prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko

ORCID: 0000-0002-3707-7007
prowadzone przedmioty: Klinika prawa, Prawo międzynarodowe prywatne, Prawoznawstwo, System praw człowieka krajowy i międzynarodowy, Teoria i filozofia prawa, Wstęp do prawoznawstwa

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2010-10-07 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk prawnych ------ ------
2001-11-21 Doktor habilitowany Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Dziedzina nauk prawnych Prawo
1988-11-07 Doktor Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dziedzina nauk prawnych Prawo

Artykuły

 • Stanisław Stadniczeńko, Kuratela sądowa – użyteczne pełnienie funkcji w służbie dziecku, "RESOCJALIZACJA POLSKA" 2019, nr. 18, 11-32;
 • Stanisław Stadniczeńko, Partycypacja obywatelska w demokracji deliberacyjnej ku dobru wspólnemu, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 2019, vol. 17, nr. 3, 151-171;
 • Stanisław Stadniczeńko, Odczytywanie znaczenia tekstów prawnych w kontekście obiektywnej wykładni systemu prawa, "Правничий вісник Університету «КРОК»" 2017, nr. 26, 23-34;
 • Stanisław Stadniczeńko, Piotr Zamelski, Sumienie w międzyludzkim współżyciu, "Medyczna Wokanda" 2015, nr. 2, 53-85;
 • Stanisław Stadniczeńko, Konstytucjonalizacja dialogu społecznego, "Studia Iuridica Lublinensia" 2014, nr. 22, 317-332;
 • Stanisław Stadniczeńko, Model kształcenia prawniczego dziś a wyzwania wobec realizacji założeń Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, "Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 2010, nr. 6, 11-28;
 • Stanisław Stadniczeńko, Stosunki rodzice-dzieci po ustaniu małżeństwa (przez rozwód), a także uchyleniu wspólnoty małżeńskiej (przez separację), "Roczniki Nauk Prawnych" 2010, vol. 20, nr. 1, 39-61;
 • Stanisław Stadniczeńko, Justyna Stadniczeńko-Sinica, Uwarunkowanie przejawów zachowań patologicznych w sferze publicznej (Neutralizacja aksjologiczna. Zmiana tożsamości społecznej), "Bezpieczeństwo i Ochrona - Kwartalnik Naukowy" 2009, nr. 3-4, 0-0;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Stanisław Stadniczeńko, Piotr Zamelski, Pedagogika prawa. Vade mecum! Pójdź ze mną!, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Stanisław Stadniczeńko, Znaczenie komunikacji społecznej dla jurysprudencji. Wybrane zagadnienia, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Stanisław Stadniczeńko, Demokracja jako proces dynamiczny (w:) Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń: Adam Marszałek, 2020;
 • Stanisław Stadniczeńko, Prelegomena (w:) Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego, red. Stanisław Stadniczeńko, Piotr Zamelski, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;
 • Stanisław Stadniczeńko, Relacje państwa i Kościoła w Polsce w kontekście umowy międzynarodowej (rys historyczno-prawny) (w:) Ustroje, prawa człowieka, bezpieczeństwo, integracja europejska. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni, red. Ryszard M. Czarny, Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak, : Adam Marszałek, 2020;
 • Stanisław Stadniczeńko, Święty Stanisław – patron ładu moralnego Polski (w:) Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego, red. Stanisław Stadniczeńko, Piotr Zamelski, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;
 • Stanisław Stadniczeńko, Obraz człowieka i koncepcja jego praw w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (w:) Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019;
 • Stanisław Stadniczeńko, Od Deklaracji do Konwencji o Prawach Dziecka (w:) Integracja-polityka zagraniczna-praworządność: wyzwania dla Polski współczesnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu, red. Elżbieta Mreńca, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2019;
 • Stanisław Stadniczeńko, Podstawy aksjologiczne i intelektualne kształtowania Kodeksu rodzinnego (w:) O potrzebie nowego Kodeksu Rodzinnego i jego podstaw aksjologicznych. W 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka., red. Stanisław Stadniczeńko, Marek Michalak, Toruń: Adam Marszałek, 2019;
 • Stanisław Stadniczeńko, Powinność wobec dobra w procesie urzeczywistniania prawa wynikająca z pedagogiki prawa (w:) Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania., red. Anna Pawlak, Justyna Stadniczeńko, Beata Skwarek, Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2019;
 • Stanisław Stadniczeńko, The legal system as a communication being (w:) Współczesne problemy praw człowieka : wybrane aspekty, red. Marcin Mamiński, Maciej Rzewuski, Warszawa: UKSW, 2019;
 • Stanisław Stadniczeńko, Etos powszechnej solidarności – wołanie o odpowiedzialność współczesnego człowieka (w:) Prawa człowieka w funkcjonowaniu administracji publicznej, red. Bronisław Sitek, Iwona Florek, Fernando Parente, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2018;
 • Stanisław Stadniczeńko, Historyczne i prawne antecedencje dotyczące pojęć dzieciństwa i praw dziecka (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Stanisław Stadniczeńko, Pedagogika prawa – podstawy i problematyka (w:) Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska TOM I, red. Marek Michalak, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018;
 • Stanisław Stadniczeńko, Problem społeczno prawny niealimentacji dzieci (w:) O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Hoca. Tom II, red. Dariusz Mucha, Opole: Wydawnictwo Naukowe SCIPTORIUM, 2018;
 • Stanisław Stadniczeńko, Refleksje nad administracją publiczną w służbie dobra wspólnego (w:) Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. Arkadiusz Cudak, Iwona Małgorzata Szkotnicka, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Stanisław Stadniczeńko, Dawid Stadniczeńko, Zwyczaje maoryskie jako element systemu wymiaru sprawiedliwości w Nowej Zelandii (w:) Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii. Tom 2, red. Kamil Spryszak, Jerzy Jaskiernia, Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018;
