Gospodarka
cyfrowa w biznesie

Kierunek studiów:
Zarządzanie
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/gospodarka-cyfrowa-w-biznesie/|https://vizja.pl/en|gospodarka-cyfrowa-w-biznesie
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Cyfryzacja to znak naszych czasów i jeden z najważniejszych procesów wpływających na gospodarkę, ekonomię oraz biznes niemal w każdej jego gałęzi. Chcesz zdobyć gruntowną wiedzę na temat wpływ nowych technologii na strategie zarządzania biznesowego i jej efektywnego wykorzystywania? Zależy Ci na zgłębieniu narzędzi do pozyskiwania i analizy danych niezbędnych w e-biznesie, marketingu czy budowaniu relacji z klientem? Studia na specjalności Gospodarka cyfrowa w biznesie w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, prowadzone w ramach kierunku Zarządzanie, pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do rozwoju Twojej wymarzonej kariery zawodowej.

Program studiów został opracowany w taki sposób, by jak najlepiej przygotować Cię merytorycznie i praktycznie do zarządzania własną firmą bądź też do pracy na różnych stanowiskach specjalistycznych, oferowanych przez sektor prywatny i publiczny. Obok przedmiotów z zakresu ekonomii, prawa gospodarczego, finansów czy zarządzania w różnych aspektach, znajdziesz też zajęcia dotyczące nowoczesnych technologii wspierających rozwój biznesu oraz takich narzędzi, jak social media czy CRM (system Zarządzania Kontaktami z Klientem). Jako absolwent studiów licencjackich na specjalności Gospodarka cyfrowa w biznesie, wyróżnisz się kompetencjami, które idą w parze z dynamicznym rozwojem oraz potrzebami współczesnego rynku pracy.

Możesz też kontynuować kształcenie w tym obszarze na studiach magisterskich w AEH – zobacz np.: Zarządzanie w gospodarce cyfrowej.

Gospodarka cyfrowa w biznesie – co możesz robić po tych studiach?

Gospodarka cyfrowa w biznesie co możesz robić po studiach

Absolwenci studiów Gospodarka cyfrowa w biznesie w AEH znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie liczy się wiedza z zakresu nowoczesnych technologii wspierających zarządzanie biznesowe. Po ukończeniu tej specjalności możesz się rozwijać np. jako specjalista w dziedzinie marketingu cyfrowego, analizy danych cyfrowych, digitalizacji procesów biznesowych i innych obszarów związanych z nowoczesnym prowadzeniem firmy. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym z zarządzania możesz też z sukcesem rozwijać własną działalność gospodarczą w branży zgodnej z Twoimi zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się technologią i jej zastosowaniem w nowoczesnym zarządzaniu.
Lubisz planować, analizować i łączyć fakty, a do tego masz zdolności przywódcze.
Chcesz mieć pracę, która umożliwi Ci nieustanny rozwój, dobre zarobki i odkrywanie nowych możliwości.
Gospodarka cyfrowa w biznesie
Gospodarka cyfrowa w biznesie
Gospodarka cyfrowa w biznesie

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

trwają
3 lata (6 semestrów)
mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania w różnych sferach działalności gospodarczej, z uwzględnieniem nowych technologii i narzędzi wykorzystywanych w gospodarce cyfrowej. 

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które poszerzają horyzonty myślenia oraz pogłębiają rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny. Dzięki temu studenci zdobywają wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz realizację projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co jest szczególnie cenione na współczesnym rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Nauka o państwie, prawie i polityce 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Umiejętności akademickie 2 K 15/8
Wprowadzenie do filozofii 4 W 30/16
BHP 0 e-learning 8/4
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metodologia badań w naukach społecznych 4 K 24/16
Zarządzanie projektami 3 K 24/16
Podstawy finansów prywatnych i publicznych 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/16
Podstawy rachunkowości 5 W, Ć 60/40
Metody ilościowe – statystyka 5 W, Ć 60/40
Zarządzanie organizacjami 4 W 30/24

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K- konwersatorium

Drugi
rok studiów

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty kierunkowe, które pozwalają na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji z zakresu zarządzania organizacją w różnych aspektach – od finansów i marketingu, przez zasoby ludzkie, aż po zarządzanie jakością i zmianą.  

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 7 W, Ć 60/40
Finanse przedsiębiorstwa 7 W, Ć 60/40
Mikroekonomia 6 W, Ć 60/40
PODSTAWY MARKETINGU 4 W 30/24
ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 4 K 30/24
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 6 W, Ć 60/40
BADANIA MARKETINGOWE 6 W, Ć 60/40
Makroekonomia 4 K 30/24
PODSTAWY PUBLIC RELATIONS 4 W 30/16
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 4 W 30/24
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 4 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K- konwersatorium

Trzeci rok studiów

Na trzecim roku studiów prowadzone są przedmioty z zakresu specjalności Gospodarka cyfrowa w biznesie, dające specjalistyczne przygotowanie do rozwoju zawodowego w tym zakresie. W każdym semestrze student może wybrać 4 z 6 przedmiotów specjalnościowych. 

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
GOSPODARKA CYFROWA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 5 W, Ć 60/40
PODSTAWY NEGOCJACJI I MEDIACJI 5 W, Ć 60/40
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR) 5 W, Ć 60/40
STRATEGIE I MODELE W E-BIZNESIE 4 K 30/16
ZARZĄDZANIE MARKĄ 4 K 30/16
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 4 K 30/16
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
E-USŁUGI 6 W, Ć 60/40
NOWE TECHNOLOGIE W MARKETINGU 6 W, Ć 60/40
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI (CRM) 6 W, Ć 60/40
SOCIAL MEDIA 4 K 30/16
START-UP W BIZNESIE 4 K 30/16
ZACHOWANIA KONSUMENTÓW 4 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K- konwersatorium

W programie studiów znajdują się także lektoraty języka obcego
oraz (dla studentów studiów stacjonarnych) zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6500 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6300 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2021/2022
350 stypendiów Rektora
130 stypendiów socjalnych
160 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 6,00