Administracja

Kierunek studiów:
Administracja
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/administracja/|https://vizja.pl/en|administracja
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Administracja studia II stopnia pozwalają zdobyć cenną wiedzę, która jest bardzo przydatna w wielu dziedzinach. Ukończenie takich studiów daje studentowi praktyczne umiejętności i kwalifikacje. Przydają się one na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości różnych zasad prawnych i ich stosowania. W ostatnich latach dostrzegalny jest trend rozwoju organizacji pożytku publicznego. Program studiów na kierunku administracja, zagwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu wielu dyscyplin. Między innymi zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, a także pozyskiwania środków na działalność społeczną.

Moduł specjalnościowy przygotuje Cię do prowadzenia organizacji pożytku publicznego, zapewniając solidne podstawy z zakresu zarządzania oraz prawa. Absolwent studiów magisterskich na kierunku administracja zdobędzie wiedzę z zakresu różnego rodzaju przydatnych w praktyce zasad. Poznanie zasad prowadzenia postępowania karnoskarbowego, jak i znajomość systemów informatycznych w administracji daje umiejętności praktyczne i kompetencje na wysokim poziomie. Uzupełnieniem wiedzy z zakresu administracyjnego prowadzenia organizacji użytku publicznego, będzie specjalistyczny język obcy. Oferujemy również studia na kierunku Administracja I stopnia

Administracja - Co możesz robić po studiach?

administracja

Po ukończeniu tych studiów znajdziesz zatrudnienie w organach państwa i samorządu terytorialnego. Jak również w administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej oraz firmach doradczych i konsultingowych. Absolwenci poszukujący zatrudnienia po studiach administracyjnych mogą również ubiegać się o stanowiska w różnych organizacjach i jednostkach państwowych, jak np. ministerstwa, urzędy i departamenty rządowe. Mogą liczyć na zatrudnienie w organizacjach rządowych, samorządowych np. gminnych, powiatowych czy wojewódzkich, a także w ramach komórek administracyjnych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Absolwenci mogą również liczyć na zatrudnienie w takich instytucjach jak jednostki budżetowe realizujące zadania na rzecz administracji rządowej czy inne organizacje działające przy rządzie centralnym i innych większych organizacjach.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się funkcjonowanie fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego
Lubisz działać na rzecz drugiego człowieka
Masz w sobie żyłkę lidera
administracja
administracja
administracja

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów zdobędziesz profesjonalną wiedzę z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w administracji, a także rozwiniesz swoje kompetencje z zakresu specjalistycznego języka obcego. Poznasz najważniejsze akty prawne i przepisy istotne w pracy administratywisty.
I semestr
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo karne skarbowe wraz z zasadami prowadzenia postępowania karnoskarbowego 6 W, Ć 75/40
Systemy informatyczne w administracji 5 W, Ć 75/40
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej 6 W, Ć 60/40
Prawo samorządu terytorialnego 6 W, Ć 60/40
Język obcy specjalistyczny 2 Lekt 45/16
Przedmiot do wyboru: Prawo wodne / Prawo celne 5 W, Ć 60/32
II semestr
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo budowlane 6 W, Ć 60/40
Prawo ubezpieczeń społecznych 6 W, Ć 60/40
Prawny status cudzoziemców 4 K 45/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Język obcy specjalistyczny 2 Lekt 45/16
Przedmiot do wyboru: Prawo ochrony konsumentów / Prawo energetyczne 5 W, Ć 60/40

Drugi rok studiów

Na drugim roku studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności zawodowe dzięki praktykom zawodowym. Będziesz brać udział również w seminarium magisterskim, które przygotuje Cię do pisania pracy dyplomowej. Zdobędziesz wiedzę z zakresu e-administracji oraz zarządzania kryzysowego, a także opracujesz case study dotyczące współczesnych problemów administracji publicznej.
III semestr
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Seminarium i praca dyplomowa 3 K 60/30
E-administracja 5 W, Ć 75/40
Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej 4 K 45/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Przedmiot do wyboru: Prawo zagospodarowania przestrzennego / Wybrane problemy współczesnej administracji i prawa administracyjnego 6 W, Ć 60/32
Przedmiot do wyboru: Etyka służby publicznej / Prawo o aktach stanu cywilnego 5 W, Ć 60/32
IV semestr
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Seminarium i praca dyplomowa, egzamin dyplomowy 15 K 60/30
Zarządzanie kryzysowe 5 K 45/16
Przedmiot do wyboru: Współczesne systemy wyborcze i prawo wyborcze / Prawo wyznaniowe 6 W, Ć 60/40
Przedmiot do wyboru: Nauka o Policji / Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu i prania brudnych pieniędzy 6 K 45/16

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  4700 zł 2600 zł 530 zł 445 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  4600 zł 2550 zł 520 zł 437 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2021/2022
350 stypendiów Rektora
130 stypendiów socjalnych
160 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 6,00