Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie ilustracji do procedury badawczej projektu naukowego

 1. Zakres zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ilustracji do projektu NCN MINIATURA, „Przyswajanie składni nowego języka w dorosłości a różnice indywidualne w procesach poznawczych: badania wstępne z wykorzystaniem paradygmatu języka miniaturowego” (nr DEC-2020/04/X/HS6/01277), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Stworzenie 16 zestawów kolorowych ilustracji produktów żywnościowych, papierniczych i gospodarstwa domowego. Każdy zestaw składa się z 6 ilustracji zawierających różne wersje danego obiektu. Łącznie ten punkt zamówienia obejmuje wykonanie 96 ilustracji tworzących 16 zestawów. Ilustracje w ramach zestawu powinny być podobne – o ile to możliwe, oparte na tym samym rysunku bazowym.
 2. Stworzenie 8 zestawów kolorowych ilustracji produktów żywnościowych, papierniczych i gospodarstwa domowego. Każdy zestaw składa się z 4 ilustracji zawierających różne wersje danego obiektu. Łącznie ten punkt zamówienia obejmuje wykonanie 32 ilustracji tworzących 8 zestawów. Ilustracje w ramach zestawu powinny być podobne – o ile to możliwe, oparte na tym samym rysunku bazowym.
 3. Stworzenie 12 zestawów kolorowych ilustracji produktów żywnościowych, papierniczych i gospodarstwa domowego, gdzie każdy zestaw składa się z dwóch lub czterech ilustracji (ilustracja pojedynczego obiektu i kilku obiektów tego samego rodzaju). Łącznie ten punkt zamówienia obejmuje wykonanie 30 ilustracji tworzących 12 zestawów.
 4. Stworzenie 10 pojedynczych ilustracji kolorowych obrazujących czynności.
 • Szczegółowy spis treści do zilustrowania zawiera Załącznik nr 4.
 • Grafiki powinny być wykonane w formacie .jpeg i/lub .png, lub innym ustalonym wspólnie między Wykonawcą a Zamawiającym.
 1. Kody zamówień według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kody CPV, słownik kodów CPV – Portal ZP

Usługi artystyczne – 92312000-1

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 4. Szacunkowa wartość zamówienia: maksymalnie 9 000 PLN brutto. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na numer konta podany na fakturze, w terminie 30 dni od daty jego zatwierdzenia. Podstawą do wystawienia faktury Zamawiającemu będzie protokół odbioru podpisany przez Strony „bez zastrzeżeń”.
 5. Prawa autorskie
 6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.
 7. Przygotowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia (utwór) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (stanowić będzie wynik jego oryginalnej twórczości indywidualnej oraz przysługiwać będą Wykonawcy wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Utworu oraz prawa te nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto żaden z elementów lub fragmentów Utworu, ani Utwór jako całość – nie będą naruszały jakichkolwiek praw, dóbr osobistych, interesów osób trzecich, ani chronionej tajemnicy.
 8. Wykonawca z chwilą wykonania dzieła przeniesie na rzecz Zamawiającego bezterminowo autorskie prawa majątkowe do rzeczonego dzieła w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
 • trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
 • wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
 • publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
 • rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
 • prawo do określania nazw dzieła, pod którymi będzie ono wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi dzieło będzie oznaczone lub znaków towarowych wykorzystanych w dziele,
 • prawo do wykorzystywania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
 • prawo do rozporządzania opracowaniami dzieła oraz prawo udostępniania dzieła do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia praw do dzieła na innych polach eksploatacji niż określone w ust.3. Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony przeniosą autorskie prawa majątkowe na dodatkowych, wcześniej niewskazanych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego.
 2. Przeniesienie całości majątkowych praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach eksploatacji nastąpi w ramach zaoferowanej przez Wykonawcę kwoty wynagrodzenia należnej za wykonanie zamówienia, tj. bez dodatkowego wynagrodzenia.
 1. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do publikowania i dalszego przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy.
 2. Uprawnienie Wykonawcy do rozporządzania Utworami nie może naruszać żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. Gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia do któregokolwiek Utworu, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia wobec Zamawiającego, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego – regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
 • Termin realizacji zamówienia: Dostawa wszystkich grafik określonych w przedmiocie zamówienia powinna zakończyć się w terminie najpóźniej do 23.06.2021 r.
 1. Wymagania wobec zleceniobiorcy:
  1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług graficznych[1];
  2. Dostarczenie wraz z formularzem ofertowym wykazu zrealizowanych usług w ciągu ostatnich 3 lat zgodnie z Załącznikiem nr 2.
  3. Przesłanie w ofercie przykładów ilustracji jednego obiektu (jedna czerwona cebula na białym tle) i jednej czynności (kraść coś ze sklepu) zgodnie z Załącznikiem nr 3.
 1. Warunki przygotowania i dostarczenia oferty
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym w Załączniku 1.
 3. Wraz z ofertą należy złożyć wykaz zrealizowanych usług w ciągu ostatnich 3 lat zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz przykłady dwóch elementów graficznych zgodnie z Załącznikiem nr 3.
 4. Zapytania dot. przygotowania oferty można kierować do: forys-nogala@vizja.pl .
 5. Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres:

