prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz

ORCID: 0000-0001-9941-3398
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Zaawansowana mikro i makroekonomia, Ekonomia i polityka rozwoju, Mikroekonomia, Mikroekonomia współczesna, Podstawy decyzji ekonomicznych, Polityka pieniężna, Rekapitulacja z ekonomii, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Wprowadzenie do matematyki gospodarczej

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2009-04-03 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk ekonomicznych ------ ------
1991-04-04 Doktor habilitowany SGPiS Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Granty

Data projektu: 2007-10-01 - 2008-04-01
Kierownik: Włodzimierz Rembisz
Wykonawcy: Włodzimierz Rembisz
Przeprowadzenie analizy mikroekonomicznych i makroekonomicznych podstaw równowagi wzrostu w ujęciu sektorowym na podstawie sektora rolno-spożywczego. Wykorzystanie analizy matematycznej do zdefiniowania podstawowych zależności w tym procesie. Zbudowanie całościowego rekurencyjnego modelu ujmującego stronę popytową i podażową w modelu równowagi wzrostu. Zdefiniowanie modeli popytu na żywność, w modelu gospodarki otwartej i zależnej, kwestii warunków równowagi konkurencyjnej, uwzględnienie pierwotnej i ciągnionej elastyczności popytu na surowce rolnicze. Zdefiniowanie i kalibracja modelu podaży finalnych produktów żywnościowych. Równowagi przetwórców rolno-spożywczych, definicja i mechanizm rozstępu cenowego jako podziału wartości produktu przetwórcy, elastyczność substytucji produktów rolniczych przez nakłady na ich przetworzenie, model dwu-produktowy, ciągniona elastyczność na produkty rolnicze. Zdefiniowanie matematycznych założeń do modelu podaży produktów rolniczych. Tradycyjne i ekonomiczne modele wzrostu produkcji w rolnictwie. Modele efektywności zmian technik wytwarzania. Wykorzystanie analizy matematycznej do określenia zależności, cen kosztów o opłacalności oraz dochodów producentów rolnych w modelu równowagi wzrostu w rolnictwie jako fundamentu ogólnej równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym.
Znaczenie projektu: dokonanie kolejnego kroku w definiowaniu zależności podstaw mikroekonomicznych przede wszystkim, oraz makroekonomicznych określających równowagę wzrostu w najważniejszym sektorze gospodarki Polskiej. Sektor rolno-spożywczy zaspakaja ponad 30% krajowego popytu końcowego, około 15% przychodów eksportowych, angażuje prawie 25% zasobów czynników wytwórczych w gospodarce narodowej w tym blisko 30% czynnika pracy (z ukrytym bezrobociem w rolnictwie) oraz jego wkład do PKB wynosi około 35%. Zdefiniowanie warunków równowagi wzrostu, na gruncie nowoczesnego matematycznego ujęcia, z wykorzystaniem najnowszego dorobku teorii głównie neoklasycznej ekonomii ma fundamentalne znaczenie zarówno ze względów teoretyczno-poznawczych jak i dla praktyki gospodarczej. W aspekcie teorio-poznawczym jest to wkład w rozwój głównie mikroekonomii, oraz pewne podwaliny do ekonomii stosowanej. W aspekcie praktycznym jest to podstawa do formułowania założeń polityki i jej instrumentów w ujęciu ex-ante oraz oceny jej skutków w ujęciu ex-post. Metodyka badań: analiza teoretyczna z wykorzystaniem analizy matematycznej, studia literaturowe, głównie piśmiennictwa amerykańskiego.
Data projektu: 2008-11-01 - 2009-06-01
Kierownik: Włodzimierz Rembisz
Wykonawcy: Włodzimierz Rembisz
Pokazać możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w organizacji rynku rolnego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania ryzykiem cenowym dla jego podmiotów. Podmiotami tymi są producenci rolni, przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego (przetwórcy) oraz firmy handlowe w handlu zagranicznym. Mają one określoną ekspozycje ryzyka cenowego, walutowego. Pokazać, iż jest to kwestia inżynierii finansowej tego rynku, rynku tak istotnego segmentu polskiej gospodarki. Z uwagi na dużą zmienność cen na tym rynku, tak jak na każdym rynku surowcowym oraz - podobnie jak na rynku walutowym (pieniężnym) i kapitałowym. Mechanizm tych instrumentów ma cechy ogólne i wspólne dla rynków towarowego, pieniężnego, kapitałowego, ale też występują tu odmienne instrumenty dostoso-wane do specyfiki tego rynku.
Analizowane instrumenty rozwiązują przede wszystkim realny problem ryzyka i płynności fi-nansowej rynku rolnego. Są także atrakcyjne dla inwestorów, spekulujących na zmienności cen. Gdy właściwie wprowadzone mogą być podstawą na przykład dla efektywnego rynku jako segmentu rynku kapitałowego, gdy mowa o pochodnych towarowych (rolnych). Są alternatywą dla programów interwencyjnych. Ukazanie tych zagadnień ma istotne znaczenie dla praktyki gospodarczej w Polsce, gdzie w porównaniu z USA czy krajami Europy Zachodniej ale również RPA, wykorzystanie tych instrumentów jest niewielkie. Jedną z przeszkód jest wiedza – w szczególności jej brak. Badanie w efekcie da możliwość ujęcia w jednej zwartej pracy całościowego i syntetycznego ujęcia wszystkich instrumentów stanowiących o inżynierii finansowej rynku rolnego. W tym sensie będzie to oryginalne podejście w polskiej literaturze.
Podstawą badań będą studia literaturowe, analiza doświadczeń z innych krajów, wykorzystanie doświadczeń autora z innych krajów i praktyki w Polsce. Przedstawiony zostanie opis ekonomiki i mechanizmów instrumentów oraz strategie w zakresie ich praktycznego wykorzystania.

Artykuły

 • Włodzimierz Rembisz, Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Procurement Price Change Outcomes for Producer & Processor along Supply Chain, "Proceedings in Food System Dynamics" 2019, , 162-172;
 • Joanna Jaroszewska, Włodzimierz Rembisz, Relacje czynnikowe i produktywnościowe w rolnictwie Unii Europejskiej, "Wieś i Rolnictwo" 2019, vol. 183, nr. 2, 31-55;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Costs and benefits of agriculture policy choice, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2018, nr. 366, 153-163;
 • Włodzimierz Rembisz, Marcin Krawczak, Efekt Kinga a stabilność przychodów w rolnictwie, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2018, nr. 366, 59-70;
 • Włodzimierz Rembisz, Justyna Góral, Remunerations and labour productivity in agriculture against a bacground of other economy sectors, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2018, vol. 17, nr. 1, 49-58;
 • Włodzimierz Rembisz, Joanna Jaroszewska, Różnice w wydajności pracy między grupami państw UE w rolnictwie na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER), "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego" 2018, nr. 18, 105-116;
 • Włodzimierz Rembisz, Aleksandra Pawłowska, The Relationship of Investments and Subsidies to Labour Productivity in Agriculture in Poland between 2010 and 2015, "Wieś i Rolnictwo" 2018, nr. 4, 25-42;
 • Włodzimierz Rembisz, Joanna Jaroszewska, Źródła dynamiki zmian wydajności pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej na podstawie rachunków ekonomicznych dla rolnictwa, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2018, vol. 20, nr. 2, 72-77;
 • Włodzimierz Rembisz, Joanna Jaroszewska, Zróżnicowanie dynamiki zmian wydajności pracy w rolnictwie państw UE na podstawie rachunków ekonomicznych dla rolnictwa (RER), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2018, nr. 509, 122-133;
 • Włodzimierz Rembisz, Adam Waszkowski, Czynnik kapitału jako endogeniczne źródło wzrostu w rolnictwie, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego" 2017, vol. 17, nr. 2, 211-223;
 • Mariusz Hamulczuk, Włodzimierz Rembisz, Productivity and Remuneration of Labour: Disparities Across Sectors and Countries, "Olsztyn Economic Journal" 2017, vol. 12, nr. 2, 151-162;
 • Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz, Produkcja w rolnictwie w kontekście ochrony środowiska, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2017, vol. 104, nr. 1, 7-21;
 • Włodzimierz Rembisz, Danuta Zawadzka, Współczynnik opłacalności produkcji żywca wieprzowego - ujęcie analityczne i empiryczne dla okresu 2001-2016, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2017, nr. 3, 116-132;
 • Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz, Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000–2015, "Wieś i Rolnictwo" 2017, nr. 4, 17-37;
 • Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz, Wynagrodzenia i wydajność pracy w rolnictwie polskim na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2017, nr. 119, 119-139;
 • Marcin Krawczak, Włodzimierz Rembisz, Występowanie efektu Kinga na wybranych rynkach rolnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego" 2017, vol. 17, nr. 3, 217-225;
 • Aleksandra Pawłowska, Włodzimierz Rembisz, Zastosowanie podejścia kontrfaktycznego do szacowania efektu oddziaływania polityki rolnej na przyrost wydajności czynnika pracy, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr. 331, 134-142;
 • Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Aleksandra Pawłowska, Jednostkowe koszty pracy w rolnictwie w układzie przestrzennym, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr. 301, 187-202;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Modelling of Efficiency Change as a Source of Economic Growth in Agriculture, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2016, vol. 16, nr. 1, 63-74;
 • Włodzimierz Rembisz, Relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy w rolnictwie na tle gospodarki narodowej i jej sektorów w Polsce w okresie 2005-2012, "Wieś i Rolnictwo" 2016, nr. 2, 41-58;
 • Teresa Nowogrodzka, Włodzimierz Rembisz, Analiza marketingu usług ubezpieczeniowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie" 2015, nr. 32 (105), 141-153;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, CAP support as a source of capital and labour productivity - analytical considerations, "Global Journal of Business, Economics and Management" 2015, vol. 5, nr. 2, 42-52;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Determinants of Changes in the Remuneration of the Labour Factor, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2015, vol. 14, nr. 2, 5-14;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Endo- i egzogenne źródła wzrostu gospodarczego w rolnictwie – zarys problemu, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2015, vol. 17, nr. 6, 19-24;
 • Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Relationship between labour productivity and its remuneration. The case of agriculture, "New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences" 2015, vol. 2, nr. 2, 262-269;
 • Agata Sielska, Włodzimierz Rembisz, Wydajność pracy a dochody producentów rolnych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr. 235, 208-221;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Kapitał ludzki w kształtowaniu wynagrodzenia czynnika pracy, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2014, vol. 16, nr. 3, 30-35;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Efficiency-focused Economic Modeling of Competitiveness in the Agri-food Sector, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2013, nr. 81, 359-365;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Model of public choice and political rent, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2013, vol. 81, 359-365;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Substycyjność źródeł dochodu producenta rolnego, "Wieś i Rolnictwo" 2013, nr. 3, 28-52;
 • Włodzimierz Rembisz, Możliwości rozwoju ubezpieczeń dochodów producentów rolnych, "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia" 2011, nr. 42, 5-23;
 • Włodzimierz Rembisz, Instrumenty ubezpieczania dochodów producentów rolnych w warunkach zmiennych cen skupu, "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia" 2010, nr. 38, 20-43;
 • Włodzimierz Rembisz, Krytyczna analiza podstaw i ewolucji interwencji w rolnictwie, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 4, 7-24;
 • Włodzimierz Rembisz, Mikroekonomiczne zależności między wskaźnikami produktywności i cen a dochodami w rolnictwie. Ujęcie analityczne, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 2, 5-20;
 • Włodzimierz Rembisz, Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2006, nr. 2, 14-30;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Włodzimierz Rembisz, Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie: ujęcie analityczne mechanizmów, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2018;
 • Włodzimierz Rembisz, Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Projekcje relacji czynnikowych i produktywnościowych w rolnictwie na przykładzie wybranych krajów UE, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018;
 • Włodzimierz Rembisz, Adam Waszkowski, Egzogenne uwarunkowania produkcji w rolnictwie - ceny czynników produkcji i wybrane wskaźniki makroekonomiczne, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, 2017;
