Kryminologia i kryminalistyka

Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/kryminologia-i-kryminalistyka-studia-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|kryminologia-i-kryminalistyka-studia-ii-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Kryminologia i kryminalistyka II stopnia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to propozycja dla osób z dyplomem licencjata na kierunkach z zakresu Kryminologii i kryminalistyki oraz pokrewnych (np. prawo, administracja, psychologia, socjologia, politologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, nauki przyrodnicze), które chcą zdobyć lub poszerzyć kompetencje niezbędne w pracy związanej ze zwalczaniem przestępczości. Chcesz się rozwijać zawodowo w służbach mundurowych, badaniu przestępczości czy wymiarze sprawiedliwości? A może pracujesz już w tej branży i chcesz podnieść kwalifikacje albo uzyskać awans? Ukończenie tego kierunku wyposaży Cię w specjalistyczną wiedzę i praktyczne kompetencje, potwierdzone dyplomem magistra Kryminologii i kryminalistyki.

Program studiów magisterskich Kryminologia i kryminalistyka II stopnia w AEH koncentruje się na przekazaniu pogłębionej, interdyscyplinarnej wiedzy z dziedzin, na których bazuje kryminolog, takich jak: psychologia (sądowa, penitencjarna, suicydologia), prawo (karne, cywilne, policyjne, skarbowe, międzynarodowe) czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Poznasz szczegółowe zagadnienia z zakresu metodyki pomiaru przestępczości czy taktyki oraz procedur prowadzenia śledztwa. Dzięki przedmiotom do wyboru skupisz się na zagadnieniach, które szczególnie Cię interesują. Odbędziesz też ciekawe praktyki zawodowe, a także ćwiczenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, co w pełni przygotuje Cię do rozwoju zawodowego w dziedzinie profilaktyki i zwalczania przestępczości.

Kryminologia i kryminalistyka II stopnia – co nas wyróżnia:

  • Poznasz szczegółowe zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki, a jednocześnie zyskasz szeroką wiedzę z dyscyplin pokrewnych.
  • Nauczysz się pasjonujących technik prowadzenia przesłuchań, badania śladów czy profilowania kryminalnego.
  • Praktyki zawodowe będziesz mógł odbyć w najlepszych instytucjach związanych ze zwalczaniem przestępczości.
  • Będziesz czerpać wiedzę i pasję od wykładowców oraz praktyków, od lat zajmujących się tematyką kryminologiczną.
  • Poznasz konkretne perspektywy zawodowe dla absolwentów studiów kryminologicznych.
  • Na naszej uczelni będziesz studiować w otwartym, międzynarodowym środowisku (1. miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie).

Kryminologia i kryminalistyka – co możesz robić po tych studiach?

Studia magisterskie na kierunku Kryminologia i kryminalistyka w AEH przygotowują do pracy i awansu w formacjach mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Urzędzie Celnym, Żandarmerii Wojskowej czy służbach specjalnych, a także w więziennictwie. Absolwenci znajdą też zatrudnienie w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości np. jako biegły sądowy, kurator, mediator, a także jako specjaliści w laboratoriach kryminalistycznych.

Kolejną ścieżką rozwoju jest praca w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, które zajmują się prewencją kryminalną czy przeciwdziałaniem patologii. Po Kryminologii i kryminalistyce będziesz mieć również kompetencje do świadczenia usług detektywistycznych, ochrony osób i mienia, a nawet pracy w dziennikarstwie śledczym.

Ten kierunek poleca

Ten kierunek poleca
dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH - wykładowca Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, autor poczytnego kryminału "Dług krwi" (wyd. Novae Res).

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz się rozwijać lub awansować w organizacjach i strukturach zajmujących się zwalczaniem przestępczości.

Pasjonuje Cię rozwiązywanie skomplikowanych spraw i zagadek kryminalnych i czujesz, że chcesz rozwinąć swój talent w tym kierunku.

Chcesz się przyczynić do wzrostu bezpieczeństwa społecznego i rozwoju nowoczesnych technik śledczych.

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów magisterskich II stopnia na kierunku Kryminologia i kryminalistyka obejmuje specjalistyczne zagadnienia z przedmiotów kierunkowych oraz dziedzin pokrewnych, jak pogłębiona psychologia, prawo czy bezpieczeństwo publiczne i stosunki międzynarodowe. Absolwenci – po złożeniu pracy i egzaminu dyplomowego – uzyskują tytuł magistra Kryminologii i kryminalistyki oraz kompetencje do dalszego rozwoju zawodowego w tej dziedzinie.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów studenci zgłębiają specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z przedmiotów kierunkowych oraz poznają najnowsze metody i techniki kryminalistyczne, dotyczące przestępczości różnego typu. Uczestniczą także w seminarium magisterskim, przygotowując się do realizacji pracy dyplomowej w kolejnym roku.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Międzynarodowe prawo karne 3 K 30/16
Prawo karne skarbowe 4 W, Ć 45/24
Elementy prawa administracyjnego 3 W, Ć 45/24
Seksuologia sądowa 3 K 30/16
Współpraca międzynarodowa w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego 3 K 30/16
Nowe technologie w kryminalistyce 3 K 30/16
Psychologia sądowa i penitencjarna 3 W 30/16
Psychologia kłamstwa 3 K 30/16
Zarządzanie migracjami / Zarządzanie kryzysem (DO WYBORU) 5 W, Ć 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo policyjne 3 W, Ć 45/24
Metodyka pomiaru przestępczości 3 K 30/16
Psychologiczne aspekty przemocy / Psychologia uzależnień (DO WYBORU) 3 Ć 30/16
Taktyka i technika przesłuchania 3 WAR 30/16
Zwalczanie przestępczości nieletnich 3 K 30/16
Wiktymologia 3 W 30/16
Subkultury więzienne 3 K 30/16
Zwalczanie przestępczości gospodarczej 3 K 30/16
Pierwsza pomoc przedlekarska 1 Ć 8/8
Seminarium magisterskie 3 SEM 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; K – konwersatoria; WAR – warsztaty; LAB – laboratoria; LEKT – lektoraty; SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi roku studiów to czas, w którym studenci poszerzają specjalistyczną wiedzę na przedmiotach kierunkowych oraz uczą się z niej korzystać podczas warsztatów, laboratoriów i praktyk zawodowych. Na seminarium magisterskim przygotowują pracę magisterską na wybrany temat z dziedziny Kryminologii i kryminalistyki.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Geopolityka bezpieczeństwa cybernetycznego / Instytucje bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych (DO WYBORU) 3 WAR 30/16
Taktyka prowadzenia śledztwa i dochodzenia 3 WAR 30/16
Współczesne narzędzia analizy kryminalnej 3 LAB 30/16
Prawo cywilne w pracy biegłego 3 W, Ć 45/24
Metodyka pracy uczestników postępowania karnego 3 W, Ć 45/24
Prawo wykroczeń 3 K 30/16
Seminarium magisterskie 3 SEM 30/16
Praktyka zawodowa I 7 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Analiza osobowości sprawców i ofiar przestępstw na tle seksualnym 3 W 30/16
Suicydologia 3 W 30/16
Zagrożenia bezpieczeństwa państwa 3 K 30/16
Mowa i przestępstwa z nienawiści 2 K 30/16
Zwalczanie przestępczości narkotykowej / Zwalczanie przestępczości na tle seksualnym (do wyboru) 3 W, Ć 45/24
Przestępczość w Polsce / Antropologia kryminalistyczna (do wyboru) 4 W, Ć 60/ 32
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 30/16
Praktyka zawodowa II 7 PR 180/180

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; K – konwersatoria; WAR – warsztaty; LAB – laboratoria; LEKT – lektoraty; SEM – seminarium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3300 zł 670 zł 562 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3200 zł 650 zł 545 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79