Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Psychologia w zarządzaniu
kapitałem ludzkim

Kierunek studiów:
Zarządzanie
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-i-psychologia-w-zarzadzaniu/|https://vizja.pl/en|zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-i-psychologia-w-zarzadzaniu
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Widzisz swoją przyszłość w zarządzaniu zespołem i chcesz zyskasz niezbędną do tego wiedzę oraz kwalifikacje? Psychologia w zarządzaniu kapitałem ludzkim w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to studia magisterskie, dzięki którym profesjonalnie przygotujesz się do rozwoju kariery menedżerskiej w obszarze zarządzania zespołami i polityką personalną – co jest kluczowe dla efektywnego rozwoju każdej współczesnej organizacji. Jeśli posiadasz dyplom co najmniej licencjacki na kierunku zarządzanie lub pokrewnym, dzięki tym studiom znacząco podwyższysz swoje kwalifikacje. Jeśli natomiast masz już wykształcenie wyższe w innej dziedzinie – zyskasz nowe kwalifikacje i pewne perspektywy zawodowe!

Program studiów łączy zaawansowaną wiedzę z dziedziny zarządzania ze znajomością psychologii ukierunkowanej na godnościowe motywowanie pracowników, rozwijanie ich predyspozycji i potencjału, a także wdrażanie skutecznych programów rozwojowych, komunikacji wewnętrznej w firmie oraz projektów integracyjnych. Studenci tej specjalności rozwijają też umiejętność negocjacji i skutecznego rozwiązywania konfliktów, dzięki czemu po ukończeniu studiów są w pełni przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w branży HR, a także efektywnego zarządzania własnym biznesem.

Psychologia w zarządzaniu kapitałem ludzkim
– co możesz robić po tych studiach?

ZZL

Wykształcenie łączące wiedzę menedżerską i psychologiczną pozwoli Ci na rozwój kariery zawodowej m.in. w:

  • działach personalnych, HR, kadrowych – w firmach i instytucjach różnego typu;
  • branży doradztwa personalnego;
  • firmach consultingowych i szkoleniowych związanych z wdrażaniem różnorodnych projektów z zakresu polityki personalnej.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Cenisz relacje międzyludzkie i lubisz pomagać innym.

Wierzysz, że środowisko pracy może być przestrzenią wszechstronnego rozwoju.

Chcesz mieć inspirującą pracę, która dostarczy Ci ciekawych wyzwań.

Zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych oraz na przedmiotach z zakresu wybranej specjalności.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwsze dwa semestry obejmują przedmioty kierunkowe, realizowane wspólnie dla wszystkich studentów kierunku Zarządzanie.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metody statystyczne 7 W, LAB 60/40
Przedsiębiorczość 7 W, Ć 60/40
Public relations 3 W 30/16
Koncepcje zarządzania 4 W 30/24
Kultura I etyka 5 W 30/16
Prawo cywilne 4 W 30/24
BHP 0 W 8/8
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zarządzanie strategiczne 5 W, Ć 60/40
Sztuka negocjacji 5 W, Ć 60/40
Marketing międzynarodowy 5 W 30/24
Prawo handlowe 4 W 30/24
Nowoczesne zarządzanie procesami biznesowymi 4 W 30/16
Zaawansowane narzędzia informatyczne w biznesie 5 K 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów znajdziesz głównie przedmioty z zakresu specjalności Psychologia w zarządzaniu kapitałem ludzkim, aby zdobyć specjalistyczne przygotowanie w tym zakresie.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Zarządzanie finansami osobistymi / Sztuczna inteligencja w zarządzaniu (do wyboru) 3 W 30/16
Anomia pracownicza 6 W, Ć 60/40
Umiejętności trenerskie 6 W, Ć 60/40
Budowanie zespołu i przywództwo 4 K 30/16
Trening asertywności pracowniczej 4 K 30/16
Seminarium dyplomowe 4 K 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zarządzanie nieruchomościami / Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (do wyboru) 3 W 30/16
Zarządzanie godnościowe przez wartości 5 K 30/24
Psychologia pracy i organizacji 5 K 30/24
Program wspierania pracowników (EAP) 5 K 30/24
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 12 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat

Studia kończą się egzaminem dyplomowym z obroną pracy magisterskiej, co pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
II 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
II 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
II 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44