prof. dr hab. Wiesław Dębski

ORCID: 0000-0002-4689-5837
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
IDEAS/RePEc: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Portfel inwestycyjny, Rynki finansowe, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2002-02-13 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk ekonomicznych ------ ------
1991-01-21 Doktor habilitowany Uniwersytet Łódzki Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Granty

Data projektu: 2009-01-01 - 2009-09-01
Kierownik: Wiesław Dębski
Wykonawcy: Wiesław Dębski
Celem naukowym projektu jest zbadanie statystycznych własności zbudowanego na próbie rocznej z lat 1994 – 2005 ekonometrycznego modelu opisującego wzajemne powiązania zachodzące pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem sektora finansowego w Polsce. Model składa się ze sfery realnej reprezentowanej przez równania opisujące wzrost gospodarczy, nakłady inwestycyjne w gospodarce i inwestycje oddane do użytku oraz sektora finansowego reprezentowanego przez równania opisujące kapitalizację giełdy, wolumen udzielanych przez banki kredytów i aktywa pozabankowe (funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i kapitałowych). Pokazuje on współzależności jakie zachodziły w Polsce w badanym okresie pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem sektora finansowego w podziale na rynek giełdowy i bankowy. Dotąd nikt w Polsce nie badał wzajemnych zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem finansowym, podczas gdy w świecie prowadzone są tego typu badania. Z naukowego punktu widzenia istotnym jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy takie współzależności zachodzą. Poszerzy to naszą wiedzę o mechanizmach wzrostu gospodarczego, a w szczególności czy tzw. zmienne finansowe wpływają na ten wzrost i w jakim stopniu. Badanie pozwoli przede wszystkim zbadać to z punktu widzenia statystycznego.
Model zostanie poddany badaniu testami statystycznymi i odpowiednim programem symula-cyjnym. Wyniki badania pozwolą na stwierdzenie jakimi własnościami statystycznymi charakteryzuje się zbudowany model i czy pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem sektora finansowego istnieją statystycznie istotne współzależności przyczynowo – skutkowe. Zostaną one w formie referatu zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej a następnie w formie artykułu opublikowane w jednym z periodyków polskich w języku angielskim.

Artykuły

 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Piotr Szczepocki, Time-Varying Beta—The Case Study of the Largest Companies from the Polish, Czech, and Hungarian Stock Exchange, "EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE" 2020, , 1-23;
 • Wiesław Dębski, Bartosz Świderski, Jarosław Kurek, Scientific research activity and GDP. An analysis of causality based on 144 countries from around the world, "Contemporary Economics" 2018, vol. 12, nr. 3, 315-336;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Statistical Properties of Rates of Return on Shares Listed on the German, French, and Polish Markets – a Comparative Study, "Contemporary Economics" 2018, vol. 12, nr. 1, 5-16;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20, "Problemy Zarządzania" 2018, nr. 3, 11-23;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego - analiza porównawcza, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia" 2017, vol. 51, nr. 5, 69-78;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Statistical Properties of Rates of Return of the Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in the Period of 2005-2015, "Ekonometria" 2017, nr. 3, 88-100;
 • Wiesław Dębski, Bartosz Świderski, An Allocation Analysis of Polish Household Savings Invested in Financial Assets, 2003 - 2014, "Contemporary Economics" 2016, vol. 10, nr. 2, 123-136;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski, Beta Stability Over Bull and Bear Market on the Warsaw Stock Exchange, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2016, vol. 16, nr. 1, 75-92;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski, Are beta parameters stable on the Warsaw Stock Exchange?, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2015, vol. 3, nr. 3, 65-74;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski, Intervalling effect on estimating the beta parameter for the largest companies on the WSE, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2014, vol. 14, nr. 2, 270-286;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski, Stabilność parametru beta w okresie rynku byka i niedźwiedzia dla największych spółek warszawskiej GPW, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2013, vol. 11, nr. 2 (4), 89-102;
 • Wiesław Dębski, Władysław Welfe, Macroeconometric models, "Bank i Kredyt" 2013, vol. 44, nr. 2, 1-10;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Beta Coefficients of Polish Blue Chip Companies in the Period Of 2005-2011, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2012, vol. 12, nr. 2, 90-102;
 • Wiesław Dębski, Marek Gruszczyński, Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonomia finansowa, "Bank i Kredyt" 2012, vol. 43, nr. 2, 105-110;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Ocena kondycji finansowej spółek z indeksu WIG-Energia w latach 2006-2011. Analiza porównawcza, "Rynek Energii" 2012, nr. 3, 15-21;
 • Wiesław Dębski, Bartosz Świderski, Change in the Allocation Structure of Personal Savings Invested in Financial Assets in Poland, 2003 - 2009, "Transformations in Business & Economics" 2011, vol. 10, nr. 1, 81-97;
 • Wiesław Dębski, Stan i perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr. 174, 76-85;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Zmiany w sytuacji majątkowo–finansowej spółek z indeksu WIG-Energia w latach 2006-2010. Analiza porównawcza, "Rynek Energii" 2011, nr. 6, 137-144;
 • Wiesław Dębski, PE/VC Sector in Poland between 2005 and 2008, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 1, 115-127;
 • Wiesław Dębski, Alokacja oszczędności ludności w Polsce w latach 2003-2008, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr. 548, 38, 421-428;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy. Przykład Polski, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2009, nr. 25, 7-32;
 • Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz, Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2008, nr. 9, 9-20;
 • Wiesław Dębski, Obligacje komunalne źródłem finansowania rozwoju lokalnego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2007, nr. 204, 53-76;
 • Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz, Wzajemne zależności wzrostu gospodarczego i rozwoju systemu finansowego w Polsce - analiza symulacyjna, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2007, nr. 209, 57-70;
 • Wiesław Dębski, Fundusze emerytalne w Polsce i ich wpływ na rozwój rynku kapitałowego, "Bank i Kredyt" 2006, nr. 11-12, 81-90;
 • Wiesław Dębski, Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" 2005, nr. 10, 27-38;
 • Wiesław Dębski, Kwity depozytowe na międzynarodowym rynku kapitałowym, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2005, nr. 1 (16), 5-14;
 • Wiesław Dębski, Kwity depozytowe na międzynarodowym rynku kapitałowym, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2005, nr. 1(16), 5-14;
 • Wiesław Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty planowania finansowego w przedsiębiorstwie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2004, vol. 180, 69-94;
 • Wiesław Dębski, Rynek kapitałowy jako potencjalny stymulator rozwoju ekonomicznego Polski, "Ekonomista" 2003, nr. 4, 511-519;
 • Wiesław Dębski, Funkcjonowanie inwestorów instytucjonalnych w Polsce w świetle procesu integracyjnego z UE, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2002, vol. 4, nr. 1, 119-149;
 • Wiesław Dębski, Fundusze emerytalne szansą zabezpieczenia przyszłości i rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, "Bank i Kredyt" 2001, nr. 10, 13-21;
 • Wiesław Dębski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w strukturze nowocześnie funkcjonującego rynku kapitałowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2001, vol. 3, nr. 1, 9-40;
 • Wiesław Dębski, Krótkoterminowe papiery dłużne firm, "Bank i Kredyt" 1997, nr. 10, 33-40;
 • Wiesław Dębski, Istota prognozowania sprzedaży w firmie, "Ekspert. Rachunkowość i finanse" 1996, nr. 1, 82-91;
 • Wiesław Dębski, Łódzki rynek ubezpieczeń w opinii podmiotów gospodarczych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1996, vol. 49, nr. 1-3, 12-15;
 • Wiesław Dębski, Opinia podmiotów gospodarczych o zawieranych ubezpieczeniach na rynku łódzkim, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1996, vol. 49, nr. 1-3/A, 3-5;
 • Wiesław Dębski, Wykorzystanie metod statystycznych do analizy potrzeb kapitałowych firmy, "Bank i Kredyt" 1996, vol. 27, nr. 1-2, 66-78;
 • Wiesław Dębski, Charakterystyka porównawcza polskiego i europejskiego rynku ubezpieczeniowego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1995, nr. 7, 8, 9/A, 8-13;
 • Wiesław Dębski, Funkcjonowanie łódzkiego rynku ubezpieczeniowego, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1995, , 195-206;
 • Wiesław Dębski, Ryzyko bankowe, "Bank i Kredyt" 1994, nr. 10, 33-41;
 • Wiesław Dębski, Dorota Witkowska, Model of the Financial Incomes and Expenditures of Population - An Optimal Control Approach, "Ekonomicko-Matematický Obzor" 1991, nr. 4, 329-343;
 • Wiesław Dębski, Sytuacja pieniężna ludności - prognoza do roku 1993, "Gazeta Bankowa" 1989, nr. 7, 0-0;
 • Wiesław Dębski, Zarys ekonometrycznego modelu pieniężnych dochodów i wydatków ludności, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1989, , 119-137;
 • Wiesław Dębski, Adaptacyjne modele płac przeciętnych w gospodarce narodowej, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1988, , 0-0;
 • Wiesław Dębski, Modele płac przeciętnych w gospodarce narodowej, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1988, , 143-159;
 • Wiesław Dębski, Mutual Relationships Between Wages and Prices in the Polish National Economy, "Ekonomicko-Matematický Obzor" 1987, nr. 4, 377-387;
 • Wiesław Dębski, Płace a ceny w skali makroekonomicznej, "FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN" 1987, vol. 38, nr. 9, 23-31;
 • Wiesław Dębski, Władysław Milo, An Algorithm of the Estimation Methods of Final Form’s Parameters of Simultaneous Linear Econometric Model, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 1985, vol. 48, 19-24;
 • Wiesław Dębski, Dynamic Simulations Based on the Personal Income Model for the Polish National Economy, "Ekonomicko-Matematický Obzor" 1984, vol. 20, nr. 4, 388-399;
 • Wiesław Dębski, Władysław Milo, Estymacja parametrów postaci końcowej modelu ekonometrycznego, "Wiadomości Statystyczne" 1983, , 11-14;
 • Wiesław Dębski, Ekonometryczne modele płac i dochodów osobistych ludności w gospodarce narodowej, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1982, , 91-113;
 • Wiesław Dębski, Modele ekonometryczne dochodów osobistych ludności, "Ekonomista" 1982, nr. 5/6, 643-661;
 • Wiesław Dębski, Własności i empiryczna weryfikacja ekonometrycznego modelu sektora płac i dochodów osobistych ludności, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1982, , 109-122;
 • Wiesław Dębski, Zmiany parametrów strukturalnych a zmiany mnożników w liniowych modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny" 1980, , 303-309;
 • Wiesław Dębski, Ekonometryczna analiza płac i dochodów ludności w modelach gospodarki narodowej, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1975, , 109-126;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018;
 • Wiesław Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005;
 • Wiesław Dębski, Theoretical and Practical Aspects of Corporate Finance Management, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005;
 • Wiesław Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001;
 • Wiesław Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. T. 2. Suplement : Notowania giełdowe w nowym systemie informatycznym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001;
 • Wiesław Dębski, Akcje, obligacje i ich wycena, Łódź: Absolwent, 1997;
 • Wiesław Dębski, Instytucje rynku kapitałowego, Łódź: Absolwent, 1997;
 • Wiesław Dębski, Prognozowanie sprzedaży. Modele ekonometryczne, praktyczne przykłady, Warszawa: Centrum Informacji Menedżera, 1997;
 • Wiesław Dębski, Zarządzanie finansami. T. 1. Instrumenty finansowe, analiza finansowa, planowanie finansowe, efektywność inwestycji, Warszawa: Centrum Informacji Menedżera, 1996;
 • Wiesław Dębski, Zarządzanie finansami. T. 2. Kapitał obrotowy, papiery wartościowe, rynek kapitałowy, Warszawa: Centrum Informacji Menedżera, 1996;
 • Wiesław Dębski, Zbigniew Wasilewski, Kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, Warszawa: Editex, 1995;
 • Wiesław Dębski, Przewidywanie i analizy symulacyjne w biznesie, Warszawa: First Business College, 1995;
 • Wiesław Dębski, Włodzimierz Kędziorek, Kredyty dla przedsiębiorczych, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 1992;
 • Wiesław Dębski, Kazimierz Kozera, Leasing czy kredyt, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 1991;
 • Wiesław Dębski, Nina Łapińska-Sobczak, Krzysztof Markowski, Ekonometria - elementy teorii, przykłady i zadania, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990;
 • Wiesław Dębski, Model pieniężnych dochodów i wydatków ludności Polski - ekonometryczna analiza, symulacje, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990;
 • Wiesław Dębski, Ekonometryczne modele dochodów osobistych ludności Polski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Wiesław Dębski, Parametr beta w zarządzaniu portfelem - aspekty teoretyczno-praktyczne (w:) Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. , Łódź: , 2019;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Analiza ekonometryczna wzajemnych zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym i rozwojem rynku finansowego w Polsce (w:) Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, red. Sławomir I. Bukowski, Warszawa: CeDeWu, 2010;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Piotr Wdowiński, Growth Effects of Financial Market Development in Poland: Simulations with an Econometric Model (w:) Global Economy Challenges of the 21st Century, red. Sławomir I. Bukowski, Radom: Technical University of Radom, 2010;
 • Wiesław Dębski, Fundusz emerytalny (w:) Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, red. Filip Chybalski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009;
 • Wiesław Dębski, Agnieszka Grodecka, Polskie fundusze inwestycyjne w okresie bessy na przykładzie funduszy akcyjnych i obligacyjnych - zagrożenie czy szansa na dalszy rozwój? (w:) Rynek finansowy w erze zawirowań, red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009;
 • Iwona Bujnowicz, Wiesław Dębski, Analiza symulacyjna modelu współzależności rozwoju finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce (w:) Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, red. Danuta Dziawgo, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008;
 • Wiesław Dębski, Agnieszka Grodecka, Fundusze hedgingowe na światowym rynku finansowym (w:) Rynek finansowy: Inspiracje z integracji europejskiej, red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008;
 • Wiesław Dębski, Agnieszka Grodecka, Znaczenie funduszy inwestycyjnych dla polskiej gospodarki (w:) Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, red. Sebastian Buczek, Andrzej Fierla, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008;
 • Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz, Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski (w:) Globalizacja rynków finansowych - Implikacje dla Polski, red. Witold Małecki, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • Iwona Bujnowicz, Wiesław Dębski, Wpływ wzrostu gospodarczego na rozwój sektora finansowego w Polsce (w:) Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007;
 • Wiesław Dębski, Investment Funds in Poland and Worldwide (w:) Financial Markets. Principles of modeling Forecasting and Decision-Making, red. Władysław Milo, Piotr Wdowiński, Łódź: Łódź University Press, 2006;
 • Wiesław Dębski, Pension Funds as a Factor of Stimulating Development of the Capital Market in Poland (w:) Financial Markets. Principles of modeling Forecasting and Decision-Making, red. Władysław Milo, Piotr Wdowiński, Łódź: Łódź University Press, 2006;
 • Wiesław Dębski, Produkty strukturyzowane i fundusze hedgingowe jako inwestycje alternatywne rynku kapitałowego (w:) Rynki finansowe, red. Henryk Mamcarz, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006;
 • Wiesław Dębski, Fundusze inwestycyjne w Polsce (w:) Rynki kapitałowe, red. Witold Bień, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005;
 • Wiesław Dębski, Fundusze inwestycyjne w Polsce (w:) Rynki kapitałowe, red. Witold Bień, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005;
 • Wiesław Dębski, Fundusze inwestycyjne w Polsce w kontekście funkcjonowania w Unii Europejskiej (w:) Polska na rynku wspólnoty europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku. T. 1, red. Janusz Bilski, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005;
 • Wiesław Dębski, Pozyskiwanie kapitału na międzynarodowym rynku finansowym (w:) Determinanty pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej, red. Ryszard Piasecki, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2005;
 • Wiesław Dębski, Pozyskiwanie kapitału na międzynarodowym rynku finansowym (w:) Determinanty pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej, red. Ryszard Piasecki, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2005;
 • Wiesław Dębski, Inwestowanie za pośrednictwem inwestorów instytucjonalnych (w:) Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, red. Danuta Dziawgo, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004;
 • Wiesław Dębski, Jednostki funduszy portfelowych jako nowoczesna forma inwestowania (w:) Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 5-7 września, 2004 r. Cz. 1, red. Waldemar Tarczyński, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004;
 • Wiesław Dębski, Obligacje komunalne instrumentem finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych gmin w Polsce (w:) Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym, red. Janusz Ostaszewski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004;
 • Wiesław Dębski, Certyfikaty indeksowe jako nowoczesna forma inwestowania na rynku kapitałowym (w:) Procesy integracyjne w gospodarce światowej. Polska w Unii Europejskiej. T. 1, red. Janusz Bilski, Anna Midera, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003;
 • Wiesław Dębski, Fundusze inwestycyjne na polskim rynku kapitałowym (w:) Prokonkurencyjna strategia rozwoju Polski w kontekście integracji europejskiej, red. Walentyna Kwiatkowska, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2003;
 • Wiesław Dębski, Planowanie finansowe na podstawie modelu wielorównaniowego (w:) Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 2, red. Dariusz Zarzecki, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003;
 • Wiesław Dębski, Zmiany na polskim rynku finansowym w kontekście procesu stowarzyszeniowego z UE (w:) Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową, red. Janusz Bilski, Tomasz Miziołek, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001;
 • Wiesław Dębski, Polityka transportowa Unii Europejskiej (w:) Integracja europejska, red. Antoni Marszałek, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997;
 • Wiesław Dębski, Rynek papierów komercyjnych w Polsce (w:) Finanse i bankowość. Przekształcenia systemowe. Cz. 2. Rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, finanse ubezpieczeń, red. Krystyna Piotrowska-Marczak, Mirosław Wypych, Łódź: Absolwent, 1997;
 • Wiesław Dębski, Finansowanie działalności małej firmy. Leasing. Biznes plan (w:) Wprowadzenie do biznesu, red. Tomasz Domański, Łódź: Expert, 1994;
 • Wiesław Dębski, Income and Price Policy Making with an Econometric Model of Financial Incomes and Expenditures of Poland’s Population (w:) Econometric Decision Models. New Methods of Modeling and Applications, red. Josef Gruber, Hagen: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1989;