Nasza uczelnia aktywnie współpracuje z wieloma zagranicznymi uniwersytetami. W obszarze kształcenia realizuje studia na zasadach podwójnego dyplomu, prowadząc szkoły letnie, kusy wakacyjne oraz doskonalenia zawodowego dla partnerów zagranicznych. Międzynarodowa współpraca stanowi ważny element działalności naukowo-dydaktycznej uczelni. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest zaangażowana w realizację licznych projektów naukowo-badawczych w ramach zorganizowanych programów i sieci badawczych, jak również w drodze nieformalnych kontaktów pomiędzy naukowcami.

Nasi pracownicy naukowo-dydaktycznie mają możliwości prowadzenia  zajęć w uczelniach partnerskich jako profesorowie wizytujący bądź uczestnicy w programach  uczelnia na odległość za pośrednictwem platformy e-learningowej.  

AEH współpracuje z wieloma prestiżowymi i uznanymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowymi, do których należą m.in.:

 

 • Instytut Ekonomiki Rostowskiego Uniwersytetu Państwowego (Rosja)
 • Kaliningradzka Wyższa Szkoła Zarządzania (Rosja)
 • Lviv University of Law and Business (Ukraina)
 • Nelson Mandela Metropolitan University (Republika Południowej Afryki)
 • 'Stefan cel Mare' University of Secueve (Rumunia)
 • Sumy State University (Ukraina)
 • Trondelag R&D Institute (Norwegia)
 • University of Rijeka (Chorwacja)
 • Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja)
 • Waseda University (Japonia)
 • Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi (Białoruś)
 • Czerniowiecki Instytut Handlu i Ekonomii (Ukraina)
 • Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina (Białoruś)
 • University of Prince Edward Island (Kanada)
 • Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)
 • Instytut Ekonomii i Technologii Informacyjnych w Zaporożu (Ukraina)
 • Innovation Institute Zagreb (Chorwacja)
 • Anhui Vocational College of City Management (Chiny)
 • Gansu Agricultural University (Chiny)
 • Lanzhou Petrochemical Polytechnic (Chiny)
 • Zhejiang Police Vocational Academy (Chiny)
 • Tbilisi Teaching University (Gruzja)
 • Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Żytomierzu (Ukraina)
 • Tbilisi International Academy (Gruzja)
 • Kharkiv National University of Economics (Ukraina)
 • Bukovinian State Medical University (Ukraina)
 • The College of Saint Elizabeth, Morristown (USA)
 • The University of Talca (Chile)
 • The Cihan University (Irak)
 • The American University of Central Asia (Kirgistan)
 • The Caucasus International University (Gruzja)
 • The International Black See University (Gruzja)
 • Azerbaijan State University of Economics (UNEC) (Azerbejdżan)
 • The University of the Frontier (Chile)
 • The International University of Kyrgyzstan (Kirgistan)
 • Suleyman Demirel University (Kazachstan)
 • Universidad del Rosario (Kolumbia)
 • Universidad San Francisco de Quito (Ekwador)
 • Międzynarodowy Klasyczny Uniwersytet im. F. Orlika (Ukraina)
 • Khazar University (Azerbejdżan)

Studenci aktywnie uczestniczą w badaniach, eksperymentach, konferencjach, wykładach i seminariach. Uczelnia stwarza im możliwości uczestniczenia w międzynarodowych projektach edukacyjnych i naukowych, zachęca do brania udziału w międzynarodowej wymianie myśli i poglądów, realizowania i spełniania się w nowych rolach - badacza, prelegenta, naukowca.

Rezultaty działalności naukowo-badawczej uczelni i studentów znajdują odzwierciedlenie w programach nauczania, które są na bieżąco aktualizowane i wzbogacane, aby student otrzymywał wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są pożądane na konkurencyjnym i wymagającym rynku pracy.

Od roku 2007 studenci wszystkich kierunków studiów mogą aplikować o odbycie stażu w przedsiębiorstwach w ramach Programu Erasmus. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie otrzymała rozszerzoną Kartę Erasmusa, dzięki której może uczestniczyć w działaniach europejskiego programu wymiany i staży dla studentów.

W ciągu kilku lat Uczelnia realizowała projekty staży dla studentów, w ramach których studenci odbyli praktyki zagraniczne w krajach Unii Europejskiej - Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Niemczech - pozwalających na wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce, zdobycie nowych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, pogłębienie znajomości języka obcego, rozwijanie umiejętności społecznych poprzez nawiązywanie stosunków międzynarodowych, poznawanie specyfiki i standardów wielokulturowego środowiska zawodowego, realizowanie idei tworzenia międzynarodowych społeczności, a także uzyskanie mobilności na europejskim rynku pracy. Możliwość odbywania stażu pozwoliła studentom spróbować swych sił w  międzynarodowym gronie. Dzięki takim wyjazdom mogli oni zrozumieć potrzeby własne i innych, poznać ludzi pochodzących z różnych środowisk i kultur oraz poszerzyć swój światopogląd.

