Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie udzielenia zamówienia

Zamawiający:
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
ul. Okopowa 59
01-043 Warszawa
www.vizja.pl

Jednostka organizacyjna/osoba prowadzącą sprawę:
Piotr Kałowski, Wydział Nauk o Człowieku, grant MINIATURA 6 nr 2022/06/X/HS6/00864

Definicje:
Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o:
1) oferencie lub wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
2) zamawiającym – należy przez to rozumieć Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie,
3) zapytaniu ofertowym – należy przez to rozumieć niniejsze zaproszenie do wzięcia udziału w procesie składania ofert dostarczenia produktu bądź usługi,
4) ofercie – ofercie złożonej przez oferenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

I. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe prowadzone na potrzeby realizacji projektu/grantu pn. 2022/06/X/HS6/00864 finansowane/współfinansowany z Narodowego Centrum Nauki.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie ilościowych badań empirycznych online z wykorzystaniem udostępnionego przez osobę prowadzącą sprawę kwestionariusza na platformie internetowej Qualtrics. Badanie będzie przeprowadzone w języku polskim. Badanie obejmuje 105 pytań zamkniętych z wyborem na skali Likerta (w tym pytania dotyczące danych demograficznych: płci, wieku, stopnia wykształcenia, szacowanej wielkości miejsca zamieszkania, subiektywnie szacowanego statusu socjoekonomicznego). Pytania zostały zaadaptowane z papierowych wersji publicznie dostępnych kwestionariuszy psychologicznych lub kwestionariuszy wykorzystywanych za pisemną zgodą autorów. Pytania dotyczą samoopisu pod kątem cech osobowości. Szacowana długość pełnego wypełnienia kwestionariusza to ok. 15 minut.

Docelowy rozmiar próby to 350 osób, tj. 350 pełnych odpowiedzi na kwestionariusz (wypełnione wszystkie pytania, poprawne odpowiedzi na tzw. attention checks, czas wypełniania całej ankiety minimum 9 minut (ochrona przed algorytmami wypełniania automatycznie, wyłączywszy duplikaty wykrywane przez Qualtrics czyli ponowne wypełnienie przez tę samą osobę). Docelowo próba powinna być maksymalnie reprezentatywna pod względem płci (kobiety i mężczyźni), wieku (przedziały wiekowe 18-28; 29-39; 40-50; 51-60; 61-70; 71+), wykształcenia (podstawowe, średnie, w tym ogólnokształcące i zasadnicze zawodowe, wyższe) oraz subiektywnie szacowanego statusu socjoekonomicznego (sytuacja finansowa trudna, skromna, średnia, dobra). Osoby badane powinny nie posiadać diagnozy zaburzenia ze spektrum autyzmu ani zaburzeń psychicznych. Ojczystym językiem osób badanych powinien być j. polski. Każdy pełen zestaw odpowiedzi powinien pochodzić od innej osoby, tj. ta sama osoba nie powinna mieć możliwości wypełnienia kwestionariusza kilkukrotnie.

Mile widziana (lecz nieobowiązkowa) będzie kontrola przez Wykonawcę spełnienia przez osoby badane wyżej wymienionych wymogów jako kryterium wejściowego do udziału w badaniu.

Dodatkowo, mile widziana będzie możliwość negocjacji w ramach konkretnej liczby pełnych i kompletnych odpowiedzi na kwestionariusz, które zobowiąże się pozyskać Wykonawca (np. zwiększenie lub zmniejszenie liczby w zależności od środków dostępnych z przyznanego źródła finansowania). W tym przypadku negocjacje nastąpią przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem zlecenia.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach przedmiotu zapytania:
• Pozyskania puli 350 pełnych i kompletnych odpowiedzi (według wyżej opisanych kryteriów) na kwestionariusz udostępniony przez osobę prowadzącą sprawę.
• Pozyskania pełnych i kompletnych odpowiedzi wyłącznie od osób badanych, które nie posiadają diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu lub zaburzeń psychicznych.
• Zagwarantowania, że każda pełna i kompletna odpowiedź na kwestionariusz będzie pochodziła od innej osoby badanej, tj. w puli nie wystąpią powtórzone pomiary lub duplikaty.
• Określenia, czy kontrola stopnia reprezentatywności puli odpowiedzi względem populacji ogólnej pod kątem płci, wieku, wykształcenia i subiektywnie szacowanego statusu socjoekonomicznego będzie dokonywana (a) poprzez ustalenie przez Wykonawcę kryteriów wejściowych dla osób badanych lub (b) poprzez współpracę z osobą prowadzącą sprawę w ramach (np. codzienne raporty).
• Zapewnienia możliwości bieżącego dostępu do udostępnionego kwestionariusza i powiązanych z nim danych na platformie Qualtrics lub przekazanie zebranych danych w formie elektronicznego pliku obsługiwanego przez programy Microsoft Excel oraz IBM SPSS.

III. Termin realizacji zamówienia: do 35 dni roboczych od momentu zawarcia umowy.

IV. Wymagania wobec wykonawcy:

1. Możliwość wykorzystania gotowych kwestionariuszy zaprojektowanych na platformie Qualtrics lub możliwość przekazania puli odpowiedzi w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Excel oraz IBM SPSS.
2. Doświadczenie w zbieraniu ilościowych danych empirycznych w ramach badań z zakresu nauk społecznych.
3. Komunikatywność za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w ramach wspólnego dostępu do kwestionariusza na platformie Qualtrics.
4. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość prawidłowej, terminowej i rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6. Wykonawca będzie w stanie wystawić fakturę VAT/rachunek za zrealizowanie zamówienia.

