Neuropsychologia kliniczna

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/neuropsychologia-kliniczna/|https://vizja.pl/en|neuropsychologia-kliniczna
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Neuropsychologia kliniczna studia jednolite, to specjalność, która przygotowuje absolwenta do pracy z pacjentami, których zaburzenia psychiczne mają podłoże neurologiczne. Będziesz miał kompletną wiedzę na temat funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. A także tego, jak rozpoznawać, diagnozować i pracować nad rehabilitacją takich pacjentów. Psychologia jest najbardziej popularnym kierunkiem studiów, a dodatkowo nasza uczelnia otrzymała rekomendację Państwowej Akademii Nauk. Wybierając ten kierunek studiów stawiasz na kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne, które pozwoli Ci na pracę z pacjentami. Studia skierowane wyłącznie do absolwentów kierunku psychologia.

 

Wybierając ten program studiów stawiasz na kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne, które pozwoli Ci pracować z pacjentem. Studia adresowane tylko dla absolwentów kierunku psychologia. Jeśli wybierzesz tę specjalność, dowiesz się m.in. jak kształtują się emocje, jak podejmujemy świadome i nieświadome decyzje. Dowiesz się również jak nasz mózg odbiera sygnały z otoczenia. Poznasz praktyczne metody diagnostyczne i terapeutyczne, które mogą być stosowane w praktyce klinicznej. Poznasz zależności między zachowaniem człowieka a strukturami mózgu oraz sposoby rozpoznawania nieprawidłowości.

Neuropsychologia kliniczna - Co nas wyróżnia?

  • Nasz kierunek psychologia jest uznany przez PAN, czyli REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do najbardziej elitarnych 16 uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Jesteśmy drugą uczelnią niepubliczną w Polsce, w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW Perspektywy 2022 – Psychologia 2022.
  • 1 miejsce w rankingu Perspektywy 2022 w kategorii Umiędzynarodowienie 2022.
  • Mamy 6 miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, w rankingu Perspektywy 2022
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Neuropsychologia kliniczna - Co możesz robić po studiach?

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie neuropsychologii klinicznej stwarza absolwentom możliwość podjęcia pracy w poradniach neurologicznych przyszpitalnych, w placówkach publicznych i niepublicznych. Kwalifikacje absolwenta tej specjalności są bardzo cenione także w ośrodkach rehabilitacyjnych i naukowych. Ośrodki te coraz częściej intensywnie inwestują w programy badawcze mające na celu wyjaśnienie związków między zachowaniem i funkcjonowaniem neurologicznym. Możesz również, starać się o pracę w sądzie, w roli biegłego sądowego. Jako absolwent specjalności zdobędziesz wiedzę na temat zaburzeń w obrębie układu nerwowego, czyli (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne).
Opanujesz znajomość diagnozy neuropsychologicznej dzieci i dorosłych oraz terapii neuropsychologicznej. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu neuropsychologii sprawia, że rynek pracy dla absolwentów tej specjalności dynamicznie się rozwija i obejmuje wiele nowych dziedzin, jak np. neuromarketing.

 

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz w przyszłości pracować z osobami z uszkodzeniami neurologicznymi potrzebującymi pomocy w obszarach zdrowia psychicznego
Jesteś absolwentem kierunku psychologia. Interesuje cię diagnozowanie problemów i zaburzeń neuropsychologicznych
Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności niesienia specjalizowanej pomocy rehabilitacyjnej dla pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
126 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

W ramach przygotowania teoretycznego studenci pogłębiają podstawową wiedzę biologii, neurofizjologii i neuroanatomii człowieka i poznają możliwości leczenia psychofarmakologicznego i na podstawie metod biofeedback. Pod kątem przygotowania klinicznego studenci uczą się jak diagnozować zaburzenia neuropsychologiczne. Ponadto zostają wyposażeni w wiedzę potrzebną do udzielenia porady i realizowania programów rehabilitacji neuropsychologicznej. Dodatkowo studenci zdobędą wiedzę prawną i potrzebną do sprawnego poruszania się w obszarach psychologii sądowej związanej z orzecznictwem w sprawach uszkodzeń mózgu i zespołów neuropsychologicznych. Dodatkowym atutem jest zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do skutecznego pomagania poprzez spotkania zdalne z pacjentem lub przy użycie nowych narzędzi informatycznych, co poszerza możliwości na globalnym rynku pracy. W czasie praktyki studenci mogą utrwalać swoje umiejętności zawodowe realizując zadania neuropsychologiczne właściwe dla systemu ochrony zdrowia.

 

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym semestrze studiów przeważają przedmioty ogólne i teoretyczne, które wprowadzają w zagadnienia związane z neuronauką i tematy pokrewne: neuroanatomia, neurofizjologia i EEG, neuropsychologia kliniczna, geriatria i niepełnosprawność. Drugi semestr uzupełnia wiedzę neurologiczną pod kątem substancji psychoaktywnych i psychofarmakologii i bardziej ogólnie skupia się na metod rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami neuropsychologicznymi. Wprowadzone są także pierwsze praktyki diagnostyczne i wiedzę z zakresu orzecznictwa sądowego.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Psychologia osób z niepełnosprawnością 6 W, Ć 54
Neuropsychologia kliniczna 5 W 30
Neurofizjologia i pomiar EEG 4 Lab 30
Neuroanatomia 6 W 30
Psychologia osób w podeszłym wieku 4 W 30
Metody diagnozy psychologicznej (inteligencja) 5 Ć 30
BHP 0 K 8
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Substancje psychoaktywne i psychofarmakologia 5 W 24
EEG – biofeedback 6 Lab 30
Rehabilitacja neuropsychologiczna 6 W, Ć 60
Rola biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym 5 K 30
Diagnoza neuropsychologiczna dorosłych - I 3 Ć 30
Metody diagnozy psychologicznej (osobowość) 5 Ć 30
Seminarium magisterskie - konwersatoria 2 K 15

Drugi rok studiów

Na trzecim semestrze przeważają przedmioty praktyczne na temat diagnozy i terapii (neuro)psychologicznej, tj. diagnoza neuropsychologiczna, e-terapia i terapia całościowych zaburzeń rozwoju. Ostatni semestr studiów skupia się głównie na zaliczeniu praktyk, przeprowadzeniu badań i napisaniu pracy magisterskiej. 

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Całościowe zaburzenia rozwoju i metody terapii całościowych zaburzeń rozwoju 4 W, Ć 54
Diagnoza neuropsychologiczna dorosłych - II 5 Ć 30
Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży 5 Ć 30
E-terapia. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 3 Ć 30
Psychosomatyka 3 W 30
Język obcy 4 Ć 24
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 8 SEM 30
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 2 PR 50
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia do wyboru (fakultet) 3 Ć 24
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 25 SEM 30
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 2 PR 50

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5400 zł 2995 zł 629 zł 538 zł
2 i 3 6160 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79