Zarządzenie bezpieczeństwem w państwie

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie
Zarządzenie bezpieczeństwem w państwie

Zarządzenie bezpieczeństwem w państwie

Jednym z głównych zadań każdego organizmu państwowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno obywateli jak i państwa. Wymaga to sprawnego zarządzania zarówno w ramach poszczególnych podmiotów realizujących zadania w tym zakresie jak i koordynacji współdziałania pomiędzy tymi podmiotami. Dotyczy to wszystkich szczebli struktury państwa - poczynając od np. gmin i komisariatów Policji, a kończąc na centralnych urzędach administracji. Mając na uwadze złożoność funkcjonowania obecnych społeczeństw (chociażby w zakresie infrastruktury), bezpieczeństwo, to pojęcie wieloaspektowe, wymagające precyzyjnego współdziałania wszystkich zaangażowanych podmiotów. Geopolityczne położenie Polski oraz doświadczenia ostatnich lat wskazują jak ważne jest nie tylko reagowanie na określone wydarzenia, ale przede wszystkim odpowiednie przygotowanie na ich ewentualność,  poprzez stworzenie i utrzymywanie w sprawności struktury odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Nie będzie to możliwe bez zapewnienia odpowiednich kadr, przygotowanych do kierowania odpowiednimi działaniami oraz koordynowaniem tych działań. Przygotowanie takich właśnie kadr jest celem naszej oferty edukacyjnej. Skierowana jest ona w szczególności do absolwentów studiów licencjackich takich kierunków jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe itp., którzy chcieliby uzupełnić i podnieść swoje kwalifikacje, zwiększając tym samym swoje szanse na awans zawodowy.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • identyfikacji obszarów, w których mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa w państwie
 • podstaw zarządzania i kierowania bezpieczeństwem narodowym;
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych występujących w państwie;
 • pojawiania się nowych form agresji, takich jak wojna informacyjna i/lub hybrydowa

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • administracja publiczna, zarówno samorządowa jak i państwowa,
 • biznes działający w obszarach związanych z bezpieczeństwem,
 • możliwości awansu zawodowego poprzez pełnienie funkcji związanych z kierowaniem i koordynacją działań w służbach państwowych związanych z bezpieczeństwem (wojsko, policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna itp.),

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • kategoryzacja, typologia i geografia zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli oraz  państwa jako struktury;
 • podstawowe elementy składowe procesu zarządzania i kierowania systemem bezpieczeństwa narodowego zarówno w bieżącym funkcjonowaniu państwa,
  jak i w sytuacjach kryzysowych
 • podstawy prawne działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w RP
 • rola szeroko rozumianej legislacji i tworzenia środowiska prawnego na zapewnienie bezpieczeństwa państwa i w państwie
 • organizacja działań związanych z bezpieczeństwem w państwie, w tym kompetencje organizacyjne i funkcjonalne organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach
 • zadania i uprawnienia wyspecjalizowanych agend państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa i w państwie
 • współdziałanie podmiotów funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa oraz ich koordynacja, z uwzględnieniem rodzaju i zakresu zagrożenia
 • komunikacja i przepływ informacji w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych
 • metody i formy działań informacyjnych jako sposób prowadzenia walki niemilitarnej oraz sposoby przeciwdziałania agresji informacyjnej i jej skutkom
 • wojna hybrydowa i terroryzm – nowe sposoby prowadzenia agresywnych działań politycznych bez formalnego angażowania beneficjenta, identyfikacja i metody zapobiegania i zwalczania tego typu działań
 • przestępczość jako zagrożenie dla funkcjonowania państwa, typologia przestępstw oraz identyfikacja obszarów zagrożenia przy określonych rodzajach przestępczości
 • przestępczość zorganizowana – tworzenie struktur quasi państwowych funkcjonujących pasożytniczo na społeczeństwie i strukturach legalnego państwa
 • obszary wrażliwe w funkcjonowaniu przestępczości
 • rola i zadania podmiotów poza policyjnych w toku działań ukierunkowanych na zapobieganie i zwalczanie przestępczości
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w zarządzaniu bezpieczeństwem w państwie, w tym kwestie przygotowania zawodowego oraz predyspozycji psychicznych osób decyzyjnych
 • wpływ czynników psychologicznych, somatycznych i uwarunkowań społecznych na procesy decyzyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem na różnych szczeblach organizacyjnych, dotyczących zarówno osób podejmujących decyzje jak i realizujących je
 • psychologia zachowań społecznych w stanach zagrożeń wywołanych sytuacjami kryzysowych i konieczność uwzględniania ich w procesach decyzyjnych

