Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Szkoła Doktorska AEH

Zapraszamy do rekrutacji regularnej 2023/2024!

Kształcenie doktorantów w czterech dyscyplinach:

NAUKI PRAWNE

PSYCHOLOGIA

EKONOMIA I FINANSE

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Szkoła Doktorska – Etapy rekrutacji

1

Doktorat w Warszawie

ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW:
od 01 czerwca 2023 roku
do 31 sierpnia 2023 roku

2

szkoła doktorska Warszawa

OCENA FORMALNA DOKUMENTÓW:
dotycząca spełnienia podstawowych wymagań i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych

3

studia doktorskie Warszawa

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE KOMISJI KONKURSU Z KANDYDATAMI:
11-22 września 2023 roku
O terminie rozmowy Kandydaci będą informowani indywidualnie

4

studia doktoranckie Warszawa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
do 30 września 2023 roku

Warunki przyjęcia
do Szkoły Doktorskiej AEH

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej AEH powinna dostarczyć:

1

kwestionariusz osobowy

2

życiorys naukowy

3

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, ewentualnie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 186 ust. 2 Ustawy lub oświadczenie o planowanym terminie uzyskania takiego tytułu nie późniejszym niż 4 miesiące od dnia przystąpienia do rekrutacji

4

opis projektu badawczego, który będzie zawierał koncepcję projektu wraz z uzasadnieniem, informacje o sposobie realizacji projektu badawczego, źródłach, czynnikach zewnętrznych. Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do szkoły doktorskiej nie narzuca się limitu objętości opisu projektu badawczego

5

udokumentowane potwierdzenie aktywności naukowej, w szczególności takiej jak: publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych z referatem, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia, udział w grantach

6

potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 250zł.
Opłaty należy dokonać na numer konta:
10 1130 1017 0020 1508 9720 0001, Bank Gospodarstwa Krajowego.

7

Tytuł przelewu powinien zostać wpisany według schematu:
IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA_rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AEH

7

oświadczenie o posiadaniu lub braku posiadania stopnia naukowego doktora

8

oświadczenie dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

9

oświadczenie, czy osoba jest zatrudniona jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, z wyjątkiem zatrudnienia, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 1 i 2 ustawy

10

oświadczenie, iż osoba nie jest doktorantem w żadnej innej szkole doktorskiej

11

oświadczenie, iż osoba zapoznała się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym – klauzula

Dokumenty należy złożyć poprzez system rekrutacyjny związany z wybraną dyscypliną.

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kto może zostać przyjęty
do szkoły doktorskiej?

Osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny lub osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym

Osoba, która weźmie udział w konkursie i złoży komplet wymaganych dokumentów do dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dlaczego warto wybrać Szkołę
Doktorską AEH?

20 lat
doświadczenia

w kształceniu
na poziomie
studiów I i II stopnia

Kadra

o wysokim prestiżu
i najwyższych
kompetencjach

Nowoczesny
kampus

nieopodal
centrum Warszawy

AEH
znajduje się
w pierwszej 10

najlepszych uczelni
niepublicznych
w Polsce

AEH posiada
dwa czasopisma
naukowe:

Advances in Cognitive
Psychology oraz
Contemporary
Economics

Szkoła Doktorska – Rada naukowa

projekty studenckie

dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. AEH
Przewodniczący
Dyrektor Szkoły Doktorskiej

doktorat w Warszawie

dr hab. Marcin Staniewski,
prof. AEH
Prorektor ds. Nauki

PhD in finance in Warsaw

dr hab. Tomasz Kuszewski,
prof. AEH
przedstawiciel dyscypliny ekonomia i finanse

dr hab. Hanna Przybyła-Basista,
prof. AEH
przedstawicielka dyscypliny psychologia

PhD in law in Warsaw

prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
przedstawicielka dyscypliny
nauki prawne

PhD in economics in Warsaw

dr hab. Tomasz Kownacki,
prof. AEH
przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji

Najczęściej zadawane pytania

Kto może zostać przyjęty do Szkoły Doktorskiej?

Osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny lub osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz złoży komplet wymaganych dokumentów do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Do kiedy mam czas na złożenie wszystkich dokumentów?

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej AEH powinny złożyć komplet dokumentów do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Co się stanie, jeśli nie dostarczę kompletu dokumentów?

W takiej sytuacji Twoje zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej wynosi 250zł.

Ile razy można wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AEH w danym roku akademickim?

W danym roku akademickim można wziąć udział tylko w jednej rekrutacji.

Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi, np. w przypadku, gdy nie zostanę przyjęty do Szkoły Doktorskiej AEH?

Nie, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

W jaki sposób dowiem się o wynikach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej?

Wyniki postępowania konkursowego zgodnie z przepisami Ustawy o Szkolnictwie Wyższym są jawne. W związku z tym wyniki rekrutacji zostaną udostępnione na stronie Uczelni.

Czy jako doktorant otrzymam legitymację studencką?

Tak. Opłata za wydanie legitymacji wynosi 22zł.

Czy studia doktoranckie są płatne?

Za kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej AEH nie pobiera się opłat.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami!