Psychologia biznesu i przywództwa

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-biznesu-i-przywodztwa-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|psychologia-biznesu-i-przywodztwa-ii-stopnia
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Psychologia Biznesu i Przywództwa studia II stopnia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to kierunek dla przyszłych managerów, osób odpowiedzialnych za wizerunek firmy oraz dynamikę relacji zarówno w korporacjach jak i w przedsiębiorstwach rodzinnych. Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi dziś już nie odbywa się bez wiedzy psychologicznej.

REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK. 

Psychologia to dziedzina, którą pracodawcy docenią w każdej pracy, w której ma się kontakt z ludźmi. Kierunek psychologia na naszej uczelni jest doceniony przez PAN, czyli Polska Akademia Nauk. Specjalność ta bezsprzecznie przygotowuje do pracy psychologa w obszarze psychologii biznesu. Dzięki tej ścieżce zdobędziesz umiejętności dotyczące budowania zespołów i przewodzenia na rzecz pracy wykonywanej zespołowo. Poznasz między innymi mechanizmy motywowania godnościowego oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności negocjacyjne niezbędne do mediacji biznesowych. Zyskasz również umiejętności teoretyczne i praktyczne w obszarze psychologii biznesu i przywództwa, potrzebne w pracy trenera. Podobnie jak trener biznesu, psycholog zarządzający zespołami powinien potrafić przekonywać i mieć siłę perswazji, aby skutecznie zarządzać ludźmi.

 

Rolą psychologa w organizacji jest ułatwianie zmiany tradycyjnej kultury organizacyjnej, w której zarządzają „przełożeni”, na nowoczesną, w której zespołami pracowniczymi kierują „liderzy”. W gospodarce zmniejsza się ilość rutynowej pracy, wykonywanej indywidualnie, na rzecz pracy wykonywanej w zespołach. Rośnie więc znaczenie umiejętności budowania zespołów i przewodzenia im. Praca jest też coraz bardziej złożoną czynnością, w którą pracownicy muszą angażować się osobiście. Współczesny lider zespołu musi umieć wspierać go, znać mechanizmy motywowania godnościowego, posiadać praktyczne umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

 

Psychologia Biznesu i Przywództwa studia II stopnia - Co nas wyróżnia?

  • Nasz kierunek psychologia jest uznany przez PAN, czyli REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do najbardziej elitarnych 16 uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Jesteśmy drugą uczelnią niepubliczną w Polsce, w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – Psychologia 2022.
  • 1 miejsce w rankingu „Perspektywy 2022” w kategorii Umiędzynarodowienie 2022.
  • Mamy 6 miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, w rankingu „Perspektywy 2022”
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Psychologia Biznesu i Przywództwa II stopnia - Co możesz robić po studiach?

Po studiach możesz podjąć pracę w sektorach budowania zespołów pracowniczych oraz zarządzania projektami i zespołami, nastawionymi na osiąganie zaplanowanych celów. Każdy rodzaj pracy z ludźmi i tam, gdzie będziesz realnie wpływać na skuteczność w sprzedaży. Możesz być psychologiem biznesu lub zajmować się zarządzaniem zasobami ludzkimi, wtedy możesz się sprawdzić na stanowiskach związanych z zarządzaniem pracownikami. Możesz również być menagerem i zarządzać pracą zespołu. Wybierając tę specjalność nauczysz się kierowania motywacją pracowniczą, a także budowania zadaniowych zespołów pracowniczych. Nauczysz się diagnozy problemów zarządzania i projektowania działań naprawczych i motywowania do pracy. Opanujesz zarządzanie projektami i zespołami pracowniczymi. Zdobędziesz sposoby osiągania zaplanowanych celów przy pomocy dostępnych środków finansowych.

 

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Masz własną działalność gospodarczą lub chcesz w przyszłości założyć własną działalność biznesową lub społeczną
Interesuje Cię skuteczność w obszarze PR i HR
Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności w sferze kształtowania atmosfery i dynamiki relacji w organizacjach
psychologia
Psychologia Biznesu i Przywództwa
kierunki studiów

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
126 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

W ramach studiów, studenci są przygotowywani do rozumienia jak i skutecznego realizowania zadań przywódczych. Zostaną wyposażeni w wiedzę potrzebną do diagnozowania, wprowadzania zmian oraz kontrolowania obszarów HR i PR. Absolwenci zdobędą wiedzę, dzięki której będą w stanie samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę jak również udzielać porad zainteresowanym organizacją oraz firmom. W czasie praktyki studenci dodatkowo mogą poszerzać swoje umiejętności zawodowe realizując zajęcia edukacyjne i zadania psychologiczne właściwe dla zarządzania zasoby ludzkie na rynku pracy.

 

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym semestrze studiów dominują przedmioty, które wprowadzają w zagadnienia metody zarządzania potencjałem pracowniczym. Drugi semestr skupia się na bardziej szczegółowych elementach takich jak umiejętności menedżerskie i skuteczne zarządzanie projektami. 

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Anomia pracownicza 8 W, Ć 54/32
Asertywność 5 Ć 20/16
Program wspierania pracowników (EAP) 6 K 24/16
Współczesne metody zarządzania potencjałem pracowniczym 6 W 24/16
Metody diagnozy psychologicznej - intelekt 5 Ć 30/16
BHP 0 K 8/4
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Etos pracowniczy 7 W, Ć 60/32
Ewaluacja pracowników 4 Ć 30/16
Zarządzanie projektami 3 W 30/16
Psychologia pracy i organizacji 4 W 30/16
Umiejętności menedżerskie 4 Ć 30/24
Zarządzanie organizacjami 3 W 30/16
Seminarium magisterskie - konwersatoria 2 K 15/15

Drugi rok studiów

Na trzecim semestrze dominują bardziej szczegółowe umiejętności potrzebne do skutecznej negocjacji i mediacji, zarządzania przez wartości czy wiedza z obszaru psychologii perswazji i propagandy.  Ostatni semestr studiów skupia się głównie na zaliczeniu praktyk, przeprowadzeniu badań i napisaniu pracy magisterskiej.  

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Umiejętności trenerskie 4 W, Ć 54/32
Negocjacje i mediacje 4 Ć 30/16
Psychologia perswazji i propagandy 4 K 30/16
Public relations 4 W 30/16
Zarządzanie godnościowe przez wartości 4 W 30/16
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 33 SEM, PW 30/24
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 4 PR 50/50
Język obcy 4 Ć 24/24
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia do wyboru (fakultet) 3 Ć 24/24
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 25 SEM, PW 30/24
Praktyki zawodowe 2 PR 50/50

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6700 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2021/2022
350 stypendiów Rektora
130 stypendiów socjalnych
160 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 6,00