Stosunki międzynarodowe

Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/bezpieczenstwo-i-stosunki-miedzynarodowe/|https://vizja.pl/en|bezpieczenstwo-i-stosunki-miedzynarodowe
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Bieżące wydarzenia na świecie jasno dowodzą, iż wszelkie teorie wieszczące nadchodzący „koniec historii” okazały się błędne. Czasy dominacji na arenie międzynarodowej Zachodu, jego nieproporcjonalnie wielkiego bogactwa, siły militarnej i indolencji instytucji międzynarodowych chylą się ku końcowi. XXI wiek będzie świadkiem wielu nowych konfliktów, wyścigu zbrojeń oraz nowych zagrożeń geopolitycznych.

Jako absolwent Bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych na AEH, nie będziesz wyłącznie teoretykiem, ale zdobędziesz praktyczne umiejętności dzięki praktykom zawodowym, warsztatom czy grom decyzyjnym, w których weźmiesz udział w trakcie studiowania. Nauczysz się analizować dane, interpretować zjawiska, opracowywać realistyczne prognozy i rzetelne raporty. Jednym słowem – zdobędziesz specjalistyczne wykształcenie i umiejętności, które wykorzystasz w dalszej karierze zawodowej. To kierunek idealny dla Ciebie, jeśli posiadasz licencjat na tym samym lub pokrewnym kierunku i chcesz pogłębić specjalistyczną wiedzę oraz zdobyć nowe kompetencje.

Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe
– co możesz robić po tych studiach?

Bez względu na to, czy wiążesz swoją przyszłość z instytucjami administracji państwowej, działalnością samorządową czy sektorem prywatnym, po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe w AEH możesz podjąć pracę na różnych stanowiskach związanych z analizą bieżącej sytuacji międzynarodowej. Chcesz się rozwijać jako specjalista bądź menedżer do spraw zarządzania strategicznego, analizy ryzyka czy współpracy międzynarodowej? A może jako ekspert w swojej dziedzinie zajmiesz się dyplomacją lub dziennikarstwem politycznym? Jako absolwent tego kierunku, masz do wyboru różne ścieżki kariery w polityce, administracji rządowej, biurach współpracy międzynarodowej, a nawet globalnym biznesie – wszystko zależy od Ciebie!

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesują Cię przyczyny i konsekwencje współczesnych wydarzeń na arenie międzynarodowej.
Masz zdolność analitycznego myślenia i chcesz ją wykorzystać w pracy zawodowej.
Męczą Cię przeteoretyzowane studia i szukasz programu, który pozwoli Ci rozwinąć wachlarz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych.
Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Model kształcenia na studiach Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe II stopnia koncentruje się na przedmiotach kierunkowych z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie, które umożliwiają studentom zdobycie praktycznych umiejętności, przygotowujących do pracy zawodowej. 

Pierwszy rok studiów

Już od pierwszego semestru program kształcenia wypełniony jest dedykowanymi przedmiotami kierunkowymi, które mają na celu przekazanie studentom jak najszerszej wiedzy i praktycznych umiejętności w zróżnicowanych obszarach tematycznych, dotyczących bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.  

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Problem wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Trzeciego Świata 5 W, Ć 60/32
Problemy i dylematy współczesnej demokracji 5 W, Ć 60/32
Współczesne mocarstwa światowe 5 W, Ć 60/32
Społeczeństwo, religia i kultura w stosunkach międzynarodowych 2 K 30/16
Dyplomacja publiczna 3 Ć 30/16
Obrót dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych 3 K 30/16
Demokracja i technologia 2 Ć 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Antropologia / Historia powszechna (do wyboru) 3 W 30/16
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego 5 W, Ć 60/32
Wojna i polityka 5 W, Ć 60/32
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 4 Ć 46/24
Środowisko i polityka zasobów naturalnych 4 W, Ć 46/24
Globalizacja i glokalizacja 3 WAR 30/16
Europeizacja 2 K 30/16
Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych 3 K 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Komunikacja w zespole / Umiejętności menedżerskie (do wyboru) 2 WAR 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; PR – praktyki

O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów. 

Drugi rok studiów

Począwszy od drugiego roku, studenci mają realny wpływ na to, czego chcą się uczyć dzięki możliwości wyboru przedmiotów spośród siedmiu predefiniowanych grup zajęć do wyboru. Na drugim roku studenci są też zobligowani do zaliczenia praktyk zawodowych i uczęszczania na seminarium magisterskie, na którym przygotowują pracę dyplomową. 

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zarządzanie migracjami / Zarządzanie kryzysem (DO WYBORU) 5 W, Ć 60/32
Polityka bezpieczeństwa Polski / Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby zagranicznej / Polacy i Polonia na świecie (DW) 3 WAR 30/16
Projekty Europejskie / Technologie w stosunkach międzynarodowych (DW) 3 WAR 30/16
Geopolityka bezpieczeństwa cybernetycznego / Instytucje bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych (DW) 3 WAR 30/16
Gry decyzyjne – wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 3 K 30/16
Terroryzm ponowoczesny i kontrterroryzm 2 K 30/16
Język obcy (DW) 2 LEKT 30/16
Seminarium dyplomowe 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zbrodnie międzynarodowe i odpowiedzialność karna w prawie międzynarodowym / Problemy zrównoważonego rozwoju (DW) 5 W, Ć 60/32
Globalne zagadnienia polityki zdrowotnej / Polityka energetyczna i klimatyczna (DW) 3 K 30/16
Eurosceptycyzm / Partycypacja społeczna w smart city (DW) 3 K 30/16
Zarządzanie na rynkach międzynarodowych 5 W, Ć 60/32
Język obcy (DW) 2 LEKT 30/16
Seminarium dyplomowe 5 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; PR – praktyki

O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów. 

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6100 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6000 zł 3250 zł 660 zł 554 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2021/2022
350 stypendiów Rektora
130 stypendiów socjalnych
160 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 6,00