Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”
AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE

POBIERZ PLIK PDF

 

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.Ue.L Nr 119, Str. 1),

– ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późń. zm.),

– prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późń. zm.).

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej 59, 01-043, REGON 017280390, NIP 525-22-08-719, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 261, numer telefonu: +48 22 536-54-11, e-mail: rektorat@vizja.pl („AEH” lub „Administrator”).

 

JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I CZAS PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AEH?

Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi

W celach realizacji usług edukacyjnych, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, jej realizacji oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi, Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy lub ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez okres:

– 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 12 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów,

– 25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych,

– okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń),

– 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów.

Zdalne nauczanie, egzaminy dyplomowe, zaliczenia, weryfikacja efektów uczenia przeprowadzana w trybie zdalnym

Jako uczelnia możemy prowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Możemy również zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku egzaminów dyplomowych przeprowadzanych poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, środki te muszą zapewnić w szczególności transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dane osobowe przetwarzane w trakcie transmisji będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji zadania.

Biblioteka

W przypadku korzystania przez Ciebie z zasobów biblioteki oraz korzystania z czytelni, Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z jej zbiorów, korzystania z bibliotecznego systemu informatycznego działającego na uczelni oraz w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, art. 6 ust. 1 lit a RODO jeżeli znajduje zastosowanie.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością

W związku z realizacją procesów mających na celu zapewnienie pomocy przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (zwane dalej „BON”) oraz stwarzania osobom z niepełnosprawnościami warunków pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej. Dokumentacja, którą przedstawisz będzie podstawą do korzystania ze wszystkich form wsparcia, które oferuje BON studentom z niepełnosprawnościami oraz trudnościami zdrowotnymi.

W przypadku korzystania przez Ciebie ze wsparcia uczelni, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakie spoczywają na uczelni w związku z realizacją zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

W ramach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie uczelni oraz w celu zabezpieczenia mienia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – prowadzimy monitoring wizyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych utrwalonych w ramach prowadzonego monitoringu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż miesiąc od dnia nagrania, chyba że nagranie jest niezbędne do ustalenia, udokumentowania zdarzeń w ramach celów w jakich monitoring jest prowadzony, wtedy okres przetwarzania będzie wydłużony do czasu zakończenia realizacji tych zadań.

Wizerunek

Twój wizerunek przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu promocji działań prowadzonych przez Administratora. Dane te mogą być udostępniane w postaci zdjęć umieszczanych na stronach internetowych uczelni i w mediach społecznościowych. Twoje dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Cele marketingowe

W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Newsletter

W zakresie realizacji usługi Newslettera Twoje dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6.1.b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newslettera, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. Twoje dane w ramach świadczenia usługi będą przetwarzane do czasu wypisania się z subskrypcji – zgodnie z regulaminem świadczenia usługi Newsletter.

Media społecznościowe

W zakresie działania w mediach społecznościowych będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

– prowadzenia naszego profilu/kanału w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie określonych i informowania Cię za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych przez nas wydarzeniach oraz oferowanych produktach i usługach;

– kontaktu z Tobą;

– analizy funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z naszego profilu/kanału;

– przesyłania Ci informacji handlowych, w tym zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia, za pośrednictwem funkcjonalności profilu/kanału.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wymienionych wyżej celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na promocji naszej działalności i poszerzaniu grona naszych sympatyków oraz udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane osobowe przetwarzamy przez okres Twojej aktywności związanej z profilem/kanałem, a następnie maksymalnie do czasu usunięcia Twojego konta lub usunięcia Cię z profilu/kanału.

Badanie losów absolwenta

W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia.

Roszczenia i obrona przed nimi

Poza tym Twoje dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ AEH TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo:

 • dostępu do treści Twoich danych,
 • do sprostowania Twoich danych,
 • do usunięcia Twoich danych, jeżeli:
  – wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  – Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  – wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  – Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcą Twoich danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora danych.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora danych osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.

W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom marketingowym.

Twoje dane będą przekazane do przetwarzania odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych. Przez podmioty współpracujące z Administratorem danych osobowych rozumiemy podmioty pośrednio lub bezpośrednio powiązane z Administratorem danych osobowych, w szczególności powiązane kapitałowo.

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.
W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi Microsoft Office 365, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG, w tym do USA. 

 

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

Poniższa Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (adres: ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, REGON: 017280390, NIP: 525-22-08-719 (zwana dalej „AEH”).

Czym są pliki „cookie”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używamy w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Jakich plików „cookies” używamy?

W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych,-

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych,

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

– „analityczne” pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

Pliki cookie firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych Operatora:

Google Analytics – pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.

YouTube – w stornach internetowych obsługiwanych przez Operatora zamieszczone zostały filmy oraz linki do filmów z serwisu YouTube. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu YouTube lub podaną pod linkami użytkownik może zetknąć się z plikami cookie z tych serwisów.

Więcej informacji: www.youtube.com

Adobe Flash Player – w stronie internetowej wykorzystywane są animacje w technologii Flash. Oprogramowanie Flash Player korzysta z lokalnych obiektów współdzielonych lub plików cookie technologii Flash, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z takich funkcji jak przywracanie automatyczne lub zapisywanie preferencji użytkownika. Pliki cookie technologii Flash są przechowywane na urządzeniu użytkownika w ten sam sposób, jak zwykłe pliki cookie, ale są zarządzane w inny sposób z poziomu przeglądarki.

Więcej informacji: www.adobe.com

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Internet Explorer
FireFox
Opera
Chrome

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jakie zabezpieczenia stosują strony AEH?

Strony internetowe są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

AEH oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów, zapewnia użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z baz danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.