Innowacyjny projekt szkoleniowo - doradczy realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w partnerstwie z firmą ATFIN Sp. z o.o.Projekt ma na celu przygotowanie studentów i studentek do założenia i prowadzenia innowacyjnej firmy typu spin off/out.

Celem projektu jest przygotowanie studentów i studentek do założenia i prowadzenia innowacyjnej firmy typu spin off.

Warsztaty i szkolenia prowadzone będą przez specjalistów-praktyków z wykorzystaniem innowacyjnych metod szkoleniowych.

Dodatkowo zapewnione będzie doradztwo indywidualne z ekspertami przedsiębiorczości, szkolenia interpersonalne, szkolenia specjalistyczne z zakresu: tworzenia biznes planu, prawno-organizacyjnych aspektów zakładania własnej firmy, źródeł finansowania firmy, działalności w Internecie.

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na stronę projektu: www.innowacyjnefirmy.vizja.pl