Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Metody ilościowe w ekonomii

Kierunek studiów:
Ekonomia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/metody-ilosciowe-w-ekonomii/|https://vizja.pl/en|metody-ilosciowe-w-ekonomii
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Fascynują Cię narzędzia badawcze i analityczne, stosowane do opisu zjawisk w ekonomii? Chcesz się specjalizować w prognozowaniu i modelowaniu procesów ekonomicznych w oparciu o matematykę, statystykę, ekonometrię i informatykę? Chcesz zdobyć kompetencje analityczne – tak bardzo poszukiwane i cenione przez pracodawców? Rozwój w tym kierunku umożliwią Ci studia na specjalności Metody ilościowe w ekonomii, dostępnej w ramach studiów magisterskich na kierunku Ekonomia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W programie znajdziesz specjalistyczne zajęcia, które wyposażą Cię w szeroką wiedzę oraz warsztat ekonomisty, oparty na wymagających, lecz praktycznych umiejętnościach analitycznych.

Studia są dedykowane absolwentom studiów licencjackich na kierunku Ekonomia oraz pokrewnych, z obszaru nauk społecznych lub matematycznych, które chcą uzyskać dyplom magistra ekonomii i rozwijać się bądź awansować na stanowiskach specjalistycznych i managerskich.  Jako absolwent tej specjalności, podniesiesz swoje kompetencje w zakresie interpretacji i prognozowania zjawisk ekonomicznych w oparciu o znajomość narzędzi wykorzystywanych we współczesnej ekonomii. Specjalność Metody ilościowe w ekonomii na AEH kontynuuje moduł specjalnościowy oferowany na ostatnim roku studiów I stopnia na kierunku Ekonomia. Na studiach II stopnia prowadzimy też dwie inne specjalności – zobacz: Ekonomia stosowana oraz Gospodarka globalna.

Metody ilościowe w ekonomii - co nas wyróżnia:

 • Zyskasz kompetencje do pracy na stanowiskach związanych z zaawansowaną analityką gospodarczą i biznesową.
 • Nauczysz się wspierać strategie gospodarcze i decyzje biznesowe w oparciu o statystyki i dane.
 • Pokażemy Ci szerokie perspektywy zawodowe, jakie otwierają się dla absolwentów specjalności Metody ilościowe w ekonomii.
 • Będzie Cię uczyć kadra wykładowców o imponującym dorobku naukowym i praktycznym.
 • Możesz studiować w dogodnym dla siebie trybie – stacjonarnym, niestacjonarnym lub online.
 • Będziesz studiować i wymieniać doświadczenia ze studentami z całego świata! (przodujemy w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Metody ilościowe w ekonomii – co możesz robić po tych studiach?

Jako absolwent studiów magisterskich w AEH na specjalności Metody ilościowe w ekonomii, możesz się rozwijać bądź awansować na takich stanowiskach, jak:

 • analityk finansowy
 • doradca inwestycyjny, gospodarczy
 • analityk biznesu
 • specjalista bądź manager ds. prognozowania gospodarczego, zarządzania funduszami, analizy statystycznej, ubezpieczeń
 • wielu innych profesjach wymagających znajomości metod i narzędzi do prognozowania i opisu zjawisk oraz procesów ekonomicznych

Swoje kompetencje wykorzystasz w pracy w instytucjach państwowych, a także w firmach lokalnych i międzynarodowych (np. w działach handlu, finansów, marketingu). Możesz też założyć własną działalność biznesową  bądź doradczą i świadomie ją rozwijać w oparciu o solidną wiedzę ekonomiczną.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Masz duże zdolności matematyczne i analityczne.

Chcesz profesjonalnie zajmować się decyzjami gospodarczymi, finansowymi oraz biznesowymi w oparciu o dane i modele statystyczne.

Masz już licencjat na kierunku ekonomicznym bądź pokrewnym i chcesz podnieść swoje kwalifikacje oraz zyskać nowe perspektywy zawodowe.

Program i struktura studiów

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
MAGISTERSKIE)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów magisterskich na specjalności Metody ilościowe w ekonomii oferuje przedmioty kierunkowe, których celem jest pogłębienie specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Koncentruje się na przekazaniu studentom praktycznej wiedzy na temat narzędzi i metod wykorzystywanych do analiz ilościowych w ekonomii.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W programie pierwszego roku studiów znajdują się przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe, omawiające zasady modelowania ekonometrycznego. Studenci uczestniczą też w seminarium magisterskim w ramach przygotowań pracy dyplomowej w kolejnym roku kształcenia.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Ekonomia międzynarodowa 4 W 30/16
Statystyka społeczna 4 Ć 30/16
Rynki finansowe - regulacje i nadzór 4 W 30/16
Statystyczne metody analizy wielowymiarowej 4 Ć 30/16
Optymalizacja nieliniowa 4 W, Ć 30/16
Wspomaganie decyzji menedżerskich 3 K 30/16
Etyka / Antropologia kulturowa (do wyboru) 5 W 30/16
Współczesne nurty ekonomii 2 K 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 K 30/16
Teorie cyklu koniunkturalnego 4 W 30/16
Rynek instrumentów pochodnych 4 W, Ć 30/18
Modelowanie makroekonomiczne 4 W, Ć 60/32
Ekonometryczne modele nieliniowe 5 K 30/16
Wielokryterialne wspomaganie decyzji 5 K 30/16
Psychologia pieniądza i zachowań finansowych 3 K 30/16
Seminarium magisterskie 3 K 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studenci kontynuują pogłębianie specjalistycznej wiedzy oraz seminarium magisterskie, przygotowując się do uzyskania dyplomu magistra ekonomii.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 K 30/16
Metody porównań systemów gospodarczych 4 W 30/16
Modele równowagi ogólnej 5 W, Ć 60/32
Ekonomia nierówności 4 W 30/16
Modelowanie preferencji 5 K 30/16
Ekonometria mikrostruktur rynkowych 5 K 30/16
Seminarium magisterskie 5 SEM 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metodologiczne dylematy i wyzwania ekonomii 4 W 30/16
Polityka gospodarcza 4 W 30/16
Modelowanie procesów biznesowych 4 K 30/16
Modelowane wieloagentowe 5 K 30/16
Ekonometria przestrzenna 5 K 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 8 SEM 60/32

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, SEM – seminarium

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
II 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44