dr Wojciech Maruchin

ORCID: 0000-0002-2390-8471
Google Scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Administracja finansowa i kontrola skarbowa, Finanse publiczne i prawo finansowe, Kontrola podatkowa i skarbowa, Międzynarodowe prawo podatkowe, Prawo bankowe, Prawo podatkowe, System podatkowy

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1998-03-24 Doktor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo

Artykuły

 • Wojciech Maruchin, Analiza nowych przepisów sankcyjnych zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług oraz Kodeksie karnym skarbowym, "Monitor Podatkowy" 2019, vol. 10, 6-10;
 • Wojciech Maruchin, Analiza postępowania dotyczącego cofnięcia skutków unikania opodatkowania, "Monitor Podatkowy" 2019, nr. 2, 11-17;
 • Wojciech Maruchin, Analiza szczególnych zasad opodatkowania w znowelizowanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, "Monitor Podatkowy" 2019, nr. 1, 19-25;
 • Wojciech Maruchin, Analiza zmian przepisów prawa wspólnotowego w zakresie opodatkowania VAT, "Monitor Podatkowy" 2019, nr. 6, 22-29;
 • Wojciech Maruchin, Obowiązek informowania o schematach podatkowych - analiza zasad wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej, "Monitor Podatkowy" 2019, nr. 3, 11-18;
 • Wojciech Maruchin, Rozszerzenie uprawnień organów KAS w celu przeciwdziałania naruszaniu obowiążków podatkowych - analiza znowelizowanych przepisów ustawowych., "Monitor Podatkowy" 2019, nr. 4, 11-17;
 • Wojciech Maruchin, Analiza nowych zasad dotyczących zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, "Monitor Podatkowy" 2018, nr. 2, 16-22;
 • Wojciech Maruchin, Nowe zasady opodatkowania wybranych grup podatników podatku dochodowego od osób prawnych, "Monitor Podatkowy" 2018, nr. 1, 13-19;
 • Wojciech Maruchin, Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych - analiza zmian w Ordynacji podatkowej, "Monitor Podatkowy" 2018, nr. 3, 25-32;
 • Wojciech Maruchin, Zapobieganie wyłudzeniom skarbowym - analiza zmian w prawie podatkowym, "Monitor Podatkowy" 2018, nr. 5, 11-17;
 • Wojciech Maruchin, Zasady wymierzania sankcji podatkowych w świetle znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej, "Monitor Podatkowy" 2018, vol. 25, nr. 12, 17-23;
 • Wojciech Maruchin, Charakterystyka usług świadczonych w związku z działalnością ubezpieczycieli i banków bez prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT, "Monitor Podatkowy" 2017, nr. 5, 22-26;
 • Wojciech Maruchin, Kontrola celno-skarbowa przestrzegania przez podatników obowiązków podatkowych, "Monitor Podatkowy" 2017, nr. 6, 18-24;
 • Wojciech Maruchin, Nowe sankcje podatkowe i karne - rozszerzenie przeciwdziałania naruszaniu obowiązków podatkowych, "Monitor Podatkowy" 2017, nr. 1, 19-24;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie obrotu samochodami osobowymi - analiza zmian ustawowych, "Monitor Podatkowy" 2017, nr. 4, 13-17;
 • Wojciech Maruchin, Analiza nowych zasad dotyczących podmiotów dokonujących transgranicznej wypłaty odsetek, "Monitor Podatkowy" 2016, nr. 1, 11-16;
 • Wojciech Maruchin, Analiza zasad dotyczących udzielania pełnomocnictw - w świetle przepisów ustawowych i pozaustawowych, "Monitor Podatkowy" 2016, nr. 7, 19-23;
 • Wojciech Maruchin, Analiza znowelizowanych przepisów dotyczących obowiązku dokumentowania cen transferowych przez podatnika PIT, "Monitor Podatkowy" 2016, nr. 2, 20-25;
 • Wojciech Maruchin, Przeciwdziałanie transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania - czy ustawodawca wprowadził do polskich przepisów zasady wynikające z prawa UE, "Monitor Podatkowy" 2016, nr. 4, 22-28;
 • Wojciech Maruchin, Przeciwdziałanie transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania w świetle przepisów prawa unijnego, "Monitor Podatkowy" 2016, nr. 3, 11-16;