 • Stanisław Stadniczeńko, Naród - społeczeństwo obywatelskie - demokracja (w:) Kościół a naród i państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu polski, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, I. Dusz, Warszawa: Towarzystwo Naukowe KUL, 2017;
 • Stanisław Stadniczeńko, Odpowiedzialność w działaniu społeczeństwa obywatelskiego (w:) Aktualne problemy konstytucji. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, red. Helena Babiuch, Piotr Kapusta, Justyna Michalska, Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 2017;
 • Stanisław Stadniczeńko, Służba dobru wspólnemu podstawowym spoiwem Rzeczypospolitej Polskiej (w:) Prawo i państwo : księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, red. Leszek Bosek, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2017;
 • Stanisław Stadniczeńko, Dawid Stadniczeńko, Troska rodziców o dziecko w aspekcie jego zgody na przetwarzanie danych osobowych (w:) Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, red. Elżbieta Ura, Bronisław Sitek, Tadeusz Graca, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie , 2017;
 • Stanisław Stadniczeńko, Wpływ biznesu na prawa dzieci a zobowiązania państw (w:) Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka T. 1, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017;
 • Stanisław Stadniczeńko, Zabezpieczenie najlepiej pojętego interesu dziecka przez władze państwa (w:) Dziecko między prawem a rzeczywistością, red. Piotr Pawłowski, Koszalin: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 2016;
 • Stanisław Stadniczeńko, Prawa dziecka częścią składową systemu praw człowieka i obywatela (w:) Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. Stanisław Stadniczeńko, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015;
 • Stanisław Stadniczeńko, Tolerancja - istotnym zagadnieniem w budowie współczesnej demokracji (w:) Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, red. Piotr Jaskółka, Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014;
 • Stanisław Stadniczeńko, Wspólnota obywatelska - społeczeństwo obywatelskie bytem autonomicznym w demokratycznym państwie prawa (w:) Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Z. A. Maciągowi. Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. T. 4, red. Marian Grzybowski, Kraków: Akademia Frycza Modrzewskiego, 2014;
 • Stanisław Stadniczeńko, Minimalne standardy ludzkości wyrazem humanizacji prawa międzynarodowego (w:) Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013;
 • Stanisław Stadniczeńko, Rozprawa sądowa częścią składową sfery komunikacyjnej w przestrzeni jurysdykcyjnej (w:) Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. T. 5. Prawo, red. Zbigniew Władyka, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2013;
 • Stanisław Stadniczeńko, Dialog jako wartość w demokratycznym państwie prawa (w:) Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. Ryszard M. Czarny, Kamil Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012;
 • Stanisław Stadniczeńko, Justyna Stadniczeńko-Sinica, Pojmowanie prawa w kulturze europejskiej - tendencje kierunku (w:) Ze studiów nad tradycją prawa, red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2012;
 • Stanisław Stadniczeńko, Przerwać eskalację nienawiści, pogardy dla innego człowieka. Czy rozwiązania prawne w zakresie ochrony wolności, myśli, sumienia, religii i przekonań są wystarczające? (w:) Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających, red. Stanisław Stadniczeńko, Stanisław Rabiej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012;
 • Stanisław Stadniczeńko, Rozwój e-administracji i jej wpływ na kreację społeczeństwa informacyjnego (w:) Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji, red. Zbigniew Czarnik, Zygmunt Niewiadomski, Jerzy Posłuszny, Jerzy Stelmasiak, Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, 2011;
 • Stanisław Stadniczeńko, Od wolności osoby do wolności politycznej i gospodarczej (w:) Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010;
 • Stanisław Stadniczeńko, Justyna Stadniczeńko-Sinica, Uczelnia wyższa jako wspólnota akademicka i jej autonomia (w:) Finanse publiczne: Uwarunkowania i współczesne trendy rozwoju społeczno-gospodarczego, red. Maria Urbaniec, Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2010;
 • Stanisław Stadniczeńko, Etos pracowników zawodów administracji publicznej (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Bociowi, red. Jerzy Supernat, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009;
 • Stanisław Stadniczeńko, Rola urzędu Prezydenta RP w rozwiązywaniu konfliktów społeczno-politycznych (w:) Pozycja ustrojowa Prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec, red. Anna Frankiewicz, Stanisław Stadniczeńko, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009;
 • Stanisław Stadniczeńko, Swobodny przepływ osób w celu poszukiwania pracy i podejmowania zatrudnienia a konsekwencje dla rodziny (w:) Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowych. Wybrane zagadnienia, red. Stanisław Stadniczeńko, Aleksandra Wilk, Magdalena Gołowkin-Hudała, Opole: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2009;
 • Stanisław Stadniczeńko, ADR w służbie osiągania harmonii społecznej - eliminacji sporów i konfliktów (w:) Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, red. Stanisław Stadniczeńko, Hanna Duszka-Jakimko, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008;
 • Stanisław Stadniczeńko, Kodeks rodzinny (projekt) efektem ewolucji praw dziecka (w:) Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD, red. Małgorzata Buchla, Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 0;

