Psychologia Kliniczna i Psychoterapia

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-kliniczna-i-psychoterapia-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|psychologia-kliniczna-i-psychoterapia-ii-stopnia
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Psychologia Kliniczna i Psychoterapia studia II stopnia, są ściśle związane z profesjonalną diagnozą oraz terapią psychologiczną. Specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii, dostarczy Ci kompletną wiedzę do pracy klinicznej. Wybierając ten program studiów otrzymasz kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne, które pozwoli Ci pracować z pacjentem. Zyskujesz kwalifikacje, dzięki którym otrzymasz przygotowanie do pracy jako psycholog w obszarze pomocy klinicznej. Psychologia to dziedzina, którą pracodawcy docenią w każdej pracy, w której ma się kontakt z ludźmi. A nasz kierunek psychologia docenił PAN, czyli Polska Akademia Nauk REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

Zachodzące przemiany społeczne i wiążące się z tym doświadczanie przez człowieka coraz silniejszego stresu sprawia, że wzrasta rola psychologa klinicznego i psychoterapeuty. Na rynku pracy ciągle zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów o profilu klinicznym dla celów profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń zdrowia.

Psychologia Kliniczna i Psychoterapia studia II stopnia - Co nas wyróżnia?

  • Nasz kierunek psychologia jest uznany przez PAN, czyli Polską Akademię Nauk REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do najbardziej elitarnych 16 uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Jesteśmy drugą uczelnią niepubliczną w Polsce, w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – Psychologia 2022.
  • 1 miejsce w rankingu „Perspektywy 2022” w kategorii Umiędzynarodowienie 2022.
  • Mamy 6 miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, w rankingu „Perspektywy 2022”
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Psychologia Kliniczna i Psychoterapia studia II stopnia - Co możesz robić po studiach?

Specjalność przygotowuje absolwentów do diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych. Do prowadzenia usług w sektorze publicznym i prywatnym związanych z różnymi formami pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologicznego. Przygotowuje do pełnienia roli terapeutycznej oraz prowadzenia usług w zakresie profilaktyki zdrowia somatycznego i psychicznego. Opanujesz umiejętność opracowywania ekspertyz sądowych i społecznych o stanie zdrowia psychicznego. Możesz prowadzić działalność szkoleniową i profilaktyczną (np. programy zapobiegania patologiom). Możesz uczestniczyć w popularyzacji wiedzy psychologicznej o zdrowiu w różnych środkach masowego przekazu. Otrzymasz przygotowanie do prowadzenia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego.

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii stwarza absolwentom możliwość podjęcia pracy w poradniach zdrowia psychicznego, w placówkach publicznych i niepublicznych. Również, możesz starać się o pracę w sądzie w roli biegłego sądowego. Nasza uczelnia ma bogate doświadczenie w kształceniu w tym obszarze, dlatego decydując się na nas masz gwarancję jakości zdobytych kwalifikacji.

 

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz w przyszłości pracować z osobami potrzebującymi pomocy w obszarach zdrowia psychicznego
Pracujesz dla sądu lub jesteś nią zainteresowany
Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności niesienia pomocy psychologicznej głównie dla dorosłych ale również dzieci i młodzieży

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
126 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

W ramach przygotowania klinicznego studenci są przygotowywani do diagnozy zaburzeń psychicznych. Ponadto zostają wyposażeni w wiedzę potrzebną do udzielania pomocy psychologicznej, do prowadzenia psychoedukacji, wiedzę terapeutyczną z zakresu leczenia dorosłych, młodzieży i dzieci. Ponadto studenci zdobędą wiedzę prawną i potrzebną do sprawnego poruszania się w obszarach psychologii sądowej. Dodatkowym atutem jest zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do skutecznego pomagania poprzez spotkania zdalne z pacjentem lub przy użycie nowych narzędzi informatycznych, co poszerza możliwości na globalnym rynku pracy. W czasie praktyki studenci mogą utrwalać swoje umiejętności zawodowe realizując zadania psychologiczne właściwe dla systemu ochrony zdrowia.

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym semestrze studiów dominują przedmioty ogólne, które wprowadzają w zagadnienia kliniczne zaburzeń psychicznych i psychologii sądowej. Drugi semestr skupia się na psychologii zdrowia, diagnostyce i wiedzy z obszaru uzależnień.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Psychologia rodziny i bliskich związków 8 W, Ć 54/32
Psychologia osób z niepełnosprawnością 6 W, Ć 54/32
Kierunki psychologii klinicznej 4 W 30/16
Neurofizjologia i neuropsychologia 4 W 30/16
Psychologia sądowa i penitencjarna 3 W 30/16
Metody diagnozy psychologicznej - intelekt 5 Ć 30/16
BHP 0 K 8/4
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Psychologia zdrowia 7 W, Ć 48/32
Kliniczna diagnoza psychologiczna 6 W, Ć 48/32
Psychologia uzależnień 4 K 30/16
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 4 W 30/16
Psychologia zdrowia 4 Ć 30/16
Metody diagnozy psychologicznej - osobowość 5 Ć 30/16
Seminarium magisterskie - konwersatoria 2 K 15/15

Drugi rok studiów

Na trzecim semestrze dominują przedmioty praktyczne, tj. terapia, e-terapia i wiedza z obszaru zaburzeń zdrowia psychicznego. Ostatni semestr studiów skupia się głównie na zaliczeniu praktyk, przeprowadzeniu badań i napisaniu pracy magisterskiej.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Psychoterapia 5 W, Ć 54/32
Psychozy 3 W, Ć 30/26
Dysfunkcje poznawcze 3 Ć 30/16
E-terapia. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 3 Ć 30/16
Psychosomatyka 3 W 30/16
Zaburzenia nerwicowe 3 Ć 30/16
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 33 SEM, PW 30/24
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 4 PR 50/50
Język obcy 4 Ć 24/24
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia do wyboru (fakultet) 3 Ć 24/24
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 25 SEM, PW 30/24
Praktyki zawodowe 2 PR 50/50

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6900 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6700 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2021/2022
350 stypendiów Rektora
130 stypendiów socjalnych
160 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 6,00