 • Wojciech Maruchin, Stosowanie procedur szczególnych w odniesieniu do wybranych usług w świetle przepisów prawa unijnego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2016, nr. 5, 178-181;
 • Wojciech Maruchin, Stosowanie procedur szczególnych w VAT - analiza polskich przepisów ustawowych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2016, nr. 6, 231-235;
 • Wojciech Maruchin, Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych jako przejaw uszczelniania systemu podatkowego czy nadawania nowych przywilejów podatnikom?, "Monitor Podatkowy" 2016, nr. 11, 11-16;
 • Wojciech Maruchin, Analiza nowych regulacji prawnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, "Monitor Podatkowy" 2015, nr. 1, 13-18;
 • Wojciech Maruchin, Czy "nowa administracja podatkowa" pomoże podatnikom w wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych?, "Monitor Podatkowy" 2015, nr. 10, 23-28;
 • Wojciech Maruchin, Granice stosowania sankcji podatkowych w świetle zasad wynikających z Konstytucji RP i orzecznictwa TK, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2015, nr. 94, 61-79;
 • Wojciech Maruchin, Zasady dotyczące wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) a prawo polskie, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2015, nr. 2, 68-72;
 • Wojciech Maruchin, Zasady dotyczące wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) w świetle projektowanych przepisów prawa unijnego - wybrane zagadnienia, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2015, nr. 1, 12-16;
 • Wojciech Maruchin, Implementacja prawa unijnego do prawa polskiego dotyczącego współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2014, nr. 2, 62-66;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie gromadzenia kapitału - analiza przepisów prawa unijnego, "Monitor Podatkowy" 2014, nr. 5, 18-23;
 • Wojciech Maruchin, Podatek od transakcji finansowych - analiza projektu dyrektywy UE, "Monitor Podatkowy" 2014, nr. 10, 18-22;
 • Wojciech Maruchin, Stosowanie cen transferowych a korekta zysków przedsiębiorstw powiązanych - analiza przepisów prawa polskiego, "Monitor Podatkowy" 2014, nr. 1, 24-28;
 • Wojciech Maruchin, Wpływ prawa wspólnotowego na polskie przepisy dotyczące opodatkowania gromadzenia kapitału, "Monitor Podatkowy" 2014, nr. 6, 18-23;
 • Wojciech Maruchin, Zasady opodatkowania obrotu wyrobami węglowymi i gazowymi akcyzą - w świetle ostatnich nowelizacji przepisów ustawowych, "Monitor Podatkowy" 2014, nr. 12, 24-29;
 • Wojciech Maruchin, Zasady wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków i innych należności publicznoprawnych w świetle polskich przepisów ustawowych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2014, nr. 5, 180-185;
 • Wojciech Maruchin, Zasady wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych w świetle przepisów prawa UE, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2014, nr. 4, 149-153;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek - analiza przepisów prawa wspólnotowego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2013, nr. 6, 243-246;
 • Wojciech Maruchin, Stosowanie cen transferowych a korekta zysków przedsiębiorstw powiązanych - analiza przepisów prawa międzynarodowego i unijnego, "Monitor Podatkowy" 2013, nr. 11, 22-26;
 • Wojciech Maruchin, Wpływ wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich na regulacje polskie zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, "Monitor Podatkowy" 2013, nr. 1, 23-28;
 • Wojciech Maruchin, Wpływ wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich na regulacje polskie zawarte w PDOPrU, "Monitor Podatkowy" 2013, nr. 6, 11-16;
 • Wojciech Maruchin, Zasady dotyczące łączenia, podziałów i innych zdarzeń prawnych o podobnym charakterze - analiza przepisów prawa wspólnotowego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2013, nr. 3, 105-109;
 • Wojciech Maruchin, Zasady współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania w świetle przepisów prawa UE, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2013, nr. 11, 446-450;
 • Wojciech Maruchin, Analiza przepisów prawa wspólnotowego mających wpływ na zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2012, nr. 9, 367-370;
 • Wojciech Maruchin, Analiza zmian przepisów prawa wspólnotowego dotyczących opodatkowania akcyzą obrotu papierosami i innymi wyrobami tytoniowymi, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2012, nr. 1, 7-10;
 • Wojciech Maruchin, Zasady harmonizacji podatku akcyzowego obciążającego obrót alkoholem i napojami alkoholowymi, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2012, nr. 3, 103-107;
 • Wojciech Maruchin, Zasady harmonizacji podatku akcyzowego obciążającego obrót produktami elektrycznymi i energią elektryczną, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2012, nr. 4, 142-145;
 • Wojciech Maruchin, Zasady harmonizacji podatku akcyzowego obciążającego obrót wyrobami tytoniowymi, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2012, nr. 2, 56-59;
 • Wojciech Maruchin, Zasady opodatkowania przywozu towarów o charakterze niehandlowym lub towarów przywożonych przez podróżnych - analiza przepisów prawa wspólnotowego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2012, nr. 7, 275-278;
 • Wojciech Maruchin, Zasady oznaczania znakami skarbowymi akcyzy olejów napędowych i nafty - analiza przepisów prawa wspólnotowego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2012, nr. 8, 320-323;
 • Wojciech Maruchin, Zasady szczególne dotyczące stosowania zwolnień podatkowych i stawek obniżonych w odniesieniu do produktów energetycznych i energii elektrycznej w świetle przepisów prawa wspólnotowego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2012, nr. 5, 191-194;
 • Wojciech Maruchin, Analiza znowelizowanych przepisów ustawowych dotyczących zabezpieczenia akcyzowego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr. 1, 19-21;
 • Wojciech Maruchin, Dokonywanie wykładni polskich przepisów dotyczących akcyzy w świetle przepisów prawa UE, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr. 8, 307-309;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie VAT odpłatnego i nieodpłatnego poboru energii elektrycznej w świetle polskiego i wspólnotowego prawa podatkowego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr. 10, 391-395;
 • Wojciech Maruchin, Procedury szczególne w podatku akcyzowym - analiza regulacji prawnych dyrektywy 2008/118/WE, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr. 11, 432-436;
 • Wojciech Maruchin, Sankcja podatkowa jako nowe pojęcie nauki prawa podatkowego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr. 4, 150-153;
 • Wojciech Maruchin, Sankcje karne-skarbowe jako subsydiarny sposób penalizacji naruszania obowiązków podatkowych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr. 5, 180-184;
 • Wojciech Maruchin, Sankcje podatkowe w podatkach dochodowych, przychodowych i majątkowych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr. 2, 54-57;
 • Wojciech Maruchin, Sankcje podatkowe w podatkach obrotowych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr. 3, 103-108;
 • Wojciech Maruchin, Sankcje za naruszenie obowiązków podatkowych - postulaty de lege lata i de lege ferenda, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr. 7, 278-284;
 • Wojciech Maruchin, Sankcje za naruszenie obowiązków podatkowych w wybranych państwach europejskich, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr. 6, 230-233;
 • Wojciech Maruchin, Zasady opodatkowania akcyzą wynikające z przepisów prawa wspólnotowego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr. 9, 348-353;
 • Wojciech Maruchin, Zwolnienia podatkowe przywozu w akcyzie - analiza prawa wspólnotowego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr. 12, 470-473;
