Dietetyka

Kierunek studiów:
Dietetyka
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Dietetyka
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/dietetyka/|https://vizja.pl/en|dietetyka
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

We współczesnym świecie ludzie coraz większą uwagę przywiązują do zdrowego trybu życiu, a co za tym również idzie – zdrowego i świadomego odżywiania się. Prawidłowy dobór diety jest czynnikiem wpływającym na niemalże każdy aspekt ludzkiego życia. Obojętnie czy naszym celem jest zrzucenie wagi, przybranie masy mięśniowej, zachowanie zdrowego i młodego wyglądu,

wsparcie organizmu w walce z chorobami, czy też wsparcie prawidłowego rozwoju dziecka to właśnie specjalista dietetyk jest często pierwszą osobą, do której zwracamy się o pomoc. Studia na kierunku dietetyka oferują studentom możliwość zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy pozwalającej na podjęcie się pracy w zawodzie dietetyka.

Co możesz robić po studiach?

Ukończenie kierunku daje niezwykle szerokie możliwości zatrudnienia w placówkach o zróżnicowanym charakterze, w tym m.in.: placówkach lecznictwa, lecznictwie ambulatoryjnym, gabinetach dietetycznych poradni specjalistycznych, placówkach służb społecznych, sanatoriach, domach wczasowych, placówkach oświatowych, placówkach żywienia zbiorowego, działach przedsiębiorstw odpowiedzialnych za higienę żywności, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny, ośrodkach sportowych, instytutach kontroli żywności, oraz centrach aktywności sportowej i fitness.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się zdrową żywności i promowaniem zdrowego trybu życia
Chcesz poznać podstawy żywienia i technologii żywności
Chcesz w przyszłości podjąć pracę dietetyka lub stać się popularnym influencerem promującym idee zdrowego odżywiania się

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu dietetyki w różnych sferach działalności zawodowej. 

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty z zakresu nauk podstawowych medycyny oraz nauk klinicznych zapewniających studentom wiedzę i podstawowe umiejętności niezbędne dla specjalistów zajmujących się szeroko pojętą problematyką zdrowia – w tym dietetyków. Stanowią one fundament pod naukowe rozumienie funkcjonowania i biologii ludzkiego organizmu. W ramach programu na pierwszy rok przewidziano również szereg zajęć poświęconych podstawowym zagadnieniom z zakresu dietetyki jako nauki medycznej. 

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności Akademickie 1 W 15/8
Anatomia człowieka 4 W, Ć 45/28
Fizjologia człowieka 4 W, Ć 45/28
Podstawy żywienia człowieka 4 W, Ć 45/28
Podstawy ogólnej technologii żywności 3 W 30/16
Chemia żywności 4 W, Lab 60/32
Zajęcia do wyboru 10 W, Ć 105/60
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lek 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Pierwsza pomoc przedlekarska 1 Ć 15/8
Kliniczny zarys chorób 4 W 30/16
Podstawy dietetyki 3 W, Ć 45/28
Diagnostyka laboratoryjna 2 Ć 30/16
Metody oceny stanu odżywiania 3 Ć 30/16
Zajęcia do wyboru 15 W, Ć, Lab 180/92

W ramach pierwszego roku studiów student wybiera łącznie 8 z puli 14 przedmiotów do wyboru. Lista obejmuje następujące przedmioty: Teoria organizacji i zarządzania, Podstawy ekonomii, Wprowadzenie do psychologii, Podstawy komunikacji społecznej, Towaroznawstwo żywności, Technologia przygotowania potraw, Biochemia, Genetyka, Statystyka medyczna, Parazytologia, Alergologia, Mikrobiologia, Analiza i ocena jakości żywności, Toksykologia żywności.

Drugi
rok studiów

Na drugim roku studiów w programie przewidziano przedmioty koncentrujące się na wiedzy specjalistycznej niezbędnej w pracy dietetyka. Zgodnie z założeniami programu kierunku dietetyki student w ramach licznych przedmiotów do wyboru wybiera te, które pozwolą mu się skoncentrować na zagadnieniach będących w centrum jego zainteresowań. Począwszy od czwartego semestru student rozpoczyna praktyki zawodowe (w placówkach nieklinicznych) oraz rozpoczyna przygotowywanie własnego projektu społecznego, który na kierunku dietetyka zastępuje obowiązek przygotowania pisemnej pracy dyplomowej.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Higiena i bezpieczeństwo żywności 4 W, Ć 60 / 32
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Język obcy 2 Lek 30/16
Psychologia zdrowia 3 W 30/16
Żywienie osób dorosłych 4 W, Ć 45/28
Organizacja działalności zawodowej w branży usług zdrowotnych 3 Ć 30/16
Zajęcia do wyboru 14 W, Ć, K 165/96
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lek 30/16
Żywienie dzieci 4 W, Ć 45 / 24
Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej 4 W, Ć 45 /24
Projekt społeczny 3 K 30 / 16
Praktyka zawodowa I (niekliniczna) 14 PR 360 / 360
Zajęcia do wyboru 3 W, Ć 30/16

W ramach drugiego roku studiów student wybiera łącznie 5 z puli 9 przedmiotów do wyboru. Lista obejmuje następujące przedmioty: Charakterystyka diet i suplementy diety, Żywność funkcjonalna, Technologia preparatów dietetycznych, Żywność nowej generacji, Wartość odżywcza żywności, Przedsiębiorczość, Zarządzanie projektami, Poradnictwo dietetyczne, Zasady układania jadłospisów i planowania diet.

Trzeci
rok studiów

Na trzecim roku studiów, poza kolejnymi zajęciami kierunkowymi, przewidziano również przedmioty, których celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat istoty pracy w zawodzie dietetyka oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ramach piątego semestru student odbywa kolejną część praktyk zawodowych (w placówkach klinicznych).

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lek 30/16
Farmakologia 4 W 16
Projekt społeczny 4 K 30/16
Praktyka zawodowa II (kliniczna) 14 PR 360/360
Zajęcia do wyboru 6 W, Ć 30/16
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Skóra odbiciem stanu odżywiania i zdrowia 3 K 30/16
Warsztat pracy dietetyka: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 6 Lab, K 60
Żywienie w stanach chorobowych - plany żywienia 6 Ć 60
Dietetyka - repetytorium 3 K 45
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 3 K 60
Zajęcia do wyboru 6 W, War 30/16

W ramach trzeciego roku studiów student wybiera łącznie 4 z puli 8 przedmiotów do wyboru. Lista obejmuje następujące przedmioty: Podstawy marketingu, Podstawy reklamy, Tradycje kulinarne regionów Polski, Tradycje kulinarne regionów świata, Umiejętności trenerskie, Umiejętności menadżerskie, Psychopatologia, Psychosomatyka.

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na
płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

Obniż koszt studiów

Zapisz się do końca października 2021 roku i skorzystaj z dofinansowania 1000 zł na pierwszy rok studiów! Kandydaci, którzy dokonają zgłoszenia do 31 października 2021 roku i opłacą pierwszą ratę czesnego, zostaną zwolnieni z opłaty wpisowej – 500 zł oraz otrzymają zniżkę czesnego w wysokości 500 zł.

Zapisz się do końca października
na pierwszy rok studiów
1000 zł

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 4100 zł 2280 zł 479 zł 410 zł
2-3 4600 zł 2530 zł 529 zł 452 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 4000 zł 2225 zł 468 zł 401 zł
2-3 4500 zł 2475 zł 518 zł 443 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

Stypendia - to prostsze niz myślisz

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79