Resocjalizacja

Kierunek studiów:
Resocjalizacja
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/resocjalizacja-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|resocjalizacja-ii-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Chcesz się rozwijać zawodowo w obszarze resocjalizacji i socjoterapii, a poprzez profesjonalne działania resocjalizacyjne pomagać osobom z najtrudniejszych i patologicznych środowisk? Zależy Ci na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i solidnego warsztatu, które są niezbędne do pracy w placówkach penitencjarnych i resocjalizacyjnych? A może pracujesz już w placówce resocjalizacyjnej i chcesz  podnieść swoje kompetencje zawodowe, uzyskując tytuł magistra resocjalizacji? To wszystko umożliwią Ci studia II stopnia na kierunku Resocjalizacja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ukończenie ich pozwoli Ci też zdobyć praktyczne umiejętności psychologiczne w zakresie komunikacji, radzenia sobie ze stresem oraz warsztatu pracy resocjalizacyjnej.

Program studiów magisterskich to propozycja dla osób z dyplomem licencjata, uzyskanym na kierunku resocjalizacja lub pokrewnych (np. pedagogika, socjoterapia, psychologia, kryminologia i kryminalistyka), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia procesu resocjalizacji oraz działań profilaktyczno-terapeutycznych. Studiując Resocjalizację II stopnia w AEH, poznasz najnowsze metody diagnozowania i techniki pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą z różnych grup społecznych i o różnych profilach psychologicznych. Nauczysz się też opracowywać i wdrażać programy w oparciu o indywidulane potrzeby osób niedostosowanych społecznie bądź pochodzących z grup wysokiego ryzyka.

W ramach kierunku prowadzimy też studia I stopnia – zobacz: Resocjalizacja oraz Resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym.

Resocjalizacja II stopnia – co nas wyróżnia?

 • Poszerzysz specjalistyczną wiedzę z psychologii osób zagrożonych demoralizacją i tych, które weszły na drogę przestępczą.
 • Dzięki praktykom zawodowym poznasz „na żywo” nowoczesne metody resocjalizacji i nauczysz się je wdrażać w przyszłej pracy.
 • Będziesz studiować w dogodnej dla siebie formie – stacjonarnie, niestacjonarnie lub online.
 • Rozwiniesz swój talent psychologiczny i kompetencje miękkie do pracy z osobami z różnymi zaburzeniami socjalizacyjnymi.
 • Weźmiesz udział w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez wykładowców z doświadczeniem badawczym i praktycznym.
 • Staniesz się częścią międzykulturowej społeczności studenckiej (mamy 1. miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

 

Resocjalizacja II stopnia – co możesz robić po tych studiach?

Jako absolwent studiów magisterskich na kierunku Resocjalizacja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, możesz pracować na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w:

 • zakładach karnych oraz aresztach śledczych
 • zakładach poprawczych i innych specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, świetlicach środowiskowych czy schroniskach dla nieletnich
 • instytucjach i organach służących prewencji kryminalnej i profilaktyce patologii społecznej
 • organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się streetworkingiem, pomocą socjalną czy socjalizacją osób wykluczonych i zdemoralizowanych
 • sądownictwie (np. jako kurator sądowy, mediator, biegły)
 • placówkach terapeutycznych dla osób uzależnionych

Możesz też założyć własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia prywatnej placówki resocjalizacyjnej bądź wspierającej walkę z patologią społeczną.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Masz wykształcenie licencjackie z resocjalizacji lub kierunków pokrewnych i chcesz skutecznie podnieść kwalifikacje zawodowe bądź zdobyć nowe umiejętności.

Zależy Ci na zyskaniu wysoko specjalistycznej wiedzy z dziedziny resocjalizacji i poszerzeniu kompetencji psychologicznych, społecznych i komunikacyjnych, koniecznych do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

Pomaganie ludziom jest Twoim powołaniem i nie boisz się wyzwań związanych z pracą w szczególnie trudnych środowiskach.

Program i struktura studiów

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów II stopnia na kierunku Resocjalizacja obejmuje przedmioty dotyczące szczegółowych zagadnień kierunkowych i metodyki pracy resocjalizacyjnej. Studenci odbywają też praktyki zawodowe (łącznie 380 godzin). Absolwenci studiów otrzymują tytuł magistra resocjalizacji i uzyskują kompetencje do prowadzenia działalności resocjalizacyjnej zarówno wśród osób przebywających w zakładach i ośrodkach izolacyjnych, jak i w środowiskach otwartych.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci zgłębiają specjalistyczną wiedzę szczegółową z zakresu psychologii, prawa, socjoterapii oraz poszczególnych obszarów pracy resocjalizacyjnej. Odbywają też treningi kompetencji psychologicznych i społecznych, a także uczestniczą w pierwszej części seminarium magisterskiego.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Metody oddziaływań wychowawczych / Andragogika (do wyboru) 4 W 30/30
Elementy prawa administracyjnego 3 W, Ć 45/24
Psychologia sądowa i penitencjarna 3 W 30/16
Socjoterapia 4 W, Ć 60/32
Współczesne instytucje totalne i izolacyjne 3 K 30/16
Dynamika grupowa / Trening radzenia sobie ze stresem (do wyboru) 3 WAR 30/16
Prawo karne wykonawcze 4 W, Ć 45/24
Trening zastępowania agresji 3 WAR 30/16
Metodyka resocjalizacji penitencjarnej 3 K 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Subkultury więzienne 3 K 30/16
Psychologia uzależnień 3 Ć 30/16
Prawo karne procesowe 3 W, Ć 45/24
Postawy społeczne wobec przestępczości i sprawców przestępstw 2 K 30/16
Praca resocjalizacyjna z rodziną osób niedostosowanych społecznie 3 WAR 30/16
Analiza osobowości sprawców i ofiar przestępstw na tle seksualnym 3 W 30/16
Resocjalizacja przez aktywizację zawodową 3 W 30/16
Konstruowanie programów socjoterapeutycznych 3 WAR 30/16
Religijność, duchowość i wartości w resocjalizacji / Resocjalizacja przez sztukę (do wyboru) 3 K 30/16
Seminarium magisterskie 2 SEM 15/8

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, WAR – warsztaty, LEKT – lektorat, SEM – seminarium, PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów to czas poszerzania specjalistycznej wiedzy w ramach kolejnych przedmiotów kierunkowych oraz pogłębiania znajomości metodyki pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, dotkniętymi uzależnieniami czy wymagającymi specjalistycznej pomocy w procesie reintegracji społecznej. Studenci odbywają też drugą część praktyk zawodowych i przygotowują pracę magisterską na wybrany temat z dziedziny resocjalizacji.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Psychoprofilaktyka patologii społecznej 2 W 30/16
Ewidencja penitencjarna 2 W 30/16
Resocjalizacja sprawców przestępstw na tle seksualnym 3 W 30/16
Wybrane zagadnienia resocjalizacji w instytucjach penitencjarnych dla kobiet 3 K 30/16
Readaptacja członków destrukcyjnych grup religijnych 3 K 30/16
Metodyka pracy kuratora / Metodyka pracy mediatora (do wyboru) 3 WAR 30/16
Seminarium magisterskie 3 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 8 PR 200/200
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Planowanie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego 3 W, WAR 45/24
Suicydologia 3 W 30/16
Mowa i przestępstwa z nienawiści 2 K 30/16
Profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu / Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków (do wyboru) 3 WAR 30/16
Reintegracja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne 4 W 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 8 SEM 60/32
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, WAR – warsztaty, LEKT – lektorat, SEM – seminarium, PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
2600 zł 530 zł 445 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
2550 zł 520 zł 437 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79