 

Przedmioty specjalnościowe

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa: gen. J. Kraszewski / J. Piotrowski / dr J. Frączek-Broda
 • Podstawy zarządzania i kierowania systemem bezpieczeństwa narodowego: gen. J. Kraszewski / gen. Jerzy Michałowski / dr J. Frączek-Broda
 • Zarządzanie kryzysowe w państwie: J. Kraszewski / B. Getlich / dr J. Frączek-Broda
 • Wojna informacyjna i hybrydowa: gen. W. Skrzypczak / dr J. Frączek-Broda
 • Zwalczanie przestępczości: Z. Abramczuk
 • Psychologia w działaniach stresogennych i zagrożenia bezpieczeństwa: psycholog mgr Agata Niemyjska / Krzysztof Skarzyński

 

Charakterystyka przedmiotów

 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa

Dzięki przedmiotowi „Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa” studenci posiądą wiedzę o problematyce bezpieczeństwa narodowego oraz o wyzwaniach i zagrożeniach, które są charakterystyczne dla tej dziedziny działalności państwa. Studenci zapoznają się z szeregiem zagadnień, dzięki którym nauczą się dostrzegać szerszy kontekst działalności państwa w obszarze bezpieczeństwa, a także nauczą się dostrzegać powiązania między bezpieczeństwem państwa i aktualnymi wydarzeniami w kraju, regionie i na świecie. Szczególny nacisk będzie położony na zagadnienia powiązane z zagrożeniami dla podmiotowego i przedmiotowego bezpieczeństwa państwa oraz na proces sekurytyzacji w bezpieczeństwie państwa. Studenci zapoznają się więc z wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego i jednostkowego oraz z wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego (surowcowego, technologicznego, żywnościowego, finansowego, rolnego), społecznego (demograficznego), kulturowego, ekologicznego i informacyjnego, rozwojowego. Studenci uzyskają także szczegółową wiedzę o naturze zjawisk będących zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa, a także o stanie obecnego zabezpieczenia przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Studenci, którzy będą uczestniczyć w zajęciach dowiedzą się jaka jest rola obywatela w generowaniu i zapobieganiu zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa. Dowiedzą się, jakie zjawiska i procesy demograficzne wpływają na bezpieczeństwo Polski, mowa więc będzie m.in. o zapaści demograficznej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, drenażu siły roboczej, podatności na kryzysy finansowe, polityczne i kulturowe, kohortach wiekowych i ich miejscu w bezpieczeństwie państwa.

 

