brak zdjęcia

ORCID: 0000-0002-7974-1746
Google Scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Etyka w zarządzaniu, Kultura zarządzania i menedżera, Podstawy zarządzania, Seminarium magisterskie, Wprowadzenie do nauk o zarządzaniu

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2011-12-05 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk ekonomicznych ------ ------
1999-03-11 Doktor habilitowany Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Artykuły

 • Tadeusz Oleksyn, Co jest w zarządzaniu najważniejsze – próba syntezy, "Prakseologia i Zarządzanie" 2018, nr. 2, 17-50;
 • Tadeusz Oleksyn, Czynniki wzmacniające i osłabiające współpracę w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie" 2018, nr. 30, 213-227;
 • Tadeusz Oleksyn, Edward Taylor Kilka żywotów polskiego Szkota, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2017, vol. 21, nr. 3, T. 2, 251-262;
 • Tadeusz Oleksyn, Social Elites and Their Competence. Crisis or Excessive Expectations?, "International Journal of Contemporary Management" 2017, vol. 16, nr. 4, 145-164;
 • Tadeusz Oleksyn, Optymalizacja a maksymalizacja i minimalizacja, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2015, nr. 8, 3-14;
 • Tadeusz Oleksyn, Enterprise as a Social System. Review of Chosen Issues, "Paradigm" 2014, vol. 18, nr. 2, 167-183;
 • Tadeusz Oleksyn, Globalna gospodarka, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2013, nr. 1, 75-92;
 • Tadeusz Oleksyn, Sto lat i więcej zarządzania, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2013, nr. 4, 16-22;
 • Tadeusz Oleksyn, Fiat Auto Poland SA - Studium przypadku, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2012, nr. 2, 57-67;
 • Tadeusz Oleksyn, Przedsiębiorczość jako kategoria złożona. Jak ją rozwijać?, "Problemy Zarządzania" 2012, vol. 10, nr. 1, 8-25;
 • Tadeusz Oleksyn, Personel Management, Human Resource Management, Human Capital Management - istota i ewolucja, "Organizacja i Kierowanie" 2010, nr. 5, 107-125;
 • Tadeusz Oleksyn, Zakresy czynności i role organizacyjne, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2010, nr. 4, 55-63;
 • Tadeusz Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w kryzysie, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2009, nr. 1, 141-150;
 • Tadeusz Oleksyn, Anna Ewa Oleksyn, Menedżerowie a liderzy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr. 3-4, 25-36;
 • Tadeusz Oleksyn, O skuteczności premiowania i nagradzania, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr. 2, 3-11;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Tadeusz Oleksyn, Social Elites and Populism, : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018;
 • Tadeusz Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka (wydanie 3.), Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018;
 • Tadeusz Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (wydanie 4.), Warszawa: Wolters Kluwer, 2017;
 • Tadeusz Oleksyn, Filozofia a zarządzanie, Warszawa: Wolters Kluwer, 2013;
 • Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk, Justyna Bugaj, Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z Listy 500. Raport z badań, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011;
 • Tadeusz Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Kraków: Wolters Kluwer, 2010;
 • Tadeusz Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Kraków: Wolters Kluwer, 2008;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Tadeusz Oleksyn, Przywództwo chrześcijańskie. Istota, specyfika, wyzwania. (w:) Zarządzanie, przywództwo a duchowość, red. Ryszard Kołodziej, : Wydawnictwo Benedyktynów, 2019;
 • Tadeusz Oleksyn, Specyfika i uwarunkowania zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami (w:) Jakość zarządzania - reflekcje, wymiary, problemy, red. Marek Bugdol, Piotr Jedynak, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017;
 • Tadeusz Oleksyn, Uniwersytet wczoraj i dziś (w:) Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne, red. Jan F. Jacko, Iwona Maciejowska, Ewa Okoń-Horodyńska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2017;
 • Tadeusz Oleksyn, Kilka refleksji na temat kształcenia na kierunku zarządzania (w:) Dyskusje o zarządzaniu. Dylematy jakości kształcenia na kierunku zarządzania, red. Wiesław Kowalczewski, Bolesław R. Kuc, Warszawa: Wydawnictwo Ementon, 2016;
 • Tadeusz Oleksyn, Kultura zarządzania - wybrane kwestie (w:) Dyskusje o zarządzaniu. Kultura zarządzania, red. Wiesław Kowalczewski, Bolesław R. Kuc, Warszawa: Wydawnictwo Ementon, 2016;
