prof. dr hab. Wojciech Słomski

ORCID: 0000-0003-1532-0341
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Logika, Wprowadzenie do filozofii

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2005-11-29 Profesor Prezydent Republiki Słowacji Dziedzina nauk humanistycznych ------ ------
2006-08-01 Doktor habilitowany Uniwersystet Katolicki w Ruzeomberku Dziedzina nauk teologicznych Dyscyplina nauk teologicznych filozofia
2002-04-25 Doktor habilitowany Uniwersytet Preszowski w Preszowie Dziedzina nauk humanistycznych Filozofia

Granty

Data projektu: 2006-10-01 - 2007-10-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Obecnie dominuje w polskiej filozofii przekonanie – mniej lub bardziej uświadamiane – o jej niskim w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i USA poziomie. Niekiedy spotkać się nawet można z opiniami, że kryzys dotyczy całej Europy (czy wręcz całego świata), z czego z kolei można byłoby wysnuć wniosek, że kryzys filozofii w Polsce świadczy o jej światowym poziomie. Jeżeli jednak ocena stanu współczesnej filozofii polskiej ma się dokonać poprzez porównanie jej osiągnięć z osiągnięciami filozofii w innych krajach, to celowe wydaje się rozróżnienie pomiędzy znajomością filozofii danego kraju a znajomością osiągnięć poszczególnych filozofów. Filozofia danego kraju może bowiem pozostawać praktycznie nieznana, podczas gdy poglądy tego czy innego filozofa zyskują pewien rozgłos, zwłaszcza gdy filozof ten działa w którymś z cieszących się renomą zachodnich ośrodków akademickich. Jednak nawet i to rozróżnienie nie napawa optymizmem, bowiem zarówno osiągnięcia filozofii polskiej, jak i dorobek pojedynczych uczonych jest poza granicami kraju prawie nieznany. Najbardziej znanym na Zachodzie żyjącym polskim filozofem jest bez wątpienia Leszek Kołakowski, jednak znajomość jego poglądów ograniczona jest do grona zawodowych filozofów, a i wśród nich znany jest on przede wszystkim jako autor Głównych nurtów marksizmu. Spośród filozofów szkoły lwowsko – warszawskiej jedynie Tarski jest znany na świecie, jednak nie jako filozof, lecz jako logik i matematyk. Także Florian Znaniecki, który swoją działalność naukową rozpoczął od filozofii, na Zachodzie (głównie zresztą w USA) znany jest przede wszystkim jako socjolog. Wspomnieć warto, że podobnie jak Twardowski i jego uczniowie, także Znaniecki nie zgłosił akcesu do żadnego z modnych trendów filozoficznych, czerpiąc jednakże obficie z filozofii takich autorów, jak Bergson, Dilthey, James, Schiller, Simmel i inni. Warto także dodać, że filozofii polskiej problemem jest jej własny stosunek do dominujących na świecie trendów filozoficznych. Jednakże istnienie filozofii narodowych jest samo w sobie problemem filozoficznym wymagającym systematycznego zbadania.
Data projektu: 2007-11-01 - 2008-08-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Personalizm Mouniera powstał w warunkach kryzysu ekonomicznego przełomu lat dwudziestych i trzydziestych. Dla Mouniera kryzys ten był nie tylko kryzysem ekonomicznym – był on dla niego w równej mierze kryzysem duchowym, ujawnił bowiem „rozkład klasycznego pojęcia człowieka”. Socjologiczne analizy Marksa pokazały ponadto, iż istotą cywilizacji burżuazyjnej stały się przedmiotowe stosunki pomiędzy ludźmi, które prowadzą do depersonalizacji życia. Dlatego też w zakresie, w jakim marksizm krytykuje wpływ kapitalistycznych stosunków społecznych na życie jednostki, Mounier przyznaje mu słuszność, co więcej, stwierdza wprost, iż „marksistowska krytyka alienacji i całe życie ruchu robotniczego jest przesiąknięte personalizmem”. Personalizm jest dla Mouniera przede wszystkim określoną postawą, której probierzem jest stopień zaangażowania się człowieka w konkretne sytuacje i problemy historyczne. Oznacza to, że mounierowski personalizm jest także metodą postępowania - metodą wymagającą pełnego zaangażowania, zarazem jednak wolną od niebezpieczeństwa relatywizmu etycznego, przed którym chroni ją respektowanie bezwzględnej wartości osoby. Właśnie dzięki uznaniu i respektowaniu wartości osoby wielość personalizmów, na którą Mounier kładł tak wielki nacisk, nie jest równoznaczna ze zgodą na relatywizm poznawczy i moralny. Według Mouniera, personalizm nie jest i nie może być systemem, ponieważ z definicji pozostawać musi w ciągłym rozwoju, musi wyrażać ustawiczne napięcie polegające na próbie ocalenia określonego systemu wartości. Próba ta polegać musi na stałym dążeniu do oczyszczenia owych wartości z uwarunkowanych społecznie i historycznie przesądów i uprzedzeń. „Nie będziemy się bali – pisze Mounier – jutro zaprzeczyć temu, co głosimy, jeśli jutrzejsze doświadczenie i rzeczywistość będą nam zaprzeczać.”.
Nie istnieje więc żaden system wartości, którego przyjęcie decydowałoby samo przez się, iż jest się personalistą, mimo iż Mounier wyraźnie stwierdza, że „personalizm wiąże nas z określonym systemem wartości i z określoną postawą wobec historii”. Francuski myśliciel nie precyzuje jednak, o jaki system wartości chodzi, toteż trudno rozstrzygnąć, czy ma on na myśli jakiś określony zbiór wartości charakteryzujących personalizm jako taki i stanowiących o jego odrębności wobec innych kierunków, czy też chodzi mu o wartości chrześcijańskie. Drugi człon tej alternatywy uznać należy za mało prawdopodobny, bowiem z samego faktu akceptacji wartości chrześcijańskich nie wynika, iż jest się personalistą. Wątpliwości rodzą się głównie dlatego, iż Mounier deklarował - i starał się realizować w praktyce - ideę pluralizmu światopoglądowego, zapraszając do współpracy z Esprit autorów nie będących katolikami ani nawet chrześcijanami, a jedynym warunkiem tejże współpracy była akceptacja prymatu osoby i sprzeciw wobec istniejącej cywilizacji mieszczańskiej. Mógł zatem istnieć personalizm chrześcijański, mógł jednak także personalizm protestancki lub socjalistyczny. Personalizm nie jest wprawdzie systemem filozoficznym, jest jednak filozofią, a nie jedynie rodzajem postawy wobec świata. Postulowane przez Mouniera wewnętrzne napięcie i dynamika, jakim odznaczać się powinien personalizm, wynikać ma z dynamiki i zmienności rzeczywistości, w której kształtuje się świat osobowy. Personalizm jest więc w istocie ruchem personalizacji, stałym zmierzaniem do pełni życia osobowego. Ruch personalizacji, obok tendencji do depersonalizacji, jest przy tym wpisany w samą rzeczywistość, dlatego też personalizm stanowić ma nie tyle wyjaśnienie i opis owego ruchu, co próbę uchwycenia każdego problemu ludzkiego w „całości doświadczenia”, uwzględniającą wszystkie możliwe aspekty sytuacji, w jakiej znalazł się człowiek. Tylko w ten sposób możliwe jest zachowanie równowago pomiędzy refleksją teoretyczną a działalnością praktyczną, której ta pierwsza ma służyć. Personalizm Mouniera przeciwstawia się więc zarówno kierunkom spirytualistycznym i czczej moralistyce, które redukują człowieka wyłącznie do wymiaru duchowego, jak i materializmowi, który zaniedbuje wszystko z wyjątkiem wymiaru materialnego egzystencji. Emmanuel Mounier Autor La révolution personnaliśte et communautere, 1934, Manifeśte au servise du personalime, 1936, Qu’eśt-ce que le personalime? 1947 i innych znakomitych dzieł filozoficznych, wywarł wielki wpływ nie tylko na współczesną filozofię, ale również i na określony ruch społeczno – polityczny (idea „Troisième Force”). Postulując konieczność radykalnego zerwania z egoizmem indywidualizmu i nastawienia się na komunikację z innymi oraz na pełne zaangażowania się w walkę przeciw panowaniu siły i sytuacji opartych na przemocy, E. Mounier zajmie poczesne miejsce w śród tych, którzy sformułują warunki i przesłanki nowej cywilizacji – cywilizacji personalistycznej. Cywilizacji przezwyciężającej zarówno alienację Narcyza jak i alienację Herkulesa i zwracającej człowieka drugiemu człowiekowi żyjącemu tu i teraz. Personalizm E. Mouniera stał się szczególnie atrakcyjny po II wojnie światowej dla wielu ludzi reprezentujących różne – często przeciwstawne – orientacje filozoficzne i polityczne, nie tylko nad Sekwaną ale również na wschód od niej. Z personalizmem mounierowskim wiązali określone nadzieje zwłaszcza chrześcijanie i marksiści w szczególności w Polsce. Należy w tym miejscu zauważyć że sam E. Mounier był w Polsce (1946 r.) i do końca życia interesował się przemianami i ruchem personalistycznym w Polsce. W Polsce wydano też wiele przekładów artykułów i prac E. Mouniera. Można więc stwierdzić, że jego twórczość inspirowała wielu autorów różnych orientacji, w tym również i do dialogu. (Por. Oblicza dialogu, Z dziejów i teorii dialogu: chrześcijanie i marksiści w Polsce pod red. A. B. Stępnia i T. Szubki, Lublin 1992). Jest to jednak, jedna z ostatnich publikacji będąca wyraźnym śladem zainteresowania twórczością E. Mouniera, która eksponuje możliwość i sens dialogu. Po tej książce następuje nieomal całkowita cisza o personalizmie w ogóle, a o mounierowskim w szczególności. Na tym tle wyraźnie zaznacza się zainteresowanie filozofią E. Mouniera, które zauważyć można w publikacjach W. Słomskiego. (Co to jest personalizm? „Przewodnik Rodzin”, 1996, nr 9; Wolność osoby ludzkiej według Emmanuela Mouniera, Warszawa 1996; Osoba – osobowość, koncepcja osoby w personalizmie chrześcijańskim, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 1988, nr 91; Personalistyczna koncepcja wolności Emmanuela Muniera, „Edukacja Filozoficzna”, 1998, nr 26; Kilka uwag o personalizmie Emmanuela Mouniera, „Biuletyn Olimpiady Filozoficznej”, 2000, nr 19 i inne). O pojęciu personalizmu pisano wiele, ale mimo wszystko, jest jeszcze wiele do powiedzenia. Tym bardziej, że ruch ten znajduje się wciąż – co wynika z jego istoty – w stanie płynnym i rysują się przed nim nowe możliwości. Dlatego też uznać należy za sensowne i pożyteczne, aby przedstawić takie ujęcie personalizmu, które oddaje ów proces samookreślania się, poprzez ukazanie dróg jego kształtowania się i rozwoju. W konsekwencji Personalizm – w ujęciu E. Mouniera, jest filozofią i nie tylko postawą; jest filozofią, nie jest zaś systemem, nie ucieka jednak od systematyzacji, bo trzeba zachować porządek w myślach: pojęcia, logika, schemat jednoczący są nie tylko pożyteczne, by ustalić i zakomunikować myśl; ona bez nich rozpadłaby się na intuicje nieprzejrzyste i odosobnione, lecz także służą do zejścia w ich głębie; są narzędziami odkrywczymi i wyjaśniającymi. Zarówno E. Mounier, jak i inspirowani przez niego personaliści chrześcijańscy w konkretnych sytuacjach politycznych opowiadali się za swobodami demokratycznymi i zdecydowanie występowali przeciwko wszelkim formom ich łamania. W tym miejscu należałoby zauważyć, że współcześnie pojęciu „kryzys” – „kryzys współczesnej cywilizacji” itp. nadaje się trochę inny sens niż ma to miejsce w dziełach E. Mouniera. Dlatego tez w projekcie niniejszym dominuje nie tylko pragnienie przedstawienia czytelnikom najważniejszych wątków filozofii E. Mouniera oraz ich upowszechnienia w jak najszerszych kręgach czytelników, ale również i o to, aby przekonać tychże czytelników, że idee tego autentycznego humanisty mają wymiar światowy i warto je znać, aby nie być wyobcowanym z rzeczywistości.
Metoda badań jaka zostanie przyjęta to metoda nauk humanistycznych: filozofii (etykę traktuje jako subdyscyplinę filozofii ) - czyli metoda literaturowa.
Data projektu: 2007-12-01 - 2008-12-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
: Celem projektu pt. „Człowiek wobec wyzwań etycznych” jest próba ukazania sytuacji moralnej człowieka w której znalazł się on u progu XXI w.
W badaniach podejmę próbę odpowiedzi na dwa pytania: na pytanie o to, czym dla człowieka u progu XXI wieku jest sytuacja moralna, oraz na pytanie, czy istnieją jakieś szczególne wyznaczniki sprawia¬jące, iż sytuacja ta w znaczący sposób różni się od sytuacji moralnej we wcześniejszych epokach histo¬rycznych (przy założeniu, że potrafimy zdefiniować pojęcie sytuacji moralnej). Mówiąc o sytuacji moral¬nej człowieka u progu XXI wieku mam, rzecz jasna, na myśli sytuację moralną w okresie, w którym żyje¬my obecnie, i nie zakładam, iż początek wieku XXI oznacza wyraźną cezurę czasową czy tez zasadniczą zmianę z porównaniu z sytuację moralną człowieka w drugiej połowie XX wieku. W etyce tradycyjnej istotne było pytanie, jakie życie warte jest tego, by je przeżyć, podczas gdy etyka współczesna pyta, jakie postępowanie jest słuszne w danej sytuacji moral¬nej. Dla etyki klasycznej „sytuacja moralna” oznacza całość życia człowieka, włączając ta także stosunki z innymi ludźmi. Natomiast etyka współczesna defi¬niuje sytuację moralną poprzez opozycję do sytuacji „amoralnej” (nonmoral situation): całość ludzkiego życia zostaje niejako rozdzielona na dwie płaszczy¬zny, z których jedna dotyczy moralności, druga zaś jej nie dotyczy, bowiem nie stosują się do niej żadne moralne normy ani rozumowania. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie dla współczesnego pojmowa¬nia moralności, ponieważ określenie linii granicz¬nej pomiędzy obydwu owymi sferami odbywa się w sposób subiektywny, tzn. jednostka sama określa, co należy do sfery obowiązywania zasad moralności, co zaś zostaje z niej wyłączone. Jeżeli stanowisko to jest słuszne, to we współczesnych społeczeństwach mamy do czynienia z wielością „sytuacji moralnych” oraz sposobów ich definiowania i uzasadniania (K. Baier, The Morał point ofView: A Rational Basis ofEthics, New York 1958; R. M. Hare, Morał Thin¬king: Its Levels, Method and Point, Oxford 1981, rozdz. 6). .Mimo iż taki sposób definiowania etyki budzić może różnego rodzaju zastrzeżenia,, iż współ¬czesne rozumienie etyki (i moralności) opiera się na w gruncie rzeczy subiektywizmie. Nie jest to wpraw¬dzie subiektywizm etyczny w zwykłym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie odnosi się on do zasad mo¬ralnych, lecz do definicji moralności (z tego powodu można by go określić mianem subiektywizmu „me¬taetycznego”), oznacza pewien rodzaj odejścia od tradycyjnej etyki i stwarza szereg trudności, których etyka współczesna najwyraźniej nie jest w stanie roz¬wiązać w sposób zadowalający. Odróżnić należy zde¬cydowanie próby opisania sytuacji moralnej od prób jej oceny. W literaturze filozoficznej wydaje się dominować przekonanie, iż mamy obecnie do czynienia z kryzysem moralności. Tymczasem symptomy które świadczyć mają o owym kryzysie, można też uznać
za oznakę rodzącej się nowej moralności, w której np. indywidualizm niekoniecznie będzie równoznaczny z egoizmem. We współczesnej kulturze zachodniej możemy dostrzec trzy zjawiska (dla wielu będące źródłem niepokoju): indywidualizm, prymat ekonomicznej efektywności oraz utrata wolności, wynikająca z faktu, ze społeczeństwo realizujące ideał maksymalnej efektywności wymusza na jednostkach akceptację tego ideału bez względu na związane z nim moralne koszty. Rezultatem tego stanu rzeczy okazuje się być rozpowszechniający się pogląd, który uznaje samorealizację za kluczową wartość w życiu, natomiast niemal nie uznaje zewnętrznych wymogów moralnych ani trwałych więzów między ludźmi. Postęp naukowo-techniczny rzutuje na nasze postrzeganie świata jako całości. Dzieje się tak dlatego, że postęp ten wywiera niezaprzeczalny wpływ na życie codzienne, rodzaj wykonywanej pacy, sposób spędzania wolnego czasu, relacje z innymi itp. Z tego powodu mamy też zapewne skłonność do doszukiwania się znamion postępu także tam, gdzie zachodzenie jakiegokolwiek postępu jest sprawą dyskusyjną, czyli np. w moralności. Zresztą nawet jeżeli zgodzimy się, że w moralności zachodzi pewien postęp, to stajemy przed problemem, na czym postęp ten polega. Postęp ten można bowiem pojmować bądź jako stopniowy wzrost moralnej świadomości bądź też jako pojawianie się nowych jakości, które ostateczne doprowadzą (albo już doprowadziły) do wykształcenia się całkowicie nowej moralności. Tak wiec znaczenie badań w przedstawionym zakresie jest trudne do przecenienia. Niewątpliwie przyczyni się do podjęcia kolejnych kroków, kolejnej refleksji, która będzie powodowała lepszą jakość życia.
Metoda badań jaka zostanie przyjęta to metoda nauk humanistycznych: filozofii: (etykę traktuje jako subdyscyplinę filozofii) - czyli metoda literaturowa.
Data projektu: 2008-11-01 - 2009-12-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
W etyce tradycyjnej istotne było pytanie, jakie życie warte jest tego, by je przeżyć, podczas gdy etyka współczesna pyta, jakie postępowanie jest słuszne w danej sytuacji moralnej. Dla etyki klasycznej „sytuacja moralna” oznacza całość życia człowieka, włączając tu także stosunki z innymi ludźmi. Natomiast etyka współczesna definiuje sytuację moralną poprzez opozycję do sytuacji „amoralnej” (nonmoral situation): całość ludzkiego życia zostaje niejako rozdzielona na dwie płaszczyzny, z których jedna dotyczy moralności, druga zaś jej nie dotyczy, bowiem nie stosują się do niej żadne moralne normy ani rozumowania.
Rozróżnienie to ma istotne znaczenie dla współczesnego pojmowania moralności, ponieważ określenie linii granicznej pomiędzy obydwu sferami odbywa się w sposób subiektywny, tzn. jednostka sama określa, co należy do sfery obowiązywania zasad moralności, co zaś zostaje z niej wyłączone. Jeżeli stanowisko to jest słuszne, to we współczesnych społeczeństwach mamy do czynienia z wielością „sytuacji moralnych” oraz sposobów ich definiowania i uzasadniania (K. Baier, The Moral point of View: A Rational Basis of Ethics, New York 1958; R. M. Hare, Moral Thinking: Its Levels, Method and Point, Oxford 1981, rozdz. 6 ). Mimo iż taki sposób definiowania ety¬ki budzić może różnego rodzaju zastrzeżenia, iż współczesne rozumienie etyki (i moralności) opiera się w gruncie rzeczy na subiektywizmie. Nie jest to wprawdzie subiektywizm etyczny w zwykłym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie odnosi się on do zasad moralnych, lecz do definicji moralności (z tego powodu można by go określić mianem subiektywizmu „metaetycznego”), oznacza pewien rodzaj odejścia od tradycyjnej etyki i stwarza szereg trudności, których etyka współczesna najwyraźniej nie jest w stanie rozwiązać w sposób zadowalający.
We współczesnej kulturze zachodniej możemy dostrzec trzy zjawiska (dla wielu będące źródłem niepokoju): indywidualizm, prymat ekonomicznej efektywności oraz utrata wolności, wynikająca z faktu, że społeczeństwo realizujące ideał maksymalnej efektywności wymusza na jednostkach akceptację tego ideału bez względu na związane z nim moralne koszty. Rezultatem tego stanu rzeczy okazuje się być rozpowszechniający się pogląd, który uznaje samorealizację za kluczową wartość w życiu, natomiast niemal nie uznaje zewnętrznych wymogów moralnych ani trwałych więzów między ludźmi. Postęp naukowo-techniczny rzutuje na nasze postrzeganie świata jako całości. Dzieje się tak dlatego, że postęp ten wywiera niezaprzeczalny wpływ na życie codzienne, rodzaj wykonywanej pacy, sposób spędzania wolnego czasu, relacje z innymi itp. Z tego powodu mamy też zapewne skłonność do doszukiwania się znamion postępu także tam, gdzie zachodzenie jakiegokolwiek postępu jest sprawą dyskusyjną, czyli np. w moralności. Zresztą nawet jeżeli zgodzimy się, że w moralności zachodzi pewien postęp, to stajemy przed problemem, na czym postęp ten polega. Postęp ten można bowiem pojmować bądź jako stopniowy wzrost moralnej świadomości bądź też jako pojawianie się nowych jakości, które ostateczne doprowadzą (albo już doprowadziły) do wykształcenia się całkowicie nowej moralności. Tak wiec znaczenie badań w przedstawionym zakresie jest trudne do przecenienia. Niewątpliwie przyczyni się do podjęcia kolejnych kroków, kolejnej refleksji, która będzie powodowała lepszą jakość życia.
Metoda badań jaka zostanie przyjęta to metoda nauk humanistycznych: filozofii (etykę traktuje jako subdyscyplinę filozofii) - czyli metoda literaturowa.
Data projektu: 2010-01-01 - 2010-12-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant zagraniczny przyznany przez College of International Business ISM Slovakia in Prešov
Data projektu: 2010-04-01 - 2011-04-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant zagraniczny przyznany przez College of International Business ISM Slovakia in Prešov
Data projektu: 2010-06-01 - 2011-06-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant zagraniczny przyznany przez College of International Business ISM Slovakia in Prešov
Data projektu: 2011-01-01 - 2011-12-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant zagraniczny przyznany przez College of International Business ISM Slovakia in Prešov
Data projektu: 2011-01-01 - 2012-12-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant realizowany w Інститут Українсько-Польської Співпраці
Data projektu: 2011-04-01 - 2012-04-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant zagraniczny przyznany przez College of International Business ISM Slovakia in Prešov
Data projektu: 2011-05-01 - 2011-12-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant zagraniczny przyznany przez College of International Business ISM Slovakia in Prešov
Data projektu: 2012-01-30 - 2013-12-20
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant zrealizowany w Інститут Українсько-Польської Співпраці
Data projektu: 2012-01-30 - 2013-12-20
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant realizowany w Інститут Українсько-Польської Співпраці
Data projektu: 2014-01-30 - 2015-12-20
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant realizowany w Інститут Українсько-Польської Співпраці
Data projektu: 2016-01-01 - 2017-12-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant zagraniczny przyznany przez College of International Business ISM Slovakia in Prešov
Data projektu: 2016-01-01 - 2017-12-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant zagraniczny przyznany przez College of International Business ISM Slovakia in Prešov
Data projektu: 2016-01-01 - 2017-12-01
Kierownik: Wojciech Słomski
Wykonawcy: Wojciech Słomski
Grant zagraniczny przyznany przez College of International Business ISM Slovakia in Prešov

Artykuły

 • Wojciech Słomski, Paweł Czarnecki, Man as a subject among dilemmas and ethical challenges of the present time, "Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne" 2019, vol. 32, nr. 1, 117-122;
 • Wojciech Słomski, Paweł Czarnecki, About manipulation in education, "Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne" 2018, nr. 1, 155-166;
 • Wojciech Słomski, Derrida i Lyotard. Obok siebie, "Prosopon" 2018, nr. 25, 149-157;
 • Wojciech Słomski, Derrida. Dekonstrukcja i jej konsekwencje, "Prosopon" 2018, nr. 25, 177-189;
 • Wojciech Słomski, O dekonstrukcji, "Prosopon" 2018, nr. 25, 263-270;
 • Wojciech Słomski, Paweł Czarnecki, Social responsibility of man as an ethical challenge, "Prosopon" 2018, nr. 25, 255-261;
 • Wojciech Słomski, Systemy filozoficzne Derridy i Lyotarda, "Prosopon" 2018, nr. 25, 159-175;
 • Wojciech Słomski, Wstęp do estetyki Derridy i Lyotarda., "Prosopon" 2018, nr. 25, 145-147;
 • Wojciech Słomski, Paweł Czarnecki, Wstęp do filozofii Jean-François Lyotarda, "Prosopon" 2018, nr. 25, 121-144;
 • Marcin Staniewski, Wojciech Słomski, Remigiusz Ryziński, Are ethics in entrepreneurship possible at all?, "Filosofija-Sociologija" 2015, vol. 26, nr. 3, 191-198;
 • Marcin Staniewski, Wojciech Słomski, Katarzyna Awruk, Ethical aspects of entrepreneurship, "Filosofija-Sociologija" 2015, vol. 26, nr. 1, 37-45;
 • Wojciech Słomski, Józef Tischner - szkice do portretu filozoficznego, "Lumen Poloniae" 2015, nr. 1, 7-14;
 • Wojciech Słomski, About authentic philosophy, "Lumen Poloniae" 2014, nr. 2, 17-35;
 • Wojciech Słomski, Philosophy versus practical life, "Lumen Poloniae" 2014, nr. 1, 17-34;
 • Wojciech Słomski, М.М. Батин - Автор концептуалъной теории Европейского романа, "Вiсник Харкiвського Нацiоального Унiверcитету iменi В.Н. Капазiна" 2014, nr. 1083, 12-19;
 • Wojciech Słomski, Ю.М. Лотман как философ текста, "Вiсник Харкiвського Нацiоального Унiверcитету iменi В.Н. Капазiна" 2014, nr. 1083, 19-26;
 • Wojciech Słomski, "Культура и взрыв". Ю.М. Лотман о переходных состояниях в культуре, "Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne" 2013, nr. 11, 241-260;
 • Wojciech Słomski, Comments on contemporary philosophy, "Lumen Poloniae" 2013, nr. 1, 15-24;
 • Wojciech Słomski, Stanisław Brzozowski - szkice do portretu filozofa, "Lumen Poloniae" 2013, nr. 2, 7-24;
 • Wojciech Słomski, Михаил Бахтин: жизнь и творческая судьба философа, "Личность. Культура. Общество" 2013, vol. 15, nr. 3-4, 272-282;
 • Wojciech Słomski, Юрий Михайлович Лотман - человек, мыслитель, педагог, "Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne" 2013, nr. 10, 199-219;
 • Wojciech Słomski, Filozofia a życie praktyczne, "Parerga" 2012, nr. 3, 89-108;
 • Wojciech Słomski, Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego, "Lumen Poloniae" 2012, nr. 2, 8-15;
 • Wojciech Słomski, Jakość życia - sytuacja moralna współczesnego człowieka, "Studium Vilnense A" 2012, nr. 7, 10-15;
 • Wojciech Słomski, Klonowanie - dylemat etyczny człowieka XXI wieku, "Parerga" 2012, nr. 4, 89-101;
 • Wojciech Słomski, Marginalia o filozofii współczesnej, "Parerga" 2012, nr. 1, 55-65;
 • Wojciech Słomski, O błędach popełnianych w wychowaniu, "Prosopon" 2012, nr. 2, 197-204;
 • Wojciech Słomski, O filozofii autentycznej, "Parerga" 2012, nr. 2, 99-118;
 • Wojciech Słomski, Remigiusz Ryziński, Research on history of Polish psychiatric thought Empti-ness/schizophrenia in the formulation of Antoni Kępiński, "Lumen Poloniae" 2012, nr. 1, 143-160;
 • Wojciech Słomski, Współczesne poglądy na problematykę wychowania, "Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne" 2012, nr. 1, 157-164;
 • Wojciech Słomski, Wychowanie instytucjonalne, "Prosopon" 2012, nr. 1, 221-229;
 • Wojciech Słomski, Wychowanie w rodzinie - podstawa wszelkiego wychowania człowieka, "Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne" 2012, nr. 2, 205-214;
 • Wojciech Słomski, Логико-философиские идеи Романа Сушко, "Гуманiтарний Biсник" 2012, nr. 50, 111-119;
 • Wojciech Słomski, Философия авангарда в творчестве Леона Хвистека, "Вiсник Харкiвського Нацiоального Унiверcитету iменi В.Н. Капазiна" 2012, nr. 995, 12-17;
 • Wojciech Słomski, Contemporary logic, "Parerga" 2011, nr. 2, 67-73;
 • Wojciech Słomski, Człowiek jako podmiot działań etycznych, "Parerga" 2011, nr. 4, 45-64;
 • Wojciech Słomski, Etyczne aspekty procesów globalizacyjnych, "Parerga" 2011, nr. 3, 27-41;
 • Wojciech Słomski, Jakiej filozofii potrzebuje polska młodzież?, "Lumen Poloniae" 2011, nr. 1, 25-32;
 • Wojciech Słomski, Metody w szkole w XXI wieku, "Prosopon" 2011, nr. 2, 119-137;
 • Wojciech Słomski, Narcyz Łubnicki - filozofi polski, "Lumen Poloniae" 2011, nr. 2, 7-27;
 • Wojciech Słomski, Problem kadry nauczycielskiej w nowoczesnej szkole XXI wieku, "Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne" 2011, nr. 7, 125-135;
 • Wojciech Słomski, Rola instytucji szkoły w XXI wieku, "Prosopon" 2011, nr. 1, 145-167;
 • Wojciech Słomski, The problem of thruth, "Parerga" 2011, nr. 1, 27-33;
 • Wojciech Słomski, Wychowanie poprzez instytucje szkoły, "Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne" 2011, nr. 6, 329-361;
 • Wojciech Słomski, В кругу вопросов философии культуры, "Сборник Научных Трудов" 2011, nr. 4, 45-52;
 • Wojciech Słomski, В кругу основных проблем греческого скептицизма, "Сборник Научных Трудов" 2011, nr. 3, 179-216;
 • Wojciech Słomski, В кругу основных проблем эпикуреизма, "Сборник Научных Трудов" 2011, nr. 2, 193-205;
 • Wojciech Słomski, В кругу фундаментальных вопросов философии культуры, "Сборник Научных Трудов" 2011, nr. 2, 95-111;
 • Wojciech Słomski, О основных задачах философии: созидание будущего, "Сборник Научных Трудов" 2011, nr. 1, 147-152;
 • Wojciech Słomski, О философской концепции альфреда тарского, "Сборник Научных Трудов" 2011, nr. 4, 91-124;
 • Wojciech Słomski, Основная задача философии - поддержка в жизни, "Сборник Научных Трудов" 2011, nr. 1, 35-39;
 • Wojciech Słomski, Основные сюжеты философии. Пьер Абеляр, "Сборник Научных Трудов" 2011, nr. 3, 5-18;
 • Wojciech Słomski, Проблема познания в классической философии, "Вiсник Харкiвського Нацiоального Унiверcитету iменi В.Н. Капазiна" 2011, nr. 940, 54-58;
 • Wojciech Słomski, A few remarks about Polish philosophy, "Lumen Poloniae" 2010, nr. 2, 123-133;
 • Wojciech Słomski, Godność osoby ludzkiej, "Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne" 2010, nr. 2, 27-35;
 • Wojciech Słomski, Language as a system of signs, "Parerga" 2010, nr. 4, 31-45;
 • Wojciech Słomski, Między etyką a etyką lekarską - garść rozważań, "Parerga" 2010, nr. 1, 89-112;
 • Wojciech Słomski, National philosophies and European philosophical trends, "Lumen Poloniae" 2010, nr. 1, 123-135;
 • Wojciech Słomski, Sytuacjonizm w etyce współczesnej, "Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne" 2010, nr. 1, 71-79;
 • Wojciech Słomski, The development of logic in the historical perspective, "Parerga" 2010, nr. 2, 27-52;
 • Wojciech Słomski, What is philosophy of culture? That is a voice in a discussion on the definition of philosophy of culture as a sub-discipline of philosophy, "Parerga" 2010, nr. 3, 129-136;
 • Wojciech Słomski, Некоторые аспекты философского учения эммануэля Мунье, "Вiсник Харкiвського Нацiоального Унiверcитету iменi В.Н. Капазiна" 2010, nr. 894, 67-71;
 • Wojciech Słomski, Основиые сюжеты философии, "Сборник Научных Трудов" 2010, nr. 2, 87-99;
 • Wojciech Słomski, Понять жизнь иначе, то есть путь к подлинному по рильке, "Сборник Научных Трудов" 2010, nr. 1, 229-235;
 • Wojciech Słomski, Престуиники без преступлений, угрызения совести без вины, "Сборник Научных Трудов" 2010, nr. 2, 156-163;
 • Wojciech Słomski, Преступники без преступлений, угрызения совести без вины, "Сборник Научных Трудов" 2010, nr. 4, 207-217;
 • Wojciech Słomski, Człowiek "miarą wszystkich rzeczy", "Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne" 2009, nr. 2, 19-27;
 • Wojciech Słomski, Ethical Man?, "Parerga" 2009, nr. 3, 35-41;
 • Wojciech Słomski, Etyka jako integralna część filozofii, "Signa Temporis" 2009, nr. 15, 147-157;
 • Wojciech Słomski, O zasadzie odpowiedzialności, "Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne" 2009, nr. 1, 23-32;
 • Wojciech Słomski, Polish philosophy and Slavic philosophy, "Lumen Poloniae" 2009, nr. 1, 123-132;
 • Wojciech Słomski, Polish philosophy during the transition period of the 1989-2002, "Lumen Poloniae" 2009, nr. 2, 13-25;
 • Wojciech Słomski, Ryszard Kapuściński jako filozof, "Sophia. Pismo filozofów krajów słowiańskich" 2009, nr. 9, 345-371;
 • Wojciech Słomski, Scientism in the literature of the Polish philosophy, "Parerga" 2009, nr. 2, 97-109;
 • Wojciech Słomski, Замечания об универсалиях, "Сборник Научных Трудов" 2009, nr. 1, 9-28;
 • Wojciech Słomski, О моделях рациональности, "Сборник Научных Трудов" 2009, nr. 2, 27-32;
 • Wojciech Słomski, Communication of the organization, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2008, vol. 2, nr. 3, 151-158;
 • Wojciech Słomski, Didactic and scientific activity of representatives of the Lvov-Warsaw school in the years 1939-1945, "Parerga" 2008, nr. 2, 17-23;
 • Wojciech Słomski, Etyczne aspekty relacji lekarz - przedstawiciel medyczny, "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" 2008, nr. 14, 277-289;
 • Wojciech Słomski, Filozofia polska i jej konteksty międzynarodowe, "Lumen Poloniae" 2008, nr. 1, 7-29;
 • Wojciech Słomski, Leona Chwistka teoria wielości rzeczywistości, "Lumen Poloniae" 2008, nr. 2, 57-80;
 • Wojciech Słomski, Man among dilemmas and ethical challenges of the prezent time, "Parerga" 2008, nr. 4, 39-45;
 • Wojciech Słomski, The civilization of labor in the personalistic philosophy of Emmanuel Mounier, "Parerga" 2008, nr. 1, 53-67;
 • Wojciech Słomski, The flashes i.e. remarks about philosophical themes in poetry of Julia Hartwig, "Parerga" 2008, nr. 3, 81-90;
 • Wojciech Słomski, Uwagi o współczesnej antropologii społecznej, "Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne" 2008, nr. 2, 57-66;
 • Wojciech Słomski, Деякi аспекти фiлософського мислення: Сенс чи предмет?, "Гуманiтарний Biсник" 2008, nr. 33, 23-32;
 • Wojciech Słomski, Змiст Суцашоi Эвропейськоi философii: Особливоcтi вiдобрахення нацiонального та загальноэвропейcького, "Вiсник Харкiвського Нацiоального Унiверcитету iменi В.Н. Капазiна" 2008, nr. 815, 10-26;
 • Wojciech Słomski, Коммуникация как способ оптимизации деятельности организационных структур, "Фнлософня образовния" 2008, nr. 1, 121-129;
 • Wojciech Słomski, Можем ли мы гворить о границах познания человеком окружающего его мира?, "Сборник Научных Трудов" 2008, nr. 2, 9-22;
 • Wojciech Słomski, Пацифизм в политической и религиозной культуре Польши в XVI веке, "ИППОКРЕНА" 2008, nr. 1, 76-82;
 • Wojciech Słomski, Польская философия: Особенности и перспективы, "Гуманiтарний Biсник" 2008, nr. 35, 179-189;
 • Wojciech Słomski, Постмодернизм или конец философии и науки?, "ИППОКРЕНА" 2008, nr. 3, 71-77;
 • Wojciech Słomski, Between dualism and computationalism, "Parerga" 2007, nr. 1, 185-215;
 • Wojciech Słomski, Człowiek u progu XXI wieku - dramat wyborów etycznych, "Parerga" 2007, nr. 4, 43-49;
 • Wojciech Słomski, Etyka a filozofia, "Parerga" 2007, nr. 3, 29-39;
 • Wojciech Słomski, Jakiej filozofii potrzebują Polacy?, "Lumen Poloniae" 2007, nr. 1, 11-34;
 • Wojciech Słomski, Jan Legowicz - filozof i nauczyciel, "Lumen Poloniae" 2007, nr. 2, 31-47;
 • Wojciech Słomski, Kilka uwag o pojęciu Tolerancja, "Parerga" 2007, nr. 2, 155-163;
 • Wojciech Słomski, O niektórych etycznych aspektach transplantacji, "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" 2007, nr. 13, 261-271;
 • Wojciech Słomski, Philosophy of culture and european identity, "ИППОКРЕНА" 2007, nr. 1, 79-84;
 • Wojciech Słomski, Reklama bez zasad etycznych?, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2007, vol. 1, nr. 4, 89-102;
 • Wojciech Słomski, Rozwój cywilizacyjny: szansa czy zagrożenie dla człowieka XX wieku. Perspektywa filozoficzna, "Studia nad zrównoważonym rozwojem" 2007, nr. 4, 31-34;
 • Wojciech Słomski, Глобализация в современных условиях: проблемы и тенденции развития, "ИППОКРЕНА" 2007, nr. 3, 40-50;
 • Wojciech Słomski, Bioetyka jako filozoficzna podstawa nauk biomedycznych, "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" 2006, nr. 12, 185-192;
 • Wojciech Słomski, Die Philosophie im Leiben, "Dianoia" 2006, nr. 1, 61-67;
 • Wojciech Słomski, Józef Maria Bocheński, "Parerga" 2006, nr. 1, 125-131;
 • Wojciech Słomski, Quantum approach In the philosophy of mind. Critical remarks, "Parerga" 2006, nr. 2, 183-209;
 • Wojciech Słomski, Roman Suszko - człowiek i filozof, "Sophia. Pismo filozofów krajów słowiańskich" 2006, nr. 6, 401-414;
 • Wojciech Słomski, К вопросу о возможности конструирования искусственных когнитивных субъектов (Концепция Р. Пэнроуза), "Фнлософня образовния" 2006, nr. 1, 157-162;
 • Wojciech Słomski, Критика теорий интеллекта (подход Роджера Пенроса), "Сборник Научных Трудов" 2006, nr. 14, 23-32;
 • Wojciech Słomski, Человек в мировом процессе глобализации, "Вестник РФО" 2006, nr. 1, 121-124;
 • Wojciech Słomski, “Ojcze nasz” Augusta Cieszkowskiego, "Parerga" 2005, nr. 1, 49-55;
 • Wojciech Słomski, Istota antropologii filozoficznej Mircei Eliadego, "Phaenomena" 2005, nr. 10, 3-8;
 • Wojciech Słomski, Krytyka komutacyjnych teorii umysłu. Podejście Rogera Penrose ‘a, "Folia Philosophica" 2005, nr. 23, 107-116;
 • Wojciech Słomski, O tożsamość europejską, "Środowisko i Rozwój" 2005, nr. 11, 42-48;
 • Wojciech Słomski, Rund um die Kommunikationskonzeption In der Philosopie von Emanuel Mounier, "Doctrina. Studia społeczno-polityczne" 2005, nr. 2, 57-70;
 • Wojciech Słomski, Wpływ Alfreda Tarskiego na logikę współczesna, "Parerga" 2005, nr. 2, 149-167;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Wojciech Słomski, Dekonstrukcjonizm poststrukturalizm, Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, 2019;
 • Wojciech Słomski, Dylematy etyczne w świecie biznesu, Warszawa: Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Sp. z o.o., 2018;
 • Wojciech Słomski, Nowa filozofia literatury, Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, 2018;
 • Wojciech Słomski, Dylematy medyczne w sporcie. Filozoficzno-etyczna interpretacja przepisów medycznych FINA, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Wojciech Słomski, Etyczne uwarunkowania funkcji sędziego pływania. Wokół etycznego kodeksu sędziego pływania, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Wojciech Słomski, Etyka zawodu psychologa, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Wojciech Słomski, Prologomena do filozofii współczesnej, Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie, 2017;
 • Wojciech Słomski, Wprowadzenie w zagadnienia filozofii współczesnej, Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie, 2017;
 • Wojciech Słomski, Михаил Михайлович Бахтин - Философ. Монография, Брест: Брестский Государственный Университет имиени А. С. Пушкина, 2013;
 • Wojciech Słomski, Михаил Михайлович Бахтин: Жизнь, творчество, философия (очерки о философском и литературоведческом наследии мыслителя), Киїев: Видавництво Національного педагогіцного уніберситету імені М.П. Драгоманова, 2013;
 • Wojciech Słomski, Синергия культур в творчестве Ю.М. Лотмана: Монография, Краснодар: Краснодарский Государственный Университет Культуры и Искусств, 2013;
 • Wojciech Słomski, Юрий Михайлович Лотман: семантика, структурализм, философия (очзерки о научно-теоретическом наследии мыслителя), Kyiv: Киёвский Националний Университет Култури и Мистецтв, 2013;
 • Wojciech Słomski, Jak rozumieć filozofię współczesną, Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie, 2012;
 • Wojciech Słomski, Михаил Михайлович Бахтин – философ известный и неизвестный, Брест: Брестский Государственный Университет имиени А. С. Пушкина, 2012;
 • Wojciech Słomski, Logic. An Introduction course, Los Angeles: York University, 2011;
 • Valentin Vandyshev, Wojciech Słomski, Logic. Introduction, Los Angeles: York University, 2011;
 • Wojciech Słomski, Logika dla studentów kierunków humanistycznych, Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie, 2011;
 • Wojciech Słomski, Myśląc o filozofii współczesnej, Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie, 2011;
 • Wojciech Słomski, Anna Suchodolska, Elżbieta Weiss, Iveta Vozňákova, Selected Economic Issues in Enterprise Management. Theory and Practice, Los Angeles: York University, 2011;
 • Wojciech Słomski, Szkoła jako instytucja wychowawcza, Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie, 2011;
 • Wojciech Słomski, Wprowadzenie do zagadnień etycznych, Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie, 2011;
 • Wojciech Słomski, Очерки польской философии ХХ века, Минск: Институт Философии НАН Беларуси, 2011;
 • Wojciech Słomski, Anna Wawrzonkiewicz-Słomska, Remigiusz Ryziński, Философикие эссе, Сумы: Сумский Государственный Университет, 2011;
 • Wojciech Słomski, Between Polish and European philosophy, Los Angeles: York University, 2010;
 • Wojciech Słomski, Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009;
 • Wojciech Słomski, Humanizm filozoficzny i praktyczny Jana Legowicza, Warszawa: Spółka Wydawnicza Heliodor, 2009;
 • Wojciech Słomski, Lectures on philosophy in Hannover, Hannover: Europäische Akademie der Naturwissenschaften Hannover, 2009;
 • Wojciech Słomski, Philosophical attempts, Hannover: Europäische Akademie der Naturwissenschaften Hannover, 2009;
 • Wojciech Słomski, Валентин Вандышев, філософія. Коммуникация. Істина (философские эссе), Сумы: Вид-во СумДУ, 2009;
 • Wojciech Słomski, Duch personalizmu, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Wojciech Słomski, Dylematy etyki lekarskiej. Zagadnienia wybrane, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2008;
 • Wojciech Słomski, Wojciech Słomski, U progu filozofii odrodzonej Rzeczpospolitej. Szkice do portretów, Warszawa: Spółka Wydawnicza Heliodor, 2008;
 • Henryk Piluś, Wojciech Słomski, Wprowadzenie do etyki. Wybrane problemy, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2008;
 • Wojciech Słomski, Бiоeтика, Сумы: Вид-во СумДУ, 2008;
 • Wojciech Słomski, Bioetyka. Zagadnienia wybrane, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2007;
 • Wojciech Słomski, Etyka. Zagadnienia wybrane, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2007;
 • Wojciech Słomski, Úvod do filozofie Emanuela Mouniera, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2006;
 • Wojciech Słomski, Историко-Философские Эссе, Минск: Издатель А.Н. Вараксин, 2006;
 • Wojciech Słomski, Очерки древней философии, Рига: Балтийский Русский Институт, 2005;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Wojciech Słomski, O ład moralny w Polsce (w:) Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego, red. Stanisław Stadniczeńko, Piotr Zamelski, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;
 • Wojciech Słomski, Współczesne problemy i wyzwania nauczycieli (w:) Problemy edukacji w Europie Środkowej i Wschodniej: wybrane aspekty badań, red. Wojciech Słomski, Zdzisław Sirojć, : Aspra JR, 2020;
 • Wojciech Słomski, Czy człowiekowi XXI wieku potrzebna jest jeszcze filozofia? (w:) Społeczeństwa w transformacji. Wybrane aspekty, red. , Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, 2019;
 • Wojciech Słomski, Kazimierz Doktór jako filozof (w:) Profesor Kazimierz Doktór. Życie i działalność (1935-2016), red. Włodzimierz Chojnacki, Zdzisław Sirojć, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018;
 • Wojciech Słomski, Co to jest wychowanie? (w:) Przedszkole i szkoła. Wybrane problemy kształcenia i wychowania, red. Lidia Pawelec, Zdzisław Sirojć, Hannover: Europäische Akademie der Naturwissenschaften Hannover, 2017;
 • Wojciech Słomski, Nauczanie a wychowanie w szkole (w:) Od przedszkola do uniwersytetu. Współczesne problemy edukacji, red. Lidia Pawelec, Zdzisław Sirojć, Hannover: Europäische Akademie der Naturwissenschaften Hannover, 2017;
 • Wojciech Słomski, Pedagogika jako nauka o wychowaniu (w:) Kulturowe aspekty edukacji, red. Zdzisław Sirojć, Anatolij Kuźmińskij, Marek Storoška, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2013;
 • Wojciech Słomski, Pomiędzy moralnością etyką a prawem (w:) W stronę marzeń, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2013;
 • Wojciech Słomski, Коммуникация как способ манифестации культурных различий (w:) Региональная культура как фактор устойчивого развития общества: социально-политические, этнонациональные и информационные аспекты, red. С. С. Зенгин, В. П. Гриценко, Н. Б. Зиновьева, А. Н. Дулатова, Геленджик: Министерство культуры Российской Федерации, 2013;
 • Wojciech Słomski, Логико-философиские идеи Романа Сушко (w:) Сучасне Українське суспільство у вимирах глобалізації і Эвроінтеграції, red. В. Г. Воронкова, Запоріжжя: Запорізька Державна Iнженерна Академія, 2013;
 • Wojciech Słomski, Szkoła i jej funkcja wychowawcza (w:) Edukacyjne, kulturowe i socjalne aspekty rozwoju współczesnych społeczeństw, red. Paweł Czarnecki, Zdzisław Sirojć, Ireneusz Michałków, Jurij Kariagin, Warszawa: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2012;
 • Wojciech Słomski, Wielkość aksjologii: bogactwo czy zagrożenie? (w:) Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje, red. Bogumiła Truchlińska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012;
 • Wojciech Słomski, Współczesne odczytywanie folkloru w studium analityczno-porównawczym Yaroslavy Konievej "Eros i Thanatos w słowiańskiej balladzie ludowej (ukraińsko-polsko-bułgarskie konteksty i paralele)" (w:) W kręgu ukrainoznawstwa i komunikacji międzykulturowej T.1, red. Yaroslava Konieva, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2012;
 • Wojciech Słomski, Коммуникативная философия авангарда Леона Хвистека (w:) Философия спiлкування: Культура, мова, цiнностi. Матерiалн Мiжнародноï науково-теоретичноï конференцiï (ХНТУСТ iменi Петра Василенка, 28-30 березня 2012 року), red. В. М. Вандишев, С. О. Завстний, H. I. Моiсээва, Харкiв: Харкiвський нацiональний технiчний унiверситет сiльського господарства iменi Петра Василенка, 2012;
 • Wojciech Słomski, Czy możliwa jest wolność? (w:) Na pograniczu. Studia z filozofii religii, red. Wojciech Słomski, Ирина Михеева, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2011;
 • Wojciech Słomski, Kara śmierci - z etycznego punku widzenia (w:) Nauka w służbie cywilizacji, red. Anna Wawrzonkiewicz-Słomska, Remigiusz Ryziński, Jozef Polačko, Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie, 2011;
 • Wojciech Słomski, Wokół koncepcji prawdy (w:) Człowiek - Kultura - Edukacja, red. Zdzisław Sirojć, Marek Żukowski, Marek Storoška, Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2011;
 • Wojciech Słomski, Wolność jako kategoria filozoficzna (w:) Człowiek - Społeczeństwo - Cywilizacja. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, red. Michał Gołoś, Marek Storoška, Chełm: Wydawnictwo naukowe Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, 2011;
 • Wojciech Słomski, Познание как общение (w:) Тпетя Мiжнародна наукова конференцiя: Соцiально-гуманiтарi вектори педагогiки вищоi школи, red. Кремень В. Г., Харкiв: Харкiвський нацiональний технiчний унiверситет сiльського господарства iменi Петра Василенка, 2011;
 • Wojciech Słomski, Проблема познания в классической философии (w:) Концепт реальносi у фiлософii, лiтературi й науцi. Матерiали Мiжнародноi науково-теоретичноi конференцii (Суми, 24-25 лютого 2011 року), red. В. М. Вандишев, Сумы: Сумський державннй унiверситет, 2011;
 • Wojciech Słomski, ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (w:) СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ КОНСОЛИДАЦИИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА. Материалы Международной научно-практической конференции г. Минск 17 – 18 ноября 2011 года, red. В. Г. Гавриленко, Минск: "Право и экономика", 2011;
 • Wojciech Słomski, Aktualność poglądów Kazimierza Ajdukiewicza (w:) Język i poznanie. W 120. rocznicę urodzin Kazimierza Ajdukiewicza, red. Wojciech Słomski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Wojciech Słomski, Błyski - wstęp do rozważań o filozofii w poezji Julii Hartwig (w:) W stronę szczęścia. Ireneuszowi Marianowi Świtale księga pamiątkowa, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Spółka Wydawnicza Heliodor, 2010;
 • Wojciech Słomski, Człowiek pośród dylematów i wyzwań XXI wieku (w:) Człowiek - Wartość - Edukacja. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, red. Henryk Bednarski, Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2010;
 • Wojciech Słomski, Filozofia jako wychowanie (w:) Wybrane problemy współczesnej edukacji, red. Henryk Bednarski, Zdzisław Sirojć, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010;
 • Wojciech Słomski, Filozofia słowiańska a tożsamość europejska (w:) Filozofia słowiańska a tożsamość europejska, red. Wojciech Słomski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Wojciech Słomski, Jakiej filozofii potrzebuje polska młodzież? (w:) Socjologiczne i pedagogiczne aspekty transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Henryk Bednarski, Jurij Kariagin, Zdzisław Sirojć, Sylwester Urbański, Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2010;
 • Wojciech Słomski, Józef Tischner - człowiek i dzieło (w:) Etyka solidarności. W 10. rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera, red. Wojciech Słomski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Wojciech Słomski, Kazimierz Ajdukiewicz - człowiek i dzieło (w:) Język i poznanie. W 120. rocznicę urodzin Kazimierza Ajdukiewicza, red. Wojciech Słomski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Wojciech Słomski, Pozycja człowieka we współczesnej filozofii i etyce (w:) Człowiek - Kultura - Społeczeństwo, red. Michał Gołoś, Chełm: Wydawnictwo naukowe Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, 2010;
 • Wojciech Słomski, Roman Ingarden - człowiek i dzieło (w:) Spór o istnienie świata. W 40. rocznicę śmierci Romana Ingardena, red. Wojciech Słomski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Wojciech Słomski, Uwagi o podstawowych pojęciach rachunku zbiorów (relacje) (w:) Ministrare. Prace poświęcone Śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko. T. 2, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2010;
 • Wojciech Słomski, Dobro i zło moralne w twórczości Fiodora Dostojewskiego (w:) Bezsens ludzkiej egzystencji. Friedrich Dürrenmatt - Samuel Barclay Beckett - Фёдор Михайлович Достоевский, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009;
 • Wojciech Słomski, Marek Pribula, Ethic in business (w:) Business, Ethics and Personal Management, red. Miroslav Kmec, Marek Pribula, Brno: Vysoká Škola Medzinárodného Podnikania v Prešove, 2009;
 • Wojciech Słomski, Etyka korporacyjna firmy farmaceutycznej (w:) Człowiek - Świat - Filozofia. Praca zbiorowa z okazji 50. lecia pracy naukowej prof.. Bronisława Burlikowskiego, red. Wojciech Słomski, Remigiusz Król, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009;
 • Wojciech Słomski, Etyka reklamy czy biznes? (w:) Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność, red. Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Wojciech Słomski, Filozofia człowieka Jana Legowicza (w:) Filozofia: istnienie, myślenie, działanie. W 100. rocznicę urodzin Jana Legowicza, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009;
 • Wojciech Słomski, Jan Legowicz jako historyk filozofii (w:) Filozofia: istnienie, myślenie, działanie. W 100. rocznicę urodzin Jana Legowicza, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009;
 • Wojciech Słomski, Marii Ossowskiej socjologia moralności (w:) Wzór Obywatela. Maria i Stanisław Ossowscy, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009;
 • Wojciech Słomski, Stanisław Ossowski - człowiek i dzieło (w:) Wzór Obywatela. Maria i Stanisław Ossowscy, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009;
 • Wojciech Słomski, Об одном наследии С. Кьеркегора (w:) Международный сборник научных трудов T. 9, red. В.Никифоров, А.Тиапкин, Рига: Балтийская международная академия, 2009;
 • Wojciech Słomski, Działalność dydaktyczna i naukowa przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w latach 1939-1945 (w:) Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W 70.rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2008;
 • Wojciech Słomski, Friedrich Dürrenmatt – człowiek, literat i filozof (w:) Friedrich Dürrenmatt - Dehumanizacja człowieczeństwa, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2008;
 • Wojciech Słomski, Kategoria wolności w antropologii Krzysztofa Jarosława Broziego (w:) Antropologia integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa K. Broziego, red. Bogumiła Truchlińska, Andrzej Radomski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008;
 • Wojciech Słomski, Kazimierz Twardowski - człowiek i filozof (w:) Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W 70.rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2008;
 • Wojciech Słomski, Obraz kobiety w Biblii (w:) Biblia w kulturze europejskiej, red. Wojciech Słomski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Wojciech Słomski, Stanisław Brzozowski - człowiek i filozof (w:) Kultura i życie. W 130. Rocznice urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2008;
 • Wojciech Słomski, Wokół etyki lekarskiej (w:) Filozofia w szkole. T. 8, Filozofia polska XX wieku, red. Bronisław Burlikowski, Wojciech Rechlewicz, Kielce: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 2008;
 • Wojciech Słomski, Моралные обязательства перед будущими поколениями (w:) Социология: Традиции и современность. Сборник материалов Международной науцно-практицеской конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Э. Дюркгейма. Брест, 18-19 апреля 2008 года, red. Е. В. Скакун, Брест: Брестский Государственный Университет имиени А. С. Пушкина, 2008;
 • Wojciech Słomski, Человек в философской концепции Жан Жака Руссо (w:) Современная семья и проблемы семейного воспитанииа. Материалы Международной науцно-практической конференции 19-20 марта 2008 года. Т. 1, red. -brak-, Могилев: Могилевский Государственный Университет им. А.А. Кулешова, 2008;
 • Wojciech Słomski, Filozofia polska a filozofia słowiańska (w:) Filozofia słowiańska: historia i współczesność, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2007;
 • Wojciech Słomski, Filozofia słowiańska na progu XXI wieku (w:) Filozofia słowiańska na przełomie wieków, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2007;
 • Wojciech Słomski, Henryk Elzenberg – człowiek i filozof (w:) Wartość i człowiek: w 40. Rocznice śmierci Henryka Elzenberga, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2007;
 • Wojciech Słomski, Kazimierza Ajdukiewicza teoria znaczenia (w:) Wokół humanistycznych wartości. W 70. rocznicę urodzin Profesora Henryka Pilusia, red. Tadeusz Daszkiewicz, Paweł Czarnecki, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2007;
 • Wojciech Słomski, Komunikacja interpersonalna w organizacji (w:) Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • Wojciech Słomski, Obraz człowieka w postmodernizmie (w:) Mezi modernou a postmodernou III, red. -brak-, Ostrava: Technická univerzita Ostrava - Vysoká škola báňská, katedra společenských věd, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, katedra filozofie a dějin filozofie, Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitných a prírodných vied, katedra o, 2007;
 • Wojciech Słomski, O философской антропологии Мирча Элиаде (w:) Философия как самопонимание культуры и посредник щ диалоге культур. Материалы международной научной конференции (Минск, 9-10 ноября 2006 г.), red. -brak-, Минск: Националньная Академия Наук Беларуси Институт Философии, 2006;
 • Wojciech Słomski, Pozytywizm (w:) Filozofia współczesna, red. Leszek Gawor, Zbigniew Stachowski, Bydgoszcz: Oficyna Wydawcznicza Branta, 2006;
 • Wojciech Słomski, Заметки о экзистенциализме (w:) Труды членов РфО. выпуск 11, red. Ю. М. Хрусталев, Москша: Российское философикое общецтво, 2006;
 • Wojciech Słomski, Философия - воспитание для будущего (w:) Проблемы государства, права, культуры и образования в современном мире. Материалы -Й международной научно-пракической интепрет-конференции (22 марта 2005 г.), red. -brak-, Права: -, 2006;
 • Wojciech Słomski, Klonowanie - zagrożenie XXI wieku? (w:) Aktualny stan bioetyki i ekologii w Polsce i na Świecie, red. Józef Jaroń, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005;
 • Wojciech Słomski, Детерминизм лапласа. Детерминизм глобальный и локальный (w:) Информационная культура и эффективное развитие общецтва. Материалы международной науцной конференции. Краснодар 21-24 сентября 2005 г., red. И. И. Горлова, Ю. С. Зубов, И. И. Михлина, Краснодар: Краснодарский Государственный Университет Культуры и Искусств, 2005;
 • Wojciech Słomski, Играет ли господь Бог в кости? Детерминизм лапласа. Детерминизм глощацый и локальный (w:) Личность - Слово - Социум: Материалы 5-ой Международной научно-практической конференции "Личность - слово - социум", 13 - 15 апреля 2005 г., red. В.В.Фалалеев, Минск: Паркус плюс, 2005;
 • Wojciech Słomski, Концепция теоретического познания Канта в свете анализа проблемы рациональности наукe (w:) Международный сборник научных трудов T. 7, red. В.Никифоров, А.Тиапкин, Рига: Балтийский Рысский Институт Высшая Школа Психологии Международная Балтийская Академия Эстонско-Русский Институт, 2005;
 • Wojciech Słomski, Мэрбин хэррис как иссаедователь этнографии (w:) Мiжнародна наукова конференцiя "Днi науки фiлософького факультету-2005" (26-27 Квiтня 2005 Року), Т. 7, red. -brak-, Киїев: Кнïвський Нацiональний Унiверситет iмехi Тараса Шевченка Фiлософиський Факультет, 2005;

Redakcje prac zbiorowych

 • Problemy edukacji w Europie Środkowej i Wschodniej: wybrane aspekty badań, red. Wojciech Słomski, Zdzisław Sirojć, : Aspra JR, 2020;
 • Filozoficzne i kulturowe aspekty działalności człowieka w służbie rozwoju - wybrane karty historii, red. Wojciech Słomski, Zdzisław Sirojć, Marek Storoška, Walentyn Wandyszew, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2013;
 • W stronę marzeń, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2013;
 • Selected Issues in Organization and Management of Enterprise. Theory and Practice, red. Wojciech Słomski, Anna Suchodolska, Elżbieta Weiss, Iveta Vozňákova, Los Angeles: York University, 2012;
 • Na pograniczu. Studia z filozofii religii, red. Wojciech Słomski, Ирина Михеева, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2011;
 • Etyka solidarności. W 10. rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera, red. Wojciech Słomski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Filozofia słowiańska a tożsamość europejska, red. Wojciech Słomski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Język i poznanie. W 120. rocznicę urodzin Kazimierza Ajdukiewicza, red. Wojciech Słomski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Ministrare. Prace poświęcone Śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko. T. 1, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2010;
 • Ministrare. Prace poświęcone Śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko. T. 2, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2010;
 • Spór o istnienie świata. W 40. rocznicę śmierci Romana Ingardena, red. Wojciech Słomski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • W stronę szczęścia. Ireneuszowi Marianowi Świtale księga pamiątkowa, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Spółka Wydawnicza Heliodor, 2010;
 • Bezsens ludzkiej egzystencji. Friedrich Dürrenmatt - Samuel Barclay Beckett - Фёдор Михайлович Достоевский, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009;
 • Człowiek - Świat - Filozofia. Praca zbiorowa z okazji 50. lecia pracy naukowej prof.. Bronisława Burlikowskiego, red. Wojciech Słomski, Remigiusz Król, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009;
 • Filozofia: istnienie, myślenie, działanie. W 100. rocznicę urodzin Jana Legowicza, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009;
 • Wzór Obywatela. Maria i Stanisław Ossowscy, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009;
 • Biblia w kulturze europejskiej, red. Wojciech Słomski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Friedrich Dürrenmatt - Dehumanizacja człowieczeństwa, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2008;
 • Kultura i życie. W 130. Rocznice urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2008;
 • Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W 70.rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2008;
 • Filozofia słowiańska na przełomie wieków, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2007;
 • Filozofia słowiańska: historia i współczesność, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2007;
 • Wartość i człowiek: w 40. Rocznice śmierci Henryka Elzenberga, red. Wojciech Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2007;