Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Warszawa, dnia 13.06.2023 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia

Zamawiający:

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Okopowa 59
01-043 Warszawa
www.vizja.pl

Jednostka organizacyjna/osoba prowadzącą sprawę:

Piotr Kałowski, Wydział Nauk o Człowieku, grant MINIATURA 6 nr 2022/06/X/HS6/00864

Definicje:

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o:

1) oferencie lub wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

2) zamawiającym – należy przez to rozumieć Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie,

3) zapytaniu ofertowym – należy przez to rozumieć niniejsze zaproszenie do wzięcia udziału w procesie składania ofert dostarczenia produktu bądź usługi,

4) ofercie – ofercie złożonej przez oferenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe prowadzone na potrzeby realizacji projektu/grantu pn. MINIATURA 6 nr 2022/06/X/HS6/00864 finansowane/współfinansowany z Narodowe Centrum Nauki.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie i opisanie w raporcie tekstowym analiz statystycznych zgodnie ze wskazanymi wytycznymi oraz udostępnienie raportu osobie prowadzącej sprawę.

Analiza statystyczna będzie docelowo dotyczyła właściwości psychometrycznych kwestionariusza. Analiza będzie obejmowała: (a) prezentację statystyk opisowych, (b) wyliczenie wskaźników rzetelności, tj. alfa Cronbacha i omega McDonalda; (c) konfirmacyjną analizę czynnikową (confirmatory factor analysis), (d) analizę równoważności pomiaru (measurement invariance) kwestionariusza w zakresie płci na poziomie równoważności konfiguralnej (configural), metrycznej (metric) i skalarnej (scalar), (e) analizę korelacji oraz analizę regresji między wskazanymi zmiennymi w celu sprawdzenia trafności teoretycznej (construct validity), oraz (f) analizę korelacji pomiędzy wynikami samo-opisowymi a wynikami zewnętrznych obserwatorów (self-other correlations) w celu sprawdzenia trafności teoretycznej.

Analiza statystyczna powinna być przeprowadzona w programie IBM SPSS lub w środowisku R. Wymienione powyżej części analizy będą obowiązkowo wymagane do wykonania oraz przedstawienia w udostępnionym raporcie.

Baza danych zostanie udostępniona przez osobę prowadzącą sprawę w formacie .sav (IBM SPSS) lub .csv (Excel). Baza będzie zawierała dane które zostały poddane czyszczeniu w kierunku wyeliminowania niepełnych odpowiedzi i odpowiedzi nie spełniających kryteriów wejściowych zdefiniowanych na początku etapu zbierania danych. Informacje dotyczące poszczególnych zmiennych, ich nazw oraz treści, oraz oczekiwanych relacji między nimi ujętych w formie hipotez zostaną przekazane przez osobę prowadzącą sprawę.

Analiza zawierająca wszystkie powyższe elementy powinna zostać przedstawiona w formie raportu mającego formę pliku tekstowego prezentującego (a) poszczególne kroki analizy, łącznie ze wskazaniem konkretnych testów statystycznych i opisu, czy dane spełniają ich założenia, (b) wyniki analizy przedstawione zarówno w formie tekstowej, tj. opisowej oraz z podaniem konkretnych wyników statystycznych, jak i w formie tabeli/wykresu (tam, gdzie będzie to merytorycznie zasadne) oraz (c) jednoznaczne stwierdzenie, czy testowana hipoteza została potwierdzona lub nie (tam, gdzie będzie to merytorycznie zasadne). Raport powinien być przygotowany w j. polskim i powinien mieć postać płynnego, składnego tekstu w rejestrze/stylu naukowym.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia oczekiwany będzie kontakt zdalny (tj. za pośrednictwem email) z osobą prowadzącą sprawę w celu konsultacji ewentualnych sugestii, niejasności, problemów, alternatywnych rozwiązań i pozostałych kwestii merytorycznych i formalnych.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach przedmiotu zapytania:

 1. Przeprowadzenie analizy statystycznej, w programie IBM SPSS lub w środowisku R, obejmującej wszystkie następujące elementy: (a) prezentacja statystyk opisowych, (b) analiza rzetelności, (c) konfirmacyjna analiza czynnikowa, (d) analiza równoważności pomiaru, (e) analiza korelacji i regresji oraz (f) analiza korelacji pomiędzy wynikami samo-opisowymi a wynikami zewnętrznych obserwatorów, na danych dostarczonych przez osobę prowadzącą sprawę, w formacie .sav (IBM SPSS).
 2. Sporządzenie raportu z przeprowadzonej analizy statystycznej, w formie pliku tekstowego w j. polskim. Raport powinien być napisany płynnym tekstem w rejestrze akademickim, wyraźnie i jednoznacznie prezentować poszczególne etapy analizy, łącznie ze wskazaniem testowanej hipotezy, zmiennych włączanych do testu statystycznego, konkretnego testu statystycznego, spełnienia jego założeń przez dane, jego wyników, oraz potwierdzenia/zaprzeczenia hipotezy. Tam, gdzie merytorycznie zasadne, raport powinien zawierać odpowiednie figury lub tabele prezentujące wyniki.
 3. Ewentualnej konsultacji z osobą prowadzącą sprawę wszelkich kwestii merytorycznych powstałych w trakcie wykonywania analizy statystycznej i raportu.
 4. Udostępnienie przygotowanego raportu osobie prowadzącej sprawę.
 • Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane maksymalnie w 21 dni od dnia podjęcia współpracy.

Wymagania wobec wykonawcy:

 1. Wykonawca musi być w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z wytycznymi, tj. być w stanie przeprowadzić wszystkie wymienione etapy analizy statystycznej w programie IBM SPSS lub w środowisku R oraz musi być w stanie przygotować i udostępnić raport z analizy statystycznej według wskazanych powyżej wytycznych.
 2. Wykonawca musi mieć doświadczenie w prowadzeniu i raportowaniu analiz statystycznych z zakresu psychologii akademickiej i/lub nauk społecznych.
 3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość prawidłowej, terminowej i rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 Warunki przygotowania i dostarczenia oferty

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Załącznik nr 1 jest dostępny pod tym linkiem.
 2. Szczegółowe informacje dot. przygotowania oferty można uzyskać wysyłając zapytania pod adres: p.kalowski@vizja.pl
 3. Ofertę należy składać:

1) w siedzibie Zamawiającego: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, do dnia 10.07.2023 roku do godziny  23:59 w zamkniętej kopercie z adnotacją: Piotr Kałowski, Miniatura 6.

2)  w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres e-mail: p.kalowski@vizja.pl wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2023 roku do godziny  23:59. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Zapytanie ofertowe – analiza statystyczna Miniatura 6.

 1. Oferty otrzymane przez zamawiającego po wskazanym wyżej terminie nie zostaną rozpatrzone.

Ocena ofert

 1. Ocena ofert odbędzie się na podstawie następujących kryteriów:
 • Cena/koszt oferty (0-50 pkt.)
 • Kwalifikacje i doświadczenie oferenta w prowadzeniu analiz statystycznych z zakresu psychologii akademickiej i/lub nauk społecznych, podobnych do lub analogicznych wobec przedmiotu zamówienia, wykazane w załączniku nr 1 lub w formie załączników w korespondencji email z osobą prowadzącą sprawę przed końcem okresu składania ofert (0-50 pkt.)
 1. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, będących sumą ceny i doświadczenia oferenta.
 • Warunki ogólne zapytania ofertowego

