekrutacji

Języki, w których mogę prowadzić mentoring

dr Żaneta Gwardzińska

-    prawo ochrony dziedzictwa

-    dane osobowe

-    prawo celne

-

polski, angielski

dr Anna Pawlak

-    socjologia prawa

-    prawa człowieka

-    prawo rodzinne

-

polski

dr Paweł Śmiałek

-    prawo konstytucyjne

-    prawo karne

-    prawo cywilne

-    prawo pracy

-    prawo administracyjne

-

polski, angielski

 

 

PSYCHOLOGIA

 

Mentorka/Mentor

Zainteresowania naukowe

Dodatkowe wymagania/ Dalszy proces rekrutacji

Języki, w których mogę prowadzić mentoring

dr Małgorzata Foryś-Nogala

-    przyswajanie gramatyki języka obcego

-    różnice indywidualne a nauka języka w dorosłości

-    afekt w edukacji

Rozmowa na podstawie dwóch podanych artykułów anglojęzycznych.

polski, angielski

 

dr n zdr. Jacek Gierus

-    poznawcze aspekty schizofrenii,

-    neuropsychologiczna teoria temperamentu a przyczyny zaburzeń odżywiania

-    psychoprofilaktyka i prewencja zaburzeń psychicznych

Pomysł na badanie.

polski, angielski

dr Giuseppe Leonardi

-    metody statystyczne

-    teoria układów złożonych

-    koordynacja

-    interakcja

-    psychologia poznawcza

-

włoski, angielski, polski

dr Marta Malesza

-    różnice indywidualne, osobowość (szczególnie ciemna triada osobowości)

-    podejmowanie decyzji

-    impulsywność/samokontrola

-    metody diagnozy/ konstrukcja testów/ psychometria

-    koronawirus (efekty psychologiczne pandemii itp)

Pomysł na badanie.

polski, angielski

dr Małgorzata Starzomska-Romanowska

-    zaburzenia odżywiania

-    psychologia społeczna

-    psychoterapia

-

polski

dr Anna Studzińska

-    psychologia płci

-    stereotypy płciowe

-    dyskryminacja

-    postrzeganie społeczne

-    przemoc seksualna

-    Przemoc w bliskich związkach

-    rozwój wiedzy o płci kulturowej u dzieci

Pomysł na badanie.

polski, angielski, francuski

dr Mariusz Wołońciej

-    psychologia kultury

-    komunikacja międzykulturowa

-    doradztwo zawodowe

-    inteligencja emocjonalna

Informacje na temat zainteresowań naukowych (dlaczego się tym interesuję, co chcę badać, u kogo, jak, jakie są przewidywane implikacje praktyczne projektu?)

polski, angielski, hiszpański

 

 

 

 

Program kierowany jest do studentek, które zastanawiają się nad tym, czy działalność akademicka jest dla nich. Globalnie kobiety częściej studiują, a rzadziej angażują się w pracę naukową. Aby osiągnąć pełnię zrozumienia różnych zjawisk, potrzebna jest perspektywa wszystkich osób, dlatego zależy nam na promowaniu nauki wśród dziewcząt i kobiet, które generalnie są niedoreprezentowane. Jeśli nie uda Ci się zdobyć miejsca w programie, a jesteś zainteresowana lub jeśli nie możesz aplikować do programu, a zależy Ci na rozwoju naukowym, możesz zapisać się do jednego z kół naukowych dostępnych na AEH, w których również zyskasz możliwość współpracy z osobami, które chcą angażować się w rozwój naukowy. Listę kół naukowych oraz adresy mailowe do ich opiekunów i opiekunek, znajdziesz pod adresem https://vizja.pl/kola-naukowe,k380.html

 

ENGLISH VERSION

 

Are you thinking about a career in science? You want to understand how everything works? What's with these variables? How to write better code? How to act for the benefit of others? You tell yourself everyday that you will discover the basic laws that govern the behavior of people, or at least become Mary Ainsworth, Anna Freud, Melanie Klein, Bluma Zaigarnik? Do you want to be an effective and courageous lawyer like Ruth Bader Ginsburg? Are you planning to get the Nobel Prize in economics like Esther Duflo or Elinor Ostrom? Are you figuring out how to create a search engine like Elizabeth Feinler, or how to send something into space like Grace Hopper or Annie Easley?

 

This program is for you!

 

Sci-Sters is a mentoring program for AEH female students, created as a part of the International Day of Women and Girls in Science celebrations.

 

We want to help you further develop scientifically - whether you want to do research, write articles, participate in a science project, or talk about the latest news from the world of science over a cup of coffee. The exact scope of the cooperation will be determined by you together with your mentor.

 

To get into the program you have to:

 

 1. Choose a person from the list below. It should be someone whose research interests align with yours. However, it does not have to be a person who lectures in your field of study (inter-faculty cooperation is possible, as long as the research interests of the student and the mentor are similar).
 2. E-mail sci-sters@vizja.pl with:
  - a short CV (max. 1 page),
  - a cover letter, in which you will provide information about your research interests, scientific plans, but also expectations towards the mentor (max 1 page),
  - additional documents if the mentor requires them (see below).

  All documents should be in a .pdf format with the file name in the form of surname_name_CV, surname_name_CL. The content and title of the email should include information about which mentor you would like to work with. The content should also include consent to the processing of personal data in the scope of the Sci-Sters project.

  E-mails that do not contain all the information will not be processed further.

 

You can only apply to one mentor in the given academic year.

 

Persons whose documents will pass the initial verification will be informed about it by e-mail after the collection of all applications is completed (after 14/03/21), and their applications will be sent to a specific mentor.

 

The mentor will contact the selected students to arrange an interview and make the final decision.

 

In the first year of the Sci-Sters AEH program, the application (all necessary documents in one e-mail) should be sent to sci-sters@vizja.pl by March 14, 2021 at the latest.

 

As part of the Sci-Sters AEH program, each mentor will work with only one student in a given academic year. At the end of the academic year, the mentor and the student can decide to extend the cooperation for the next academic year or to end it. In this case, the mentor may decide to admit another student to the program or to suspend their activity in the Sci-Sters AEH program. The mentors are not obliged to admit someone each year.

 

In the following years of the program, the recruitment will take place all year round (i.e. the application can be sent at any time, and if there is no place with the selected mentor, you can get on the waiting list).

 

MENTORS

ADMINISTRATION, FINANCE, MANAGEMENT

 

Mentor

Scientific interests

Additional requirements / Further recruitment process

Languages

Dr Vasyl Baitsym

-    bioeconomy

-

Polish, Russian, Ukrainian

 


COMPUTER SCIENCE

 

Mentor

Scientific interests

Additional requirements / Further recruitment process

Languages

Dr Krzysztof Rychlicki-Kicior

-    artificial neural networks

-    machine learning

-    medical imaging

-

Polish, English

 

 

POLITICAL SCIENCE

Mentor

Scientific interests

Additional requirements / Further recruitment process

Languages

Professor Anna Llanos-Antczak

-    public relations

-    international security

-

Polish, English, Spanish

 

 

THE LAW

 

Mentor

Scientific interests

Additional requirements / Further recruitment process

Languages

dr Żaneta Gwardzińska

-    heritage protection

-    personal data

-    customs law

-

Polish, English

dr Paweł Śmiałek

-    constitutional law

-    criminal law

-    civil law

-    labor law

-    administrative law

-

Polish, English

 

 

PSYCHOLOGY

 

Mentor

Scientific interests

Additional requirements / Further recruitment process

Languages

dr Małgorzata Foryś-Nogala

-    learning the grammar of a foreign language

-    individual differences and language learning in adulthood

-    affect in education

Interview based on two English-language articles provided by the mentor.

Polish, English

 

dr Jacek Gierus

-    cognitive aspects of schizophrenia,

-    neuropsychological theory of temperament and causes of eating disorders

-    prevention of mental disorders

Research idea.

Polish, English

dr Giuseppe Leonardi

-    statistical methods

-    theory of complex systems

-    coordination

-    interaction

-    cognitive psychology

-

Polish, English, Italian

dr Marta Malesza

-    individual differences, personality (especially dark personality triad)

-    decision-making

-    impulsivity / self-control

-    methods of diagnosis / test design / psychometry

-    coronavirus (psychological effects of the pandemic, etc.)

Research idea.

Polish, English

dr Anna Studzińska

-    gender psychology

-    gender stereotypes

-    discrimination

-    social perception

-    sexual violence

-    violence in close relationships

-    gender knowledge development in children

Research idea.

Polish, English, French

dr Mariusz Wołońciej

-    cultural psychology

-    intercultural communication

-    career counseling

-    emotional intelligence

Information on scientific interests (why am I interested in this, what do I want to research, in who, how, what are the expected practical implications of the project?)

Polish, English, Spanish

 

 

 

 

The program is aimed at female students who are wondering if academic work is for them. Globally, women obtain undergraduate degrees more often but engage in scientific work less frequently. As we believe that everyone's perspective is needed to fully understand various phenomena, we are committed to promoting science among girls and women as they are generally under-represented in science. If you fail to get a place in the program and are interested in research or if you are unable to apply for the program and you care about your scientific development, you can join one of the research clubs available at our University, or one of the research laboratories where you will also gain the opportunity to work with people who want to do science. The list of research clubs and e-mail addresses of their guardians and mentors can be found at https://vizja.pl/kola-naukowe,k380.html, and the list of research laboratories https://vizja.pl/laboratoria-badacyjne,k178.html