Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Przyjmujemy zgłoszenia do Nagrody im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków 

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do XVIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągniecia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych.  

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: 

 1. teoretyczne aspekty informatyki 
 1. zastosowania informatyki. 

Wysokość nagrody w XVIII edycji wynosi 50 000 zł w każdej kategorii 

Nagroda im. Witolda Lipskiego, może zostać przyznana wyłącznie osobom, które: 

 • mają wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki 
 • mają obywatelstwo polskie i mieszkają na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
 • nie są laureatami nagrody we wcześniejszych edycjach konkursu 
 • do dnia 31 grudnia 2021 r. nie ukończyły 35 roku życia (granica ta ulega przedłużeniu
  o czas, jaki osoba zgłaszająca się do konkursu przebywała przed ukończeniem 35 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym) 
 • w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami
  w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 24 miesięcy. 
Zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się w formie elektronicznej na formularzu znajdującym się pod linkiem Zgłoszenie do Nagrody im. Witolda Lipskiego 2022 (jotform.com). Do zgłoszenia należy dołączyć wyłącznie w formie elektronicznej opinię / list rekomendacyjny pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki oraz następujące załączniki: 

 • życiorys kandydata (CV) 
 • krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej 
 • listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym 
 • krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych 
 • najważniejsze publikacje (nie więcej niż 5) 
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu kryterium, o którym mowa w paragrafie 2 pkt. 3 i 4 regulaminu 
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Za organizację i poziom merytoryczny nagrody odpowiada Kapituła Nagrody im. Witolda Lipskiego. Zgodnie z zapisami Regulaminu nagrodę przyznaje Rada Nagrody, powoływana przez Kapitułę. Szczegóły procedury konkursowej opisane są w Regulaminie Nagrody. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są  do 12 czerwca 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 października 2022 r. 

 Informacje o nagrodzie znajdują się na stronie Nagroda im Lipskiego – Fundacja Kościuszkowska Polska (kfpoland.org) 

Pytania prosimy kierować do sekretarza Kapituły Celiny Imielińskiej  

email: celina.imielinska@gmail.com  

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 

W Fundacji Kościuszkowskiej wspieramy intelektualną, naukową i kulturową wymianę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Organizujemy wydarzenia kulturalne, współorganizujemy wyjazdy naukowców i artystów na stypendia do USA, przyjmujemy studentów amerykańskich w Polsce. W ramach programu TEIP gościmy amerykańskich wolontariuszy na obozach wakacyjnych dla dzieci w całym kraju. Organizujemy konkursy i uczestniczymy w wyborze laureatów nagród dla wybitnych lekarzy i informatyków. Dbamy o naszą wspólną, polsko-amerykańską historię.  

Jesteśmy odrębną organizacją, jednak silnie związaną z USA. Nasza Fundacja powstała z inicjatywy Rady Dyrektorów The Kosciuszko Foundation Inc. w Nowym Jorku i to we współpracy z amerykańską fundacją realizujemy większość działań. Choć wyrastamy z wieloletniej tradycji ciągle się zmieniamy, szukając inspirujących sposobów na łączenie Polaków z Amerykanami. Najlepszym źródłem tych więzi jest wspólna kultura, a wraz z nią nauka, medycyna, technologie, język. Wokół tych obszarów rozwijamy nowe projekty.
The Kosciuszko Foundation Inc. to nasz partner w Nowym Jorku. Fundacja powstała w 1925 roku. Od prawie stu lat przyznaje stypendia młodzieży i naukowcom z Polski i USA. Prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej. Organizuje wystawy, koncerty i konkursy. Promuje polską sztukę. Upamiętnia postać Tadeusza Kościuszki – wybitnego generała, powstańca, bohatera dwóch narodów. Wiele naszych projektów jest realizowanych wspólnie przez fundację amerykańską i polską. 

Historia Nagrody im. Witolda Lipskiego  

Regulamin Nagrody Lipskiego 2022

Rada Nagrody 2022