 • Włodzimierz Rembisz, Adam Waszkowski, Exogenous determinants of agricultural production - prices of the production factors and the selected macroeconomic indicators, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Techniki wytwarzania jako endogenne uwarunkowania produkcji i jej zmian w rolnictwie krajów UE, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016;
 • Włodzimierz Rembisz, Identyfikacja procesów wzrostowych w sektorze rolno-spożywczym, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015;
 • Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Mikroekonomia współczesna, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2015;
 • Włodzimierz Rembisz, Zbigniew Floriańczyk, Models of growth in agriculture sector with empirical evidence for EU, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015;
 • Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Agricultural policy and the decisions of agricultural producers as to income and investment, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014;
 • Włodzimierz Rembisz, Zbigniew Floriańczyk, Modele wzrostu gospodarczego w rolnictwie, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014;
 • Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Wybrane wskaźniki ekonomiczne w rolnictwie jako skutek długookresowej polityki rolnej i uwarunkowań popytowych, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014;
 • Szczepan Figiel, Mariusz Hamulczuk, Włodzimierz Rembisz, Wybrane zastosowania modelowania ekonomicznego w analizie przesłanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014;
 • Włodzimierz Rembisz, Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Ekonomiczny mechanizm kształtowania dochodów producentów rolnych, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013;
 • Włodzimierz Rembisz, Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2013;
 • Włodzimierz Rembisz, Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Microeconomics of agricultural producers' income, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013;
 • Mieczysław Gruda, Włodzimierz Rembisz, Tendencje zmian w światowej, unijnej i polskiej produkcji i konsumpcji żywności do 2030/2050 roku, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Wpływ polityki rolnej na decyzje producentów rolnych odnośnie dochodów i inwestycji, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013;
 • Włodzimierz Rembisz, Critical analysis of the intervention on agricultural markets, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Growth model of agri-food production, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Wybór polityki i jej wpływ na decyzje producentów rolnych w ujęciu analitycznym z elementami weryfikacji empirycznej, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012;
 • Agnieszka Bezat, Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Wybrane postacie analityczne funkcji produkcji w ocenie relacji czynnik-czynnik oraz czynnik-produkt dla gospodarstw rolnych FADN, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012;
 • Włodzimierz Rembisz, Analityczne właściwości funkcji produkcji rolniczej, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011;
 • Agata Sielska, Włodzimierz Rembisz, Funkcja potęgowania CES w analizie relacji czynnik-czynnik oraz czynnik-produkt (część pierwsza), Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011;
 • Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Mikroekonomia - zarys w ujęciu analitycznym, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Mikroekonomiczna funkcja produkcji - właściwości analityczne wybranych jej postaci, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Agnieszka Bezat, Popytowo uwarunkowany model wzrostu produkcji rolno-żywnościowej, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011;
 • Agnieszka Bezat, Włodzimierz Rembisz, Zastosowanie funkcji typu Corba-Douglasa w ocenie relacji czynnik-produkt w produkcji rolniczej, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011;
 • Włodzimierz Rembisz, Instrumenty rynku rolnego, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Szczepan Figiel, Włodzimierz Rembisz, Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym - ujęcie analityczne i empiryczne, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009;
 • Włodzimierz Rembisz, Mikro- i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Włodzimierz Rembisz, Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • Richard Rozwadowski, Michel L. Debatisse, Włodzimierz Rembisz, Igor D. Kravchenko, Victor Orekhivsky, A New Medium Term Policy to Develop The Cereals Sector in Ukraine, Kyiv: European Commission, 2006;
 • Andrzej Kowalski, Włodzimierz Rembisz, Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz, Verification of usability of the price cobweb model in current market conditions (w:) The 13th Professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-Economic Phenomena, red. Monika Papież, Sławomir Śmiech, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019;
 • Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz, Spatial differentiation of the remuneration and labour productivity in Polish agriculture (w:) The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, red. Monika Papież, Sławomir Śmiech, Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018;
 • Andrzej Kowalski, Włodzimierz Rembisz, Ekonomia polityczna ryzyka cenowego w rolnictwie (w:) Ryzyko w gospodarce żywnościowej - teoria i praktyka, red. Justyna Góral, Marek Wigier, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, 2017;
 • Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Developing of Modelling Tool for Policy and Economic Rent in Agriculture (w:) Agricultural Cooperative Management and Policy. New Robust, Reliable and Coherent Modelling Tools, red. Constantin Zopounidis, Nikos Kalogeras, Konstadinos Mattas, Gert van Dijk, George Baourakis, Cham: Springer International Publishing, 2014;
 • Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Political rent and agricultural producer's investments (w:) The new EU agricultural policy - continuation or revolution?, red. Andrzej Kowalski, Marek Wigier, Małgorzata Bułkowska, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014;
 • Agata Sielska, Włodzimierz Rembisz, The study of responses of agricultural producers to volatility of buying-in prices (w:) Growth and competitiveness factors of the agri-food sector in Poland and Ukraine against the background of global trends, red. Tetyana Mostenska, Andrzej Kowalski, Iryna Fedulova, Marek Wigier, Iwona Szczepaniak, Yuriy Bilan, Kyiv: National University of Food Technologies, 2013;
 • Zbigniew Floriańczyk, Włodzimierz Rembisz, Traditional Model of Growth and Policy of Sustainable Agriculture (w:) Competitiveness of the agri-food sector and sustainable development of rural areas, red. Tatyana Mostenska, Andrzej Kowalski, Barbara Chmielewska, Yuriy Bilan, Kyiv: National University of Food Technologies, 2011;
 • Włodzimierz Rembisz, Aplikacje praktyczne i dodatkowe objaśnienia mechanizmu zarządzania ryzykiem cenowym (w:) Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne, red. Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009;
 • Włodzimierz Rembisz, Dostępne instrumenty rynku rolnego (w:) Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne, red. Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009;
 • Włodzimierz Rembisz, Ubezpieczenia dochodów rolniczych (w:) Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne, red. Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009;
 • Włodzimierz Rembisz, Warunki funkcjonowania instrumentów rynku rolnego (w:) Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne, red. Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009;
 • Włodzimierz Rembisz, Michał Jerzak, Instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym i dochodowym (w:) Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, red. Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008;
 • Włodzimierz Rembisz, Mariusz Hamulczuk, Teoretyczne podstawy ryzyka cenowego i dochodowego w rolnictwie (w:) Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, red. Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008;
 • Włodzimierz Rembisz, Stanisław Stańko, Interwencjonizm rynkowy w rolnictwie (w:) Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym: praca zbiorowa, red. Włodzimierz Rembisz, Marcin Idzik, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007;
 • Włodzimierz Rembisz, Zarządzanie ryzykiem cenowym na rynkach rolnych (w:) Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym: praca zbiorowa, red. Włodzimierz Rembisz, Marcin Idzik, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007;
 • Włodzimierz Rembisz, Szczepan Figiel, Mikroekonomiczne i instytucjonalne determinanty konkurencyjności producentów rolnych w kontekście globalizacji i integracji (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. T. 2, red. Małgorzata Juchniewicz, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2006;
 • Włodzimierz Rembisz, Simplified approach to price risk management on farm commodity market in the absence of future commodity exchange - Ukrainian case of building the market (w:) The Researches Accepted In The Conference of: The Egyptian-Polish Second Economic Conference, Egypt: October 6 University 26-27 November 2006, red. Ahma Attia Saada, Cairo: October 6th Uniyersity, 2006;
 • Włodzimierz Rembisz, Szczepan Figiel, Wybrane aspekty teoretyczne mikroekonomicznych uwarunkowań konkurencyjności przedsiębiorstw (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. T. 1, red. Małgorzata Juchniewicz, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2006;

Redakcje prac zbiorowych

 • Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym: praca zbiorowa, red. Włodzimierz Rembisz, Marcin Idzik, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007;