Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Gospodarowanie zrównoważonym rozwojem

Rodzaj:
studia II stopnia
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/gospodarowanie-zrownowazonym-rozwojem/|https://vizja.pl/en|gospodarowanie-zrownowazonym-rozwojem
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Zrównoważony rozwój to kluczowy kierunek współczesnego biznesu, w którego strategię wpisują się działania proekologiczne, prospołeczne oraz z zakresu dobrych praktyk zarządczych, określane jako ESG (Environmental, Social and Governance – Środowisko, Społeczeństwo i Ład korporacyjny). Studia magisterskie na kierunku Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie powstały z myślą o kształceniu nowoczesnych specjalistów, którzy potrafią efektywnie wdrażać elementy ESG w planowanie strategiczne, zarządzanie procesami biznesowymi, kapitałem ludzkim oraz finansami – zgodnie ze standardami, jakie nakładają na przedsiębiorstwa najnowsze dyrektywy unijne.

Jeśli jesteś absolwentem studiów co najmniej I stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem, ekonomią, finansami i rachunkowością, ten program pozwoli Ci zdobyć kompetencje szczególnie pożądane w nowoczesnym biznesie – takie, jak planowanie i audyt zrównoważonego rozwoju, wdrażanie i ocena innowacji proekologicznych w przedsiębiorstwach, znajomość standardów i praktyki raportowania niefinansowego czy zarządzanie gospodarką obiegu zamkniętego w firmie. Obok specjalności Gospodarowanie zrównoważonym rozwojem, na tym kierunku prowadzimy też drugą specjalność – zobacz: Audyt ESG.

Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju II stopnia
– co nas wyróżnia?

  • Zrealizujesz nowoczesny program studiów, który opiera się na eksperckiej wiedzy i potrzebach współczesnego biznesu.
  • Zbudujesz specjalistyczne umiejętności i odbędziesz praktyki zawodowe w renomowanych firmach współpracujących z uczelnią.
  • Możesz zrealizować ten program studiów w dogodnej dla siebie formie – stacjonarnie lub niestacjonarnie, a także online.
  • Zdobędziesz szczególnie pożądane na rynku pracy kompetencje w zakresie gospodarowania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa, co umożliwi Ci awans i rozwój zawodowy.
  • Będzie Cię uczyć wyjątkowa kadra AEH, złożona z doświadczonych wykładowców i praktyków biznesu.
  • U nas studiujesz w międzynarodowej atmosferze i otwartym środowisku akademickim (jesteśmy w czołówce uczelni wyróżnionych w kategorii Umiędzynarodowienie – ranking Perspektywy 2023).

Gospodarowanie zrównoważonym rozwojem – co możesz robić po tych studiach?

studia AEH zrównoważony rozwój

Studia przygotują Cię do rozwoju kariery zawodowej na różnych stanowiskach, które są związane z planowaniem, wdrażaniem i audytem działań biznesowych zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz wymogami prawnymi dotyczącymi ESG. Specjalistów, menedżerów i doradców kompetentnych w tym obszarze poszukuje coraz więcej firm, organizacji rządowych i pozarządowych oraz instytucji, które dążą do osiągnięcia równowagi pomiędzy efektywnością ekonomiczną a korzyściami społecznymi i ochroną środowiska.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w biznesie jest Ci bliska i chcesz mieć realny wpływ na jej wdrażanie.

Zależy Ci na zdobyciu wiedzy i umiejętności, które są teraz szczególnie cenione i poszukiwane na rynku pracy.

Posiadasz już dyplom studiów I stopnia na pokrewnym kierunku i chcesz zyskasz awans lub nowe perspektywy zawodowe.

studia AEH Warszawa
studia AEH warszawa
studia AEH Warszawa

Program i struktura studiów

STUDIA II STOPNIA
(MAGISTERSKIE)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów magisterskich II stopnia na kierunku Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju w AEH opiera się na interdyscyplinarnej wiedzy kierunkowej oraz przedmiotach z zakresu specjalności Gospodarowanie zrównoważonym rozwojem.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W programie pierwszego roku studiów dominują przedmioty kierunkowe, które umożliwiają zrozumienie specjalistycznych zagadnień z obszaru zarządzania strategią ESG, CSR, zielonymi finansami, zrównoważonymi łańcuchami dostaw, gospodarką odpadami i środowiskiem naturalnym.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Kultura i etyka 5 W 30/16
Metody statystyczne (Statystyka matematyczna) 7 W, Ć 60/40
Rachunek kosztów 6 W, Ć 60/40
Metody analizy ekonomiczno-finansowej 4 K 30/24
Instytucjonalno-prawne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju 2 K 30/16
Ekonomia umiaru i zrównoważonego rozwoju 2 K 30/16
Public relations 3 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (I) 2 Lekt 30/16
Strategie CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 3 K 30/30
Zielone finanse i ubezpieczenia 5 W, Ć 60/40
Rachunkowość zarządcza 5 W, Ć 45/32
Badanie sprawozdań finansowych 5 W, Ć 45/32
Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 4 W 30/24
Nowoczesne zarządzanie procesami biznesowymi 3 W 30/16
Pomiar i analiza kapitału intelektualnego 2 K 30/16
Standardy sprawozdawczości niefinansowej i raportowania zrównoważonego rozwoju 2 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów to czas, w którym studenci pogłębiają specjalistyczną wiedzę z zakresu gospodarowania zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwie, a także realizują praktyki zawodowe i przygotowują pracę magisterską.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (II) 3 Lekt 30/16
Sprawozdawczość środowiskowa i audyt środowiskowy 4 W, Ć 60/40
Systemy planowania przestrzennego i planowanie zrównoważonego rozwoju 3 W, Ć 45/32
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie 3 K 30/16
Współpraca przedsiębiorstwa z interesariuszami 4 K 30/16
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 4 K 30/16
Seminarium dyplomowe 3 K 30/16
Praktyki zawodowe (I) 7 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Innowacje proekologiczne w przedsiębiorstwach i greentech 3 K 30/24
Systemy zarządzania środowiskowego i oceny oddziaływania 4 W, Ć 60/32
Gospodarka obiegu zamkniętego 4 W, Ć 60/32
Zrównoważone łańcuchy dostaw 4 W, Ć 60/32
Informatyczne systemy finansowo-księgowe 2 Lab 30/24
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 K 60/24
Praktyki zawodowe (II) 7 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
II 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
II 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 12400 zł 6200 zł 1250 zł 1045 zł
II 12800 zł 6400 zł 1290 zł 1079 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44