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone przez wykonawcę.
 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zmiany zapytania ofertowego do terminu wyznaczonego na składanie ofert bez podania przyczyny.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem, niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1710 ze zm.).
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania wykonawcy w ramach prowadzonego zapytania ofertowego. W związku z powyższym wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do zamawiającego o zawarcie umowy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 8. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu.
 9. W sytuacji, gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, a została złożona więcej niż jedna oferta, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 10. Oferta niekompletna (tj. nie zawierająca wszystkich wymaganych w niniejszym zapytaniu danych lub załączników) podlega odrzuceniu.
 • Sposób przygotowania oferty
 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w języku polskim, w formie elektronicznej.
 2. Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. W ramach oferty wykonawca złoży:
 • Załącznik nr 1;
 • Wybrane dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie oferenta (np. protokoły odbioru, certyfikaty itp., według uznania wykonawcy).

Odrzucenie oferty

 1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  • została złożona przez osobę nieuprawnioną,
  • jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
  • wykonawca nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów,
  • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”) zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, email: rektorat@vizja.pl).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w przedmiocie udzielenia zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt II zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku udzielenia zamówienia dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Podanie przez wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w postępowaniu, a następnie zawarcia umowy.
 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa dopuszczenia oferenta do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Odbiorcami podanych danych osobowych będą pracownicy zamawiającego uczestniczący w realizacji zamówienia oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z przeprowadzaną kontrolą wydatkowania środków.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia oraz trwałości projektu, a następnie do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Wykonawcy przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 8. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawa autorskie

 1. W ramach wynagrodzenia wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.
 2. Przygotowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia (utwór) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowić będzie wynik jego oryginalnej twórczości indywidualnej oraz przysługiwać będą wykonawcy wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do utworu oraz prawa te nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto żaden z elementów lub fragmentów utworu, ani utwór jako całość – nie będą naruszały jakichkolwiek praw, dóbr osobistych, interesów osób trzecich, ani chronionej tajemnicy.
 3. Wykonawca z chwilą wykonania dzieła przeniesie na rzecz zamawiającego bezterminowo autorskie prawa majątkowe do dzieła w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
 • trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
 • wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
 • publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
 • rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
 • prawo do określania nazw dzieła, pod którymi będzie ono wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi dzieło będzie oznaczone lub znaków towarowych wykorzystanych w dziele,
 • prawo do wykorzystywania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
 • prawo do rozporządzania opracowaniami dzieła oraz prawo udostępniania dzieła do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia praw do dzieła na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 3. Zamawiający zgłosi taką potrzebę wykonawcy i Strony przeniosą autorskie prawa majątkowe na dodatkowych, wcześniej niewskazanych polach eksploatacji na rzecz zamawiającego.
 2. Przeniesienie całości majątkowych praw autorskich na rzecz zamawiającego na wszystkich wskazanych w ust. 3 i 4 polach eksploatacji nastąpi w ramach zaoferowanej przez wykonawcę kwoty wynagrodzenia należnej za wykonanie zamówienia, tj. bez dodatkowego wynagrodzenia.
 3. Z dniem powstania utworu wykonawca nieodwołalnie zezwala zamawiającemu na dokonywanie opracowań, a także na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi prawami zależnymi związanymi z utworem oraz nieodwołalnie przenosi na zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu na polach eksploatacji w zakresie wskazanym w ust. 3 i 4.
 4. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać żadnych autorskich praw osobistych do utworu, oprócz, tych, które wynikają z umowy.
 5. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na zamawiającego, własnością zamawiającego staną się także wszystkie nośniki, na których utrwalony został utwór.

9.Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do utworu i przekazuje zamawiającemu prawo do ich wykonywania.

 1. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem wykonawcy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się, że utwory nie naruszą jakichkolwiek praw osób trzecich i zapewnia, że żadna osoba trzecia nie będzie zgłaszać wobec zamawiającego roszczeń związanych z korzystaniem przez zamawiającego z utworów.
 3. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług objętych umową lub dysponowania przez zamawiającego wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko zamawiającemu, wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu zamawiającemu wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej oraz utraconych korzyści.