 

V. Warunki przygotowania i dostarczenia oferty

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Szczegółowe informacje dot. przygotowania oferty można uzyskać wysyłając zapytania pod adres: p.kalowski@vizja.pl
3. Ofertę należy składać:
1) w siedzibie Zamawiającego: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, do dnia 13.03.2023 roku do godziny 23:59, w pokoju rektoratu (6. piętro) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe MINIATURA 6.”
2) w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres e-mail: p.kalowski@vizja.pl (wskazać adres) wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2023 roku do godziny 23:59. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Zapytanie ofertowe MINIATURA 6”.
4. Oferty otrzymane przez zamawiającego po wskazanym wyżej terminie nie zostaną rozpatrzone.

VI. Ocena ofert

1. Ocena ofert odbędzie się na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena lub koszt.
2. Możliwość (lub nie) wykorzystania platformy Qualtrics, w tym przygotowanych kwestionariuszy.
3. Możliwość (lub nie) zapewnienia kontroli reprezentatywności opisanych powyżej kryteriów, albo w ramach samodzielnej kontroli przez Wykonawcę albo w ramach współpracy z osobą prowadzącą sprawę.
4. Doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy w zbieraniu danych w ramach badań ilościowych z zakresu nauk społecznych.

2. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, będących sumą ceny i doświadczenia oferenta.

VII. Warunki ogólne zapytania ofertowego

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone przez wykonawcę.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zmiany zapytania ofertowego do terminu wyznaczonego na składanie ofert bez podania przyczyny.
4. Zgodnie z obowiązującym prawem, niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1710 ze zm.).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania wykonawcy w ramach prowadzonego zapytania ofertowego. W związku z powyższym wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do zamawiającego o zawarcie umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
8. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu.
9. W sytuacji, gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, a została złożona więcej niż jedna oferta, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
10. Oferta niekompletna (tj. nie zawierająca wszystkich wymaganych w niniejszym zapytaniu danych lub załączników) podlega odrzuceniu.

VIII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w języku polskim, w formie elektronicznej.
2. Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. W ramach oferty wykonawca złoży:

• (nie dotyczy; nie wymagane są żadne inne dokumenty)
• ___________________

IX. Odrzucenie oferty

1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
1) została złożona przez osobę nieuprawnioną,
2) jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
3) wykonawca nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego.

X. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”) zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, email: rektorat@vizja.pl).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w przedmiocie udzielenia zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt II zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku udzielenia zamówienia dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Podanie przez wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w postępowaniu, a następnie zawarcia umowy.
4. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa dopuszczenia oferenta do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami podanych danych osobowych będą pracownicy zamawiającego uczestniczący w realizacji zamówienia oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z przeprowadzaną kontrolą wydatkowania środków.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia oraz trwałości projektu, a następnie do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. Wykonawcy przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
8. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

XI. Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.
2. Przygotowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia (utwór) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowić będzie wynik jego oryginalnej twórczości indywidualnej oraz przysługiwać będą wykonawcy wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do utworu oraz prawa te nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto żaden z elementów lub fragmentów utworu, ani utwór jako całość – nie będą naruszały jakichkolwiek praw, dóbr osobistych, interesów osób trzecich, ani chronionej tajemnicy.
3. Wykonawca z chwilą wykonania dzieła przeniesie na rzecz zamawiającego bezterminowo autorskie prawa majątkowe do dzieła w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
6) prawo do określania nazw dzieła, pod którymi będzie ono wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi dzieło będzie oznaczone lub znaków towarowych wykorzystanych w dziele,
7) prawo do wykorzystywania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
8) prawo do rozporządzania opracowaniami dzieła oraz prawo udostępniania dzieła do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia praw do dzieła na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 3. Zamawiający zgłosi taką potrzebę wykonawcy i Strony przeniosą autorskie prawa majątkowe na dodatkowych, wcześniej niewskazanych polach eksploatacji na rzecz zamawiającego.
5. Przeniesienie całości majątkowych praw autorskich na rzecz zamawiającego na wszystkich wskazanych w ust. 3 i 4 polach eksploatacji nastąpi w ramach zaoferowanej przez wykonawcę kwoty wynagrodzenia należnej za wykonanie zamówienia, tj. bez dodatkowego wynagrodzenia.
6. Z dniem powstania utworu wykonawca nieodwołalnie zezwala zamawiającemu na dokonywanie opracowań, a także na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi prawami zależnymi związanymi z utworem oraz nieodwołalnie przenosi na zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu na polach eksploatacji w zakresie wskazanym w ust. 3 i 4.
7. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać żadnych autorskich praw osobistych do utworu, oprócz, tych, które wynikają z umowy.
8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na zamawiającego, własnością zamawiającego staną się także wszystkie nośniki, na których utrwalony został utwór.
9.Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do utworu i przekazuje zamawiającemu prawo do ich wykonywania.
10. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się, że utwory nie naruszą jakichkolwiek praw osób trzecich i zapewnia, że żadna osoba trzecia nie będzie zgłaszać wobec zamawiającego roszczeń związanych z korzystaniem przez zamawiającego z utworów.
12. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług objętych umową lub dysponowania przez zamawiającego wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko zamawiającemu, wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu zamawiającemu wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej oraz utraconych korzyści.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami