Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia jednolite magisterskie
Kierunek studiów:
Czas trwania:
5 lat (10 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-z-przygotowaniem-pedagogicznym/|https://vizja.pl/en|psychologia-z-przygotowaniem-pedagogicznym
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym studia na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie dostarczy Ci kompletną wiedzę do pracy psychologa. Rola psychologa we wszystkich placówkach systemu oświaty staje się coraz ważniejsza i potrzebniejsza. Wybierając ten program studiów zyskujesz kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, dzięki którym będziesz w pełni przygotowany do pracy jako psycholog w systemie oświaty. Kierunek psychologia jest najbardziej popularnym kierunkiem studiów, a dodatkowo nasza uczelnia otrzymała rekomendację Państwowej Akademii Nauk.

Dzięki temu rozwiązaniu zrealizujesz pełny program studiów z psychologii z wybraną przez Ciebie specjalnością podstawową. A jednocześnie już w trakcie studiów uzyskasz dodatkowo kwalifikacje nauczycielskie, czyli (przygotowanie pedagogiczne).

Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym - Co nas wyróżnia?

  • Nasz kierunek psychologia jest uznany przez PAN, czyli Polską Akademię Nauk REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do najbardziej elitarnych 16 uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Jesteśmy drugą uczelnią niepubliczną w Polsce, w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – Psychologia 2022.
  • 1 miejsce w rankingu „Perspektywy 2022” w kategorii Umiędzynarodowienie 2022.
  • Mamy 6 miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, w rankingu „Perspektywy 2022”
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym - Co możesz robić po studiach?

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie przygotowania pedagogicznego stwarza absolwentom psychologii możliwość podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela. Psychologa w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych i średnich. Poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych placówkach oświatowych, ze wszystkimi przywilejami wynikającymi z Karty Nauczyciela.
W przyszłości możesz pracować w systemie oświaty. Jeśli nie zechcesz, będziesz mógł również pracować w zawodzie związanym z podstawową specjalnością, którą realizowałeś w trakcie studiów.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności niesienia pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży
Chcesz w przyszłości założyć własną działalność psychologiczną o profilu oświatowym, np. poradnię psychologiczno-pedagogiczną
Interesuje cię diagnozowanie problemów wychowawczych, szkolnych i rodzinnych u dzieci i młodzieży
Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym

Program i struktura studiów

Studia jednolite
(magisterskie)

trwają
5 lat (10 semestrów)
mają wartość
316 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

W ramach przygotowania pedagogicznego studenci są przygotowywani do różnorodnych zadań diagnostycznych, w tym diagnozy sytuacji wychowawczych, do udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, do prowadzenia psychoedukacji rodziców, do wspierania nauczycieli i wychowawców, a także do prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych oraz profilaktycznych. Nabywają wiedzę z zakresu pedagogiki, metodyki oraz podstaw dydaktyki. W czasie praktyki pedagogicznej studenci poszerzają swoje umiejętności zawodowe realizując zajęcia edukacyjne i zadania psychologiczno-pedagogiczne właściwe dla systemu oświatowego.
Dodatkowo uzyskujesz wpis w suplemencie do dyplomu oraz osobne zaświadczenie o ukończeniu przygotowania pedagogicznego i uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich.

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów. 

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/4
Umiejętności Akademickie 2 W 15/8
WPROWADZENIE DO FILOZOFII  4 W 30/16
PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 4 W 30/16
NAUKA O PAŃSTWIE, PRAWIE I POLITYCE 5 W 30/24
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII 5 W 30/24
TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 5 W 30/24
PODSTAWY EKONOMII 5 W 30/24
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH SPOŁECZNYCH 4 K 24/16
METODY ILOŚCIOWE - STATYSTYKA 5 W, Ć 60/40
LOGIKA 4 W 30/24
PROCESY POZNAWCZE 6 W, Ć 60/40
BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWAŃ 5 W 30/24
HISTORIA MYŚLI PSYCHOLOGICZNEJ 4 W 30/16

Drugi rok studiów

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu nauk psychologicznych w różnych sferach życia społecznego. 

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
EMOCJE I MOTYWACJA 8 W, Ć 54/40
PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI 5 W 30/24
PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA 5 W 30/24
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA 8 W, Ć 54/40
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ZASTOSOWANIE STATYSTYKI W PSYCHOLOGII 7 W, Ć 60/48
NEUROPSYCHOLOGIA 5 W 30/24
PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH 5 W, Ć 30/24
METODOLOGIA BADAŃ 5 W, Ć 30/24
PSYCHOLOGIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA 5 W 30/24

Trzeci rok studiów

Na trzecim roku studiów kontynuowane są przedmioty właściwe dla kierunku psychologia. Stanowią one ugruntowanie i usystematyzowanie, a także rozszerzenie dotychczas zdobytej specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk psychologicznych. Na tym etapie rozpoczynają się także zajęcia z przygotowania pedagogicznego.

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA 8 W, Ć 54/40
PSYCHOPATOLOGIA 5 W 30/24
METODY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ (INTELIGENCJA) 5 W 30/16
PROSEMINARIUM 4 K 15/12
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 18 K 20/12
DYDAKTYKA OGÓLNA 2 W 28/28
EMISJA GŁOSU 0,5 Ć 8/8
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I MEDIA W EDUKACJI 1 W, Ć 16/16
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH (PIERWSZA POMOC MEDYCZNA) 1 Ć 8/8
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PSYCHOMETRIA 8 W, Ć 54/40
PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 5 W, Ć 30/24
METODY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ (OSOBOWOŚĆ) 5 W 30/16
ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA 3 W, Ć 24/16
PROSEMINARIUM 4 K 15/12
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 3 K 12/20
PEDAGOGIKA OGÓLNA Z ELEMENTAMI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 2 W 28/28
SPECYFIKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH EDUKACYJNYCH 0,5 W 8/8
WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁCZESNYCH TEORII WYCHOWANIA I NAUCZANIA 1 Ć 16/16
PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ PRACY NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA 0,5 W 8/8

Czwarty rok studiów

Na czwartym roku studiów rozpoczniesz realizację przedmiotów prowadzonych w ramach wybranej przez Ciebie ścieżki specjalnościowej. Będziesz także kontynuować zajęcia wchodzące w skład przygotowania pedagogicznego.

Semestr siódmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ZAJĘCIA WEDŁUG PROGRAMU WYBRANEJ SPECJALNOŚCI PODSTAWOWEJ 30 W, Ć, KONW Wg programu danej specjalności
SZKOLENIA, WARSZTATY I TRENINGI PSYCHOLOGICZNE 1 Ć 16/16
DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY 2 Ć 24/24
PRACA PSYCHOLOGA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOLNEGO Z RODZINĄ DZIECKA 1 W, Ć 20/20
Semestr ósmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ZAJĘCIA WEDŁUG PROGRAMU WYBRANEJ SPECJALNOŚCI PODSTAWOWEJ 30 W, Ć, KONW Wg programu danej specjalności
DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 1 Ć 16/16
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I PSYCHOEDUKACJA 1 Ć 16/16
PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY 1 Ć 16/16
INTERWENCJA KRYZYSOWA I MEDIACJE W SZKOLE 1 Ć 16/16

Piąty rok studiów

Na piątym roku studiów będziesz systematyzować i porządkować wiedzę i umiejętności z zakresu wybranej specjalności.  Odbędziesz praktyki zawodowe w placówce oświatowej – tzw. praktykę pedagogiczną. Będziesz także przygotowywać pracę magisterską.

Semestr dziewiąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ZAJĘCIA WEDŁUG PROGRAMU WYBRANEJ SPECJALNOŚCI PODSTAWOWEJ 20 W, Ć, KONW Wg programu danej specjalności
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 8 SEM 30/24
PRAKTYKI ZAWODOWE W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 2 PR 50/50
Semestr dziesiąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 3 K 24/16
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 5 SEM, PW 30/24
PRAKTYKI ZAWODOWE W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 2 P 50/50
PRACA MAGISTERSKA 20 PW 500/500

W programie studiów znajdują się także lektoraty języka obcego oraz (dla studentów studiów stacjonarnych) zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5400 zł 2995 zł 629 zł 538 zł
2 i 3 6660 zł 3580 zł 726 zł 609 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5300 zł 2940 zł 617 zł 528 zł
2 i 3 6560 zł 3530 zł 716 zł 600 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79