Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Psychologia Kliniczna i Psychoterapia

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-kliniczna-i-psychoterapia-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|psychologia-kliniczna-i-psychoterapia-ii-stopnia
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Psychologia Kliniczna i Psychoterapia studia II stopnia, są ściśle związane z profesjonalną diagnozą oraz terapią psychologiczną. Specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii, dostarczy Ci kompletną wiedzę do pracy klinicznej. Wybierając ten program studiów otrzymasz kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne, które pozwoli Ci pracować z pacjentem. Zyskujesz kwalifikacje, dzięki którym otrzymasz przygotowanie do pracy jako psycholog w obszarze pomocy klinicznej. Psychologia to dziedzina, którą pracodawcy docenią w każdej pracy, w której ma się kontakt z ludźmi. A nasz kierunek psychologia docenił PAN, czyli Polska Akademia Nauk REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

Zachodzące przemiany społeczne i wiążące się z tym doświadczanie przez człowieka coraz silniejszego stresu sprawia, że wzrasta rola psychologa klinicznego i psychoterapeuty. Na rynku pracy ciągle zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów o profilu klinicznym dla celów profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń zdrowia.

Psychologia Kliniczna i Psychoterapia studia II stopnia - Co nas wyróżnia?

  • Prowadzony przez nas kierunek Psychologia został doceniony przez PAN – zobacz: REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do 16 najbardziej elitarnych uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Zostaliśmy 2. uczelnią niepubliczną w Polsce w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – zobacz: Psychologia w AEH.
  • Zajmujemy 3. miejsce w rankingu „Perspektywy 2023” w kategorii Umiędzynarodowienie.
  • Mamy 8. miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych „Perspektywy 2023”.
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Psychologia Kliniczna i Psychoterapia studia II stopnia - Co możesz robić po studiach?

Specjalność przygotowuje absolwentów do diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych. Do prowadzenia usług w sektorze publicznym i prywatnym związanych z różnymi formami pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologicznego. Przygotowuje do pełnienia roli terapeutycznej oraz prowadzenia usług w zakresie profilaktyki zdrowia somatycznego i psychicznego. Opanujesz umiejętność opracowywania ekspertyz sądowych i społecznych o stanie zdrowia psychicznego. Możesz prowadzić działalność szkoleniową i profilaktyczną (np. programy zapobiegania patologiom). Możesz uczestniczyć w popularyzacji wiedzy psychologicznej o zdrowiu w różnych środkach masowego przekazu. Otrzymasz przygotowanie do prowadzenia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego.

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii stwarza absolwentom możliwość podjęcia pracy w poradniach zdrowia psychicznego, w placówkach publicznych i niepublicznych. Również, możesz starać się o pracę w sądzie w roli biegłego sądowego. Nasza uczelnia ma bogate doświadczenie w kształceniu w tym obszarze, dlatego decydując się na nas masz gwarancję jakości zdobytych kwalifikacji.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz w przyszłości pracować z osobami potrzebującymi pomocy w obszarach zdrowia psychicznego

Pracujesz dla sądu lub jesteś nią zainteresowany

Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności niesienia pomocy psychologicznej głównie dla dorosłych ale również dzieci i młodzieży

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
126 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

W ramach przygotowania klinicznego studenci są przygotowywani do diagnozy zaburzeń psychicznych. Ponadto zostają wyposażeni w wiedzę potrzebną do udzielania pomocy psychologicznej, do prowadzenia psychoedukacji, wiedzę terapeutyczną z zakresu leczenia dorosłych, młodzieży i dzieci. Ponadto studenci zdobędą wiedzę prawną i potrzebną do sprawnego poruszania się w obszarach psychologii sądowej. Dodatkowym atutem jest zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do skutecznego pomagania poprzez spotkania zdalne z pacjentem lub przy użycie nowych narzędzi informatycznych, co poszerza możliwości na globalnym rynku pracy. W czasie praktyki studenci mogą utrwalać swoje umiejętności zawodowe realizując zadania psychologiczne właściwe dla systemu ochrony zdrowia.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym semestrze studiów dominują przedmioty ogólne, które wprowadzają w zagadnienia kliniczne zaburzeń psychicznych i psychologii sądowej. Drugi semestr skupia się na psychologii zdrowia, diagnostyce i wiedzy z obszaru uzależnień.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Etyka i kultura 5 W 30/16
Metody diagnozy psychologicznej (I) 5 Ć 30/16
Psychologia rodziny i bliskich związków 6 W, Ć 54/32
Kierunki psychologii klinicznej 3 W 30/16
Psychologia osób z niepełnosprawnością 5 W, Ć 54/32
Psychologia sądowa i penitencjarna 3 W 30/16
Neurofizjologia i pomiar EEG 3 LAB 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Seminarium magisterskie I 2 K 24/16
Metody diagnozy psychologicznej (II) 5 Ć 30/30
Psychologia zdrowia 6 W, Ć 48/32
Kliniczna diagnoza psychologiczna 4 Ć 30/16
Psychologia uzależnień 4 Ć 30/16
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 3 Ć 30/16
Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne 4 Ć 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na trzecim semestrze dominują przedmioty praktyczne, tj. terapia, e-terapia i wiedza z obszaru zaburzeń zdrowia psychicznego. Ostatni semestr studiów skupia się głównie na zaliczeniu praktyk, przeprowadzeniu badań i napisaniu pracy magisterskiej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Psychoterapia 5 W, WAR 60/16
Psychozy 3 Ć 30/30
Dysfunkcje poznawcze 3 Ć 30/32
E-terapia. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 2 Ć 30/16
Psychosomatyka 5 W 30/16
Zaburzenia nerwicowe 2 Ć 30/16
Seminarium magisterskie II 6 K 30/16
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 2 PR 50/50
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Terapia poznawczo-behawioralna 4 W 30/16
Substancje psychoaktywne i psychofarmakologia 3 W 24/16
Psychologia stresu 3 W 24/16
Seminarium magisterskie III i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 20 K 60/60
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 2 PR 50/50

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
II 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44