Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Neuropsychologia kliniczna

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/neuropsychologia-kliniczna/|https://vizja.pl/en|neuropsychologia-kliniczna
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Wybierając ten program studiów stawiasz na kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne, które pozwoli Ci pracować z pacjentem. Jeśli wybierzesz tę specjalność, dowiesz się m.in. jak kształtują się emocje, jak podejmujemy świadome i nieświadome decyzje. Dowiesz się również jak nasz mózg odbiera sygnały z otoczenia.

Poznasz praktyczne metody diagnostyczne i terapeutyczne, które mogą być stosowane w praktyce klinicznej. Poznasz zależności między zachowaniem człowieka a strukturami mózgu oraz sposoby rozpoznawania nieprawidłowości.

Studia adresowane są tylko dla absolwentów kierunku psychologia.

Neuropsychologia kliniczna - Co nas wyróżnia?

  • Prowadzony przez nas kierunek psychologia został doceniony przez PAN – REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do 16 najbardziej elitarnych uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Zdobyliśmy 2. miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – Psychologia w AEH.
  • Zajmujemy 3. miejsce w rankingu „Perspektywy 2023” w kategorii Umiędzynarodowienie.
  • Mamy 8. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce w rankingu „Perspektywy 2023”.
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Neuropsychologia kliniczna - Co możesz robić po studiach?

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie neuropsychologii klinicznej stwarza absolwentom możliwość podjęcia pracy w poradniach neurologicznych przyszpitalnych, w placówkach publicznych i niepublicznych. Kwalifikacje absolwenta tej specjalności są bardzo cenione także w ośrodkach rehabilitacyjnych i naukowych. Ośrodki te coraz częściej intensywnie inwestują w programy badawcze mające na celu wyjaśnienie związków między zachowaniem i funkcjonowaniem neurologicznym. Możesz również, starać się o pracę w sądzie, w roli biegłego sądowego. Jako absolwent specjalności zdobędziesz wiedzę na temat zaburzeń w obrębie układu nerwowego, czyli (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne).
Opanujesz znajomość diagnozy neuropsychologicznej dzieci i dorosłych oraz terapii neuropsychologicznej. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu neuropsychologii sprawia, że rynek pracy dla absolwentów tej specjalności dynamicznie się rozwija i obejmuje wiele nowych dziedzin, jak np. neuromarketing.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz w przyszłości pracować z osobami z uszkodzeniami neurologicznymi potrzebującymi pomocy w obszarach zdrowia psychicznego

Jesteś absolwentem kierunku psychologia. Interesuje cię diagnozowanie problemów i zaburzeń neuropsychologicznych

Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności niesienia specjalizowanej pomocy rehabilitacyjnej dla pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
126 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

W ramach przygotowania teoretycznego studenci pogłębiają podstawową wiedzę biologii, neurofizjologii i neuroanatomii człowieka i poznają możliwości leczenia psychofarmakologicznego i na podstawie metod biofeedback. Pod kątem przygotowania klinicznego studenci uczą się jak diagnozować zaburzenia neuropsychologiczne. Ponadto zostają wyposażeni w wiedzę potrzebną do udzielenia porady i realizowania programów rehabilitacji neuropsychologicznej. Dodatkowo studenci zdobędą wiedzę prawną i potrzebną do sprawnego poruszania się w obszarach psychologii sądowej związanej z orzecznictwem w sprawach uszkodzeń mózgu i zespołów neuropsychologicznych. Dodatkowym atutem jest zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do skutecznego pomagania poprzez spotkania zdalne z pacjentem lub przy użycie nowych narzędzi informatycznych, co poszerza możliwości na globalnym rynku pracy. W czasie praktyki studenci mogą utrwalać swoje umiejętności zawodowe realizując zadania neuropsychologiczne właściwe dla systemu ochrony zdrowia.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym semestrze studiów przeważają przedmioty ogólne i teoretyczne, które wprowadzają w zagadnienia związane z neuronauką i tematy pokrewne: neuroanatomia, neurofizjologia i EEG, neuropsychologia kliniczna, geriatria i niepełnosprawność. Drugi semestr uzupełnia wiedzę neurologiczną pod kątem substancji psychoaktywnych i psychofarmakologii i bardziej ogólnie skupia się na metod rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami neuropsychologicznymi. Wprowadzone są także pierwsze praktyki diagnostyczne i wiedzę z zakresu orzecznictwa sądowego.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Psychologia osób z niepełnosprawnością 5 W, Ć 32
Etyka i kultura 5 W 16
Neuropsychologia kliniczna 5 W 16
Neurofizjologia i pomiar EEG 3 Lab 16
Neuroanatomia 4 W 16
Psychologia osób w podeszłym wieku 4 W 16
Metody diagnozy psychologicznej (I) 4 Ć 16
BHP 0 K 8
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lekt 16
Substancje psychoaktywne i psychofarmakologia 3 W 16
EEG – biofeedback 4 Lab 16
Rehabilitacja neuropsychologiczna 5 W, Ć 32
Rola biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym 5 W 16
Diagnoza neuropsychologiczna dorosłych (I) 4 Ć 16
Metody diagnozy psychologicznej (II) 5 Ć 16
Seminarium magisterskie - konwersatoria 2 K 16

DRUGI ROK STUDIÓW

Na trzecim semestrze przeważają przedmioty praktyczne na temat diagnozy i terapii (neuro)psychologicznej, tj. diagnoza neuropsychologiczna, e-terapia i terapia całościowych zaburzeń rozwoju. Ostatni semestr studiów skupia się głównie na zaliczeniu praktyk, przeprowadzeniu badań i napisaniu pracy magisterskiej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 Lekt 16
Całościowe zaburzenia rozwoju i metody terapii całościowych zaburzeń rozwoju 4 W, Ć 32
Diagnoza neuropsychologiczna dorosłych (II) 4 Ć 16
Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży 5 Ć 16
E-terapia. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 2 Ć 16
Psychosomatyka 5 W 16
Seminarium magisterskie 6 SEM 30
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 2 PR 50
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Psychologia uzależnień 4 Ć 16
Psychologia zdrowia 4 W 16
Specyficzne problemy pacjentów w oddziale neurochirurgii 2 K 16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 20 SEM 60
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 2 PR 50

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44