Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Administracja

Kierunek studiów:
Administracja
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/administracja/|https://vizja.pl/en|administracja
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Administracja studia II stopnia pozwalają zdobyć cenną wiedzę, która jest bardzo przydatna w wielu dziedzinach. Ukończenie takich studiów daje studentowi praktyczne umiejętności i kwalifikacje. Przydają się one na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości różnych zasad prawnych i ich stosowania. W ostatnich latach dostrzegalny jest trend rozwoju organizacji pożytku publicznego. Program studiów na kierunku administracja, zagwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu wielu dyscyplin. Między innymi zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, a także pozyskiwania środków na działalność społeczną.

Moduł specjalnościowy przygotuje Cię do prowadzenia organizacji pożytku publicznego, zapewniając solidne podstawy z zakresu zarządzania oraz prawa. Absolwent studiów magisterskich na kierunku administracja zdobędzie wiedzę z zakresu różnego rodzaju przydatnych w praktyce zasad. Poznanie zasad prowadzenia postępowania karnoskarbowego, jak i znajomość systemów informatycznych w administracji daje umiejętności praktyczne i kompetencje na wysokim poziomie. Uzupełnieniem wiedzy z zakresu administracyjnego prowadzenia organizacji użytku publicznego, będzie specjalistyczny język obcy. Oferujemy również studia na kierunku Administracja I stopnia

Administracja - Co możesz robić po studiach?

administracja

Po ukończeniu tych studiów znajdziesz zatrudnienie w organach państwa i samorządu terytorialnego. Jak również w administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej oraz firmach doradczych i konsultingowych. Absolwenci poszukujący zatrudnienia po studiach administracyjnych mogą również ubiegać się o stanowiska w różnych organizacjach i jednostkach państwowych, jak np. ministerstwa, urzędy i departamenty rządowe. Mogą liczyć na zatrudnienie w organizacjach rządowych, samorządowych np. gminnych, powiatowych czy wojewódzkich, a także w ramach komórek administracyjnych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Absolwenci mogą również liczyć na zatrudnienie w takich instytucjach jak jednostki budżetowe realizujące zadania na rzecz administracji rządowej czy inne organizacje działające przy rządzie centralnym i innych większych organizacjach.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się funkcjonowanie fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego
Lubisz działać na rzecz drugiego człowieka
Masz w sobie żyłkę lidera
administracja
administracja
administracja

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Pierwszy
rok studiów

												
Na pierwszym roku studiów zdobędziesz profesjonalną wiedzę z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w administracji, a także rozwiniesz swoje kompetencje z zakresu specjalistycznego języka obcego. Poznasz najważniejsze akty prawne i przepisy istotne w pracy administratywisty.
I semestr
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo i postępowanie karnoskarbowe 4 W, Ć 75/32
Kultura i etyka 5 W 30/16
Systemy informatyczne w administracji 5 W, Ć 75/32
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej 5 W, Ć 60/32
Prawo wodne / Prawo celne (DW) 5 W, Ć 60/32
Prawo samorządu terytorialnego 6 W, Ć 60/32
II semestr
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo budowlane 6 W, Ć 60/40
Prawo ubezpieczeń społecznych 6 W, Ć 60/40
Prawny status cudzoziemców 4 K 45/16
Prawo ochrony konsumentów / Prawo energetyczne (DW) 5 W, Ć 60/40
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Język obcy (DW) 2 LEKT 30/16

Drugi rok studiów

												
Na drugim roku studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności zawodowe dzięki praktykom zawodowym. Będziesz brać udział również w seminarium magisterskim, które przygotuje Cię do pisania pracy dyplomowej. Zdobędziesz wiedzę z zakresu e-administracji oraz zarządzania kryzysowego, a także opracujesz case study dotyczące współczesnych problemów administracji publicznej.
III semestr
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Seminarium magisterskie (DW) 3 K 60/30
E-administracja 5 W, Ć 75/40
Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej 3 K 45/16
Prawo zagospodarowania przestrzennego / Wybrane problemy współczesnej administracji i prawa administracyjnego (DW) 5 W, Ć 60/32
Etyka służby publicznej / Prawo o aktach stanu cywilnego (DW) 4 W, Ć 60/32
Język obcy (DW) 3 LEKT 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
IV semestr
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (DW) 15 K 60/30
Współczesne systemy wyborcze i prawo wyborcze / Prawo wyznaniowe (DW) 6 W, Ć 60/40
Nauka o Policji / Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu i prania brudnych pieniędzy (DW) 4 K 45/16
Zarządzanie kryzysowe 5 K 45/16

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] => Tryb niestacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 4600
          [per_semester] => 2550
          [per_10] => 520
          [per_12] => 437
        )

    )

)

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  4600 zł 2550 zł 520 zł 437 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44