m.forys-nogala@vizja.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 do godziny 12:00.

 1. Ocena ofert

Ocena ofert odbędzie się na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena – 30 pkt

Oferta zawierająca najniższą wycenę otrzyma 30 punktów. Dla pozostałych ofert liczba punktów będzie wyliczana według wzoru: = (najniższa cena brutto/ cena brutto ocenianej oferty)*30 pkt

 1. Doświadczenie Oferenta – 10 pkt

Ocena doświadczenia Oferenta będzie przeprowadzona na podstawie analizy maksymalnie dwóch wskazanych przez Oferenta usług. Oferent powinien wskazać dwie usługi możliwie zbliżone do tematyki projektu, które mają być poddane ocenie. Ocenie będzie podlegała adekwatność do projektu MINIATURA 4, którego dotyczy obecne zapytanie.

Ocena adekwatności usług wykazanych w Załączniku nr 2 będzie wystawiona wg następującej skali:

5 pkt – grafika dot. zadań diagnostycznych lub badawczych ilustrujących obiekty lub czynności;

4 pkt – grafika dot. treści edukacyjnych, niebędących częścią zadań diagnostycznych lub badawczych (np. książki) ilustrujących obiekty lub czynności;

3 pkt –  grafika ilustrująca obiekty lub czynności, niebędąca częścią materiałów diagnostycznych, badawczych lub edukacyjnych;

2 pkt – utwór dot. materiałów edukacyjnych innego typu niż wskazano powyżej (5-3 pkt);

1 pkt – utwór innego typu niż wskazano powyżej (5-2 pkt).

 1. Ocena jakości dwóch grafik udostępnionych w Załączniku nr 3 (jedna czerwona cebula na białym tle i ilustracja czynności – kraść coś ze sklepu) – 20 pkt.

Jakość materiałów, tj. (1) estetyka/ walory artystyczne (ocena na skali 1-5), (2) przejrzystość/adekwatność do projektu (ocena na skali 1-5), będzie oceniona dla każdej z dwóch ilustracji zawartych w Załączniku nr 3.

Tabela oceny:

Oceniana usługa (nazwa) Jakość materiałów  (1-10) Uzasadnienie Adekwatność do projektu ( 1-5) Uzasadnienie
1. (1-5)
2. (1-5)
Oceniana grafika
1. (1-10)
2. (1-10)
SUMA PUNKTÓW:

 

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt, będących sumą Ceny i Doświadczenia oferenta.

