Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Resocjalizacja

Kierunek studiów:
Resocjalizacja
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/resocjalizacja-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|resocjalizacja-ii-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Chcesz się rozwijać zawodowo w obszarze resocjalizacji i socjoterapii, a poprzez profesjonalne działania resocjalizacyjne pomagać osobom z najtrudniejszych i patologicznych środowisk? Zależy Ci na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i solidnego warsztatu, które są niezbędne do pracy w placówkach penitencjarnych i resocjalizacyjnych? A może pracujesz już w placówce resocjalizacyjnej i chcesz  podnieść swoje kompetencje zawodowe, uzyskując tytuł magistra resocjalizacji? To wszystko umożliwią Ci studia II stopnia na kierunku Resocjalizacja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ukończenie ich pozwoli Ci też zdobyć praktyczne umiejętności psychologiczne w zakresie komunikacji, radzenia sobie ze stresem oraz warsztatu pracy resocjalizacyjnej.

Program studiów magisterskich to propozycja dla osób z dyplomem licencjata, uzyskanym na kierunku resocjalizacja lub pokrewnych (np. pedagogika, socjoterapia, psychologia, kryminologia i kryminalistyka), które chcą zdobyć praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia procesu resocjalizacji oraz działań profilaktyczno-terapeutycznych. Studiując Resocjalizację II stopnia w AEH, poznasz najnowsze metody diagnozowania i techniki pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą z różnych grup społecznych i o różnych profilach psychologicznych. Nauczysz się też opracowywać i wdrażać programy w oparciu o indywidulane potrzeby osób niedostosowanych społecznie bądź pochodzących z grup wysokiego ryzyka. W ramach kierunku prowadzimy też studia I stopnia – zobacz: Resocjalizacja oraz Resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym.

Resocjalizacja II stopnia – co nas wyróżnia?

 • Poszerzysz specjalistyczną wiedzę z psychologii osób zagrożonych demoralizacją i tych, które weszły na drogę przestępczą.
 • Dzięki praktykom zawodowym poznasz „na żywo” nowoczesne metody resocjalizacji i nauczysz się je wdrażać w przyszłej pracy.
 • Będziesz studiować w dogodnej dla siebie formie – stacjonarnie, niestacjonarnie lub online.
 • Rozwiniesz swój talent psychologiczny i kompetencje miękkie do pracy z osobami z różnymi zaburzeniami socjalizacyjnymi.
 • Weźmiesz udział w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez wykładowców z doświadczeniem badawczym i praktycznym.
 • Staniesz się częścią międzykulturowej społeczności studenckiej (mamy 1. miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Resocjalizacja II stopnia – co możesz robić po tych studiach?

Jako absolwent studiów magisterskich na kierunku Resocjalizacja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, możesz pracować na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w:

 • zakładach karnych oraz aresztach śledczych
 • zakładach poprawczych i innych specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, świetlicach środowiskowych czy schroniskach dla nieletnich
 • instytucjach i organach służących prewencji kryminalnej i profilaktyce patologii społecznej
 • organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się streetworkingiem, pomocą socjalną czy socjalizacją osób wykluczonych i zdemoralizowanych
 • sądownictwie (np. jako kurator sądowy, mediator, biegły)
 • placówkach terapeutycznych dla osób uzależnionych

Możesz też założyć własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia prywatnej placówki resocjalizacyjnej bądź wspierającej walkę z patologią społeczną.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Masz wykształcenie licencjackie z resocjalizacji lub kierunków pokrewnych i chcesz skutecznie podnieść kwalifikacje zawodowe bądź zdobyć nowe umiejętności.

Zależy Ci na zyskaniu wysoko specjalistycznej wiedzy z dziedziny resocjalizacji i poszerzeniu kompetencji psychologicznych, społecznych i komunikacyjnych, koniecznych do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

Pomaganie ludziom jest Twoim powołaniem i nie boisz się wyzwań związanych z pracą w szczególnie trudnych środowiskach.

Program i struktura studiów

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów II stopnia na kierunku Resocjalizacja obejmuje przedmioty dotyczące szczegółowych zagadnień kierunkowych i metodyki pracy resocjalizacyjnej. Studenci odbywają też praktyki zawodowe (łącznie 380 godzin). Absolwenci studiów otrzymują tytuł magistra resocjalizacji i uzyskują kompetencje do prowadzenia działalności resocjalizacyjnej zarówno wśród osób przebywających w zakładach i ośrodkach izolacyjnych, jak i w środowiskach otwartych.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci zgłębiają specjalistyczną wiedzę szczegółową z zakresu psychologii, prawa, socjoterapii oraz poszczególnych obszarów pracy resocjalizacyjnej. Odbywają też treningi kompetencji psychologicznych i społecznych, a także uczestniczą w pierwszej części seminarium magisterskiego.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Metody oddziaływań wychowawczych / Andragogika (do wyboru) 4 W 30/30
Elementy prawa administracyjnego 3 W, Ć 45/24
Psychologia sądowa i penitencjarna 3 W 30/16
Socjoterapia 4 W, Ć 60/32
Współczesne instytucje totalne i izolacyjne 3 K 30/16
Dynamika grupowa / Trening radzenia sobie ze stresem (do wyboru) 3 WAR 30/16
Prawo karne wykonawcze 4 W, Ć 45/24
Trening zastępowania agresji 3 WAR 30/16
Metodyka resocjalizacji penitencjarnej 3 K 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Subkultury więzienne 3 K 30/16
Psychologia uzależnień 3 Ć 30/16
Prawo karne procesowe 3 W, Ć 45/24
Postawy społeczne wobec przestępczości i sprawców przestępstw 2 K 30/16
Praca resocjalizacyjna z rodziną osób niedostosowanych społecznie 3 WAR 30/16
Analiza osobowości sprawców i ofiar przestępstw na tle seksualnym 3 W 30/16
Resocjalizacja przez aktywizację zawodową 3 W 30/16
Konstruowanie programów socjoterapeutycznych 3 WAR 30/16
Religijność, duchowość i wartości w resocjalizacji / Resocjalizacja przez sztukę (do wyboru) 3 K 30/16
Seminarium magisterskie 2 SEM 15/8

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, WAR – warsztaty, LEKT – lektorat, SEM – seminarium, PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów to czas poszerzania specjalistycznej wiedzy w ramach kolejnych przedmiotów kierunkowych oraz pogłębiania znajomości metodyki pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, dotkniętymi uzależnieniami czy wymagającymi specjalistycznej pomocy w procesie reintegracji społecznej. Studenci odbywają też drugą część praktyk zawodowych i przygotowują pracę magisterską na wybrany temat z dziedziny resocjalizacji.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Psychoprofilaktyka patologii społecznej 2 W 30/16
Ewidencja penitencjarna 2 W 30/16
Resocjalizacja sprawców przestępstw na tle seksualnym 3 W 30/16
Wybrane zagadnienia resocjalizacji w instytucjach penitencjarnych dla kobiet 3 K 30/16
Readaptacja członków destrukcyjnych grup religijnych 3 K 30/16
Metodyka pracy kuratora / Metodyka pracy mediatora (do wyboru) 3 WAR 30/16
Seminarium magisterskie 3 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 8 PR 200/200
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Planowanie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego 3 W, WAR 45/24
Suicydologia 3 W 30/16
Mowa i przestępstwa z nienawiści 2 K 30/16
Profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu / Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków (do wyboru) 3 WAR 30/16
Reintegracja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne 4 W 30/16
Seminarium magisterskie 8 SEM 60/32
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, WAR – warsztaty, LEKT – lektorat, SEM – seminarium, PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 5600 zł 2800 zł 570 zł 479 zł
II 6000 zł 3000 zł 610 zł 512 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 5600 zł 2800 zł 570 zł 479 zł
II 6000 zł 3000 zł 610 zł 512 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści