Wnioski o przyznanie świadczeń będą przyjmowane od 30 października 2020 r. do 19 listopada 2020 r. w terminach wskazanych w harmonogramie przyjmowania wniosków, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szanowni Studenci,

informujemy, że platforma stypendialna na rok 2020/2021 została aktywowana w piątek 30 października 2020 r. (co oznacza, że od tego dnia udostępniona jest możliwość składania wniosków online).

W załączeniu zamieszczamy szczegółowe zasady ubiegania się o świadczenia. Uprzejmie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentówInformacją o świadczeniach w roku akademickim 2020/2021 oraz Harmonogramem przyjmowania wniosków.

Z wnioskami i kompletem dokumentów zapraszamy od 30.10.2020 r. do 19.11.2020 r. w terminach wskazanych w harmonogramie przyjmowania wniosków.

 

  • STYPENDIUM REKTORA, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGA

 

Informujemy, że zalecaną formą złożenia wniosku o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wniosku o zapomogę jest wysłanie wniosku pocztą tradycyjną.

Ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o zastosowanie się do powyższego zalecenia i wysłanie wniosku.

Wniosek należy wysłać w terminie do dnia 19.11.2020 r. Liczy się data stempla pocztowego.

Wnioski wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dane do wysyłki:

Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w Warszawie
ul. Okopowa 59,
01-043 Warszawa

 

Prosimy o wysłanie dokumentów z dopiskiem „stypendia”, oraz określeniem kierunku studiów Studenta – Wnioskodawcy np.  „stypendia, zarządzanie”.

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej w systemie Wirtualny Dziekanat, wydrukować, podpisać a następnie wysłać pod wskazany wyżej adres.

Przed wysłaniem  należy upewnić się, że wniosek jest kompletny i został podpisany we wszystkich wskazanych miejscach oraz że zostały do niego dołączone wymagane dokumenty (np. w przypadku ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności, w przypadku ubiegania się o stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne – zaświadczenia potwierdzające te osiągnięcia itp.)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studenta, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty przez stronę https://terminy.vizja.pl/ (zapisy będą dostępne od dnia 29.10.2020 r, nie ma możliwości zarezerwowania wizyty inną drogą tj. telefoniczną, mailową).

 

  • STYPENDIUM SOCJALNE

 

Wnioski o stypendium socjalne można złożyć wyłącznie osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty przez stronę www.terminy.vizja.pl (nie ma możliwości zarezerwowania wizyty inną drogą tj. telefoniczną, mailową).

Prosimy o rezerwowanie wizyt po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.

Nie ma możliwości wysłania wniosku o stypendium socjalne pocztą tradycyjną.

 

Bardzo prosimy nie zwlekać ze złożeniem dokumentów do ostatnich dni tury stypendialnej.

Zorganizowanie kolejnej tury stypendialnej nie jest przewidywane. W związku z tym należy złożyć wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 19.11.2020 r. 

Zapraszamy do składania wniosków.