Studenci mają możliwość wyjazdu do Universidad del Rosario w Bogocie w ramach  wymiany studenckiej bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Współpraca międzyuczelniana ma charakter naukowo-badawczy. W jej ramach organizowane są konferencje, wykłady i seminaria, prowadzone są badania naukowe, publikowane są prace naukowe (w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach tzw. Programu Ramowego). Dzięki współpracy międzyuczelnianej możliwa jest również wymiana pracowników akademickich, w ramach której visiting professors z uczelni zagranicznych prowadzą gościnnie wykłady i seminaria.

 

Program Erasmus +


 

W ramach programu Erasmus + nasi wykładowcy mogą wyjeżdżać do uczelni partnerskich w celu poprowadzenia wykładów, zaś wszyscy nasi pracownicy mogą skorzystać z wyjazdów szkoleniowych.

Nasi studenci natomiast realizują jedno lub dwusemestralne wyjazdy na studia lub praktyki.

Nasze uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+:

 

Nasza Uczelnia realizuje projekt polegający na prowadzeniu wspólnych studiów na zasadzie podwójnego dyplomu z kilkoma uniwersytetami. Dzięki temu studenci z uczelni partnerskich mogą dołączyć do naszej społeczności akademickiej po ukończeniu pierwszego roku nauki.  Obecnie AEH realizuje studia na zasadzie podwójnego dyplomu z następującymi ośrodkami akademickimi:

 • International Black Sea University (Tbilisi, Gruzja)
 • International University of Kyrgyzstan (Biszkek, Kirgistan)
 • Międzynarodowy Klasyczny Uniwersytet im. F. Orlika (Mikołajów, Ukraina)

 

 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych


CEEMAN - Central and East European Management Development Association


Nasza Uczelnia jest członkiem CEEMAN (Central and East European Management Development Association) – międzynarodowego stowarzyszenia utworzonego w 1993 roku, skupiającego się na rozwoju zarządzania w celu przyspieszenia wzrostu jakości kształcenia w obszarze zarządzania w Europie Środkowej i Wschodniej. Obecnie jest to globalna sieć instytucji zainteresowanych jakością edukacji i innowacjami w dziedzinie zarządzania. Mając za cel doskonałość zawodową, CEEMAN wspiera jakość procesów rozwoju i zmian w zarządzaniu poprzez rozwój edukacji, badań, konsultacji, informacji. Jego holistyczne podejście do przywództwa propaguje innowacje, kreatywność i szacunek dla wartości kulturowych. Instytucjom edukacyjnym spełniającym ustanowione standardy, CEEMAN przyznaje akredytację (IQA Accreditation).


PRME - Principles for Responsible Management Education


AEH jest także członkiem PRME (Principles for Responsible Management Education), czyli platformy założonej w 2007 r. i wspieranej przez ONZ, której naczelną ideą jest rozpowszechnianie zasad odpowiedzialnej edukacji w zakresie zarządzania poprzez nadanie większego znaczenia normom zrównoważonego rozwoju w uczelniach na całym świecie. PRME, licząca ponad  650 sygnatariuszy na całym świecie, stała się największą zorganizowaną siecią łączącą ONZ z instytucjami szkolnictwa wyższego kształcącymi studentów na kierunku zarządzanie. PRME posługuje się sześcioma zasadami, angażując uczelnie biznesowe, aby zapewnić przyszłym liderom umiejętności potrzebne do zbilansowania celów ekonomicznych i zrównoważonego rozwoju. Wspomnianymi sześcioma zasadami PRME są:
 
 • rozwijanie zdolności studentów generowania trwałej wartości dla biznesu i społeczeństwa oraz do pracy na rzecz gospodarki światowej sprzyjającej włączeniu społecznemu;
 • uwzględnianie w programach nauczania i praktykach organizacyjnych wartości globalnej odpowiedzialności społecznej zawartych w inicjatywach międzynarodowych takich jak Global Compact ONZ;
 • stworzymy ram edukacyjnych, materiałów, procesów i środowiska, które umożliwią efektywne uczenie się odpowiedzialnego przywództwa;
 • zaangażowanie w badania koncepcyjne i empiryczne, które pogłębią wiedzę na temat roli, dynamiki i wpływu korporacji na tworzenie trwałej wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej;
 • współpraca z menedżerami korporacji biznesowych w celu poszerzenia wiedzy na temat wyzwań związanych z wypełnianiem obowiązków społecznych i środowiskowych oraz wspólne opracowywanie skutecznych narzędzi do sprostania tym wyzwaniom;
 • ułatwianie i wspieranie dialogu oraz debaty wśród nauczycieli akademickich, studentów, przedstawicieli biznesu, rządu, konsumentów, mediów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych grup na temat krytycznych kwestii związanych z globalną odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem