Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Informatyka dla osób nieposiadających tytułu inżyniera

Kierunek studiów:
Informatyka
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister inżynier
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/informatyka-ii-stopnia-dla-osob-bez-tytulu-inzyniera/|https://vizja.pl/en|informatyka-ii-stopnia-dla-osob-bez-tytulu-inzyniera
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Informatyka studia II stopnia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, to profil praktyczny przede wszystkim dla studentów, którzy ukończyli informatykę z dyplomem licencjata. Czyli tych, którzy pragną zdobyć tytuł magistra. Czterosemestralne studia magisterskie na kierunku informatyka to idealna opcja dla osób nieposiadających tytułu inżynierskiego. To przede wszystkim studia informatyczne dla pragnących uzyskać w szybki sposób niezbędne wykształcenie informatyczne oraz umiejętności praktyczne. Doskonała propozycja dla osób, które pragną zdobyć tytuł magistra inżyniera, otwierający wiele nowych perspektyw zawodowych w świecie informatyki. W ramach naszych studiów, studenci mają realny wpływ na to, czego dokładnie chcą się uczyć. Poprzez możliwość wyboru spośród opcji różnych zajęć mogą wybrać dla siebie odpowiednie.

Dzięki tym studiom zdobędziesz nie tylko profesjonalne umiejętności z zakresu projektowania systemów informatycznych, ale również m.in. Cyberbezpieczeństwa, cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz zarządzania jakością oprogramowania. Dzięki uzupełniającemu modułowi zajęć tzw. inżynierskich zdobędziesz także pełne kwalifikacje inżyniera.

Informatyka - Co możesz robić po studiach?

Będąc absolwentem kierunku informatycznego wybór zawodu będzie ograniczała wyłącznie Twoja własna wyobraźnia. Będziesz mógł podjąć pracę m.in. jako pracownik inżynieryjno-techniczny. Na stanowisku menedżera projektów informatycznych, menedżera zespołu informatycznego, analityka, projektanta, programisty. Projektanta, programisty i wdrożeniowca oprogramowania i złożonych systemów informatycznych lub sieci komputerowych. Administratora systemów informatycznych (baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych czy też oprogramowania aplikacyjnego). Kierownika zespołów programistycznych; jak również konsultanta w zakresie technologii informatycznych i cyberbezpieczeństwo.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Masz licencjat lub jesteś magistrem, ale chciałbyś zdobyć wykształcenie magisterskie inżynieryjne na kierunku informatyka

Posiadasz już wiedzę informatyczną zaawansowaną na tyle, aby rozpocząć kształcenie od studiów drugiego stopnia

Twoją pasją są technologie informatyczne

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra inżyniera

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu dyscypliny informatyki technicznej i telekomunikacyjnej. Program studiów obejmuje pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę m. in. z zakresu narzędzi, metod i technik programowania, praktycznego zastosowania frameworków programistycznych, cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania bazami danych. Studia czterosemestralne oferują również dodatkowy semestr uzupełniający, mający na celu przekazanie podstawowych umiejętności i kompetencji inżynierskich. W ramach kształcenia uwzględniono również przedmioty o charakterze interdyscyplinarnym, w tym z zakresu prawa autorskiego, marketingu lub psychologii organizacji.

Semestr uzupełniający
(dla osób nieposiadających tytułu inżyniera)

Semestr uzupełniający – tzw. inżynierski – jest przeznaczony wyłącznie dla studentów, którzy w ramach poprzednich swoich studiów uzyskali tytuł licencjata lub magistra, ale nie mają tytułu inżyniera. Zajęcia w ramach tego semestru mają na celu wyposażenie studenta w wiedzę i podstawowe umiejętności z nauk podstawowych dla profesji informatyka, takich jak elektronika, podstawowe systemy informatyczne czy też fizyka. Jeśli nie masz tytułu inżyniera, ukończenie tego semestru będzie dla Ciebie obowiązkowe, abyś mógł z sukcesem zakończyć studia. obligatoryjne dla studentów nieposiadających tytułu zawodowego inżyniera.

Semestr uzupełniający - tzw. inżynierski
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Elektronika dla informatyków 4 LAB, K 60/32
Systemy wbudowane 4 W, LAB 60/32
Projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych 4 W, LAB 54/30
Projekt inżynierski 3 Ć 30/16
Elementy fizyki współczesnej 5 LAB, K 60/32
Zajęcia do wyboru 10 W, LAB 138/80

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach semestru „inżynierskiego” student ma możliwość wyboru dwóch z trzech przedmiotów: Programowanie aplikacji sieciowych / Programowanie w .NET i/lub Programowanie aplikacji server-side.

O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W ramach pierwszego roku studiów studenci realizują przedmioty, które zostały stworzone i zgrupowane w sposób umożliwiający jak najszybsze zdobycie zaawansowanej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu informatyki. Program kształcenia koncentruje się niemal wyłącznie na przedmiotach niezbędnych z perspektywy informatyka, ograniczając pozostałe treści do niezbędnego minimum. Począwszy od drugiego semestru studenci rozpoczynają realizację pracy magisterskiej oraz praktyk zawodowych.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo autorskie i inne wybrane aspekty prawa w zakresie technologii informatycznych 3 W 30/16
Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa 5 W, LAB 60/32
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 6 W, LAB 75/40
Zajęcia do wyboru 14 W, LAB 168/96
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Aplikacyjny projekt zespołowy 4 LAB 60/32
Zarządzanie jakością oprogramowania 3 W, LAB 54/28
Seminarium dyplomowe 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Zajęcia do wyboru 12 W, LAB, WAR 168/88

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach pierwszego roku studiów student ma możliwość wyboru:
A – po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach:
• Podstawy marketingu lub Psychologia organizacji
• Komunikacja w zespole lub Umiejętności menedżerskie
B – po dwa spośród trzech oferowanych przedmiotów w grupach:
• Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem funkcyjnych języków programowania / Przetwarzanie strumieni danych w czasie rzeczywistym i/lub Użyteczność i doświadczenie użytkownika w projektowaniu systemów informatycznych
• Projektowanie wielowarstwowych aplikacji biznesowych / Algorytmy ewolucyjne i/lub Automatyzacja i digitalizacja procesów biznesowych

O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

DRUGI ROK STUDIÓW

W ramach trzeciego semestru studenci kontynuują realizację pracy dyplomowej oraz praktyk zawodowych. Program kształcenia został opracowany w sposób umożliwiający skoncentrowanie się na przygotowaniu pracy magisterskiej oraz własnego projektu informatycznego.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Praca dyplomowa i seminarium dyplomowe 14 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Projekt informatyczny: Zaawansowane zagadnienia algorytmiki i programowania 2 LAB 45/24
Zajęcia do wyboru 5 W, LAB 69/40

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach trzeciego semestru student ma możliwość wyboru jednego z dwóch przedmiotów: Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów lub Programowanie aplikacji internetowych opartych o mikrousługi

O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 11000 zł 5500 zł 1110 zł 929 zł
II 5700 zł 5700 zł 1150 zł 962 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 11000 zł 5500 zł 1110 zł 929 zł
II 11400 zł 5700 zł 1150 zł 962 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł
II 10400 zł 5200 zł 1050 zł 879 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści