Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Akademia
Doktorska AEH

Zapraszamy do rekrutacji 2024/2025!

Realizujemy seminaria doktorskie w pięciu dyscyplinach:

EKONOMIA I FINANSE

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI

NAUKI O RODZINIE

NAUKI PRAWNE

PSYCHOLOGIA

Akademia Doktorska – Podstawowe informacje

1

Doktorat w Warszawie

KIERUNEK: NAUKI SPOŁECZNE

2

szkoła doktorska Warszawa

CZAS TRWANIA: 3 LATA (6 SEMESTRÓW)

3

studia doktorskie Warszawa

JĘZYK STUDIÓW: POLSKI

4

studia doktoranckie Warszawa

TRYB STUDIÓW HYBRYDOWY (STACJONARNY | ONLINE)

Główne założenia organizacyjne

Akademia Doktorska w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie realizowana jest w nowoczesnej formie.

Rekrutacja odbywa się w formie proseminarium rekrutacyjnego, w trakcie których Kandydaci zapoznają się z ofertą programową, wymaganiami oraz efektami ukończenia Akademii Doktorskiej.

Zajęcia w trakcie Seminariów I mają charakter ukierunkowany na zdobycie wiedzy (konwersatoria) oraz umiejętności (warsztaty) umożliwiających przygotowanie rozprawy doktorskiej. W trakcie Seminariów II i III kandydaci, we współpracy z promotorem, przygotowują rozprawę doktorską.

Główne założenia programowe

Jeśli jesteś osobą, która chce gruntownie przygotować się do realizacji pracy doktorskiej, wzbogacić swój dorobek naukowy i zyskać wiedzę niezbędną do rozwijania działalności naukowej – Akademia Doktorska w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to rozwiązanie idealne dla Ciebie! Dołącz do słuchaczy wyjątkowych seminariów doktorskich, które opracowaliśmy z myślą o aktywnych, ambitnych osobach chcących uzyskać doktorat w trybie eksternistycznym (tj. bez uczęszczania do szkoły doktorskiej). ​

​Program studiów oferuje skondensowaną wiedzę merytoryczną i praktyczną, która jest kluczowa w realizacji procesu badawczego, niezbędnego do wszczęcia przewodu doktorskiego i stopnia naukowego doktora.

W trakcie seminariów wypracujesz warsztat naukowca, zgłębiając kluczowe zagadnienia dotyczące właściwej organizacji i prowadzenia badań naukowych, przygotowywania opracowań naukowych, realizacji wystąpień publicznych, a także opracowania wyników badań naukowych. ​
​W ramach kształcenia w Akademii Doktorskiej zaplanujesz i opracujesz swój plan badawczy, który będzie stanowił podstawę do przygotowania rozprawy doktorskiej w ramach pracy własnej z wybranym promotorem. Opracujesz także artykuł naukowy, który włączysz w dorobek naukowy niezbędny w procesie doktoryzowania się w trybie eksternistycznym.

Perspektywy zawodowe absolwentów Akademii Doktorskiej

Ukończenie Akademii Doktorskiej przygotowuje do realizacji procesu badawczego, którego efektem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym, pod opieką promotora.

Jednocześnie program przygotowuje słuchaczy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, które mogą być realizowane w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Uzyskane podczas seminariów umiejętności i kompetencje predysponują absolwentów do zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji państwowej i samorządowej, podmiotach gospodarczych, stowarzyszeniach czy fundacjach, a także uczestnictwa w pracach komisji i zespołów zajmujących się zaawansowanymi elementami w życiu społecznym i gospodarczym.

Absolwenci Akademii Doktorskiej znajdą zatrudnienie w ośrodkach, firmach i instytucjach, w których są planowane lub realizowane prace badawcze i rozwojowe. Będą też kompetentnymi kandydatami na stanowiska kierownicze, zarządcze lub decyzyjne, gdzie wymagane jest posiadanie wysokich kwalifikacji i umiejętności badawczych.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz wypracować praktyczny warsztat naukowca, który pozwoli Ci przygotować się do napisania rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym.

Posiadasz już dyplom magistra, a swoją karierę zawodową wiążesz m.in. z działalnością naukową i badawczą.

Masz otwarty umysł i chcesz mieć aktywny udział w rozwoju nauki.

Co zyskasz po ukończeniu Akademii Doktorskiej?

KOMPETENCJE I DYPLOM po ukończeniu Akademii Doktorskiej

PRZYGOTOWANĄ ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ – pod warunkiem, że się zaangażujesz i będziesz intensywnie pracował pod opieką promotora

Merytoryczne i praktyczne PRZYGOTOWANIE DO WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Program seminariów w Akademii Doktorskiej

Program seminariów obejmuje zagadnienia dotyczące badań naukowych oraz realizacji prac rozwojowych w naukach prawnych, psychologii, ekonomii i finansach, naukach o polityce i administracji oraz naukach o rodzinie.

SEMESTR PIERWSZY

W pierwszym semestrze dominują przedmioty z obszaru etyki w nauce, praw autorskich, wyszukiwania źródeł czy obsługi narzędzi badawczych. Słuchacze zyskują też wiedzę z zakresu metodologii badań oraz współczesnych trendów badawczych w naukach społecznych. ​

W semestrze tym słuchacze nawiązują współpracę z przyszłym promotorem oraz rozpoczynają opracowanie Koncepcji Rozprawy Doktorskiej. Rozpoczynają również prace dotyczące opublikowania artykułu naukowego oraz przygotowania do przestawienia referatu podczas konferencji naukowej.

SEMINARIUM I

 • Etyka w nauce, prawo autorskie i własność intelektualna
 • Warsztat naukowca – wyszukiwanie i analiza źródeł danych i informacji
 • Warsztat naukowca – obsługa narzędzi naukowych
 • Metodologia badań naukowych w naukach społecznych
 • Nowoczesne metody badań naukowych
 • Plan badawczy
 • Warsztat – zasady przygotowania i publikowania tekstów naukowych
 • Warsztat – opracowanie i zgłoszenie artykułu naukowego
 • Panel seminaryjny – Sesja Naukowa

SEMESTR DRUGI

W drugim semestrze dominują przedmioty z obszaru wystąpień publicznych. Słuchacze zyskują też wiedzę z zakresu metodologii badań oraz nowoczesnych metod badań naukowych w naukach społecznych. W semestrze tym słuchacze składają wniosek do Rady Naukowej AEH w sprawie wyznaczenia promotora (istnieje możliwość wybrania innej jednostki naukowej).

Kontynuują prace dotyczące opublikowania artykułu naukowego oraz wygłaszają referat podczas konferencji naukowej. W trakcie semestru drugiego słuchacze prezentują osiągnięcia naukowe podczas Sesji Naukowej, którą organizują w ramach Akademii Doktorskiej.

SEMINARIUM I

 • Warsztat naukowca – wystąpienia naukowe
 • Warsztat naukowca – transfer wiedzy i badań naukowych
 • Metodologia badań naukowych w naukach społecznych
 • Nowoczesne metody badań naukowych
 • Plan badawczy
 • Warsztat – zasady przygotowania i publikowania tekstów naukowych
 • Warsztat – opracowanie i zgłoszenie artykułu naukowego
 • Panel seminaryjny – Sesja Naukowa

SEMESTRY OD TRZECIEGO DO SZÓSTEGO

W tych semestrach słuchacze pracują z promotorem nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

W trakcie seminariów uzgadniane są szczegóły dotyczące publikacji artykułu naukowego. W trakcie poszczególnych semestrów kontrolowany jest, w trakcie comiesięcznych spotkań, postęp prac przez Dyrektora Akademii Doktorskiej.

SEMINARIUM II i III

 • Plan badawczy
 • Panel seminaryjny – Sesja Naukowa

Kto może zostać przyjęty
do Akademii Doktorskiej?

Osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny lub osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

Osoba, która weźmie udział w Proseminarium Rekrutacyjnym i złoży komplet wymaganych dokumentów do dnia 21 października 2024 roku.

Akademia Doktorska – Etapy rekrutacji

1

Doktorat w Warszawie

PROSEMINARIUM REKRUTACYJNE:
22 CZERWCA 2024 | ONLINE
13 LIPCA 2024 | ONLINE
21 września 2024 | ONLINE

Kandydaci powinni się zarejestrować
na konkretny termin z wykorzystaniem
formularza online:
https://forms.office.com/e/981pZN6xvk

2

szkoła doktorska Warszawa

ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW
(TYLKO WERSJA ONLINE):
od 23 czerwca 2024 roku
do 30 września 2024 roku

3

studia doktorskie Warszawa

OCENA FORMALNA DOKUMENTÓW:
od 01 października 2024 roku
do 11 października 2024 roku

4

studia doktoranckie Warszawa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU:
do 11 października 2024 roku

5

studia doktoranckie Warszawa

ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW NABORU:
do 21 października 2024 roku

Warunki przyjęcia
do Akademii Doktorskiej AEH

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Akademii Doktorskiej AEH powinna dostarczyć:

1

kwestionariusz osobowy

2

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, ewentualnie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 186 ust. 2 Ustawy lub oświadczenie o planowanym terminie uzyskania takiego tytułu nie późniejszym niż 4 miesiące od dnia przystąpienia do rekrutacji

3

oświadczenie, iż osoba zapoznała się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym – klauzula.

4

potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 250zł.
Opłaty należy dokonać na numer konta:
10 1130 1017 0020 1508 9720 0001, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Tytuł przelewu powinien zostać wpisany według schematu:
IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA_rekrutacja do Akademii Doktorskiej AEH

Dokumenty należy złożyć:

poprzez system rekrutacyjny do dnia 30 września 2024 roku do godz. 23.59

w wersji oryginalnej (papierowej) po ogłoszeniu wyników naboru – do dnia 21 października 2024 roku do godz. 14.00: osobiście w Biurze Obsługi Studenta lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się data stempla pocztowego).

Adres: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Biuro Obsługi Studenta,
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
.
Dopisek: „Rekrutacja do Akademii Doktorskiej”.

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Opłaty za studia

WPISOWE SEMESTRALNE (SEMESTR I-II) SEMESTRALNE (SEMESTR III-VI)
250 ZŁ 3200 ZŁ 2800 ZŁ

Rekrutacja do Akademii Doktorskiej

Dlaczego warto wybrać Akademię
Doktorską AEH?

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie to uczelnia z dużym doświadczeniem w zakresie kształcenia doktorantów w obszarze nauk społecznych. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w pięciu dyscyplinach naukowych: nauki prawne, psychologia, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji oraz nauki o rodzinie. Zasoby kadrowe, techniczne i organizacyjne AEH pozwalają też na realizację badań naukowych w innych dyscyplinach.

Uczelnię cechuje otwartość na potrzeby osób chcących rozwijać działalność naukową – dlatego oferuje seminaria, których celem jest maksymalne ułatwienie procesu doktoryzowania się w trybie eksternistycznym (zgodnie ze zdefiniowaną przez Senat Uczelni ścieżką uzyskiwania stopnia doktora w trybie eksternistycznym, określoną w dokumencie „Zasady postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora”).

23 lata
doświadczenia

w kształceniu
na poziomie
studiów I i II stopnia

Kadra

o wysokim prestiżu
i najwyższych
kompetencjach

Nowoczesny
kampus

nieopodal
centrum Warszawy

AEH
znajduje się
w pierwszej 10

najlepszych uczelni
niepublicznych
w Polsce

AEH posiada
dwa czasopisma
naukowe:

Advances in Cognitive
Psychology oraz
Contemporary
Economics

Dyrektor Akademii Doktorskiej

projekty studenckie

dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. AEH

Akademia Doktorska – Dokumenty do pobrania

Najczęściej zadawane pytania

Jakie trzeba spełnić wymogi, aby zapisać się na studia do Akademii Doktorskiej?

Słuchaczem w Akademii Doktorskiej może zostać osoba, która jest absolwentem studiów magisterskich lub równorzędnych, która otrzymała tytuł zawodowy odpowiednio: „magister”, „magister inżynier”, „lekarz”.

Do kiedy mam czas na złożenie wszystkich dokumentów?

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Akademii Doktorskiej AEH powinny złożyć komplet dokumentów w wersji elektronicznej do 30 września danego roku.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna do Akademii Doktorskiej wynosi 250 zł.

Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi, np. w przypadku, gdy nie zostanę przyjęty do Akademii Doktorskiej AEH?

Nie, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Czy jako słuchacz Akademii Doktorskiej AEH otrzymam legitymację studencką?

Nie.

Czy po ukończeniu Akademii Doktorskiej można otworzyć przewód doktorski w AEH i w jakich dyscyplinach?

