Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

AEH –
projekty europejskie

Projekty europejskie w trakcie realizacji

1. „Projekty europejskie – Uczelnia na medal”

projekty europejskie

Projekt realizowany w okresie 4 listopada 2019 r. do 30 października 2023 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, III. Oś priorytetowa Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w zakresie: architektonicznym, komunikacyjnym, administrowania stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia. To doprowadzi do osiągnięcia modelu uczelni w pełni dostępnej dla osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Cel będzie realizowany w okresie od 4 listopada 2019 r. do 30 października 2023 r.

Projekt zakłada wprowadzenie nowej oferty zajęć i form wsparcia dla kandydatów i kandydatek oraz studentów i studentek potrzebujących wsparcia (również bez orzeczenia). Dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uczelni. Jest również uzupełnieniem i rozszerzeniem działalności dotychczasowej oferty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Skierowany jest do 106 studentów i studentek z niepełnosprawnościami. 105 pracowników i pracownic, w tym administracyjnych (51) oraz dydaktycznych (54) Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (Uczelni) zainteresowanych udziałem w projekcie.

Nowa oferta wsparcia składa się z kilku Programów różnorodnych tematycznie. Uzyskaj więcej informacji na temat projektów oraz zasad rekrutacji do projektu.

Dowiedz się więcej

2. „Projekty europejskie – Vizja przyszłości”

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2023 r. Skierowany do studentów, kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych Akademii Ekonomiczno -Humanistycznej w Warszawie.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności zarządzania i jakości kształcenia przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie do profesjonalnego kształcenia studentów dostosowanego do wymogów rynku pracy w okresie 4 lat, m.in. poprzez:

1

podniesienie kompetencji kluczowych studentów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej z punktu widzenia gospodarki rynku pracy, społeczeństwa i rozwoju kraju u 470 studentów poprzez podjęcie nauki na zmodernizowanym kierunku kształcenia – PSYCHOLOGIA studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz udział w szkoleniach;

2

wzrost kompetencji zarządczych u 25 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni , poprzez zaoferowanie szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb;

3

zwiększenie kompetencji dydaktycznych wśród 54 pracowników kadry dydaktycznej uczelni, poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach, dzięki czemu do dydaktyki zostaną wprowadzone innowacyjne formy i metody, skutkujące podwyższeniem jakości nauczania;

4

poprawa efektywności zarządzania i dostępności informacji poprzez wdrożenie i modernizację zintegrowanego informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią, który zapewni możliwość długofalowego rozwoju i wzrostu konkurencyjności uczelni na rynku edukacyjnym.

Dowiedz się więcej

3. „Projekty europejskie – Uczelnia bliżej biznesu”

„Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie” – projekt realizowany od 3 września 2018 r. do 30 sierpnia 2022 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz efektywności zarządzania w formie kompleksowego programu „Uczelnia bliżej biznesu. Jest to zintegrowany program rozwoju WSFiZ” w okresie 4 lat, m.in. poprzez zwiększenie:

praktycznych elementów kształcenia poprzez wdrożenie programu „Szkoła praktyków biznesu”. W ramach tego programu wykładowcy-praktycy przeprowadzą wykłady i ćwiczenia dla 1095 studentów ostatnich 2 semestrów studiów wszystkich kierunków I stopnia;

poziomu umiędzynarodowienia uczelni poprzez opracowanie i wdrożenie 2 nowych programów w j. angielskim dla 150 osób, w tym min. 90 cudzoziemców;

poprawa jakości oferty edukacyjnej, efektywności zarządzania i dostępności informacji poprzez wdrożenie i modernizację zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania uczelnią. Systemu informatycznego, który zapewni możliwość długofalowego rozwoju i wzrostu konkurencyjności uczelni;

szans zawodowych studentów ostatnich 1-4 semestrów studiów I stopnia poprzez skierowanie 358 studentów na wysokiej jakości staże;

kompetencji zawodowych, w tym zarządczych u 62 pracowników administracyjnych uczelni, poprzez zaoferowanie szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb;

dydaktycznych kompetencji wśród 91 pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, poprzez umożliwienie udziału w dedykowanych „szytych na miarę” szkoleniach;

kompetencji studentów WSFiZ, kluczowych z punktu widzenia gospodarki i rozwoju kraju u 700 studentów.

Dowiedz się więcej

Projekty europejskie zrealizowane w latach 2009 – 2022

01

„Akademia demokracji – Projekty europejskie”

Głównym celem projektu było opracowanie programu kształcenia i realizacja działań dydaktycznych. Warsztaty, szkolenia, bezpośredni mentoring pracy z UP. W celu rozwijania kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową. Poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Rozwoju zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu u 900 uczniów (500 dziewcząt i 400 chłopców). Uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (12-19 lat). Na terenie całego kraju poprzez realizację zajęć edukacyjnych.

02

„Uczelnie bliżej studentów zagranicznych – międzynarodowy program promocji polskich szkół wyższych – Projekty europejskie”

Projekt realizowany w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Finansowany był przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna. Celem projektu był udział w 7 targach zagranicznych, tj.: Wietnam (Hanoi, iHo Chi Min); Rosja (Krasnojarsk i Nowosybirsk); Tajlandia (Bangkok); Uzbekistan (Samarkanda, Bukhra). Udział w targach zagranicznych potrzebny był w celu promocji Uczelni za granicą.

03

„Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe – Projekty europejskie”

Zrealizowany projekt od 1 listopada 2016 do 31 sierpnia 2018 r. W ramach projektu przeprowadzono 2 edycje studiów podyplomowych dla 80 pracowników wymiaru sprawiedliwości, specjalizujących się w tematyce gospodarczej. W szczególności prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego. Zainteresowanych podniesieniem wiedzy, kompetencji i praktycznych umiejętności. Kwalifikacje w zakresie ww. prawa zintegrowanego z wiedzą pozaprawną przydatną w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach przestępstw gospodarczych.

04

„Zaplanuj karierę z Vizją! – Projekty europejskie”

Projekt zrealizowany od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 r. Dzięki niemu 480 studentów ostatnich dwóch semestrów I i II stopnia studiów objętych zostało wsparciem w formie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz w zakresie przedsiębiorczości. Studenci studiujący na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, politologia, psychologia oraz prawo. Działania te poprzedziły utworzenie Bilansu kompetencji. Więcej informacji na stronie: www.kariera.vizja.pl.

05

„Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI – Projekty europejskie”

Udział w projekcie wzięli studenci I, II lub III roku kierunku informatyka z Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych. Projekt realizowany był w latach 2013-2015. Więcej informacji na stronie: www.informatycywbiznesie.vizja.net.

06

„GRADYS – Projekty europejskie”

Oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze u osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych. Finansowany ze środków Programu „Innowacje Społeczne” i realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zobacz więcej