Podstawy zarządzania i kierowania systemem bezpieczeństwa narodowego

Przedmiot „Podstawy zarządzania i kierowania systemem bezpieczeństwa narodowego” ukierunkowany będzie na zdobycie wiedzy w zakresie szeroko pojmowanego zarządzania bezpieczeństwem na poziomie narodowym, samorządowym i sektorowym, a co za tym idzie przedmiot obejmie zagadnienia powiązane z podstawami prawnymi zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Zagadnienie to pozwoli więc na zaznajomienie się z narodowymi i międzynarodowymi aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa narodowego, a także z hierarchią dokumentów dotyczących obronności i bezpieczeństwa narodowego. Omawiane będą także podmioty systemu bezpieczeństwa narodowego (samorządowe, rządowe i prywatne), a studenci zostaną zapoznani z siłami, środkami i zasobami przeznaczonymi przez państwo do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa. Studenci nie tylko poznają konstrukcję i powinności części składowych systemu bezpieczeństwa narodowego: podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych (podsystemów operacyjnych – obronnych i ochronnych oraz podsystemów wsparcia – społecznych i gospodarczych) oraz parlamentu RP, Prezydenta RP i Rady Ministrów w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, ale także nauczą się rozumieć przyczyny i możliwe skutki określonych zagrożeń bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych dla stanu państwa. Poznają siły, środki i zadania poszczególnych elementów podsystemów wykonawczych (Sił Zbrojnych, wymiaru sprawiedliwości, służb specjalnych, służb ratowniczych, instytucji edukacji dla bezpieczeństwa, instytucji bezpieczeństwa finansowego) oraz siły, środki i zadania poszczególnych elementów podsystemu kierowania w systemie bezpieczeństwa narodowego. Dowiedzą się jakie jest miejsce władzy ustawodawczej i wykonawczej w kształtowaniu rozwiązań w systemie bezpieczeństwa narodowego, a więc zostaną zapoznani z obowiązkami i kompetencjami Sejmu, Senatu, Prezydenta RP w systemie bezpieczeństwa narodowego, rolą Rady Bezpieczeństwa Narodowego, obowiązkami i kompetencjami Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki zaznajomieniu się z zadaniami, obowiązkami, siłami, środkami i uprawnieniami podsystemów obronnych państwa: służby zagranicznej (dyplomacji), Sił Zbrojnych RP wraz z wojskowymi służbami specjalnymi, przemysłu obronnego oraz podsystemów ochronnych państwa: wymiaru sprawiedliwości, służb specjalnych, straży i inspekcji wyspecjalizowanych w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, elementów zarządzania kryzysowego, służb ratownictwa i ochrony ludności, służb granicznych. Studenci posiądą umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach (z zastosowaniem metody badawczej).

 

Zarządzanie kryzysowe w państwie

Głównym celem przedmiotu zarządzanie kryzysowe w Państwie jest wprowadzenie
w problematykę funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Treść zajęć odnosi się do miejsca zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa Państwa, jak również struktury organizacyjnej, obejmującej szczebel krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny. Studenci zostaną zaznajomieni z:

 • ogólną charakterystyką sytuacji kryzysowych oraz przyczynami ich powstania,
 • analizą ryzyka dla poszczególnych zagrożeń,
 • instytucjami zaangażowanymi w system zarządzania kryzysowego, ich kompetencjami i zadaniami,
 • planami zarządzania kryzysowego oraz procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • rolą komunikacji medialnej w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych,
 • funkcją ćwiczeń systemu zarządzania kryzysowego,
 • współpracą służb, straży i inspekcji w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego,
 • narzędziami wykorzystywanymi podczas sytuacji kryzysowych.

Przekazana wiedza zostanie omówiona na podstawie realnych sytuacji kryzysowych, które
w ostatnich latach występowały w Polsce.

 

