Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz §12 ust. 4 pkt 13 Statutu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie zarządza się, co następuje:

§1

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, zobowiązuję wszystkich studentów i pracowników Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie do przestrzegania następujących zasad:

1) Wszystkie osoby, które ostatnio powróciły lub przybyły z zagranicy, są zobowiązane do nieprzychodzenia na uczelnię przez okres 2 tygodni od dnia przyjazdu do Polski. 

2) Student, który powrócił lub przybył z zagranicy, jest zobowiązany do powiadomienia uczelni, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dziekanat@vizja.pl, zawierającej następujące informacje: imię, nazwisko, nr indeksu, kierunek i rok studiów, data przybycia do Polski, kraj (lub kraje) z których przybył. Nieobecności na zajęciach dydaktycznych takiego studenta będą usprawiedliwione w okresie 14 dni od dnia przybycia do Polski.

3) Nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca zajęcia na uczelni, która powróciła lub przybyła z zagranicy, jest zobowiązana do powiadomienia uczelni telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: a.madaj@vizja.pl. Jednocześnie, nauczyciel ustala alternatywny sposób zrealizowania zajęć dydaktycznych, których nie będzie mógł przeprowadzić w okresie 14 dni od dnia przybycia do Polski (np. zastępstwo, zajęcia online z użycie Skype’a, odrobienie zajęć w późniejszym terminie, udostępnienie materiałów dydaktycznych poprzez system Extranet + dodatkowe konsultacje indywidualne w późniejszym terminie itp.). Pracownik dziekanatu niezwłocznie przekazuje odpowiedniej grupie studentów informację o zmianie organizacji zajęć.  

4) Wszystkie osoby, u których występują objawy przeziębieniowo-grypowe są zobowiązane do nieprzychodzenia na uczelnię. Osoby takie powinny skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

5) W przypadku potrzeby załatwienia jakieś sprawy na uczelni, osoby wymienione w pkt 1 i 4 proszone są o kontaktowanie się z uczelnią telefonicznie lub e-mailowo. 

6)  Zobowiązuję osoby prowadzące zajęcia do zaproponowania studentom, którzy z wymienionych wyżej powodów nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach, alternatywnych
form nabycia wiedzy i/lub jej weryfikacji z zastosowaniem metod uczenia się na odległość, w szczególności do udostępniania na bieżąco materiałów dydaktycznych i zamieszczania niezbędnych ogłoszeń w systemie Extranet. 

7) Wszystkie masowe wydarzenia kulturalne i sportowe zaplanowane przez uczelnię zostają odwołane.

8) Wszystkie osoby przebywające na terenie kampusu AEH proszone są o dezynfekowanie rąk po wejściu do budynku oraz o częste mycie rąk. Tym samym przypominam, iż, zgodnie z apelem Głównego Inspektora Sanitarnego, co najmniej 30-sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
Apeluję o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.
 
§2

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 
 
dr Konrad Janowski /-/ Rektor