Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek studiów:
Politologia
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/politologia-bezpieczenstwo-wewnetrzne/|https://vizja.pl/en|politologia-bezpieczenstwo-wewnetrzne
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w AEH w Warszawie, są odpowiedzią na praktyczne przygotowanie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Stanowią połączenie klasycznego profilu akademickiego z profilem praktycznym. Specjalność bezpieczeństwo wewnętrzne ma charakter interdyscyplinarny, przede wszystkim dlatego, że obejmuje szeroki wybór zagadnień. Zadbamy o wszelkie aspekty rozwijające umysł i ciało przyszłych pracowników bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem jest wykształcenie studentów o szerokim sposobie myślenia, tak aby potrafili odnaleźć się w każdej sytuacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to najważniejszy powód, dla którego dyscyplina ta przez lata budziła tak wiele kontrowersji i podlegała nieustannej krytyce. Tematy obejmują również „trudne pytania” dotyczące natury władzy policyjnej, praw obywateli i prywatności oraz prawnych ograniczeń ingerencji rządu. Z definicji termin bezpieczeństwo odnosi się zarówno do działań ochronnych, jak i inwigilacyjnych (te ostatnie nazywane są wywiadem).

 

Studiowanie bezpieczeństwa wewnętrznego daje studentom umiejętność sprawnego i skutecznego reagowania na aktualne wyzwania. Dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, tj. na poziomie społeczeństwa jako całości, jak i jednostek w jego obrębie. Innymi słowy, przygotowuje ludzi do życia w bezpiecznym środowisku. W ciągu ostatnich kilku lat przedmiot ten stał się coraz bardziej popularny wśród osób aspirujących do kariery w dziedzinie egzekwowania prawa lub bezpieczeństwa narodowego: policjanci, wojskowi, agenci wywiadu i dyplomaci studiują ten przedmiot, ponieważ wiedzą, że ważne jest dla nich zrozumienie charakteru wyzwań, z którymi spotykają się w pracy.

Co możesz robić po studiach?

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Absolwenci znajdują pracę na stanowiskach administracji rządowej, w organach samorządu terytorialnego, jak również w instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa. Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego przygotowani będą z zakresu wiedzy z podstaw prawa, psychologii, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, a także cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo rozwiniemy w studentach wiedzę na temat koncepcji urbanistycznych smart city, czyli inteligentnych miast, opierających się na nowoczesnych technologiach informatycznych.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Potrafisz reagować na zagrożenia w sytuacjach kryzysowych
Interesujesz się administracją rządową
Chcesz w przyszłości pracować przy rozwiązywaniu spraw państwowych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

trwają
3 lata (6 semestrów)
mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu
zawodowego licencjata 

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu politologii w różnych sferach działalności społecznej.  

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów.  

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
NAUKA O PAŃSTWIE, PRAWIE I POLITYCE 5 W 30/24
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII 5 W 30/24
UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKIE 2 W 15/8
WPROWADZENIE DO FILOZOFII 4 W 30/16
TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 5 W 30/24
PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 4 W 30/16
BHP 0 K 8/4
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
JĘZYK OBCY 2 Ć 24/16
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 0 Ć 30
METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH SPOŁECZNYCH 4 K 24/16
WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 5 W, Ć 60/40
PRAWO KONTYTUCYJNE I USTRÓJ POLITYCZNY RP 5 W, Ć 60/40
KONTAKTY Z MEDIAMI 4 K 30/24
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 W 30/24
PODSTAWY SOCJOLOGII 3 W 30/16
Zarządzanie projektami 3 K 24/16

Drugi rok studiów

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu nauk politologicznych w różnych sferach działalności społecznej.   

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
JĘZYK OBCY  2 Ć 24/16
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE  0 Ć 30
WSPÓŁCZESNA MYŚL POLITYCZNA  5 W, Ć 60/40
MARKETING POLITYCZNY  5 W, Ć 60/40
KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE  3 W 30/24
DYPLOMACJA  3 W 30/24
WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE  3 K 30/24
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE  3 K 30/24
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
JĘZYK OBCY  2 Ć 24/16
WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE  4 W 30/24
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE  3 K 30/16
INTEGRACJA EUROPEJSKA  5 W, Ć 60/40
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE  4 W 30/24
SAMORZĄD I POLITYKA LOKALNA  3 K 30/24
MARKA POLITYCZNA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  3 K 30/24
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180

Trzeci rok studiów

Na trzecim roku studiów możesz wybrać przedmiotu z zakresu specjalności bezpieczeństwa wewnętrznego, aby zdobyć specjalistyczne przygotowanie. Na każdym semestrze możesz wybrać 4 z 6 przedmiotów specjalnościowych.

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
JĘZYK OBCY 3 Ć 24/16
METODYKA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU 3 K 30/16
SZKOŁA PRAKTYKÓW BIZNESU 2 K 24/16
PRAKTYKI ZAWODOWE 6 PR 180/180
ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 5 W, Ć 60/40
PODSTAWY NEGOCJACJI I MEDIACJI 5 W, Ć 60/40
Psychologia społeczna 5 W, Ć 60/40
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE UE 3 K 30/16
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI 3 K 30/16
WSPÓŁCZESNY TERRORYZM 3 K 30/16
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
SZKOŁA PRAKTYKÓW BIZNESU 2 K 24/16
PROJEKT SPOŁECZNO-GOSPODARCZY i egzamin dyplomowy 6 SEM, KONS, PW 150/150
PRAKTYKI ZAWODOWE 6 PR 180/180
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 5 W, Ć 60/40
Polityka energetyczna 5 W, Ć 60/40
BEZPIECZEŃSTWO METROPOLII I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 5 W, Ć 60/40
INFRASTRUKTURA SMART CITY 3 K 30/16
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 3 K 30/16
STRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 3 K 30/16

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 4100 zł 2280 zł 479 zł 410 zł
2-3 4700 zł 2600 zł 530 zł 445 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 4000 2225 468 401
2-3 4600 zł 2550 zł 520 zł 437 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79