prof. dr hab. Wiesław Dębski

jednostka: Wydział Zarządzania i Finansów
stanowisko: profesor zwyczajny
ORCID: 0000-0002-4689-5837
prowadzone przedmioty: Portfel inwestycyjny, Rynki finansowe, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2002-02-13 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk ekonomicznych ------ ------
1991-01-21 Doktor habilitowany Uniwersytet Łódzki Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Granty

Data projektu: 2009-01-01 - 2009-09-01
Kierownik: Wiesław Dębski
Wykonawcy: Wiesław Dębski
Celem naukowym projektu jest zbadanie statystycznych własności zbudowanego na próbie rocznej z lat 1994 – 2005 ekonometrycznego modelu opisującego wzajemne powiązania zachodzące pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem sektora finansowego w Polsce. Model składa się ze sfery realnej reprezentowanej przez równania opisujące wzrost gospodarczy, nakłady inwestycyjne w gospodarce i inwestycje oddane do użytku oraz sektora finansowego reprezentowanego przez równania opisujące kapitalizację giełdy, wolumen udzielanych przez banki kredytów i aktywa pozabankowe (funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i kapitałowych). Pokazuje on współzależności jakie zachodziły w Polsce w badanym okresie pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem sektora finansowego w podziale na rynek giełdowy i bankowy. Dotąd nikt w Polsce nie badał wzajemnych zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem finansowym, podczas gdy w świecie prowadzone są tego typu badania. Z naukowego punktu widzenia istotnym jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy takie współzależności zachodzą. Poszerzy to naszą wiedzę o mechanizmach wzrostu gospodarczego, a w szczególności czy tzw. zmienne finansowe wpływają na ten wzrost i w jakim stopniu. Badanie pozwoli przede wszystkim zbadać to z punktu widzenia statystycznego.
Model zostanie poddany badaniu testami statystycznymi i odpowiednim programem symula-cyjnym. Wyniki badania pozwolą na stwierdzenie jakimi własnościami statystycznymi charakteryzuje się zbudowany model i czy pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem sektora finansowego istnieją statystycznie istotne współzależności przyczynowo – skutkowe. Zostaną one w formie referatu zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej a następnie w formie artykułu opublikowane w jednym z periodyków polskich w języku angielskim.

