Finanse publiczne

Kierunek studiów:
Finanse i rachunkowość
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/finanse-publiczne/|https://vizja.pl/en|finanse-publiczne
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Finanse publiczne studia w AEH w Warszawie, to specjalność, która koncentruje się na zagadnieniach z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych, prowadzenia ewidencji księgowej dla jednostek z tego sektora, realizacji zadań audytora wewnętrznego. A także z zakresu podatków, prawa podatkowego oraz specyfiki funkcjonowania administracji skarbowej, ewidencji i rozliczania podatków. Dotychczasowe badania finansów publicznych pokazały również, jak finanse publiczne wpływają na gospodarkę i społeczeństwo. Jednym ze sposobów, w jaki finanse publiczne wpływają na społeczeństwo, jest określenie, jak rząd przydziela swoje ograniczone zasoby. Ponadto, specjaliści od finansów publicznych pomagają w edukacji obywateli i decydentów na temat znaczenia wykorzystania finansów publicznych dla osiągnięcia tych celów.

Z drugiej strony, wyzwaniem w studiowaniu finansów publicznych jest to, że istnieje wiele różnych finansów publicznych. Jest wiele rozmaitych sposobów pozyskiwania, gromadzenia, wydawania i zarządzania funduszami publicznymi, z których każdy ma swoje zalety i wady. Na przykład, niektóre sposoby gromadzenia funduszy są bardziej zrównoważone niż inne. Ponadto, niektóre sposoby pozyskiwania funduszy są bardziej zrównoważone niż inne. Ponadto, ponieważ rola rządu w społeczeństwie różni się w zależności od kraju, czasami trudno jest znaleźć badania, które mają uniwersalne zastosowanie do wszystkich krajów. Kraje te mają różne wartości kulturowe i okoliczności społeczno-ekonomiczne, które mogą również wpływać na rolę rządu. 

Finanse publiczne - Co możesz robić po studiach?

Ukończenie tej specjalności ułatwia podjęcie pracy w komórkach finansowo-księgowych jednostek administracji publicznej, a także urzędach, izbach skarbowych i instytucjach współpracujących z sektorem publicznym. Fachowcy od finansów publicznych pomagają alokować zasoby publiczne w sposób, który najlepiej wspiera społeczne, polityczne i gospodarcze cele kraju. Ponieważ specjaliści od finansów publicznych oceniają skuteczność polityki gospodarczej rządu, mogą również ocenić społeczne skutki tej polityki. Specjalista od finansów publicznych musi wiedzieć wiele o  finansach publicznych, aby móc je sprawiedliwie ocenić.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Widzisz swoją przyszłość w instytucjach administracji publicznej
Masz poczucie odpowiedzialności społecznej
Jesteś osobą dokładną i dobrze czujesz się w świecie liczb

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

trwają
3 lata (6 semestrów)
mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości w różnych sferach działalności gospodarczej. 

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewnią szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Nauka o państwie, prawie i polityce 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Umiejętności akademickie 2 K 15/8
Wprowadzenie do filozofii 4 W 30/16
BHP 0 e-learning 8/4
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metodologia badań w naukach społecznych 4 K 24/16
Zarządzanie projektami 3 K 24/16
Podstawy finansów prywatnych i publicznych 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/16
Podstawy rachunkowości 5 W, Ć 60/40
Metody ilościowe – statystyka 5 W, Ć 60/40
Zarządzanie organizacjami 4 W 30/24

Drugi
rok studiów

W drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości w różnych sferach działalności gospodarczej.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Rachunkowość finansowa 7 W, Ć 60/40
Finanse przedsiębiorstwa 7 W, Ć 60/40
Mikroekonomia 6 W, Ć 60/40
Rynki finansowe 4 W 30/24
Matematyka finansowa 4 K 30/24
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 6 W, Ć 60/40
Bankowość 5 W, Ć 60/40
Makroekonomia 4 K 30/24
Ubezpieczenia 3 W 30/24
Finanse międzynarodowe 3 W 30/16
Ekonometria 4 K 30/24
Zarządzanie ryzykiem 3 K 30/16

Trzeci rok studiów

Na trzecim roku studiów możesz wybrać przedmioty z zakresu specjalności rachunkowość, audyt i controlling, aby zdobyć specjalistyczne przygotowanie w tym zakresie. W każdym semestrze możesz wybrać cztery z sześciu przedmiotów specjalnościowych.

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
FINANSE PUBLICZNE 5 W, Ć 60/40
PLANOWANIE FINANSOWE I BIZNESPLAN 5 W, Ć 60/40
SYSTEMY PODATKOWE 5 W, Ć 60/40
AUDYT WEWNĘTRZNY 4 K 30/16
PROJEKTY INWESTYCYJNE 4 K 30/16
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 4 K 30/16
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 6 W, Ć 60/40
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 6 W, Ć 60/40
ZARZĄDZANIE ZADŁUŻENIEM PUBLICZNYM 6 W, Ć 60/40
FUNDUSZE UE 4 K 30/16
KONTROLA SKARBOWA 4 K 30/16
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE 4 K 30/16

W programie studiów znajdują się także lektoraty języka obcego
oraz (dla studentów studiów stacjonarnych) zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  5700 zł 3100 zł 630 zł 529 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  5500 zł 3000 zł 610 zł 512 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2021/2022
350 stypendiów Rektora
130 stypendiów socjalnych
160 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 6,00