Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Administracja

Kierunek studiów:
Administracja
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/administracja/|https://vizja.pl/en|administracja
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Studia magisterskie II stopnia na kierunku Administracja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to propozycja dla osób z dyplomem studiów wyższych (co najmniej) I stopnia, które chcą zdobyć kompetencje i kwalifikacje pozwalające na rozwój zawodowy w strukturach rządowych i samorządowych, instytucjach i urzędach, organizacjach pożytku publicznego, służbie cywilnej lub w administracji sektora prywatnego.

W toku kształcenia zdobędziesz wiedzę prawniczą niezbędną do sprawnego poruszania się w gąszczu przepisów i procedur administracyjnych w różnych obszarach życia gospodarczo-społecznego, a przede wszystkim – nauczysz się ją wdrażać dzięki cennym praktykom zawodowym. Program uwzględnia też kluczowe zagadnienia z zakresu e-administracji, która rozwija się dynamicznie w dobie nowych technologii, a także zarządzania kryzysowego oraz współczesnych wyzwań administracyjnych.

Administracja II stopnia – co możesz robić po tych studiach?

studia administracja AEH

Jako absolwent studiów z administracji na poziomie magisterskim, zyskasz szansę na rozwój kariery na stanowiskach urzędniczych, specjalistycznych, ale także kierowniczych związanych z życiem publicznym, polityką społeczną i gospodarczą, działaniami samorządowymi czy nadzorowaniem i usprawnianiem procedur administracyjnych. Absolwentów administracji zatrudniają m.in. ministerstwa, organy kontroli państwowej, urzędy, instytucje publiczne, organizacje rządowe i samorządowe, ale też działy administracyjne, projektowe czy personalne przedsiębiorstw prywatnych. Jeśli natomiast myślisz o rozwinięciu własnego biznesu, wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów z pewnością Ci to ułatwią.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz rozwinąć nie tylko wiedzę kierunkową, ale też zdolności organizacyjne i analityczne.

Interesujesz się funkcjonowaniem państwa i organizacji pozarządowych.

Chętnie angażujesz się w sprawy społeczne i gospodarcze.

studia AEH administracja
administracja studia
administracja kierunek studiów

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów zgłębisz najważniejsze aspekty prawne i przepisy, których znajomość jest niezbędna każdemu administratywiście. Zdobędziesz też profesjonalną wiedzę z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w administracji i zrealizujesz pierwszą część praktyk zawodowych.
SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo i postępowanie karnoskarbowe 4 W, Ć 75/32
Kultura i etyka 5 W 30/16
Systemy informatyczne w administracji 5 W, Ć 75/32
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej 5 W, Ć 60/32
Prawo wodne / Prawo celne (DW) 5 W, Ć 60/32
Prawo samorządu terytorialnego 6 W, Ć 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo budowlane 6 W, Ć 60/40
Prawo ubezpieczeń społecznych 6 W, Ć 60/40
Prawny status cudzoziemców 4 K 45/16
Prawo ochrony konsumentów / Prawo energetyczne (DW) 5 W, Ć 60/40
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Język obcy (DW) 2 LEKT 30/16

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku poszerzysz wiedzę kierunkową o kolejne specjalistyczne zagadnienia –  prawne, etyczne i technologiczne, związane z pracą w sektorze administracyjnym. Będziesz też kontynuować praktyki zawodowe i przygotowywać się do egzaminu dyplomowego.
SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Seminarium magisterskie (DW) 3 Sem 60/30
E-administracja 5 W, Ć 75/40
Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej 3 K 45/16
Prawo zagospodarowania przestrzennego / Wybrane problemy współczesnej administracji i prawa administracyjnego (DW) 5 W, Ć 60/32
Etyka służby publicznej / Prawo o aktach stanu cywilnego (DW) 4 W, Ć 60/32
Język obcy (DW) 3 LEKT 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (DW) 15 Sem 60/30
Współczesne systemy wyborcze i prawo wyborcze / Prawo wyznaniowe (DW) 6 W, Ć 60/40
Nauka o Policji / Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu i prania brudnych pieniędzy (DW) 4 K 45/16
Zarządzanie kryzysowe 5 K 45/16

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 5200 zł 2600 zł 530 zł 445 zł
II 5600 zł 2800 zł 570 zł 479 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 5200 zł 2600 zł 530 zł 445 zł
II 5600 zł 2800 zł 570 zł 479 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści