Psychologia Kliniczna i Psychoterapia

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-kliniczna-i-psychoterapia-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|psychologia-kliniczna-i-psychoterapia-ii-stopnia
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Psychologia Kliniczna i Psychoterapia studia II stopnia, są ściśle związane z profesjonalną diagnozą oraz terapią psychologiczną. Specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii, dostarczy Ci kompletną wiedzę do pracy klinicznej. Wybierając ten program studiów otrzymasz kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne, które pozwoli Ci pracować z pacjentem. Zyskujesz kwalifikacje, dzięki którym otrzymasz przygotowanie do pracy jako psycholog w obszarze pomocy klinicznej. Psychologia to dziedzina, którą pracodawcy docenią w każdej pracy, w której ma się kontakt z ludźmi. A nasz kierunek psychologia docenił PAN, czyli Polska Akademia Nauk REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

Zachodzące przemiany społeczne i wiążące się z tym doświadczanie przez człowieka coraz silniejszego stresu sprawia, że wzrasta rola psychologa klinicznego i psychoterapeuty. Na rynku pracy ciągle zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów o profilu klinicznym dla celów profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń zdrowia.

Psychologia Kliniczna i Psychoterapia studia II stopnia - Co nas wyróżnia?

  • Nasz kierunek psychologia jest uznany przez PAN, czyli Polską Akademię Nauk REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do najbardziej elitarnych 16 uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Jesteśmy drugą uczelnią niepubliczną w Polsce, w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – Psychologia 2022.
  • 1 miejsce w rankingu „Perspektywy 2022” w kategorii Umiędzynarodowienie 2022.
  • Mamy 6 miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, w rankingu „Perspektywy 2022”
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Psychologia Kliniczna i Psychoterapia studia II stopnia - Co możesz robić po studiach?

Specjalność przygotowuje absolwentów do diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych. Do prowadzenia usług w sektorze publicznym i prywatnym związanych z różnymi formami pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologicznego. Przygotowuje do pełnienia roli terapeutycznej oraz prowadzenia usług w zakresie profilaktyki zdrowia somatycznego i psychicznego. Opanujesz umiejętność opracowywania ekspertyz sądowych i społecznych o stanie zdrowia psychicznego. Możesz prowadzić działalność szkoleniową i profilaktyczną (np. programy zapobiegania patologiom). Możesz uczestniczyć w popularyzacji wiedzy psychologicznej o zdrowiu w różnych środkach masowego przekazu. Otrzymasz przygotowanie do prowadzenia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego.

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii stwarza absolwentom możliwość podjęcia pracy w poradniach zdrowia psychicznego, w placówkach publicznych i niepublicznych. Również, możesz starać się o pracę w sądzie w roli biegłego sądowego. Nasza uczelnia ma bogate doświadczenie w kształceniu w tym obszarze, dlatego decydując się na nas masz gwarancję jakości zdobytych kwalifikacji.

 

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz w przyszłości pracować z osobami potrzebującymi pomocy w obszarach zdrowia psychicznego
Pracujesz dla sądu lub jesteś nią zainteresowany
Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności niesienia pomocy psychologicznej głównie dla dorosłych ale również dzieci i młodzieży

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
126 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

W ramach przygotowania klinicznego studenci są przygotowywani do diagnozy zaburzeń psychicznych. Ponadto zostają wyposażeni w wiedzę potrzebną do udzielania pomocy psychologicznej, do prowadzenia psychoedukacji, wiedzę terapeutyczną z zakresu leczenia dorosłych, młodzieży i dzieci. Ponadto studenci zdobędą wiedzę prawną i potrzebną do sprawnego poruszania się w obszarach psychologii sądowej. Dodatkowym atutem jest zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do skutecznego pomagania poprzez spotkania zdalne z pacjentem lub przy użycie nowych narzędzi informatycznych, co poszerza możliwości na globalnym rynku pracy. W czasie praktyki studenci mogą utrwalać swoje umiejętności zawodowe realizując zadania psychologiczne właściwe dla systemu ochrony zdrowia.

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym semestrze studiów dominują przedmioty ogólne, które wprowadzają w zagadnienia kliniczne zaburzeń psychicznych i psychologii sądowej. Drugi semestr skupia się na psychologii zdrowia, diagnostyce i wiedzy z obszaru uzależnień.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Psychologia rodziny i bliskich związków 8 W, Ć 54/32
Psychologia osób z niepełnosprawnością 6 W, Ć 54/32
Kierunki psychologii klinicznej 4 W 30/16
Neurofizjologia i neuropsychologia 4 W 30/16
Psychologia sądowa i penitencjarna 3 W 30/16
Metody diagnozy psychologicznej - intelekt 5 Ć 30/16
BHP 0 K 8/4
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Psychologia zdrowia 7 W, Ć 48/32
Kliniczna diagnoza psychologiczna 6 W, Ć 48/32
Psychologia uzależnień 4 K 30/16
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 4 W 30/16
Psychologia zdrowia 4 Ć 30/16
Metody diagnozy psychologicznej - osobowość 5 Ć 30/16
Seminarium magisterskie - konwersatoria 2 K 15/15

Drugi rok studiów

Na trzecim semestrze dominują przedmioty praktyczne, tj. terapia, e-terapia i wiedza z obszaru zaburzeń zdrowia psychicznego. Ostatni semestr studiów skupia się głównie na zaliczeniu praktyk, przeprowadzeniu badań i napisaniu pracy magisterskiej.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Psychoterapia 5 W, Ć 54/32
Psychozy 3 W, Ć 30/26
Dysfunkcje poznawcze 3 Ć 30/16
E-terapia. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 3 Ć 30/16
Psychosomatyka 3 W 30/16
Zaburzenia nerwicowe 3 Ć 30/16
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 33 SEM, PW 30/24
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 4 PR 50/50
Język obcy 4 Ć 24/24
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia do wyboru (fakultet) 3 Ć 24/24
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 25 SEM, PW 30/24
Praktyki zawodowe 2 PR 50/50

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5400 zł 2995 zł 629 zł 538 zł
2 i 3 6100 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką
2 6000 zł 3250 zł 660 zł 554 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79