Redakcje prac zbiorowych

 • Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego, red. Stanisław Stadniczeńko, Piotr Zamelski, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;
 • O potrzebie nowego Kodeksu Rodzinnego i jego podstaw aksjologicznych. W 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka., red. Stanisław Stadniczeńko, Marek Michalak, Toruń: Adam Marszałek, 2019;
 • Środowisko prawnicze Opola i Śląska Opolskiego, red. Stanisław Stadniczeńko, Hanna Jamra, Piotr Zamelski, Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, Fundacja dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, 2019;
 • Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. Stanisław Stadniczeńko, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015;
 • Propedeutyka praw człowieka c.d.: Prawa osób niepełnosprawnych, wykluczonych i starszych, red. Stanisław Stadniczeńko, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013;
 • Propedeutyka praw człowieka c.d.: Prawa dziecka w rodzinie i oświacie, red. Stanisław Stadniczeńko, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012;
 • Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających, red. Stanisław Stadniczeńko, Stanisław Rabiej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012;
 • Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, red. Stanisław Stadniczeńko, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011;
 • Propedeutyka praw człowieka c.d.: Człowiek a jego prawa i obowiązki, red. Stanisław Stadniczeńko, Opole: Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego, 2011;
 • Propedeutyka praw człowieka. Współczesność a przyszłość praw człowieka, red. Stanisław Stadniczeńko, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010;
 • Pozycja ustrojowa Prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec, red. Anna Frankiewicz, Stanisław Stadniczeńko, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009;
 • Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowych. Wybrane zagadnienia, red. Stanisław Stadniczeńko, Aleksandra Wilk, Magdalena Gołowkin-Hudała, Opole: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2009;
 • W służbie dzieciom i rodzinie. 90 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, red. Stanisław Stadniczeńko, Warszawa: Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 2009;
 • Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, red. Stanisław Stadniczeńko, Hanna Duszka-Jakimko, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008;