Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Studia online w AEH

Cyfrowe innowacje w nauczaniu!

Studia online to nowa metoda studiowania w AEH, wykorzystująca metody i techniki kształcenia na odległość, która łączy najlepsze cechy nauczania tradycyjnego i zdalnego.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz zaawansowanej interaktywności zapewnia wysoką jakość zajęć oraz nowy wymiar wygody i elastyczności – teraz dostępny także dla studentów AEH.

Kiedy warto wybrać studia online?

studia online warszawa

Gdy potrzebujesz większej elastyczności w układaniu swojego planu dnia

W zajęciach w trybie online możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca. Wystarczy komputer, laptop, tablet lub telefon z dostępem do Internetu.

uczelnie online

Gdy lubisz wygodę i swobodę

Wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy prowadzone przez wykładowcę na terenie kampusu czy zdalnie, są dodatkowo nagrywane i transmitowane online.

Masz więc pod ręką dostęp do nagranych materiałów dydaktycznych, do których możesz wracać zgodnie ze swoimi potrzebami. Jeśli lubisz naukę w domowym zaciszu, w bibliotece, na świeżym powietrzu lub też dużo podróżujesz – z pewnością docenisz swobodę, jaką daje studiowanie w trybie online. Przekonaj się!

studia online

Gdy mieszkasz daleko od uczelni

Nie musisz rezygnować z wymarzonych studiów tylko ze względu na uciążliwe, czasochłonne i kosztowne dojazdy! To, że mieszkasz daleko od uczelni, nie stanowi już tak dużej bariery. Nie stracisz przy tym tego, co bardzo ważne podczas studiów – czyli aktywnego kontaktu ze społecznością akademicką, z którą możesz się regularnie spotykać za pośrednictwem interaktywnej platformy MS Teams.

Zawsze masz także też możliwość, aby przyjechać do naszego nowoczesnego kampusu, usiąść w przestronnej auli i posłuchać wykładu w tradycyjnej formie… a po zajęciach spotkać się ze znajomymi w jednym z wielu fantastycznych miejsc, dostępnych na wyciągnięcie ręki w samym centrum Warszawy!​ Chcesz do nas dołączyć? Już dziś wybierz swój wymarzony kierunek i zapisz się na studia!

Studia online – pytania i odpowiedzi

Co warto wiedzieć o studiowaniu online w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej?

Studia online to nowe rozwiązanie, choć w wielu krajach taka forma studiowania stała się już standardem. Chcesz ją lepiej poznać? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak zorganizowane są zajęcia?

Na studia online składają się trzy rodzaje zajęć:

Zajęcia zdalne na platformie MS Teams

Zajęcia realizowane są w pełni zdalnie – odbywają się według określonego harmonogramu, w ustalonych godzinach i terminach – w czasie rzeczywistym. Aby móc aktywnie włączać się w pracę w grupie, studenci powinni posiadać kamerę internetową i mikrofon bądź inny sprzęt umożliwiający interaktywny udział w tych zajęciach.

Zajęcia zdalne na platformie NAVOICA

Niektóre wykłady lub ćwiczenia będą się odbywały w formie autorskich kursów e-learningowych na platformie do zdalnego nauczania (NAVOICA). Jest to zazwyczaj 2-5 kursów w całym toku studiów. W przypadku niektórych zajęć student może wcześniej zadeklarować, czy realizuje dane zajęcia w formie kursu e-learningowego, czy też prowadzone tradycyjnie przez nauczyciela. NAVOICA to platforma zbudowana na bazie najbardziej popularnego na świecie rozwiązania tego typu, czyli EdX (https://www.edx.org/) i posiada pełne wsparcie MNiSW. Kursy te studenci mogą realizować we własnym tempie, które będzie ograniczone jedynie terminami zaliczeń konkretnych części kursu, określanymi przez prowadzących. Regularny kontakt z wykładowcą prowadzącym dany kurs jest zapewniony podczas konsultacji w ustalonych wcześniej i ogłaszanych terminach. Podczas konsultacji wykładowca służy pomocą w udzieleniu wszelkich dodatkowych wyjaśnień lub rozwinięciu zagadnień z kursu, jeśli będziesz tego potrzebować. Ponadto, wykładowca przeprowadza końcowy egzamin lub zaliczenie, ewentualnie kolokwia śródokresowe. Studenci mają dostęp do przygotowanych przez wykładowcę materiałów dydaktycznych oraz testów na bieżąco sprawdzających postępy w nauce, a nauka realizowana jest samodzielnie przez studenta.

Zajęcia na terenie kampusu w trakcie zjazdów

Część zajęć odbywa się na kampusie AEH. Są to najczęściej zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne. Terminy zjazdów zaplanowanych dla danego kierunku studiów na kampusie są podawane do wiadomości studentów najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zajęcia na kampusie mogą być także dodatkowo transmitowane online oraz nagrywane i udostępniane studentom wraz z innymi materiałami dydaktycznymi.

Co oznacza określenie Studia online?

W przepisach prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego nie funkcjonuje określenie: studia online, funkcjonuje natomiast określenie: zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Oznacza to, że nadal mamy tylko dwie formy prowadzenia studiów, różniące się harmonogramami oraz liczbą godzin zajęć, czyli:

  • studia stacjonarne (dzienne) – zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku;
  • studia niestacjonarne (zaoczne) – zajęcia realizowane we wskazane soboty i niedziele.

W każdej z tych form studiów możliwe jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze do 75% całkowitej liczby punktów ECTS dla studiów o profilu ogólnoakademickim oraz do 50% dla studiów o profilu praktycznym. Harmonogramy zajęć w AEH są ustalane w taki sposób, aby umożliwić Ci elastyczne studiowanie online, ale jednocześnie zapewnić zgodne z przepisami uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS podczas zajęć w siedzibie uczelni, zajęć terenowych lub praktyk zawodowych.

 

Ile kosztują Studia online?

Czesne jest zależne wyłącznie od wybranego kierunku, języka studiów (polski lub angielski) oraz formy studiów – stacjonarnej (studia dzienne) bądź niestacjonarnej (studia zaoczne). Bez względu na to, czy zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czy są realizowane na terenie kampusu, czesne pozostaje takie samo, oferując przy tym wszystkim studentom taką samą jakość kształcenia, programy, liczbę godzin oraz punktów ECTS.

Co będzie się znajdowało na dyplomie?

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na danym kierunku studiów. Obowiązujący wzór dyplomu ukończenia studiów nie przewiduje umieszczania w nim informacji o prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dotyczy to także suplementu do dyplomu – nie ma na nim informacji, że poszczególne przedmioty zostały zrealizowane zdalnie.

W jaki sposób zostaną przeprowadzone egzaminy i zaliczenia?

Formy przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń określane są przez wykładowcę dla każdego przedmiotu w sylabusie zajęć. A zatem, egzaminy i zaliczenia dla zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być przeprowadzone także zdalnie (online). Mogą mieć formę pisemną – np. testu elektronicznego, pytań otwartych, rozwiązania zadań, eseju, pracy pisemnej na określony temat, wykonania zadań lub projektu zleconego przez wykładowcę albo też egzaminu i zaliczenia ustnego (student łączy się zdalnie z nauczycielem akademickim i odpowiada na zadawane pytania). W przypadku egzaminów i zaliczeń realizowanych z wykorzystaniem metod komunikacji na odległość, uczelnia zastrzega sobie prawo do wykorzystywania narzędzi informatycznych pozwalających na ocenę rzetelności przebiegu egzaminu oraz synchroniczną weryfikację tożsamości osoby zdającej.

Jak odbędzie się egzamin dyplomowy?

Egzamin dyplomowy może odbywać się w siedzibie uczelni albo zdalnie. Jeśli egzamin dyplomowy odbywa się zdalnie – student połączy się z komisją egzaminacyjną przy zachowaniu odpowiednich warunków.

))

Jakie dokumenty należy złożyć i w jaki sposób?

Cała procedura oraz wszystkie dokumenty, które należy złożyć, zostały opisane w zakładce Zasady rekrutacji (https://vizja.pl/zasady-rekrutacji/). Dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, przy czym podpisane oryginały lub poświadczone kopie muszą zostać dostarczone do Biura Rekrutacji (np. osobiście, kurierem lub pocztą).

Czy są jakieś różnice w programach studiów?

Nie ma – bez względu na formę studiowania, wszyscy studenci realizują dokładnie ten sam program studiów.

Czy W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW MOGĘ WYBRAĆ, CZY CHCĘ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH ONLINE, CZY NA TERENIE KAMPUSU?

Tak – przewidujemy taką możliwość i zwykle nie będzie to problemem. Jednak w przypadku małych grup prośba o taką zmianę będzie podlegać indywidualnemu rozpatrzeniu przez dziekana studiów.