Wojna informacyjna i hybrydowa

W ramach przedmiotu „Wojna informacyjna i hybrydowa” studenci nie tylko zostaną wyposażeni w wiedzę niezbędną do obywatelskiego wspierania zadań państwa w dziedzinie ochrony i obrony, ale posiądą praktyczne umiejętności poruszania się w świecie konfliktów nowego typu. Poznają zatem zróżnicowanie między współczesnymi konfliktami zbrojnymi, a tradycyjnymi działaniami wojennymi, czyli zróżnicowanie działań na poziomie operacyjnym, taktycznym strategicznym, a także założenia wojny asymetrycznej, hybrydowej i informacyjnej, które przedstawione zostaną jako maksymalizacja efektywności wykorzystania przewagi pozamilitarnej i niekinetycznej przez strony konfliktu oraz wykorzystywanie różnic w szeroko pojętych potencjałach stron walczących. Zdobędą wiedzę o płynności stron walczących, granicach stref prowadzenia działań wojennych i odpowiedzialności prawnej stron. Zapoznani zostaną z zagrożeniami hybrydowymi i asymetrycznymi sensu largo (broń masowego rażenia poza oficjalnym obrotem oraz proliferacja BMR, działania bojowe z użyciem technologii informacyjnych, inne koncepcje taktyczne) i sensu stricte (terroryzm międzynarodowy, transnarodowa przestępczość zorganizowana, wrogie zastosowanie technologii informatycznych i informacyjnych) oraz niekonwencjonalnymi środkami i technikami prowadzenia konfliktu asymetrycznego i hybrydowego. Dzięki zaznajomieniu z chimerycznością współczesnej wojny hybrydowej dowiedzą się jak bronić się przed przejawami wojny w sieci – netpropagandą, cool hijadem i sztuką (materiałami audio, audio-video, obrazowymi) w służbie konfliktu. Poznają zjawiska trollingu, netjackingu i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa pojawiające się w sieci lub z nią powiązane oraz z propagandą internetową – jej mechanizmami, aktywistami, użytkownikami, odbiorcami, a także dowiedzą się jak wygląda obrona przed wojną informacyjną i propagandą sieciową i medialną. Przedstawione studentom zostanie także miejsce i rola użytkownika sieci w wojnie informacyjnej, dzięki czemu umożliwi się im przećwiczenie i uaktywnienie w działaniach proobronnych w sieci.

 

Zwalczanie przestępczości

W ramach przedmiotu „zwalczanie przestępczości”, studenci powinni uzyskać wiedzę
o przestępczości jako zjawisku społecznym, naruszającym normy prawne gwarantujące funkcjonowanie społeczności w ramach państwa jako formy organizacji społeczeństwa. Zaprezentowany zostanie podział przestępstw na grupy w oparciu o zasady zastosowane w polskim Kodeksie karnym, ze wskazaniem w jakie godzą one dobra podlegające ochronie prawnej. Szczególny nacisk będzie położony na te kategorie przestępstw, które godzą w bezpieczeństwo i funkcjonowanie państwa jako struktury społecznej i formalnej.

W dalszej kolejności omówione zostanie funkcjonowanie służb/agend państwa, których zadaniem jest zwalczanie działań przestępczych, ujawnianie przestępstw oraz wykrywanie
ich sprawców. Zostaną omówione kompetencje i zakresy odpowiedzialności poszczególnych służb wynikające zarówno z ich uprawnień ustawowych jak i ograniczeń mających swoje źródło w systemie prawnym RP. Wskazane też zostaną sprzeczności pomiędzy poszczególnymi ustawami powodujące utrudnienia w realizacji przez ww. służby nakładanych na nie zadań
w zakresie zwalczania przestępczości.

Odrębnie zostanie omówione zagadnienie przestępczości zorganizowanej, wskazanie zarówno metod jej działania jak i obszarów będących w jej zainteresowaniu.

W ramach zagadnienia działań wykrywczych zostaną wyjaśnione kwestie działań procesowych oraz pozaprocesowych oraz zachodzących pomiędzy nimi zależności.

Studenci uzyskają wiedzę na temat wpływu przestępczości (wybranych jej rodzajów) na funkcjonowanie zarówno państwa jak i podmiotów gospodarczych.

 

Psychologia w działaniach stresogennych i zagrożenia bezpieczeństwa

Przedmiot będzie ukierunkowany na zdobycie wiedzy, jak i praktycznych umiejętności wykorzystania psychologii w czasie działań z sytuacjach kryzysowych. Dzięki udziałowi w zajęciach studenci będą mogli zrozumieć zachowania człowieka, który znalazł się w sytuacji bardzo stresującej – zarówno osób zagrożonych i poszkodowanych, poprzez ewentualnych sprawców, aż do osób niosących pomoc (ratowników, policjantów, strażaków). Na zajęciach ćwiczone będą umiejętności związane z wbudowywaniem wiedzy psychologicznej w cały plan działania w sytuacji kryzysowej, aby zwiększyć szansę na podniesienie skuteczności działań służb ratowniczych i zmniejszyć negatywne skutki zdarzenia dla osób poszkodowanych. Ćwiczone będą umiejętności komunikacji, analizy sytuacji i  podejmowania decyzji, podstaw negocjacji kryzysowych, zarządzania stresem. Rozwijana będzie umiejętność współpracy z osobami współodpowiedzialnymi za prowadzenie działań zabezpieczających i ratowniczych oraz koordynacja działań.

Sylwetki prowadzących zajęcia

 

Zenon Abramczuk

podinspektor Policji w stanie spoczynku

Absolwent (mgr) Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1990), wieloletni funkcjonariusz służby kryminalnej Policji, realizujący zarówno pionu dochodzeniowo-śledczego jak i operacyjno-rozpoznawczego. Wykładowca policyjny, specjalizujący się w zagadnieniach taktyki zwalczania przestępczości, w tym również współautor programów szkoleń specjalistycznych dotyczących zwalczania najpoważniejszych kategorii przestępstw. Współautor wielu regulacji prawnych dotyczących zarówno działania Policji w systemie prawnym i organizacyjnym Państwa jak i wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych oraz procedur policyjnych, zwłaszcza związanych z realizacją złożonych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Od 2009 roku funkcjonariusz Polskiego Biura ds. Odzyskiwania Mienia, współtwórca rozwiązań strukturalnych związanych ze zwalczaniem przestępczości metodami ekonomicznymi. Inicjator i współautor specjalistycznych programów szkolenia w tym obszarze tematycznym. W latach 2009 – 2016 wykładowca na kursach specjalistycznych dotyczących odzyskiwania mienia, realizowanych zarówno w Policji jak i w Straży Granicznej. Uczestnik prac legislacyjnych dotyczących aktów prawnych związanych z pozbawieniem przestępców korzyści z przestępstw, w tym również współpracy międzynarodowej. Obecnie cywilny wykładowca w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Prywatnie miłośnik koni i jeździectwa oraz wędkarz.

 

Dr Joanna Frączek-Broda

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej na kierunku Komunikacji międzykulturowej w bezpieczeństwie narodowym (2013). Studia doktoranckie ukończyła w 2016 roku na Akademii Obrony Narodowej. Organizatorka, wykładowca i szkoleniowiec Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych gdzie szkoli żołnierzy takich jednostek jak GROM, NIL, AGAT, ALTHEA, pracowników BOR i personel placówek dyplomatycznych. Realizuje szkolenia dla organizacji pozarządowych pro publico bono z zakresu komunikacji międzykulturowej, antyterroryzmu i pomocy humanitarnej. Prywatnie interesuje się fotografiką.

 

 

 

 

 

Bartłomiej Getlich – urodzony w Warszawie. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo narodowe o specjalności zarządzanie kryzysowe.

Obecnie odpowiada za wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Finansów. Wcześniej przez 4 lata pracował w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, gdzie pełnił funkcję zastępcy kierownika. Karierę w obszarze zarządzania kryzysowego rozpoczął od pełnienia dyżurów operacyjnych, które pozwoliły mu nabrać dużego doświadczenia w zakresie funkcjonowania zarządzania kryzysowego w Polsce. Realizował zadania z zakresu planowania cywilnego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz współpracował ze służbami, strażami i inspekcjami z terenu województwa mazowieckiego oraz na szczeblu krajowym. Organizator ćwiczeń dla administracji zespolonej, niezespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zagrożeń epidemiologicznych, epizootycznych, katastrof naturalnych, technicznych oraz infrastruktury krytycznej. Uczestnik szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Od lat związany z tematyką bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Autor cyklów szkoleń
i warsztatów dla służb dyżurnych oraz pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Wykładowca w czasie wizyt studyjnych w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego delegacji zagranicznych i krajowych.

 

Gen. bryg. dr Jarosław KRASZEWSKI

W latach 1988-1992 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, którą ukończył jako Vice Prymus, zdobywając jednocześnie tytuł „Mistrza Ognia Artylerii”. W latach 1992-1998 pełnił służbę w 23 Brygadzie Artylerii Armat w Zgorzelcu, na stanowiskach od dowódcy plutonu do dowódcy dywizjonu artylerii samobieżnej. W 2000, po ukończeniu podyplomowych studiów dowódczych w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, został przeniesiony do Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie. W latach 2002-2003 studiował Akademii Dowódczo-Sztabowej Armii USA. W latach 2004-2005 pełnił obowiązki szefa Wydziału G-3 Sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku. W latach 2007-2009 pełnił służbę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2010-2011 dowodził 23 Śląską Brygadą Artylerii w Bolesławcu. W 2011 uzyskał stopień doktora nauk wojskowych na Akademii Obrony Narodowej.

Następnie po ukończeniu tzw. studiów generalskich dowodził Wielonarodową Brygadą (LITPOLUKRBIG) w Lublinie. Od 18 marca 2013 do 10 grudnia 2015 pełnił obowiązki szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych, najpierw w Dowództwie Wojsk Lądowych, a później w DG RSZ.

16 listopada 2015 został wyznaczony na stanowisko dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. 29 lutego 2016 prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, mianował go z dniem 1 marca 2016 na stopień generała brygady.

Jego zainteresowania naukowe to strategia i bezpieczeństwo narodowe, szczególnie
w kontekście wykorzystania militarnego instrumentu oddziaływania państwa.

 

Gen. dyw. w stanie spoczynku Jerzy Michałowski absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Akademii Sztabu Generalnego WP, Podyplomowych Studiów Operacyjno – Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej (AON), Podyplomowych Studiów w zakresie Obronności Państwa w AON, Kursu Oficerów Flagowych w Akademii Obrony NATO w Rzymie. W ciągu 41 letniej służby w Siłach Zbrojnych RP przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia, zasadnicze to: dwukrotne dowodzenie Brygadą (1 WBPanc, 2 BZ), dowodzenie Brygadową Grupą Bojową w VI zmianie PKW w Iraku, Dowodzenie 12 Szczecińską DZ. Szef sztabu Zastępca DWL, Szef sztabu Zastępca DOSZ, Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ.

Z racji zajmowanych stanowisk posiada bogate doświadczenie realizacji procesu szkolenia na wszystkich szczeblach dowodzenia do planowania prowadzenia działań w ramach Operacji Połączonej, oraz przygotowania i kierowania PKW poza granicami kraju. Koordynował formowanie oraz przygotowania i utrzymania gotowości sił wydzielonych do Grup Bojowych UE i Sił Odpowiedzi NATO (SON). Dwukrotnie szef zespołu autorskiego Ćwiczeń ANAKONDA 10 i ANAKONDA 12, ćwiczenie to po raz pierwszy miało wymiar międzynarodowy. Scenariusz ćwiczeń zakładał planowanie i praktyczną koordynację działania  wszystkich elementów sytemu bezpieczeństwa Państwa na poziomie strategiczno – operacyjnym.  Jako szef sztabu Zastępca Dowódcy Operacyjnego odpowiadał za planowanie i koordynację działania sił i środków układu militarnego i pozamilitarnego w ramach ćwiczeń reagowania kryzysowego RENAGATE I KAPER, ale również realne planowanie i działanie w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa np. EURO 2012 itp.

W ramach wykonywanych obowiązków służbowych uczestniczył w procesie generowania potrzeb operacyjnych, planowaniu rozwoju i modernizacji technicznej SZ.

 

Agata Niemyjska

Psycholog, absolwentka kierunku „Psychologia” na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończyła Czteroletnie Studium Terapii Poznawczo Behawioralnej w CTPB w Warszawie. Od ponad 20 lat zawodowo związana ze służbami mundurowymi. Pracowała w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie gdzie prowadziła zajęcia (wykłady, treningi) skoncentrowane na  zastosowaniu psychologii w działaniach podejmowanych przez policję. Od 2000 roku pracuje w Komendzie Głównej Policji, gdzie ostatnio  kierowała zespołem opieki psychologicznej i psychoedukacji. W ramach swoich zajęć zajmowała się przede wszystkim udzielaniem pomocy psychologicznej, prowadzeniem warsztatów ukierunkowanych na zwiększanie kompetencji w zakresie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ale też opracowywaniem procedur działania w sytuacjach ekspozycji  na zagrożenia. Jako ekspert z Polski brała udział  w projektach międzynarodowych, których celem było wypracowanie standardów udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach  kryzysowych, np. Citizens and Resilience balance between awareness and fear;  Eutopa – Multidisciplinary Guideline for early psychological intervention after disasters, terrorism and other shocking events; Reinforce Rescuers’ Resilience by Empowering a Well-being Dimension.

Uczestniczka zagranicznych misji pokojowych realizowanych zarówno pod egidą ONZ jaki i Unii Europejskiej.

 

Jarosław Piotrowski – absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1996) oraz Wyższej szkoły Humanistycznej w Pułtusku na kierunku nauki polityczne (2004). Czynny zawodowo oficer Policji w stopniu podinspektora, w latach 1998-2007 biegły z zakresu badań daktyloskopijnych, w latach 2007-2016 wykładowca w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, obecnie Zastępca Kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP. Współtwórca programu kursu specjalistycznego w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych, w latach 2015-2018 odpowiadający za realizacji kilkunastu dotychczas przeprowadzonych edycji ww. kursu, oraz szeregu innych przedsięwzięć szkoleniowych z tego zakresu. Inicjator współpracy w obszarze szkoleniowym, nawiązanej pomiędzy Komendą Główną Policji a Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich. W latach 2014-2017 ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Autor szeregu publikacji o tematyce kryminalistycznej. Żonaty, dwie córki. Zainteresowania prywatne: współczesne konflikty zbrojne i technika wojskowa, film, literatura.

 

 

 

Krzysztof Skarzyński

Ukończył studia magisterskie na kierunku „Psychologia” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 r. pracuje w Wydziale Psychologów Policyjnych Komendy Głównej Policji. W ramach obowiązków udziela pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji, w tym osobom, które uczestniczyły w sytuacjach silnie stresujących. W ramach zadań z zakresu koordynacji pracy psychologów policyjnych współuczestniczył w doskonaleniu procedur związanych z pracą psychologów po zdarzeniach stresogennych, dotyczących zarówno pojedynczych osób, jak i dużych grup. Prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy Policji, dotyczące między innymi profilaktyki i radzenia sobie ze stresem w sytuacji wykonywania zadań służbowych. Jest liderem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Policji „Alkohol a środowisko służby i pracy”. Uczestniczy w pracach European Medical and Psychological Experts’ Network for Law Enforcement. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu pomocy i terapii psychologicznej, stresu zawodowego funkcjonariuszy, kompetencji trenerskich.

 

 

 

Waldemar Henryk Skrzypczak  – polski wojskowy, generał broni SZ RP w stanie spoczynku. Oficer dyplomowany wojsk pancernych. W 1976 rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży w Siłach Zbrojnych PRL. Dowodził m.in. 32 Pułkiem Zmechanizowanym, 16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe w Iraku. W latach 2006-2009 był dowódcą Wojsk Lądowych RP. W sierpniu 2009 podał się do dymisji w proteście przeciwko sposobowi zarządzania siłami zbrojnymi przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Od 8 września 2011 pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemioniaka, od 2012 do 2013 podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

 

 

 

 

 

 

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł