Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Resocjalizacja

Kierunek studiów:
Resocjalizacja
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/resocjalizacja-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|resocjalizacja-i-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Czujesz, że masz talent psychologiczny do pomagania osobom niedostosowanym społecznie i nie boisz się wyzwań związanych z pracą w więziennictwie, sądownictwie i prewencji kryminalnej? Chcesz mieć realny wpływ na oddziaływania resocjalizacyjne w instytucjach resocjalizacyjnych i brać czynny udział w readaptacji  społecznej osób z najtrudniejszych, patologicznych środowisk?  Resocjalizacja (I stopnia) w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to kierunek, dzięki któremu spełnisz się zawodowo, pomagając ludziom zdemoralizowanym bądź zagrożonym demoralizacją. Z nami poznasz i nauczysz się profesjonalnie wdrażać złożony proces resocjalizacyjny, polegający na przywracaniu właściwych zachowań, norm i wzorców u osób, które dopuściły się czynów przestępczych lub wykazują tendencje do działań o wysokim stopniu szkodliwości społecznej.

W trakcie studiów licencjackich na kierunku Resocjalizacja w AEH zgłębisz szczegółowe zagadnienia z obszaru nauk społecznych, kluczowe dla resocjalizacji – psychologia (np. społeczna, edukacyjno-wychowawcza, psychopatologia), antropologia, kryminologia, prawo (np. karne, opiekuńcze, rodzinne). Zyskasz też gruntowną wiedzę na temat systemów resocjalizacyjnych w Polsce i na świecie i poznasz najnowsze metody oraz programy resocjalizacyjne. Co ważne, odbędziesz też interesujące praktyki zawodowe, liczne warsztaty i treningi kompetencji, które praktycznie przygotują Cię do przyszłej pracy zawodowej. W ramach kierunku dostępne są też studia licencjackie dla osób chcących uzyskać dodatkowe uprawienia pedagogiczne – zobacz: Resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym.

Resocjalizacja (studia I stopnia) - co nas wyróżnia:

 • Będziesz uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, prowadzonych przez najlepszych wykładowców i wieloletnich praktyków z dziedziny resocjalizacji.
 • Na zajęciach praktycznych i warsztatowych wyćwiczysz kompetencje psychologiczne, niezbędne do przyszłej pracy z podopiecznymi.
 • Możesz studiować resocjalizację stacjonarnie, niestacjonarnie lub online – jak Ci wygodnie!
 • Zamiast pisania tradycyjnej pracy licencjackiej, zrealizujesz autorski projekt społeczny – dotyczący resocjalizacji.
 • Zyskasz możliwość odbycia praktyk zawodowych w placówkach i ośrodkach o wysokiej skuteczności programów resocjalizacyjnych.
 • Czekają na Ciebie studia w międzynarodowym środowisku! (przodujemy w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Resocjalizacja – co możesz robić po tych studiach?

Jako absolwent studiów licencjackich na kierunku Resocjalizacja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, będziesz mieć wiedzę i kompetencje społeczne do pracy w:

 • więziennictwie oraz instytucjach służących resocjalizacji i prewencji kryminalnej
 • sądownictwie (np. jako kurator sądowy, mediator, biegły)
 • organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się profilaktyką patologii społecznych, streetworkingiem, pomocą socjalną
 • zakładach poprawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, a także świetlicach środowiskowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych czy młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

Takie wykształcenie kierunkowe będzie wielkim atutem, jeśli planujesz karierę w służbach mundurowych (np. Służbie Więziennej, Policji, Straży Miejskiej). Możesz także założyć własną działalność gospodarczą, prowadząc prywatną placówkę z zakresu resocjalizacji i profilaktyki patologii społecznej.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Cechuje Cię wyjątkowa wrażliwość społeczna i czujesz, że praca z ludźmi najbardziej „trudnymi” jest Twoim powołaniem.

Jesteś osobą komunikatywną, odważną, zdeterminowaną i dobrze radzącą sobie ze stresem, a jednocześnie masz w sobie dużo empatii i cierpliwości.

Chcesz realizować się w zawodzie, którego sens polega na niesieniu pomocy osobom wykluczonym, które weszły na drogę przestępstwa, bądź zagrożonym demoralizacją.

Program i struktura studiów

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
(LICENCJACKIE)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów I stopnia na kierunku Resocjalizacja koncentruje się na przekazaniu studentom specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz warsztatu zawodowego, przygotowując do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, zagrożonymi wykluczeniem społecznym czy osadzonymi w zakładach karnych.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów studenci zgłębiają wiedzę z obszaru nauk społecznych – jak psychologia, prawo, komunikacja społeczna, socjologia, antropologia – które stanowią klucz do rozumienia funkcji i procesu resocjalizacji. Poznają też pierwsze przedmioty kierunkowe i odbywają warsztaty rozwijające kompetencje zawodowe i społeczne.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 4 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy ekonomii / Teoria organizacji i zarządzania (do wyboru) 5 W 30/24
Antropologia 5 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Podstawy psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej 4 W, Ć 60/32
Podstawy socjologii 3 W 30/16
Biologiczne podstawy zachowania 3 W 30/24
Patologie społeczne 5 W, K 60/32
Psychologia edukacyjno-wychowawcza 4 W 30/24
Polski system resocjalizacyjny i penitencjarny 4 W 30/16
Wprowadzenie do kryminologii i kryminalistyki 5 W, Ć 60/32

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, WAR – warsztaty, LEKT – lektorat, PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku kształcenia dominują przedmioty dotyczące szczegółowych zagadnień resocjalizacji. Podczas zajęć praktycznych studenci uczą się warsztatu oraz metodyki pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo rodzinne i opiekuńcze 3 K 30/16
Prawo karne 5 W, Ć 60/32
Trening interpersonalny / Trening intrapsychiczny (do wyboru) 3 WAR 30/16
Psychologia rozwoju człowieka 5 W 30/24
Psychologia społeczna 5 W 30/16
Systemy resocjalizacyjne i penitencjarne na świecie 4 W 30/16
Psychospołeczne aspekty kary pozbawienia wolności 3 W, K 60/32
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Interwencja kryzysowa / Mediacja (do wyboru) 4 W, WAR 60/32
Penitencjarystyka 3 W 30/16
Metodyka pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej 5 W, WAR 60/32
Probacja 3 W 30/16
Diagnoza indywidualna, środowiskowa i rodzinna 5 W, WAR 60/32
Programy profilaktyczne w resocjalizacji 5 W, WAR 60/32
Trening samoobrony / Resocjalizacja przez sport (do wyboru) 3 Ć 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, WAR – warsztaty, LEKT – lektorat, PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studenci skupiają się głównie na rozwijaniu praktycznych  kompetencji zawodowych, uczestnicząc w praktykach i zajęciach warsztatowych. W ramach pracy licencjackiej realizują autorski projekt społeczny z wybranej przez siebie tematyki z zakresu resocjalizacji.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Psychopatologia 3 W 30/24
Psychologia osobowości / Psychologia różnic indywidualnych (do wyboru) 3 W 30/24
Kuratela sądowa 3 W 30/16
Metodyka pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej 3 W, WAR 60/32
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Metodyka przygotowania projektu 2 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy pomocy psychologicznej / Porozumiewanie się bez przemocy (do wyboru) 5 WAR 30/24
Pierwsza pomoc przedlekarska 1 Ć 15/8
Edukacja i doradztwo zawodowe w resocjalizacji 3 W 30/16
Wychowawca w slużbie więziennej 3 W, WAR 60/32
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Projekt społeczny 4 K 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, WAR – warsztaty, LEKT – lektorat, PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] => Tryb niestacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 4600
          [per_semester] => 2550
          [per_10] => 520
          [per_12] => 437
        )

    )

)

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  4600 zł 2550 zł 520 zł 437 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44