prof. AEH dr hab. Witold Góralski

ORCID: 0000-0002-8747-8722
prowadzone przedmioty: Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Integracja europejska, Prawo europejskie, Prawo Unii Europejskiej, Wpływ orzecznictwa Europejskich Trybunałów na krajowe systemy prawne

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1987-06-22 Doktor habilitowany Uniwersytet Wrocławski Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo państwowe
1975-02-11 Doktor Uniwersytet Wrocławski Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Witold M. Góralski, Jerzy Sułek, 25 lat traktatu dobrosąsiedzkiego RP - RFN. Polska i Niemcy w Europie XXI wieku. Razem czy osobno?, Warszawa: Instytut Obywatelski, 2016;
 • Witold M. Góralski, Polska-Niemcy 1945-2009. Prawo i polityka, Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2009;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Witold M. Góralski, Ochrona ustroju politycznego i federalnego w świetle Ustawy Zasadniczej RFN (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Witold M. Góralski, System wartości Unii Europejskiej i jego polityczna oraz prawna ochrona w świetle traktatów (w:) Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. Arkadiusz Cudak, Iwona Małgorzata Szkotnicka, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Witold M. Góralski, Znaczenie parlamentów narodowych w procesie demokratyzacji Unii Europejskiej (w:) Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Witold M. Góralski, 25 lat traktatu dobrosąsiedzkiego RP–RFN i co dalej? (w:) Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, red. Marcin Florian Gawrycki, Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Grażyna Michałowska, Dariusz Popławski, Jakub Zajączkowski, Ryszard Zięba, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2016;
 • Witold M. Góralski, Konstytucyjno-prawne uwarunkowania polityki zagranicznej RFN w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (w:) W służbie Śląska - Polski - Europy. Studia i szkice poświęcone Profesorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin, red. Danuta Kisielewicz, Aleksandra Trzcielińska-Polus, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016;
 • Witold M. Góralski, Szymon Kardaś, The right of nations (peoples) to self-determination. Origin, development and application (w:) Collective human rights in the first half of the 21st century, red. Magdalena Sitek, Peter Terem, Marta Wójcicka, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2015;
 • Witold M. Góralski, Droga do dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy z Niemcami (w:) Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, red. Witold M. Góralski, Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2011;
 • Witold M. Góralski, Niemieckie roszczenia restytucyjno-odszkodowawcze wobec Polski. Ostateczne zamknięcie sporu w świetle prawa międzynarodowego (w:) Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, red. Witold M. Góralski, Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2011;
 • Witold M. Góralski, Jan Barcz, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Koncepcja, zasadnicze regulacje i porozumienia towarzyszące (w:) Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, red. Witold M. Góralski, Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2011;
 • Witold M. Góralski, Viele Fragen sind gelöst. Rechtliche aspekte der bilateralen Beziehungen zwischen Polen und Deutschland (w:) Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991 bis 2011, red. Dieter Bingen, Peter O. Loew, Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011;
 • Witold M. Góralski, Szymon Kardaś, Assumptions and Directions of EU Institutional Changes in the Light of the Treaty of Lisbon (w:) The European Union. Origins - Structure - Acquis, red. Witold M. Góralski, Szymon Kardaś, Warszawa: Wolters Kluwer, 2008;
 • Witold M. Góralski, Szymon Kardaś, Institutional Concept of the European Union (w:) The European Union. Origins - Structure - Acquis, red. Witold M. Góralski, Szymon Kardaś, Warszawa: Wolters Kluwer, 2008;

Redakcje prac zbiorowych

 • Breakthrough and challenges. 20 years of the Polish-German Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Relations, red. Witold M. Góralski, Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2011;
 • Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und Freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 ein Rückblick nach zwei Jahrzehnten, red. Witold M. Góralski, Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2011;
 • Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, red. Witold M. Góralski, Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2011;
 • The European Union. Origins - Structure - Acquis, red. Witold M. Góralski, Szymon Kardaś, Warszawa: Wolters Kluwer, 2008;