Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/bezpieczenstwo-wewnetrzne-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|bezpieczenstwo-wewnetrzne-ii-stopnia
polski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne jest jednym z filarów stabilnego państwa, rozwoju gospodarczego i zdrowia społecznego. Chcesz budować karierę zawodową w tym sektorze? Zależy Ci na rozwoju na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, prewencją kryminalną, zarządzaniem kryzysowym bądź ochroną informacji i mienia? Umożliwią Ci to studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Studia magisterskie dedykujemy osobom z dyplomem licencjata na takim samym lub pokrewnym kierunku, które chcą zrobić pewny krok w stronę awansu zawodowego i poszerzyć wiedzę oraz kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym w różnych jego obszarach.

Program studiów oferuje zaawansowaną wiedzę, niezbędną do rozpoznawania i analizy współczesnych zagrożeń różnego typu oraz skutecznego ich zwalczania. Tematyka przedmiotów obejmuje zarówno bezpieczeństwo społeczne, ekonomiczne, celne czy informacyjne, jak i cyberbezpieczeństwo czy metodykę zwalczania zagrożeń naturalnych. W programie uwzględniliśmy też zagadnienia dotyczące formacji mundurowych w Polsce oraz współcześnie stosowanych metod wywiadowczych. Absolwenci kierunku posiadają nie tylko bogatą wiedzę szczegółową, ale też umiejętność wykorzystywania jej w praktyce, na stanowiskach wymagających gruntownej znajomości zagadnień kierunkowych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia – co nas wyróżnia?

 • Zrealizujesz nowoczesny program studiów, oparty na interdyscyplinarnej wiedzy i zweryfikowanych potrzebach rynku pracy.
 • Możesz odbyć cenne praktyki zawodowe w partnerskich ośrodkach i instytucjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.
 • Możesz wybrać dogodny tryb studiowania – stacjonarnie, niestacjonarnie lub online.
 • Skutecznie podniesiesz kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, dzięki czemu śmiało sięgniesz po awans i rozwój zawodowy.
 • Zgłębisz wiedzę pod okiem wykładowców AEH z dużym doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym.
 • Z nami studiujesz w międzynarodowej atmosferze! (przodujemy w kategorii Umiędzynarodowienie w rankingu „Perspektywy”)

Bezpieczeństwo wewnętrzne – co możesz robić po tych studiach?

Po studiach magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w AEH możesz budować i rozwijać karierę zawodową w:

 • instytucjach i organach administracji państwowej, które zajmują się utrzymaniem bezpieczeństwa wewnętrznego,  zarządzaniem kryzysowym czy polityką kryminalną
 • formacjach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Straż Pożarna i inne)
 • różnego typu agencjach bezpieczeństwa – w sektorze publicznym i prywatnym
 • zespołach zarządzających przetwarzaniem danych i informacji o charakterze poufnym
 • prywatnym sektorze usług i działań związanych z ochroną ludności, mienia i przestrzeni

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Posiadasz licencjat na tym samym lub pokrewnym kierunku i chcesz podnieść kwalifikacje, by móc awansować na stanowiska kierownicze.

Chcesz mieć realny wpływ na kształtowanie procedur chroniących bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa.

Jesteś pragmatyczną, kreatywną osobą, która czerpie satysfakcję z podejmowania nowych wyzwań.

Program i struktura studiów

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oferuje studentom zaawansowaną, interdyscyplinarną wiedzę kierunkową, która umożliwia analizę współczesnych problemów bezpieczeństwa wewnętrznego oraz planowanie i wdrażanie skutecznych rozwiązań w tym obszarze.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W trakcie pierwszego i drugiego semestru studenci poznają zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście współpracy międzynarodowej, działań wywiadowczych, przestępczości oraz roli polskich służb mundurowych.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Polityka cyberbezpieczeństwa państwa 3 K 30/16
Metodologia badań nad bezpieczeństwem 3 K 30/16
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 4 W, Ć 45/24
Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa 4 W, Ć 45/24
Współpraca międzynarodowa w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego 4 K 30/16
Komunikacja międzykulturowa 4 K 30/16
Metody zwalczania dezinformacji 3 K 30/16
Zarządzanie migracjami / Zarządzanie kryzysem (do wyboru) 5 W, Ć 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Psychologiczne aspekty przemocy / Psychologia uzależnień (do wyboru) 3 Ć 30/16
Wiktymologia 3 W 30/16
Pozycja sił zbrojnych w bezpieczeństwie wewnętrznym 3 K 30/16
Prawo celne 4 W, Ć 60/32
Wywiad i kontrwywiad 3 K 30/16
Kontrola i audyt bezpieczeństwa 3 WAR 30/16
Prawo humanitarne 3 K 30/16
Organizacja i funkcjonowanie służb mundurowych 3 K 30/16
Pierwsza pomoc przedlekarska 1 Ć 8/8
Seminarium magisterskie 2 K 15/15

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, WAR – warsztaty

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów to czas poszerzania wiedzy o zagadnienia związane głównie z bezpieczeństwem informacyjnym, gospodarczym i społecznym. Studenci odbywają też praktyki zawodowe i uczestniczą w seminarium magisterskim, przygotowując się do realizacji pracy dyplomowej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Geopolityka bezpieczeństwa cybernetycznego / Instytucje bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych (do wyboru) 3 WAR 30/16
Analiza informacji 3 LAB 30/16
Zasoby informacyjne w Polsce 3 W, Ć 45/24
Metodyka zwalczania zagrożeń naturalnych 4 W, Ć 45/24
Komunikacja i percepcja zagrożenia 3 K 30/16
Seminarium magisterskie 3 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 8 PR 200/200
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metody działań wywiadowczych i informacyjnych 3 WAR 30/16
Polityka energetyczna i klimatyczna 3 K 30/16
Globalne zagadnienia polityki zdrowotnej 3 LAB 30/16
Mowa i przestępstwa z nienawiści 2 K 30/16
Zwalczanie przestępczości narkotykowej / Zwalczanie przestępczości na tle seksualnym 3 W, Ć 45/24
Przestępczość w Polsce / Antropologia kryminalistyczna (do wyboru) 4 W, Ć 60/24
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 60/32
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, WAR – warsztaty, LAB – laboratorium, SEM – seminarium, PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6600 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
II 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6600 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
II 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44