Ukończenie Akademii Doktorskiej umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej. Jeżeli słuchacz Akademii Doktorskiej równorzędnie z zajęciami w Akademii Doktorskiej będzie pracował z przyszłym promotorem (kandydatem na promotora, który zostanie oficjalnie zatwierdzony w procesie doktoryzowania przez Radę Naukową AEH) nad rozprawą doktorską, to po ukończeniu Akademii Doktorskiej może złożyć wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego w AEH. Należy jednak podkreślić, iż złożenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego w AEH wymaga spełnienia szczegółowych kryteriów. Szczegóły zawarte są w Zasadach Postępowania o Nadanie Stopnia Naukowego Doktora w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie – § 9 ust. 2 (https://bip.vizja.pl/wp-content/uploads/2022/12/Zasady-postepowania-o-nadanie-stopnia-naukowego-doktora_zalacznik-do-Uchwaly-Nr-2_08_03_2023.pdf).

Wniosek do Przewodniczącego Rady Naukowej AEH może złożyć osoba ubiegająca się o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w następujących dyscyplinach naukowych: nauki prawne, psychologia, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji.

Czy po ukończeniu Akademii Doktorskiej absolwent będzie miał wskazany proponowany temat i opracowaną koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej?

Tak. Słuchacz równorzędnie z zajęciami w Akademii Doktorskiej powinien pracować z kandydatem na promotora nad tematem i koncepcją rozprawy doktorskiej. Takie działanie umożliwi opracowanie tematu oraz koncepcji rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej.

Czy po ukończeniu Akademii Doktorskiej absolwent będzie autorem/współautorem pracy naukowej?

Tak, pod warunkiem, że praca naukowa opracowana w Akademii Doktorskiej zostanie skutecznie opublikowana przez słuchacza.

Kto ponosi koszty udziału słuchacza Akademii Doktorskiej w konferencji naukowej oraz koszty opublikowania pracy naukowej opracowanej w ramach Akademii Doktorskiej?

Koszty ponosi słuchacz Akademii Doktorskiej.

Czy są inne koszty (dodatkowe opłaty) związane z przewodem doktorskim realizowanym w AEH?

Tak. Osoba wszczynająca i realizująca przewód doktorski w trybie eksternistycznym w AEH ponosi koszty związane z przewodem doktorskim. Odpłatność za realizację przewodu doktorskiego w AEH jest uregulowana w przepisach szczegółowych.

Czy w trakcie trwania seminariów w Akademii Doktorskiej wyznaczany jest promotor w rozprawie doktorskiej?

Tak. Promotor wyznaczany jest, w  procedurze, przez Radę Naukową AEH na wniosek osoby ubiegającej się o wszczęcie przewodu doktorskiego.

Czy w trakcie trwania seminariów w Akademii Doktorskiej będę pracował z promotorem rozprawy doktorskiej?

Tak. Cały proces kształcenia w Akademii Doktorskiej nakierowany jest na pomoc w przygotowaniu się słuchaczy Akademii do rozpoczęcia i realizacji prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Studenci Akademii będą współpracować z promotorem rozprawy doktorskiej.

Czy w trakcie trwania seminariów w Akademii Doktorskiej można przenieść się do Szkoły Doktorskich AEH i na jakich warunkach?

Tak – słuchacz Akademii Doktorskiej AEH może wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskich AEH. Warunki związane z ewentualnym zaliczeniem w Szkole Doktorskiej AEH efektów kształcenia uzyskanych w Akademii Doktorskiej będą rozpatrywane indywidualnie.

Tak – absolwent Akademii Doktorskiej AEH będzie mógł wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskich AEH. Na indywidualny wniosek Doktoranta Dyrektor Szkoły Doktorskich AEH będzie mógł zaliczyć, uzyskane w Akademii Doktorskiej efekty kształcenia, w ramach efektów kształcenia realizowanych w Szkole Doktorskiej AEH.

Jakie trzeba spełnić wymogi potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego w AEH?

Szczegółowe informacje zawarte są w Zasadach Postępowania o Nadanie Stopnia Naukowego Doktora w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (https://bip.vizja.pl/wp-content/uploads/2022/12/Zasady-postepowania-o-nadanie-stopnia-naukowego-doktora_zalacznik-do-Uchwaly-Nr-2_08_03_2023.pdf).

Najważniejsze z nich to: proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej oraz wykaz dotychczasowych prac naukowych wraz z ich opisem bibliograficznym oraz informację o działalności popularyzującej naukę.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami!