prof. dr hab. Wiesław Dębski

jednostka: Wydział Zarządzania i Finansów
stanowisko: profesor zwyczajny
ORCID: 0000-0002-4689-5837
prowadzone przedmioty: Portfel inwestycyjny, Rynki finansowe, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2002-02-13 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk ekonomicznych ------ ------
1991-01-21 Doktor habilitowany Uniwersytet Łódzki Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Granty

Data projektu: 2009-01-01 - 2009-09-01
Kierownik: Wiesław Dębski
Wykonawcy: Wiesław Dębski
Celem naukowym projektu jest zbadanie statystycznych własności zbudowanego na próbie rocznej z lat 1994 – 2005 ekonometrycznego modelu opisującego wzajemne powiązania zachodzące pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem sektora finansowego w Polsce. Model składa się ze sfery realnej reprezentowanej przez równania opisujące wzrost gospodarczy, nakłady inwestycyjne w gospodarce i inwestycje oddane do użytku oraz sektora finansowego reprezentowanego przez równania opisujące kapitalizację giełdy, wolumen udzielanych przez banki kredytów i aktywa pozabankowe (funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i kapitałowych). Pokazuje on współzależności jakie zachodziły w Polsce w badanym okresie pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem sektora finansowego w podziale na rynek giełdowy i bankowy. Dotąd nikt w Polsce nie badał wzajemnych zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem finansowym, podczas gdy w świecie prowadzone są tego typu badania. Z naukowego punktu widzenia istotnym jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy takie współzależności zachodzą. Poszerzy to naszą wiedzę o mechanizmach wzrostu gospodarczego, a w szczególności czy tzw. zmienne finansowe wpływają na ten wzrost i w jakim stopniu. Badanie pozwoli przede wszystkim zbadać to z punktu widzenia statystycznego.
Model zostanie poddany badaniu testami statystycznymi i odpowiednim programem symula-cyjnym. Wyniki badania pozwolą na stwierdzenie jakimi własnościami statystycznymi charakteryzuje się zbudowany model i czy pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem sektora finansowego istnieją statystycznie istotne współzależności przyczynowo – skutkowe. Zostaną one w formie referatu zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej a następnie w formie artykułu opublikowane w jednym z periodyków polskich w języku angielskim.