 • Warunki ogólne zapytania ofertowego
 1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zmiany Zapytania ofertowego do terminu wyznaczonego na składanie ofert bez podana przyczyny.
 4. Jednocześnie informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem, niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawa zamówień publicznych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania Wykonawcy w ramach prowadzonego Zapytania ofertowego. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zawarcie umowy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 8. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone albo wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu.
 9. W sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, a została złożona więcej niż jedna oferta, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 • Sposób przygotowania oferty
 • Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim, w formie elektronicznej.
 • Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy.
 • Wraz z ofertą Wykonawca złoży:
 • Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług w ciągu 3 ostatnich lat ze wskazaniem dwóch usług, które mają być poddane ocenie zgodnie z treścią pkt VI (2);
 • Załącznik nr 3 – Przykłady elementów graficznych (ilustracja obiektu i czynności) zgodnie z treścią pkt VI (3).
 1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  1. została złożona przez osobę nieuprawnioną,
  2. jej treść jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego,
  3. Wykonawca nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. VIII.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Miejscowość, dnia……….

Nazwa Oferenta:
Adres:
Telefon:
e-mail:

 

Formularz ofertowy

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie ilustracji do procedury badawczej projektu NCN MINIATURA  Przyswajanie składni nowego języka w dorosłości a różnice indywidualne w procesach poznawczych: badania wstępne z wykorzystaniem paradygmatu języka miniaturowego (DEC-2020/04/X/HS6/01277) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w PLN:

Przedmiot zamówienia Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto
1.       Stworzenie 16 zestawów (16*6) kolorowych ilustracji produktów żywnościowych, papierniczych i gospodarstwa domowego (łącznie 96 ilustracji).  

_ _ _,_ _

 

_ _ _,_ _

 

_ _ _,_ _

2.       Stworzenie 8 zestawów (8*4) kolorowych ilustracji produktów żywnościowych, papierniczych i gospodarstwa domowego (łącznie 32 ilustracje).  

_ _ _,_ _

 

_ _ _,_ _

 

_ _ _,_ _

3.       Stworzenie 12 zestawów ilustracji (9*2 + 3*4) produktów żywnościowych, papierniczych i gospodarstwa domowego (łącznie 30 ilustracji)  

_ _ _,_ _

 

_ _ _,_ _

 

_ _ _,_ _

4.       Stworzenie 10 pojedynczych ilustracji kolorowych obrazujących czynności.  

_ _ _,_ _

 

_ _ _ _ _,_ _

 

_ _ _,_ _

RAZEM  

_ _ _,_ _

 

_ _ _,_ _

 

_ _ _,_ _

 

 

Oświadczam, że:

 • zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jej treść,
 • uważam się za związanego(ą) ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 • posiadam odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne, umożliwiające realizację usługi, stanowiącej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego,
 • posiadam sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zlecenia.
 • oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………..

                                                         podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

 

Załącznik nr 2 – wykaz zrealizowanych usług

Wykaz zrealizowanych usług w ciągu 3 ostatnich lat

dotyczy oferty na wykonanie ilustracji do procedury badawczej projektu NCN MINIATURA  Przyswajanie składni nowego języka w dorosłości a różnice indywidualne w procesach poznawczych: badania wstępne z wykorzystaniem paradygmatu języka miniaturowego (DEC-2020/04/X/HS6/01277)

Lp. Rok realizacji usługi Rodzaj i nazwa podmiotu, który był odbiorcą usługi Przedmiot usługi z wyszczególnieniem, czy dotyczyła ona

tworzenia ilustracji do zadań badawczych, diagnostycznych lub edukacyjnych

Wskazanie, czy dana usługa ma podlegać ocenie
1.     TAK/NIE
2.     TAK/NIE
   
     

 

………………………………………………….
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

 

Załącznik nr 3 – przykłady elementów graficznych

Przykłady dwóch elementów graficznych (jednej czynności i jednego obiektu), które mają być poddane ocenie

 1. jedna czerwona cebula na białym tle
 2. kraść coś ze sklepu (kolorowa ilustracja na białym tle)

Załącznik nr 4 – szczegółowy przedmiot zamówienia

 1. Stworzenie 16 zestawów kolorowych ilustracji produktów żywnościowych, papierniczych i gospodarstwa domowego. Każdy zestaw składa się z 6 ilustracji zawierających różne wersje danego obiektu. Łącznie ten punkt zamówienia obejmuje wykonanie 96 ilustracji tworzących 16 zestawów. Ilustracje w ramach zestawu powinny być podobne – o ile to możliwe, oparte na tym samym rysunku bazowym.

 

Obiekty do zilustrowania w ramach pkt. 1:

  Zestaw Obiekty
1.         Zestaw 1 czerwone jabłko
2.         żółte jabłko
3.         zielone jabłko
4.         kilogram czerwonych jabłek
5.         kilogram żółtych jabłek
6.         kilogram zielonych jabłek
7.         Zestaw 2 okrągły bakłażan
8.         podłużny bakłażan
9.         duży bakłażan (podłużny)
10.     dwa okrągłe bakłażany
11.     dwa podłużne bakłażany
12.     dwa duże (podłużne) bakłażany
13.     Zestaw 3 żółty arbuz
14.     czerwony arbuz
15.     duży (czerwony) arbuz
16.     trzy czerwone arbuzy
17.     trzy żółte arbuzy
18.     trzy duże (czerwone) arbuzy
19.     Zestaw 4 żółty pomidor
20.     czerwony pomidor
21.     zielony pomidor
22.     kilogram czerwonych pomidorów (kg)
23.     kilogram żółtych pomidorów (kg)
24.     kilogram zielonych pomidorów (kg)
25.     Zestaw 5 czerwona kapusta
26.     biała kapusta
27.     duża (biała) kapusta
28.     dwie białe kapusty
29.     dwie czerwone kapusty
30.     dwie (duże) białe kapusty
31.     Zestaw 6 czarny ołówek
32.     niebieski ołówek
33.     zielony ołówek
34.     dwa czarne ołówki
35.     dwa niebieskie ołówki
36.     dwa zielone ołówki
37.     Zestaw 7 niebieski długopis
38.     czarny długopis
39.     pomarańczowy długopis
40.     dwa niebieskie długopisy
41.     dwa czarne długopisy
42.     dwa pomarańczowe długopisy
43.     Zestaw 8 prostokątna gumka (biała)
44.     okrągła gumka (biała)
45.     prostokątna gumka pomarańczowa
46.     dwie prostokątne gumki (białe)
47.     dwie okrągłe gumki (białe)
48.     dwie prostokątne gumki pomarańczowe
49.     Zestaw 9 szary zeszyt (kolor okładki)
50.     niebieski zeszyt (kolor okładki)
51.     zeszyt pomarańczowy (kolor okładki)
52.     dwa szare zeszyty (kolor okładki)
53.     dwa niebieskie zeszyty (kolor okładki)
54.     dwa zeszyty pomarańczowe (okładka)
55.     Zestaw 10 żółta temperówka
56.     niebieska temperówka
57.     zielona temperówka
58.     dwie żółte temperówki
59.     dwie niebieskie temperówki
60.     dwie zielone temperówki
61.     Zestaw 11 pomarańczowy piórnik
62.     szary piórnik
63.     czarny piórnik
64.     dwa pomarańczowe piórniki
65.     dwa czarne piórniki
66.     dwa szare piórniki
67.     Zestaw 12 podłużna gąbka (prostokątna; niebieska)
68.     okrągła gąbka (niebieska)
69.     pomarańczowa gąbka
70.     dwie podłużne gąbki (niebieskie)
71.     dwie – okrągłe gąbki (niebieskie)
72.     dwie pomarańczowe gąbki
73.     Zestaw 13 płytka patelnia (okrągła)
74.     głęboka patelnia
75.     kwadratowa patelnia
76.     dwie głębokie patelnie
77.     dwie płaskie patelnie
78.     dwie kwadratowe patelnie
79.     Zestaw 14 czarne wiadro (klasyczne okrągłe)
80.     żółte wiadro (klasyczne okrągłe)
81.     czarne wiadro prostokątne
82.     dwa czarne wiadra
83.     dwa żółte wiadra
84.     dwa czarne wiadra prostokątne
85.     Zestaw 15 głęboki talerz (okrągły)
86.     talerz obiadowy (płaski okrągły)
87.     kwadratowy talerz (płaski)
88.     3 talerze głębokie
89.     3 płaskie talerze
90.     3 kwadratowe talerze (płaskie)
91.     Zestaw 16 niebieskie sitko (kuchenne) małe
92.     ​​białe sitko małe
93.     duże sitko kuchenne białe
94.     dwa niebieskie sitka
95.     dwa białe sitka
96.     dwa duże sitka kuchenne
 

 

 1. Stworzenie 8 zestawów kolorowych ilustracji produktów żywnościowych, papierniczych i gospodarstwa domowego. Każdy zestaw składa się z 4 ilustracji zawierających różne wersje danego obiektu. Łącznie ten punkt zamówienia obejmuje wykonanie 32 ilustracji tworzących 8 zestawów. Ilustracje w ramach zestawu powinny być podobne – o ile to możliwe, oparte na tym samym rysunku bazowym.

 

Obiekty do zilustrowania w ramach pkt 3
1 czerwona cebula
  biała cebula
  kilogram białej cebuli
  kilogram czerwonej cebuli
2 żółty grejpfrut
  czerwony grejpfrut
  dwa czerwone grejpfruty
  dwa żółte grejpfruty
3 krótki ogórek
  długi ogórek
  kilogram krótkich ogórków
  kilogram długich ogórków
4 szary klej
  biały klej
  dwa szare kleje
  dwa białe kleje
5 krótka linijka
  długa linijka
  dwie krótkie linijki
  dwie długie linijki
6 głęboki garnek
  płytki (niski) rondel
  dwa płytkie garnki
  dwa głębokie garnki
7 szara miska
  niebieska miska
  dwie szare miski
  dwie niebieskie miski
8 długi nóż
  krótki nóż
  dwa długie noże
  dwa krótkie noże

 

 1. Stworzenie 12 zestawów kolorowych ilustracji produktów żywnościowych, papierniczych i gospodarstwa domowego, gdzie każdy zestaw składa się z dwóch lub czterech ilustracji (ilustracja pojedynczego obiektu i kilku obiektów tego samego rodzaju). Łącznie ten punkt zamówienia obejmuje wykonanie 30 ilustracji tworzących 12 zestawów.

 

Zestawy obiektów do zilustrowania w ramach pkt 3:

 

 1. Czerwona truskawka; kilka czerwonych truskawek
 2. Biała walizka; dwie białe walizki; pomarańczowa walizka; dwie pomarańczowe walizki
 3. Jedna żółta śliwka; kilka żółtych śliwek
 4. Jeden czerwony rower; dwa czerwone rowery; jeden zielony rower; dwa zielone rowery
 5. Jeden niebieski krawat; dwa niebieskie krawaty
 6. Jeden ziemniak; kilogram ziemniaków
 7. Jedna książka; dwie książki
 8. Jeden szary kapelusz; dwa szare kapelusze
 9. Jeden czarny telefon; dwa czarne telefony
 10. Jeden brokuł; dwa brokuły
 11. Jedna żółta kredka; kilka żółtych kredek; jedna zielona kredka; kilka zielonych kredek
 12. Jedna żółta bransoletka; dwie żółte bransoletki

 

 

 1. Stworzenie 10 pojedynczych ilustracji kolorowych obrazujących czynności.

Czynności do zilustrowania w ramach pkt 4.

 

 

1.       kraść (coś ze sklepu)
2.       dotykać (np. produktów w sklepie)
3.       czekać (w kolejce)
4.       kłócić się
5.       jeść
6.       płacić (za produkty w sklepie)
7.       brakować (produktu na półce)
8.       krzyczeć
9.       śpiewać
10.   rysować

 

[1] Zgodnie z punktem 2.5.2. „Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez narodowe centrum nauki w zakresie projektów badawczych”.

Link do zapytania ofertowego [PDF]