Psychologia biznesu i przywództwa

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Psychologia
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-biznesu-i-przywodztwa-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|psychologia-biznesu-i-przywodztwa-ii-stopnia
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi dziś już nie odbywa się bez wiedzy psychologicznej. Psychologia biznesu i przywództwa to kierunek dla przyszłych managerów, osób odpowiedzialnych za wizerunek firmy oraz dynamikę relacji zarówno w korporacjach jak i w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Wybierając ten kierunek decydujesz się na program studiów, gdzie zdobywasz potrzebną wiedzę teoretyczna jak i umiejętności praktyczne z dziedziny psychologii biznesu i zyskujesz kwalifikacje, dzięki którym będziesz w pełni przygotowany do pracy jako psycholog. Studia są adresowane tylko dla absolwentów kierunku psychologia.

 

Co możesz robić po studiach?

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie psychologii biznesu i przywództwa stwarza absolwentom psychologii możliwość podjęcia pracy w firmach, organizacjach społecznych i rządowych, gdzie jest wymagana umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. Możesz starać się o pracę w korporacji, jak i skutecznie realizować się w obszarze administracyjnym lub małej firmy. Będąc absolwentem ze specjalizacją psychologii biznesu i przywództwa, będziesz atrakcyjny dla organizacji, które stawiają na nowoczesne podejście do działalności gospodarczej i społecznej. 

 

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Masz własną działalność gospodarczą lub chcesz w przyszłości założyć własną działalność biznesową lub społeczną
Interesuje Cię skuteczność w obszarze PR i HR
Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności w sferze kształtowania atmosfery i dynamiki relacji w organizacjach
psychologia
kierunki studiów

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
126 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

W ramach studiów, studenci są przygotowywani do rozumienia jak i skutecznego realizowania zadań przywódczych. Zostaną wyposażeni w wiedzę potrzebną do diagnozowania, wprowadzania zmian oraz kontrolowania obszarów HR i PR. Absolwenci zdobędą wiedzę, dzięki której będą w stanie samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę jak również udzielać porad zainteresowanym organizacją oraz firmom. W czasie praktyki studenci dodatkowo mogą poszerzać swoje umiejętności zawodowe realizując zajęcia edukacyjne i zadania psychologiczne właściwe dla zarządzania zasoby ludzkie na rynku pracy.

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym semestrze studiów dominują przedmioty, które wprowadzają w zagadnienia metody zarządzania potencjałem pracowniczym. Drugi semestr skupia się na bardziej szczegółowych elementach takich jak umiejętności menedżerskie i skuteczne zarządzanie projektami. 

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Anomia pracownicza 8 W, Ć 54/32
Asertywność 5 Ć 20/16
Program wspierania pracowników (EAP) 6 K 24/16
Współczesne metody zarządzania potencjałem pracowniczym 6 W 24/16
Metody diagnozy psychologicznej - intelekt 5 Ć 30/16
BHP 0 K 8/4
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Etos pracowniczy 7 W, Ć 60/32
Ewaluacja pracowników 4 Ć 30/16
Zarządzanie projektami 3 W 30/16
Psychologia pracy i organizacji 4 W 30/16
Umiejętności menedżerskie 4 Ć 30/24
Zarządzanie organizacjami 3 W 30/16
Seminarium magisterskie - konwersatoria 2 K 15/15

Drugi rok studiów

Na trzecim semestrze dominują bardziej szczegółowe umiejętności potrzebne do skutecznej negocjacji i mediacji, zarządzania przez wartości czy wiedza z obszaru psychologii perswazji i propagandy.  Ostatni semestr studiów skupia się głównie na zaliczeniu praktyk, przeprowadzeniu badań i napisaniu pracy magisterskiej.  

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Umiejętności trenerskie 4 W, Ć 54/32
Negocjacje i mediacje 4 Ć 30/16
Psychologia perswazji i propagandy 4 K 30/16
Public relations 4 W 30/16
Zarządzanie godnościowe przez wartości 4 W 30/16
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 33 SEM, PW 30/24
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 4 PR 50/50
Język obcy 4 Ć 24/24
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia do wyboru (fakultet) 3 Ć 24/24
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 25 SEM, PW 30/24
Praktyki zawodowe 2 PR 50/50

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

Promocje

Wysokość czesnego

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką
2 6000 zł 3250 zł 660 zł 554 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79