Artykuły

 • Wiesław Dębski, Bartosz Świderski, Jarosław Kurek, Scientific research activity and GDP. An analysis of causality based on 144 countries from around the world, "Contemporary Economics" 2018, nr. 12, 315-336;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Statistical Properties of Rates of Return on Shares Listed on the German, French, and Polish Markets – a Comparative Study, "Contemporary Economics" 2018, vol. 12, nr. 1, 5-16;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20, "Problemy Zarządzania" 2018, nr. 3, 11-23;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego - analiza porównawcza, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia" 2017, vol. 51, nr. 5, 69-78;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Statistical Properties of Rates of Return of the Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in the Period ff 2005-2015, "Ekonometria" 2017, nr. 3, 88-100;
 • Wiesław Dębski, Bartosz Świderski, An Allocation Analysis of Polish Household Savings Invested in Financial Assets, 2003 - 2014, "Contemporary Economics" 2016, vol. 10, nr. 2, 123-136;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski, Beta Stability Over Bull and Bear Market on the Warsaw Stock Exchange, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2016, vol. 16, nr. 1, 75-92;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski, Are beta parameters stable on the Warsaw Stock Exchange?, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2015, vol. 3, nr. 3, 65-74;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski, Intervalling effect on estimating the beta parameter for the largest companies on the WSE, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2014, vol. 14, nr. 2, 270-286;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski, Stabilność parametru beta w okresie rynku byka i niedźwiedzia dla największych spółek warszawskiej GPW, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2013, vol. 11, nr. 2 (4), 89-102;
 • Wiesław Dębski, Władysław Welfe, Macroeconometric models, "Bank i Kredyt" 2013, vol. 44, nr. 2, 1-10;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Beta Coefficients of Polish Blue Chip Companies in the Period Of 2005-2011, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2012, vol. 12, nr. 2, 90-102;
 • Wiesław Dębski, Marek Gruszczyński, Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonomia finansowa, "Bank i Kredyt" 2012, vol. 43, nr. 2, 105-110;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Ocena kondycji finansowej spółek z indeksu WIG-Energia w latach 2006-2011. Analiza porównawcza, "Rynek Energii" 2012, nr. 3, 15-21;
 • Wiesław Dębski, Bartosz Świderski, Change in the Allocation Structure of Personal Savings Invested in Financial Assets in Poland, 2003 - 2009, "Transformations in Business & Economics" 2011, vol. 10, nr. 1, 81-97;
 • Wiesław Dębski, Stan i perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr. 174, 76-85;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Zmiany w sytuacji majątkowo–finansowej spółek z indeksu WIG-Energia w latach 2006-2010. Analiza porównawcza, "Rynek Energii" 2011, nr. 6, 137-144;
 • Wiesław Dębski, PE/VC Sector in Poland between 2005 and 2008, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 1, 115-127;
 • Wiesław Dębski, Alokacja oszczędności ludności w Polsce w latach 2003-2008, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr. 548, 38, 421-428;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy. Przykład Polski, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2009, nr. 25, 7-32;
 • Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz, Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2008, nr. 9, 9-20;
 • Wiesław Dębski, Obligacje komunalne źródłem finansowania rozwoju lokalnego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2007, nr. 204, 53-76;
 • Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz, Wzajemne zależności wzrostu gospodarczego i rozwoju systemu finansowego w Polsce - analiza symulacyjna, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2007, nr. 209, 57-70;
 • Wiesław Dębski, Fundusze emerytalne w Polsce i ich wpływ na rozwój rynku kapitałowego, "Bank i Kredyt" 2006, nr. 11-12, 81-90;
 • Wiesław Dębski, Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" 2005, nr. 10, 27-38;
 • Wiesław Dębski, Kwity depozytowe na międzynarodowym rynku kapitałowym, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2005, nr. 1 (16), 5-14;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018;
 • Wiesław Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005;
 • Wiesław Dębski, Theoretical and Practical Aspects of Corporate Finance Management, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Analiza ekonometryczna wzajemnych zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym i rozwojem rynku finansowego w Polsce (w:) Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, red. Sławomir I. Bukowski, Warszawa: CeDeWu, 2010;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Piotr Wdowiński, Growth Effects of Financial Market Development in Poland: Simulations with an Econometric Model (w:) Global Economy Challenges of the 21st Century, red. Sławomir I. Bukowski, Radom: Technical University of Radom, 2010;
 • Wiesław Dębski, Fundusz emerytalny (w:) Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, red. Filip Chybalski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009;
 • Wiesław Dębski, Agnieszka Grodecka, Polskie fundusze inwestycyjne w okresie bessy na przykładzie funduszy akcyjnych i obligacyjnych - zagrożenie czy szansa na dalszy rozwój? (w:) Rynek finansowy w erze zawirowań, red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009;
 • Iwona Bujnowicz, Wiesław Dębski, Analiza symulacyjna modelu współzależności rozwoju finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce (w:) Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, red. Danuta Dziawgo, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008;
 • Wiesław Dębski, Agnieszka Grodecka, Fundusze hedgingowe na światowym rynku finansowym (w:) Rynek finansowy: Inspiracje z integracji europejskiej, red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008;
 • Wiesław Dębski, Agnieszka Grodecka, Znaczenie funduszy inwestycyjnych dla polskiej gospodarki (w:) Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, red. Sebastian Buczek, Andrzej Fierla, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008;
 • Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz, Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski (w:) Globalizacja rynków finansowych - Implikacje dla Polski, red. Witold Małecki, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • Iwona Bujnowicz, Wiesław Dębski, Wpływ wzrostu gospodarczego na rozwój sektora finansowego w Polsce (w:) Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007;
 • Wiesław Dębski, Investment Funds in Poland and Worldwide (w:) Financial Markets. Principles of modeling Forecasting and Decision-Making, red. Władysław Milo, Piotr Wdowiński, Łódź: Łódź University Press, 2006;
 • Wiesław Dębski, Pension Funds as a Factor of Stimulating Development of the Capital Market in Poland (w:) Financial Markets. Principles of modeling Forecasting and Decision-Making, red. Władysław Milo, Piotr Wdowiński, Łódź: Łódź University Press, 2006;
 • Wiesław Dębski, Produkty strukturyzowane i fundusze hedgingowe jako inwestycje alternatywne rynku kapitałowego (w:) Rynki finansowe, red. Henryk Mamcarz, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006;
 • Wiesław Dębski, Fundusze inwestycyjne w Polsce (w:) Rynki kapitałowe, red. Witold Bień, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005;
 • Wiesław Dębski, Fundusze inwestycyjne w Polsce w kontekście funkcjonowania w Unii Europejskiej (w:) Polska na rynku wspólnoty europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku. T. 1, red. Janusz Bilski, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005;
 • Wiesław Dębski, Pozyskiwanie kapitału na międzynarodowym rynku finansowym (w:) Determinanty pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej, red. Ryszard Piasecki, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2005;