 • Tadeusz Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi - blaski i cienie, wyzwania (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, red. Barbara Sypniewska, Tadeusz Oleksyn, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk, Capgemini - Values on the global market (w:) Management by values, red. Andrzej Herman, Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015;
 • Izabela Stańczyk, Tadeusz Oleksyn, Delphi Automotive S. A. - Drive values. Case study (w:) Management by values, red. Andrzej Herman, Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015;
 • Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk, Five O'Clok - Values in a family firm. Case Study (w:) Management by values, red. Andrzej Herman, Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015;
 • Tadeusz Oleksyn, Nature of values and catalogue of values in management (w:) Management by values, red. Andrzej Herman, Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015;
 • Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk, Qumak S.A. - Values in an innovative firm. Case Study (w:) Management by values, red. Andrzej Herman, Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015;
 • Andrzej Herman, Andrzej Metelski, Tadeusz Oleksyn, Grzegorz Sobiecki, Izabela Stańczyk, Survey research (w:) Management by values, red. Andrzej Herman, Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015;
 • Andrzej Herman, Tadeusz Oleksyn, Values in Management (w:) Management Science during Destabilization, red. , Kraków: Cracow University of Economics, 2015;
 • Tadeusz Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi - ujęcie funkcjonalne i procesowe (w:) Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka, red. Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Tadeusz Oleksyn, Managerism and Managers - Descending from Olympus (w:) Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications. Monograph, red. Felicjan Bylok, Iveta Ubrežiovà, Leszek Cichobłaziński, Gödöllö: Szent Istvan Egyetemi Klado Nonprofit Kft., 2014;
 • Tadeusz Oleksyn, Justyna Bugaj, Izabela Stańczyk, Professional Development in the Five Hundred Largest Polish Enterprises: Results of Own Research (w:) Human Factor of Global Society. A system of systems perspective, red. Tadeusz Marek, Waldemar Karwowski, Marek Frankowicz, Jussi Kantola, Pavel Zgaga, New York: CRC Press, Taylor Francis Group, 2014;
 • Tadeusz Oleksyn, Kreatorzy zarządzania (w:) Filozofia a zarządzanie, red. Tadeusz Oleksyn, Warszawa: Wolters Kluwer, 2013;
 • Tadeusz Oleksyn, Różne filozofie zarządzania (w:) Filozofia a zarządzanie, red. Tadeusz Oleksyn, Warszawa: Wolters Kluwer, 2013;
 • Tadeusz Oleksyn, Zamiast zakończenia. Wyzwanie w szerszej skali (w:) Filozofia a zarządzanie, red. Tadeusz Oleksyn, Warszawa: Wolters Kluwer, 2013;
 • Tadeusz Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka przedsiębiorstw z "listy 500" (w:) Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, red. Felicjan Bylok, Anna Słocińska, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011;
 • Tadeusz Oleksyn, Etyka zarządzania - wybrane kwestie (w:) Humanizacja w procesach zarządzania, red. Felicjan Bylok, Janusz Kołodziejski, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010;
 • Tadeusz Oleksyn, Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi (w:) Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1, red. Tadeusz Wawak, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010;
 • Tadeusz Oleksyn, Motywowanie i motywacja a zachowania organizacyjne (w:) Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, red. Przemysław Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010;
 • Tadeusz Oleksyn, Kompetencje pracowników naukowo-dydaktycznych (w:) Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, red. Klaudia Błaszczyk, Mirosław Drzewowski, Wojciech Maliszewski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009;
 • Tadeusz Oleksyn, Wartości religijne i humanistyczne w zarządzaniu międzykulturowym (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, red. Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Tadeusz Oleksyn, Globalizacja a strategie przedsiębiorstw (w:) Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Tadeusz Oleksyn, Granice zarządzania (w:) Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, red. Wiesław Kowalczewski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008;
 • Tadeusz Oleksyn, Wynagradzanie efektywne - przegląd problemów (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. Stanisława Borkowska, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006;

Redakcje prac zbiorowych

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, red. Barbara Sypniewska, Tadeusz Oleksyn, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Management by values, red. Andrzej Herman, Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015;