 • Wojciech Maruchin, Analiza znowelizowanych przepisów ustawowych dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2010, nr. 12, 452-457;
 • Wojciech Maruchin, Metody dokonywania amortyzacji w podatkach dochodowych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2010, nr. 7, 262-265;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2010, nr. 4, 118-123;
 • Wojciech Maruchin, Prawnopodatkowe instrumenty optymalizacji sytuacji finansowej podatnika, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2010, nr. 10, 356-359;
 • Wojciech Maruchin, Stosowanie kas rejestrujących w 2010 r., "Prawo i Podatki" 2010, nr. 3, 12-16;
 • Wojciech Maruchin, Transferpreise im polnischen Koerperschaftsteuergesetz, "NWB Internationales Steuer - und Wirtschaftsrecht" 2010, nr. 5, 187-192;
 • Wojciech Maruchin, VAT w 2010 - analiza najnowszych regulacji ustawowych (cz.II), "Prawo i Podatki" 2010, nr. 1, 14-18;
 • Wojciech Maruchin, Wyroby akcyzowe - zasady opodatkowania wybranych wyrobów akcyzowych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2010, vol. 9, 323-325;
 • Wojciech Maruchin, Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2010, nr. 2, 43-45;
 • Wojciech Maruchin, Wyroby energetyczne i energia elektryczna - analiza regulacji prawnych w zakresie podatku akcyzowego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2010, nr. 3, 78-81;
 • Wojciech Maruchin, Zabezpieczenie akcyzowe, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2010, nr. 1, 2-4;
 • Wojciech Maruchin, Zarejestrowani odbiorcy i wysyłający - analiza nowych regulacji ustawowych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2010, nr. 11, 401-403;
 • Wojciech Maruchin, Zasady opodatkowania spółek i wspólników uczestniczących w fuzji, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2010, vol. 8, 282-287;
 • Wojciech Maruchin, Znaki akcyzy - analiza polskich przepisów ustawowych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2010, nr. 5, 164-169;
 • Wojciech Maruchin, Charakterystyka podatników i organów podatkowych dla potrzeb akcyzy cz. II, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2009, nr. 5, 167-170;
 • Wojciech Maruchin, Czy autorzy powinni być traktowani jak podatnicy VAT?, "Prawo i Podatki" 2009, nr. 5, 13-17;
 • Wojciech Maruchin, Ewolucja przepisów prawa karnego skarbowego dotyczących wyłudzenia zwrotu podatku naliczonego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2009, nr. 3, 77-84;
 • Wojciech Maruchin, Leasing operacyjny samochodu osobowego - wybrane zagadnienia, "Prawo i Podatki" 2009, nr. 11, 1-5;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie innych dochodów kapitałowych cz. 2, "Prawo i Podatki" 2009, nr. 1, 1-4;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie przekształceń, "Prawo i Podatki" 2009, nr. 3, 7-11;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w 2009 roku, "Prawo i Podatki" 2009, nr. 9, 8-14;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie VAT częśći składowych nieruchomości mieszkalnych, "Prawo i Podatki" 2009, nr. 8, 9-14;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie wniesienia aportu do spółki, "Prawo i Podatki" 2009, nr. 2, 13-17;
 • Wojciech Maruchin, Podatek akcyzowy - obowiązek podatkowy i obowiązki związane z rozliczeniem podatku, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2009, nr. 7, 203-207;
 • Wojciech Maruchin, Podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami akcyzowymi, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2009, nr. 12, 415-418;
 • Wojciech Maruchin, Prawo odliczenia przy zakupach inwestycyjnych dokonywanych przez obojga małżonków, "Prawo Przedsiębiorcy" 2009, nr. 2, 30-30;
 • Wojciech Maruchin, Procedura zawieszania poboru akcyzy, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2009, nr. 10, 335-339;
 • Wojciech Maruchin, Przedmiot opodatkowania w podatku akcyzowym cz. I, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2009, nr. 4, 130-133;
 • Wojciech Maruchin, Przychód dla udziałowca przy podwyższeniu kapitału, "Prawo Przedsiębiorcy" 2009, nr. 9, 47-48;
 • Wojciech Maruchin, Składy podatkowe, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2009, nr. 11, 386-390;
 • Wojciech Maruchin, VAT w 2010 - analiza najnowszych regulacji ustawowych, "Prawo i Podatki" 2009, nr. 12, 17-21;
 • Wojciech Maruchin, Zasady opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości, "Prawo i Podatki" 2009, nr. 7, 27-31;
 • Wojciech Maruchin, Zwolnienia podatkowe w akcyzie, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2009, nr. 9, 308-312;
 • Wojciech Maruchin, Czy podmiot prawa publicznego może dokonywać odliczenia podatku naliczonego, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce" 2008, nr. 6, 17-17;
 • Wojciech Maruchin, Czy polskie przepisy są zgodne z prawem wspólnotowym i Konstytucją? - cz.I, "Prawo i Podatki" 2008, nr. 5, 5-8;
 • Wojciech Maruchin, Czy prawodawca może rozszerzać zakres przedmiotowy opodatkowania, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce" 2008, nr. 5, 0-0;
 • Wojciech Maruchin, Czy wypełniać luki w prawie podatkowym na korzyść podatnika? - cz. I, "Prawo i Podatki" 2008, nr. 7, 9-13;
 • Wojciech Maruchin, Czy wypełniać luki w prawie podatkowym na korzyść podatnika? - cz. II, "Prawo i Podatki" 2008, nr. 8, 12-16;
 • Wojciech Maruchin, Dopuszczalność ograniczania prawa do odliczenia podatku naliczonego, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce" 2008, nr. 1, 0-0;
 • Wojciech Maruchin, Fałsz intelektualny dokumentu - aspekty podatkowe i karne skarbowe, "Jurysta" 2008, nr. 4, 0-0;
 • Wojciech Maruchin, Jak prawidłowo rozliczyć emisję akcji, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce" 2008, nr. 8, 23-23;
 • Wojciech Maruchin, Niedopuszczalność równoczesnego nakładania sankcji podatkowych i karnych na tle orzecznictwa TK, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2008, nr. 10, 368-373;
 • Wojciech Maruchin, Nieruchomość wykorzystywana częściowo w ramach przedsiębiorstwa, a częściowo dla celów prywatnych, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce" 2008, nr. 2, 0-0;
 • Wojciech Maruchin, Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe - problemy praktyczne, "Prawo Przedsiębiorcy" 2008, nr. 31, 35-37;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie eksportu towarów - problemy interpretacyjne, "Prawo Przedsiębiorcy" 2008, nr. 25, 53-57;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie innych dochodów kapitałowych Cz. 1, "Prawo i Podatki" 2008, nr. 12, 1-6;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości mieszkalnych podatkiem od towarów i usług, "Prawo Przedsiębiorcy" 2008, nr. 45, 53-56;
 • Wojciech Maruchin, Opodatkowanie VAT praw autorskich, "Prawo Przedsiębiorcy" 2008, nr. 13, 55-58;
 • Wojciech Maruchin, Orzecznictwo ETS - jak prawidłowo określać miejsce powstawania obowiązku podatkowego w VAT, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce" 2008, nr. 10, 47-47;
 • Wojciech Maruchin, Podatnicy VAT - czy stosować kryterium rzeczywistych kosztów czy wartości rynkowej, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce" 2008, nr. 4, 0-0;
 • Wojciech Maruchin, Podwyższenie kapitału zakładowego z agio - przychód akcjonariusza, "Prawo Przedsiębiorcy" 2008, nr. 37, 49-51;
 • Wojciech Maruchin, Podział spółek kapitałowych - wybrane aspekty podatkowe, "Prawo Przedsiębiorcy" 2008, nr. 44, 20-20;
 • Wojciech Maruchin, Powstawanie zobowiązań podatkowych - wątpliwości interpretacyjne, "Prawo Przedsiębiorcy" 2008, nr. 17, 56-62;
 • Wojciech Maruchin, Prawo do odliczenia przy zakupach inwestycyjnych dokonywanych przez obojga małżonków, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce" 2008, nr. 12, 18-18;
 • Wojciech Maruchin, Prawo odliczenia przy zakupach inwestycyjnych dokonywanych przez obojga małżonków Cz. 1, "Prawo Przedsiębiorcy" 2008, nr. 47, 12-12;
 • Wojciech Maruchin, Zasady dokonywania wykładni przepisów prawa podatkowego na przykładzie VAT, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2008, nr. 12, 1-7;
 • Wojciech Maruchin, Zasady tworzenia prawa podatkowego na tle orzecznictwa TK, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2008, nr. 7, 240-243;
 • Wojciech Maruchin, Zasady tworzenia prawa podatkowego na tle orzecznictwa TK cz.II, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2008, nr. 8, 278-281;
 • Wojciech Maruchin, Zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania dla wybranych transakcji kapitałowych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2008, nr. 11, 417-422;
 • Wojciech Maruchin, Zyski z dywidendy - aspekty prawne i podatkowe, "Prawo i Podatki" 2008, nr. 11, 0-0;
 • Wojciech Maruchin, Etapy harmonizacji podatków pośrednich we Wspólnotach Europejskich na przykładzie podatku akcyzowego - rys historyczny, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji" 2006, nr. 1 (4), 147-158;
 • Wojciech Maruchin, Procedura zawieszenia poboru akcyzy, "Monitor Podatkowy" 2006, nr. 3, 29-33;
 • Wojciech Maruchin, Skład podatkowy w regulacjach z zakresu opodatkowania akcyzą, "Monitor Podatkowy" 2006, nr. 1, 14-19;
 • Wojciech Maruchin, Polen: Innergemeinschaftliche Lieferung von Waren, "Internationales Steuerrecht" 2005, nr. 23, 5-6;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Wojciech Maruchin, Reforma zasad wymierzania i egzekwowania sankcji podatkowych., Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
 • Wojciech Maruchin, System podatkowy, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2013;
 • Wojciech Maruchin, Administracja finansowa i kontrola skarbowa. Procedury kontrolne i sankcyjne w prawie podatkowym, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Wojciech Maruchin, Krzysztof Modzelewski, Nowy leksykon VAT 2011, Warszawa: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2011;
 • Wojciech Maruchin, Krzysztof Modzelewski, Nowy leksykon VAT 2010, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2010;
 • Wojciech Maruchin, Krzysztof Modzelewski, Nowy leksykon VAT 2009, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009;
 • Wojciech Maruchin, VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym, Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego, 2009;
 • Wojciech Maruchin, Krzysztof Modzelewski, Renata Iwińska, Mateusz Jakub Kaczmarek, Leksykon CIT 2008, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008;
 • Wojciech Maruchin, Krzysztof Modzelewski, Nowy leksykon VAT 2008, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008;
 • Wojciech Maruchin, Odpowiedzialność podatkowa podatnika, płatnika, inkasenta, osób trzecich: wspólników spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, członków zarządu spółek z o. o. i akcyjnych oraz spadkobierców, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008;
 • Wojciech Maruchin, Nowe uregulowania z zakresu VAT. Dyrektywa 2006/112/WE, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007;
 • Wojciech Maruchin, Krzysztof Modzelewski, Nowy leksykon VAT 2007, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007;
 • Wojciech Maruchin, Ustawa o VAT, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2007;
 • Wojciech Maruchin, Akcyza po wejściu do Unii Europejskiej (Podatek akcyzowy), Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Unimex", 2005;
 • Wojciech Maruchin, VAT. Stan prawny komentarza do ustawy na dzień 1 czerwca 2005 r., Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2005;

Redakcje prac zbiorowych

 • Dyrektywa VAT, red. Wojciech Maruchin, Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego, 2013;