prof. dr hab. Teodor Szymanowski

ORCID: 0000-0002-7964-8306
prowadzone przedmioty: Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1990-10-17 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk prawnych ------ ------
1990-10-17 Doktor habilitowany Polska Akademia Nauk Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo

Artykuły

 • Teodor Szymanowski, Zmiany w przestępczości w Polsce w okresie po odzyskaniu niezależności oraz ewolucja polityki karnej w tym okresie w świetle danych statystycznych, "Palestra - Pismo Adwokatury Polskiej" 2018, nr. 9, 13-26;
 • Teodor Szymanowski, Przestępczość i więziennictwo w krajach europejskich (na podstawie informacji statystycznych), "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2016, nr. 90, 23-54;
 • Teodor Szymanowski, System dozoru elektronicznego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, "Palestra - Pismo Adwokatury Polskiej" 2016, nr. 6, 14-19;
 • Teodor Szymanowski, Skazania na bezwzględne kary pozbawienia wolności jako następstwo nieefektywnej polityki karnej, "Państwo i Prawo" 2014, nr. 4, 79-92;
 • Teodor Szymanowski, Zmiany prawa karnego wykonawczego (o potrzebie i zbędności nowelizacji przepisów), "Państwo i Prawo" 2012, nr. 2, 46-59;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Komentarz do Rekomendacji 1469 (2000) Matki i dzieci w więzieniu, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2011, nr. 72-73, 169-173;
 • Aleksandra Korwin-Szymanowska, Komentarz do Rekomendacji Nr R (97) 12 o personelu odpowiedzialnym za stosowanie kar i innych środków, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2011, nr. 72-73, 389-396;
 • Teodor Szymanowski, Komentarz do Rekomendacji Rec (2006) 2 Europejskie Reguły Więzienne, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2011, nr. 72-73, 75-84;
 • Teodor Szymanowski, Komentarz do Rekomendacji Rec (2006) 23 o wykonywaniu przez administracje więzienne kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2011, nr. 72-73, 123-126;
 • Teodor Szymanowski, Komentarz do Rezolucji (67) 5 Badania dotyczące więźniów, indywidualne i dotyczące społeczności więziennej, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2011, nr. 72-73, 257-259;
 • Teodor Szymanowski, Międzynarodowe konwencje o postępowaniu wobec osób skazanych, zwłaszcza osób pozbawionych wolności, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2011, nr. 72-73, 19-31;
 • Teodor Szymanowski, Prawne podstawy funkcjonowania więziennictwa w Polsce i ich wpływ na wykonywanie kary pozbawienia wolności, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2009, nr. 62-63, 33-48;
 • Teodor Szymanowski, Skazani recydywiści w Polsce w okresie transformacji w świetle danych statystycznych, "Archiwum Kryminologii" 2008, nr. 30, 739-761;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Teodor Szymanowski, Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017;
 • Teodor Szymanowski, Jerzy Migdał, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa: Wolters Kluwer, 2014;
 • Teodor Szymanowski, Przestępczość i polityka karna w Polsce: w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012;
 • Teodor Szymanowski, Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Warszawa: Wolters Kluwer, 2010;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Teodor Szymanowski, Prawa konstytycyjne obywatela i ich wpływ na wykonanie kary pozbawienia wolności w Polsce współczesnej (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Teodor Szymanowski, System penitencjarny i więzienia w Polsce współczesnej (w:) Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Teodor Szymanowski, Zadania Kuratorskiej Służby Sądowej w okresie reformy prawa karnego w Polsce (w:) Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, red. Marek Konopczyński, Łukasz Kwadrans, Krzysztof Stasiak, Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016;
 • Teodor Szymanowski, Postępowanie ze skazanymi recydywistami po wykonaniu kary pozbawienia wolności (w:) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. Ireneusz Nowikowski, Aneta Michalska-Warias, Joanna Piórkowska-Flieger, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011;
 • Teodor Szymanowski, Idea pomocy więźniom, ich rodzinom i podstawy prawne jej udzielania (w:) Wiedza - Doświadczenie - Praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne, red. Monika Marczak, Beata Pastwa-Wojciechowska, Magdalena Błażek, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010;
 • Teodor Szymanowski, Karno-prawne podstawy instytucji poddania skazanego próbie (w:) Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, red. Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2010;
 • Teodor Szymanowski, Polityka karna w Polsce i opinia społeczna wobec zagrożeń przestępczością (w:) Bezpieczeństwo jako wartość, red. Izabela Pabisz-Zarębska, Jacek Szewczyk, Kraków: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, 2010;
 • Teodor Szymanowski, Polityka karna w Polsce współczesnej w świetle przepisów prawa i danych empirycznych (w:) System prawa karnego T. 1 Zagadnienia ogólne, red. Andrzej Marek, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010;
 • Teodor Szymanowski, Polityka penitencjarna w Polsce współczesnej (w:) System prawa karnego T. 1 Zagadnienia ogólne, red. Andrzej Marek, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010;
 • Teodor Szymanowski, Znaczenie nowelizacji prawa karnego z punktu widzenia polityki karnej z uwzględnieniem ostatnich zmian (w:) Węzłowe problemy prawa karnego kryminologii i polityki kryminalnej. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Jerzy Wójcikiewicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2010;
 • Teodor Szymanowski, Charakterystyka pozbawionych wolności. Przeludnienie więzień (w:) Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989-2009, red. Teodor Szymanowski, Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej, 2009;
 • Teodor Szymanowski, Kontrola wykonywania kary pozbawienia wolności przez rzecznika praw obywatelskich (w:) Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989-2009, red. Teodor Szymanowski, Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej, 2009;
 • Teodor Szymanowski, Nowe unormowania dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności w przepisach KKW i w praktyce (w:) X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, red. Stefan Lelental, Grażyna B. Szczygieł, Białystok: Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009;
 • Teodor Szymanowski, Zmiany w przepisach prawa karnego wykonawczego po 1989 r. (w:) Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989-2009, red. Teodor Szymanowski, Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej, 2009;

Redakcje prac zbiorowych

 • Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989-2009, red. Teodor Szymanowski, Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej, 2009;