Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Psychoterapia i Terapia Seksualna

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychoterapia-i-terapia-seksualna-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|psychoterapia-i-terapia-seksualna-ii-stopnia
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Psychoterapia i Terapia Seksualna studia II stopnia, to niewątpliwie specjalizacja o wysokiej pozycji wśród kierunków studiów. Przede wszystkim dlatego, że rola psychologa w leczeniu zaburzeń psychicznych, a zwłaszcza zaburzeń w obszarze seksualności staje się coraz bardziej istotna i potrzebna. Dowodzi tego coraz bardziej świadoma debata w opinii publicznej na temat niedostosowania społecznego i cierpień psychicznych. A to wszystko za sprawą zaburzeń seksualnych. Psychoterapia i Terapia Seksualna studia te łączą w sobie wiedzę na temat natury człowieka np. jego relacji z otoczeniem, a także techniki skutecznego radzenia sobie z problemami seksualnymi. Psychologia to dziedzina, którą pracodawcy docenią w każdej pracy, w której ma się kontakt z ludźmi. A nasz kierunek psychologia docenił PAN, czyli Polska Akademia Nauk REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

Wybierając ten kierunek studiów, zdobędziesz kwalifikacje, dzięki którym będziesz w pełni przygotowany do pracy w zawodzie psychoterapeuty. Będziesz wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie leczenia tych dolegliwości. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób ma problemy z radzeniem sobie w życiu codziennym. W tym także problemy natury seksualnej, małżeńskiej, rodzinnej. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na kompleksowo wykształconych psychologów potrafiących odnaleźć się zarówno w psychoterapii, poradnictwie jak i pomocy seksuologicznej.

Psychoterapia i Terapia Seksualna studia II stopnia - Co nas wyróżnia?

  • Prowadzony przez nas kierunek Psychologia został doceniony przez PAN – zobacz: REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do 16 najbardziej elitarnych uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Zostaliśmy 2. uczelnią niepubliczną w Polsce w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – zobacz: Psychologia w AEH.
  • Zajmujemy 3. miejsce w rankingu „Perspektywy 2023” w kategorii Umiędzynarodowienie.
  • Mamy 8. miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych „Perspektywy 2023”.
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Psychoterapia i Terapia Seksualna studia II stopnia - Co możesz robić po studiach?

Specjalizacja przygotowuje Cię do właściwego diagnozowania zaburzeń seksualnych i psychicznych oraz ich leczenia. Opanujesz tajniki poradnictwa psychoterapeutycznego: indywidualnego, małżeńskiego i rodzinnego. Studia pozwolą Ci przygotować się do pełnienia roli edukatora seksualnego, zdobędziesz także umiejętności w zakresie rozwijania ekspertyz kryminalistycznych.

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie psychoterapii i terapii seksualnej daje absolwentom psychologii możliwość pracy w poradniach zdrowia psychicznego. A także w instytucjach publicznych i niepublicznych. Możesz również ubiegać się o pracę w sądzie w charakterze biegłego sądowego. Dzięki wysoko wyspecjalizowanym kwalifikacjom Twoja wiedza poszerzy się, a jej atrakcyjność na rynku pracy wzrośnie.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz w przyszłości pracować z osobami potrzebującymi pomocy w obszarach zdrowia psychicznego i seksualnego

Interesuje cię diagnozowanie problemów i zaburzeń seksualnych

Chcesz w przyszłości założyć własną działalność psychologiczną o profilu klinicznym lub terapeutycznym, np. poradnię lub ośrodek pomocy

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
126 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

W ramach przygotowania klinicznego studenci są przygotowywani do różnorodnych zadań diagnostycznych, w tym diagnozy zaburzeń seksualnych. Ponadto zostaną wyposażeni w wiedzę potrzebną do udzielania pomocy psychologicznej, do prowadzenia psychoedukacji rodziców, wiedzę terapeutyczną z zakresu leczenia indywidualnego jak i par. Ponadto studenci zdobędą wiedzę na temat osobowości sprawców i ofiar na tle seksualnym oraz seksuologii sądowej i orzecznictwa na tle seksualnym. Wybierając odpowiednią placówkę specjalizowaną w leczeniu zaburzeń seksualnych, w czasie praktyki zawodowej studenci mogą poszerzyć swoje umiejętności zawodowe realizując zadania diagnostyczno-psychologiczne.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym semestrze studiów dominują przedmioty ogólne, które wprowadzają w zagadnienia kliniczne zaburzeń psychicznych i zaburzeń seksualnych. Drugi semestr skupia się na diagnostyce, wiedzy terapeutycznej oraz analizie osobowości sprawców na tle seksualnym i orzecznictwie sądowym.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Etyka i kultura 5 W 30/16
Metody diagnozy psychologicznej (I) 5 Ć 30/16
Psychologia rodziny i bliskich związków 6 W, Ć 54/32
Psychologia osób z niepełnosprawnością 5 W, Ć 54/32
Kierunki psychologii klinicznej 3 W 30/16
Klinika zaburzeń seksualnych 3 W 30/16
Psychologia sądowa i penitencjarna 3 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Metody diagnozy psychologicznej (II) 5 Ć 30/16
Seminarium magisterskie I 2 K 24/16
Psychologia zdrowia 6 W, Ć 48/32
Diagnostyka i psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych 5 W, Ć 48/32
Analiza osobowości sprawców i ofiar przestępstw na tle seksualnym 3 K 30/16
Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym - orzecznictwo 3 W 30/16
Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne 4 Ć 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na trzecim semestrze dominują przedmioty praktyczne, tj. terapia indywidualna, terapia par oraz terapia grupowa. Ostatni semestr studiów skupia się głównie na zaliczeniu praktyk, przeprowadzeniu badań i napisaniu pracy magisterskiej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Psychoterapia indywidualna i grupowa: teoria 4 W 30/16
Psychoterapia indywidualna i grupowa: techniki 4 Ć 30/16
Poradnictwo małżeńskie i młodzieżowe 2 W 30/16
Psychoterapia partnerska 5 Ć 30/16
Psychosomatyka 5 W 30/16
Seminarium magisterskie II 6 K 30/30
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 2 PR 50/50
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Seksuologia społeczna i kulturowa - wybrane zagadnienia 4 W 30/16
Terapia poznawczo-behawioralna 4 W 30/16
Poradnictwo psychoseksuologiczne w wieku rozwojowym 2 Ć 30/16
Seminarium magisterskie III i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 20 K 60/60
Praktyki zawodowe (fakultatywnie) 2 PR 50/50

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44