Gospodarka globalna

Kierunek studiów:
Ekonomia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/gospodarka-globalna/|https://vizja.pl/en|gospodarka-globalna
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Interesuje Cię gospodarka światowa i procesy ekonomiczne w skali globalnej? Widzisz swoją przyszłość zawodową w handlu zagranicznym, międzynarodowej polityce gospodarczej lub obszarze inwestycji zagranicznych? A może już pracujesz jako ekonomista – i chcesz skutecznie podnieść swoje kompetencje, by zyskać awans zawodowy i wyższe wynagrodzenie? Studia magisterskie na specjalności Gospodarka globalna w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wyposażą Cię w specjalistyczną wiedzę kierunkową z obszaru ekonomii w ujęciu międzynarodowym, umożliwiając rozwój kwalifikacji i zainteresowań. Jeśli posiadasz już dyplom studiów I stopnia na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych – ten nowoczesny program będzie najlepszym wyborem na Twojej drodze do sukcesu zawodowego i finansowego.

W trakcie studiów na specjalności Gospodarka globalna w AEH, poznasz szereg zagadnień niezbędnych do rozumienia i analizy procesów ekonomicznych w skali globalnej – takich, jak międzypaństwowy system monetarny, zasady funkcjonowania globalnych giełd towarowych czy światowe kryzysy ekonomiczne. Zyskasz też praktyczne umiejętności modelowania procesów ekonomicznych i prognozowania zmian w poszczególnych obszarach gospodarki czy polityki handlowej. W trakcie studiów rozwiniesz też zdolności analityczne oraz umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi i metod stosowanych we współczesnej ekonomii światowej. Program studiów kontynuuje moduł specjalnościowy, dostępny na studiach ekonomicznych I stopnia w AEH. Na poziomie studiów magisterskich prowadzimy też dwie inne specjalności – zobacz: Ekonomia stosowana oraz Metody ilościowe w ekonomii.

Gospodarka globalna - co nas wyróżnia?

  • Zyskasz specjalistyczną wiedzę, która pozwoli Ci swobodnie poruszać się w obszarze zagadnień związanych z gospodarką międzynarodową.
  • Nauczysz się analizować procesy ekonomiczne i handlowe w ujęciu globalnym i stosować je w praktyce gospodarowania.
  • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców AEH z dużym doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym.
  • Możesz wybrać studia stacjonarne, niestacjonarne lub online, co pozwoli Ci pogodzić naukę z obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi.
  • Zdobędziesz kompetencje do pracy na stanowiskach kierowniczych i zyskasz szansę na awans zawodowy.
  • Dołączysz do międzynarodowej społeczności studenckiej (jesteśmy liderem w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie).

 

Gospodarka globalna - co możesz robić po tych studiach?

Wykształcenie ekonomiczne na poziomie studiów magisterskich na specjalności Gospodarka globalna pozwoli Ci się rozwijać na stanowiskach związanych z:

  • handlem zagranicznym i międzynarodowym
  • międzynarodową polityką gospodarczą
  • doradztwem inwestycyjnym na rynkach zagranicznych
  • analityką procesów i powiązań ekonomicznych w skali globalnej, a także consultingiem czy audytem gospodarczym

  Jako absolwent tego programu możesz pracować np. jako strateg gospodarczy, menedżer ds. rozwoju przedsiębiorstwa czy ekspert ekonomiczny w instytucjach prywatnych i publicznych (w tym także unijnych). Twoje kompetencje pozwolą Ci też z sukcesem rozwijać własną działalność biznesową.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz się rozwijać w obszarze ekonomii i realnie podnieść kwalifikacje zawodowe.

Interesują Cię procesy ekonomiczne na rynku globalnym i chcesz je dogłębnie poznać oraz zrozumieć.

Zależy Ci na rozwoju umiejętności analitycznych i poznaniu nowoczesnych metod prognozowania gospodarczego.

Program i struktura studiów

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów opiera się na specjalistycznych zagadnieniach z zakresu ekonomii i gospodarki globalnej, uwzględniając aktualne potrzeby rynku pracy. Studenci w trakcie 4 semestrów studiów magisterskich zdobywają wiedzę niezbędną do rozwoju zawodowego na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra ekonomii.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwszy rok studiów poświęcony jest przedmiotom kierunkowym i specjalnościowym, które zapoznają studentów z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii międzynarodowej i regionalnej, handlu zagranicznego, a także narzędzi wykorzystywanych we współczesnej analityce gospodarczej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Ekonomia międzynarodowa 4 W 30/16
Statystyka społeczna 4 Ć 30/16
Rynki finansowe - regulacje i nadzór 4 W 30/16
Teorie handlu zagranicznego i polityka handlowa 4 K 30/16
Ekonomia regionalna 4 W 30/16
Wspomaganie decyzji menedżerskich 3 K 30/16
Etyka / Antropologia kulturowa (do wyboru) 5 W 30/16
Współczesne nurty w ekonomii 2 K 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 K 30/16
Teorie cyklu koniunkturalnego 4 W 30/16
Rynek instrumentów pochodnych 4 W, Ć 30/18
Modelowanie makroekonomiczne 4 W, Ć 60/32
Globalne kryzysy ekonomiczne 5 W 30/16
Światowy system monetarny 5 K 30/16
Psychologia pieniądza i zachowań finansowych 3 K 30/16
Seminarium magisterskie 3 K 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studenci kontynuują poszerzanie wiedzy o kolejne zagadnienia kierunkowe, a także uczestniczą w seminarium magisterskim, na którym przygotowują pracę dyplomową.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 K 30/16
Metody porównań systemów gospodarczych 4 W 30/16
Modele równowagi ogólnej 5 W, Ć 60/32
Ekonomia nierówności 4 W 30/16
Inwestycje zagraniczne 5 W, Ć 30/16
Transakcje i inwestycje na giełdach towarowych 5 K 30/16
Seminarium magisterskie 5 SEM 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metodologiczne dylematy i wyzwania ekonomii 4 W 30/16
Polityka gospodarcza 4 W 30/16
Modelowanie procesów biznesowych 4 K 30/16
Ubezpieczanie i finansowanie wymiany handlowej 5 W, Ć 30/16
Rynki wschodzące 5 K 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 8 SEM 60/32

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, SEM – seminarium

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6500 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6100 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2021/2022
350 stypendiów Rektora
130 stypendiów socjalnych
160 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 6,00