Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

W dniu 22 czerwca 2022r. odbyła się w budynku AEH – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Społeczeństwo obywatelskie – aktualne i przyszłe wyzwania.

Konferencje uświetnili goście honorowi, znani specjaliści i naukowcy: Prof. dr hab.  Marek Chmaj Uniwersytet SWPS i Prof. dr hab. Jerzy Menkes SGH.

Konferencji przewodniczył Pan dr hab. Paweł Sitek prof. AEH. 

Wśród prelegentów byli zaproszeni goście oraz autorytety w świecie nauki, czyli: prof. dr hab. Jacek Sobczak, dr hab. Jarosław Wyrembak prof. AEH, dr hab. Ksenia Kakareko prof. UW i wielu doktorów oraz doktorantów ze Szkoły Doktorskiej AEH.

Coraz intensywniejszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrastająca rola problemów społecznych w całokształcie stosunków społeczno-politycznych państwa pociąga za sobą konieczność szerokiego podejmowania badań w tej dziedzinie oraz szukania nowych i doskonalszych metod w realizowaniu polityki społecznej. Konferencja pn. „Społeczeństwo obywatelskie-aktualne i przyszłe wyzwania” dotyczyła niezwykle ważnej i doniosłej z perspektywy prawnej oraz społecznej materii. 

Nie ulega wątpliwości, że integracja społeczna związana z postępującymi procesami globalizacji oraz integracji obywateli Unii Europejskiej powoduje, że treść pojęcia „Społeczeństwo Obywatelskie” ulega stałej redefinicji. Rozwój technologiczny, społeczny oraz rozumienie doniosłości obowiązków obywatelskich powoduje, iż ze szczególną uwagą należy podejść do wzmiankowanego zagadnienia. W toku konferencji uczestnicy przedstawili szereg niezwykle interesujących i ważnych zagadnień dotyczących m.in. Konstytucyjnej zasady społeczeństwa obywatelskiego, czy idea narodu europejskiego – szanse i zagrożenia dla tożsamości mniejszości narodowych i językowych. 

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz stanowiła przyczynę do dalszej dyskusji, badań i analizy problemu związanego ze społeczeństwem obywatelskim aktualnych i przyszłych wyzwań.