Artykuły

 • Wiesław Dębski, Bartosz Świderski, Jarosław Kurek, Scientific research activity and GDP. An analysis of causality based on 144 countries from around the world, "Contemporary Economics" 2018, vol. 12, nr. 3, 315-336;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Statistical Properties of Rates of Return on Shares Listed on the German, French, and Polish Markets – a Comparative Study, "Contemporary Economics" 2018, vol. 12, nr. 1, 5-16;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20, "Problemy Zarządzania" 2018, nr. 3, 11-23;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego - analiza porównawcza, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia" 2017, vol. 51, nr. 5, 69-78;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Statistical Properties of Rates of Return of the Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in the Period ff 2005-2015, "Ekonometria" 2017, nr. 3, 88-100;
 • Wiesław Dębski, Bartosz Świderski, An Allocation Analysis of Polish Household Savings Invested in Financial Assets, 2003 - 2014, "Contemporary Economics" 2016, vol. 10, nr. 2, 123-136;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski, Beta Stability Over Bull and Bear Market on the Warsaw Stock Exchange, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2016, vol. 16, nr. 1, 75-92;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski, Are beta parameters stable on the Warsaw Stock Exchange?, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2015, vol. 3, nr. 3, 65-74;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski, Intervalling effect on estimating the beta parameter for the largest companies on the WSE, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2014, vol. 14, nr. 2, 270-286;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Bartosz Świderski, Stabilność parametru beta w okresie rynku byka i niedźwiedzia dla największych spółek warszawskiej GPW, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2013, vol. 11, nr. 2 (4), 89-102;
 • Wiesław Dębski, Władysław Welfe, Macroeconometric models, "Bank i Kredyt" 2013, vol. 44, nr. 2, 1-10;
 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Beta Coefficients of Polish Blue Chip Companies in the Period Of 2005-2011, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2012, vol. 12, nr. 2, 90-102;
 • Wiesław Dębski, Marek Gruszczyński, Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonomia finansowa, "Bank i Kredyt" 2012, vol. 43, nr. 2, 105-110;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Ocena kondycji finansowej spółek z indeksu WIG-Energia w latach 2006-2011. Analiza porównawcza, "Rynek Energii" 2012, nr. 3, 15-21;
 • Wiesław Dębski, Bartosz Świderski, Change in the Allocation Structure of Personal Savings Invested in Financial Assets in Poland, 2003 - 2009, "Transformations in Business & Economics" 2011, vol. 10, nr. 1, 81-97;
 • Wiesław Dębski, Stan i perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr. 174, 76-85;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Zmiany w sytuacji majątkowo–finansowej spółek z indeksu WIG-Energia w latach 2006-2010. Analiza porównawcza, "Rynek Energii" 2011, nr. 6, 137-144;
 • Wiesław Dębski, PE/VC Sector in Poland between 2005 and 2008, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 1, 115-127;
 • Wiesław Dębski, Alokacja oszczędności ludności w Polsce w latach 2003-2008, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr. 548, 38, 421-428;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy. Przykład Polski, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2009, nr. 25, 7-32;
 • Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz, Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2008, nr. 9, 9-20;
 • Wiesław Dębski, Obligacje komunalne źródłem finansowania rozwoju lokalnego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2007, nr. 204, 53-76;
 • Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz, Wzajemne zależności wzrostu gospodarczego i rozwoju systemu finansowego w Polsce - analiza symulacyjna, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2007, nr. 209, 57-70;
 • Wiesław Dębski, Fundusze emerytalne w Polsce i ich wpływ na rozwój rynku kapitałowego, "Bank i Kredyt" 2006, nr. 11-12, 81-90;
 • Wiesław Dębski, Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" 2005, nr. 10, 27-38;
 • Wiesław Dębski, Kwity depozytowe na międzynarodowym rynku kapitałowym, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2005, nr. 1 (16), 5-14;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik, Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018;
 • Wiesław Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005;
 • Wiesław Dębski, Theoretical and Practical Aspects of Corporate Finance Management, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Analiza ekonometryczna wzajemnych zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym i rozwojem rynku finansowego w Polsce (w:) Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, red. Sławomir I. Bukowski, Warszawa: CeDeWu, 2010;
 • Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Piotr Wdowiński, Growth Effects of Financial Market Development in Poland: Simulations with an Econometric Model (w:) Global Economy Challenges of the 21st Century, red. Sławomir I. Bukowski, Radom: Technical University of Radom, 2010;
 • Wiesław Dębski, Fundusz emerytalny (w:) Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, red. Filip Chybalski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009;
 • Wiesław Dębski, Agnieszka Grodecka, Polskie fundusze inwestycyjne w okresie bessy na przykładzie funduszy akcyjnych i obligacyjnych - zagrożenie czy szansa na dalszy rozwój? (w:) Rynek finansowy w erze zawirowań, red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009;
 • Iwona Bujnowicz, Wiesław Dębski, Analiza symulacyjna modelu współzależności rozwoju finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce (w:) Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, red. Danuta Dziawgo, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008;
 • Wiesław Dębski, Agnieszka Grodecka, Fundusze hedgingowe na światowym rynku finansowym (w:) Rynek finansowy: Inspiracje z integracji europejskiej, red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008;
 • Wiesław Dębski, Agnieszka Grodecka, Znaczenie funduszy inwestycyjnych dla polskiej gospodarki (w:) Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, red. Sebastian Buczek, Andrzej Fierla, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008;
 • Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz, Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski (w:) Globalizacja rynków finansowych - Implikacje dla Polski, red. Witold Małecki, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • Iwona Bujnowicz, Wiesław Dębski, Wpływ wzrostu gospodarczego na rozwój sektora finansowego w Polsce (w:) Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007;
 • Wiesław Dębski, Investment Funds in Poland and Worldwide (w:) Financial Markets. Principles of modeling Forecasting and Decision-Making, red. Władysław Milo, Piotr Wdowiński, Łódź: Łódź University Press, 2006;
 • Wiesław Dębski, Pension Funds as a Factor of Stimulating Development of the Capital Market in Poland (w:) Financial Markets. Principles of modeling Forecasting and Decision-Making, red. Władysław Milo, Piotr Wdowiński, Łódź: Łódź University Press, 2006;
 • Wiesław Dębski, Produkty strukturyzowane i fundusze hedgingowe jako inwestycje alternatywne rynku kapitałowego (w:) Rynki finansowe, red. Henryk Mamcarz, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006;
 • Wiesław Dębski, Fundusze inwestycyjne w Polsce (w:) Rynki kapitałowe, red. Witold Bień, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005;
 • Wiesław Dębski, Fundusze inwestycyjne w Polsce w kontekście funkcjonowania w Unii Europejskiej (w:) Polska na rynku wspólnoty europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku. T. 1, red. Janusz Bilski, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005;
 • Wiesław Dębski, Pozyskiwanie kapitału na międzynarodowym rynku finansowym (w:) Determinanty pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej, red. Ryszard Piasecki, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2005;