Szkoła Doktorska AEH

Zapraszamy do rekrutacji 2021/2022!

Kształcenie doktorantów w dwóch dyscyplinach:

PRAWO oraz PSYCHOLOGIA

Szkoła Doktorska – Etapy rekrutacji

1

ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW:
do 30 września 2021 roku

2

OCENA FORMALNA DOKUMENTÓW:
dotycząca spełnienia podstawowych wymagań i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych

3

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE KOMISJI KONKURSU Z KANDYDATAMI:
1-14 października 2021 roku
O terminie rozmowy Kandydaci będą informowani indywidualnie

4

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
15 października 2021 roku

Warunki przyjęcia
do Szkoły Doktorskiej AEH

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej AEH powinna dostarczyć:

1

kwestionariusz osobowy

2

życiorys naukowy

3

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, ewentualnie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 186 ust. 2 Ustawy lub oświadczenie o planowanym terminie uzyskania takiego tytułu nie późniejszym niż 4 miesiące od dnia przystąpienia do rekrutacji

4

opis projektu badawczego, który będzie zawierał koncepcję projektu wraz z uzasadnieniem, informacje o sposobie realizacji projektu badawczego, źródłach, czynnikach zewnętrznych. Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do szkoły doktorskiej nie narzuca się limitu objętości opisu projektu badawczego

5

udokumentowane potwierdzenie aktywności naukowej, w szczególności takiej jak: publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych z referatem, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia, udział w grantach

6

potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150zł.
Opłaty należy dokonać na numer konta:
10 1130 1017 0020 1508 9720 0001, Bank Gospodarstwa Krajowego.

7

Tytuł przelewu powinien zostać wpisany według schematu:
IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA_rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AEH

Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studenta AEH (6 piętro), wysłać listem poleconym lub przesłać e-mailowo na adres: szkoladoktorska@vizja.pl

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kto może zostać przyjęty
do szkoły doktorskiej?

Osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny lub osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym

Osoba, która weźmie udział w konkursie i złoży komplet wymaganych dokumentów do dnia 30 września 2021 roku

Dlaczego warto wybrać Szkołę
Doktorską AEH?

20 lat
doświadczenia

w kształceniu
na poziomie
studiów I i II stopnia

Kadra

o wysokim prestiżu
i najwyższych
kompetencjach

Nowoczesny
kampus

nieopodal
centrum Warszawy

AEH
znajduje się
w pierwszej 10

najlepszych uczelni
niepublicznych
w Polsce

AEH posiada
dwa czasopisma
naukowe:

Advances in Cognitive
Psychology oraz
Contemporary
Economics

Szkoła Doktorska – Rada naukowa

szkoła doktorska

prof. dr hab. Jacek Sobczak
Przewodniczący
Dyrektor Szkoły Doktorskiej

szkoła doktorska

prof. dr. hab. Mieczysław Plopa
Członek Rady Dyrektor Instytutu Psychologii AEH

szkoła doktorska

dr. Marcin Staniewski
Członek Rady Prorektor ds. Nauki

szkoła doktorska

prof. dr. hab. Stanisław Stadniczeńko
Członek Rady Dyrektor Instytutu Prawa AEH

Najczęściej zadawane pytania

Kto może zostać przyjęty do Szkoły Doktorskiej?

Osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny lub osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz złoży komplet wymaganych dokumentów do dnia 30 września 2021 roku.

Do kiedy mam czas na złożenie wszystkich dokumentów?

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej AEH powinny złożyć komplet dokumentów do dnia 30 września 2021 roku.

Co się stanie, jeśli nie dostarczę kompletu dokumentów?

W takiej sytuacji Twoje zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej wynosi 150zł.

Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi, np. w przypadku, gdy nie zostanę przyjęty do Szkoły Doktorskiej AEH?

Nie, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

W jaki sposób dowiem się o wynikach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej?

Wyniki postępowania konkursowego zgodnie z przepisami Ustawy o Szkolnictwie Wyższym są jawne. W związku z tym wyniki rekrutacji zostaną udostępnione na stronie Uczelni.

Czy jako doktorant otrzymam legitymację studencką?

Tak. Opłata za wydanie legitymacji wynosi 22zł.

Czy studia doktoranckie są płatne?

Za kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej AEH nie pobiera się opłat.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami!