Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe

Rodzaj:
studia II stopnia
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/bezpieczenstwo-i-stosunki-miedzynarodowe/|https://vizja.pl/en|bezpieczenstwo-i-stosunki-miedzynarodowe
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Bieżące wydarzenia na świecie jasno dowodzą, iż wszelkie teorie wieszczące nadchodzący „koniec historii” okazały się błędne. Czasy dominacji na arenie międzynarodowej Zachodu, jego nieproporcjonalnie wielkiego bogactwa, siły militarnej i indolencji instytucji międzynarodowych powoli chylą się ku końcowi. XXI wiek będzie świadkiem wielu nowych konfliktów, wyścigu zbrojeń oraz nowych zagrożeń geopolitycznych. 

Absolwent naszych studiów to osoba, która nie jest teoretykiem. Jest specjalistą cechującym się niezwykle szerokim zakresem kompetencji oraz nieprzeciętnymi umiejętnościami analitycznymi. To profesjonalista, który potrafi wykorzystywać naukowe podstawy badań do analizowania zróżnicowanych zjawisk i danych. Ich interpretacja, oraz co istotne,  umiejętnego i zrozumiałego raportowania.

Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe
Co możesz robić po studiach?

Bez względu na to czy wiążesz swoją przyszłość z instytucjami administracji państwowej lub samorządowej czy też z sektorem prywatnym, w ramach naszych studiów nabędziesz szeroki wachlarz praktycznych umiejętności i kompetencji. Pozwolą one na podjęcie się pracy w Twoim wymarzonym zawodzie. Stanie przed Tobą otworem praca m.in. eksperta ds. polityki, dyplomaty, urzędnika państwowego, analityka danych, eksperta ds. zarządzania strategicznego, specjalisty ds. prognozowania, analityka ryzyka, menedżera ds. zarządzania ryzykiem czy też dziennikarza.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Jesteś zmęczony przeteoretyzowanymi studiami i poszukujesz czegoś, dzięki czemu zdobędziesz szeroki wachlarz praktycznych umiejętności
Masz analityczny umysł i pragniesz nauczyć się technik, które umożliwią Ci jego wykorzystanie
Interesujesz się wydarzeniami na świecie
Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie, które umożliwią Tobie zdobycie praktycznych umiejętności.  

Pierwszy rok studiów

Od samego początku kształcenia program kształcenia wypełniony jest dedykowanymi przedmiotami kierunkowymi, które mają na celu przekazanie studentom jak najszerszej wiedzy i praktycznych umiejętności w zróżnicowanych obszarach tematycznych. 

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Problem wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Trzeciego Świata 5 W, Ć 60/32
Problemy i dylematy współczesnej demokracji 5 W, Ć 60/32
Współczesne mocarstwa światowe 5 W, Ć 60/32
Społeczeństwo, religia i kultura w stosunkach międzynarodowych 2 K 30/16
Dyplomacja publiczna 3 Ć 30/16
Obrót dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych 3 K 30/16
Demokracja i technologia 2 Ć 30/16
Język obcy (DW) 2 LEKT 30/16
Antropologia / Historia powszechna (DW) 3 W 30/16
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego 5 W, Ć 60/32
Wojna i polityka 5 W, Ć 60/32
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 4 Ć 46/24
Środowisko i polityka zasobów naturalnych 4 W, Ć 46/24
Globalizacja i glokalizacja 3 WAR 30/16
Europeizacja 2 K 30/16
Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych 3 K 30/16
Język obcy (DW) 2 LEKT 30/16
Komunikacja w zespole / Umiejętności menedżerskie (DW) 2 WAR 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów. 

Drugi rok studiów

Począwszy od drugiego roku studenci mają realny wpływ na to czego chcą się uczyć, samodzielnie wybierając zajęcia z pośród siedmiu predefiniowanych grup zajęć do wyboru. Począwszy od trzeciego semestru studenci rozpoczynają przygotowywanie pracy magisterskiej w ramach seminarium dyplomowego. W ramach drugiego roku studiów studenci są zobligowani do zaliczenia praktyk zawodowych.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zarządzanie migracjami / Zarządzanie kryzysem (DW) 5 W, Ć 60/32
Polityka bezpieczeństwa Polski / Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby zagranicznej / Polacy i Polonia na świecie (DW) 3 WAR 30/16
Projekty Europejskie / Technologie w stosunkach międzynarodowych (DW) 3 WAR 30/16
Geopolityka bezpieczeństwa cybernetycznego / Instytucje bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych (DW) 3 WAR 30/16
Gry decyzyjne – wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 3 K 30/16
Terroryzm ponowoczesny i kontrterroryzm 2 K 30/16
Język obcy (DW) 2 LEKT 30/16
Seminarium dyplomowe 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zbrodnie międzynarodowe i odpowiedzialność karna w prawie międzynarodowym / Problemy zrównoważonego rozwoju (DW) 5 W, Ć 60/32
Globalne zagadnienia polityki zdrowotnej / Polityka energetyczna i klimatyczna (DW) 3 K 30/16
Eurosceptycyzm / Partycypacja społeczna w smart city (DW) 3 K 30/16
Zarządzanie na rynkach międzynarodowych 5 W, Ć 60/32
Język obcy (DW) 2 LEKT 30/16
Seminarium dyplomowe 5 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów. 

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 4700 zł 2600 zł 530 zł 445 zł
2 i 3 6100 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 4600 zł 2550 zł 520 zł 437 zł
2 i 3 6000 zł 3250 zł 660 zł 554 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79