Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Ekonomia stosowana

Kierunek studiów:
Ekonomia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/ekonomia-stosowana/|https://vizja.pl/en|ekonomia-stosowana
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Zależy Ci na zdobyciu zaawansowanej wiedzy w zakresie ekonomii? Chcesz przez działalność zawodową aktywnie wpływać na procesy społeczne i gospodarcze w kraju i na świecie, a przy okazji – dobrze na tym zarabiać? Studiując specjalność Ekonomia stosowana w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, rozwiniesz kompetencje umożliwiające rozwój Twojej wymarzonej kariery i zyskasz szansę na wysokie zarobki, jakimi cieszą się ekonomiści. Studia magisterskie na tej specjalności to propozycja dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku Ekonomia i pokrewnych (np. Finanse i rachunkowość,  Analityka biznesu, Bankowość, Zarządzanie), którzy chcą uzyskać tytuł magistra ekonomii i wyspecjalizować się w umiejętności wdrażania zasad tej nauki w życie społeczne, gospodarcze i polityczne.

Ukończenie Ekonomii stosowanej w AEH to pewny krok w stronę awansu na stanowiska managerskie, wyższego wynagrodzenia oraz nowych perspektyw rozwoju. Program studiów pozwoli Ci na poszerzenie kwalifikacji o znajomość specjalistycznych zagadnień z zakresu modelowania procesów ekonomicznych, analizy zjawisk czy prognozowania zmian w poszczególnych obszarach, jak ekonomia rozwoju, ekonomia zdrowia, ekonomia edukacji czy ekonomia monetarna. Specjalność kontynuuje moduł specjalnościowy, który można wybrać na ostatnim roku studiów I stopnia na kierunku Ekonomia w AEH. W ramach studiów II stopnia prowadzimy też dwie inne specjalności – zobacz: Metody ilościowe w ekonomii oraz Gospodarka globalna.

Ekonomia stosowana – co nas wyróżnia?

 • Nauczysz Cię, jak wdrażać strategie oparte o teorię ekonomii w różne sektory życia gospodarczego i społecznego.
 • Poznasz szerokie perspektywy zawodowe, jakie daje ukończenie studiów magisterskich w zakresie ekonomii stosowanej.
 • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców i praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze ekonomii, biznesu czy zarządzania.
 • Zyskasz kompetencje do pracy na stanowiskach związanych z polityką finansową i gospodarczą.
 • Możesz też studiować online, co ułatwi Ci pogodzenie nauki i obowiązków zawodowych czy rodzinnych.
 • Z nami uczysz się w międzynarodowym środowisku, wśród ambitnych studentów z całego świata! (jesteśmy w czołówce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Ekonomia stosowana – co możesz robić po tych studiach?

Jako absolwent studiów magisterskich w zakresie Ekonomii stosowanej w AEH, możesz ubiegać się o specjalistyczne i managerskie stanowiska związane z prognozowaniem, analizowaniem i doradztwem ekonomicznym. Swoje kompetencje wykorzystasz w takich obszarach, jak:

 • polityka gospodarcza, finansowa, społeczna
 • ekonomia sektora publicznego i prywatnego
 • consulting gospodarczy, doradztwo inwestycyjne
 • bankowość, finanse, audyt, controlling
 • handel krajowy i międzynarodowy

Możesz też założyć własną działalność biznesową bądź doradczą lub nawet pracować w mediach jako dziennikarz czy komentator gospodarczy.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się polityką gospodarczą i wdrażaniem zasad ekonomii w życie społeczne.

Chcesz mieć realny wpływ na kształtowanie się procesów i polityk ekonomicznych w skali krajowej i międzynarodowej.

Pracujesz już na stanowisku związanym z wykształceniem ekonomicznym i chcesz skutecznie podnieść swoje kwalifikacje.

Program i struktura studiów

STUDIA II STOPNIA
(MAGISTERSKIE)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów magisterskich na specjalności Ekonomia stosowana koncentruje się na przedmiotach kierunkowych z zakresu ekonomii międzynarodowej, polityki gospodarczej czy modelowania procesów i wspierania decyzji biznesowych. Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania zasad ekonomii w życie polityczne, gospodarcze i społeczne.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci zgłębiają wiedzę z przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych. Uczestniczą też w seminarium magisterskim, przygotowując się do napisania pracy dyplomowej w kolejnym roku kształcenia.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Ekonomia międzynarodowa 4 W 30/16
Statystyka społeczna 4 Ć 30/16
Rynki finansowe - regulacje i nadzór 4 W 30/16
Ekonomia rozwoju 4 K 30/16
Ekonomia edukacji 4 W 30/16
Wspomaganie decyzji menedżerskich 3 K 30/16
Etyka / Antropologia kulturowa 5 W 30/16
Komunikacja i media społecznościowe 2 K 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 K 30/16
Teorie cyklu koniunkturalnego 4 W 30/16
Rynek instrumentów pochodnych 4 W, Ć 30/18
Modelowanie makroekonomiczne 4 W, Ć 60/ 32
Ekonomia zdrowia 5 W 30/16
Ekonomia monetarna 5 W, Ć 30/18
Psychologia pieniądza i zachowań finansowych 3 K 30/16
Seminarium magisterskie 3 K 30/16

W – wyklad, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów to czas poszerzania wiedzy o kolejne zagadnienia kierunkowe i specjalnościowe oraz kontynuacja seminarium magisterskiego. Po napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego absolwenci uzyskują tytuł magistra ekonomii.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 K 30/16
Metody porównań systemów gospodarczych 4 W 30/16
Modele równowagi ogólnej 5 W, Ć 60/32
Ekonomia nierówności 4 W 30/16
Ekonomia miast 5 W 30/16
Ekonomia gospodarstwa domowego 5 K 30/16
Seminarium magisterskie 5 SEM 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metodologiczne dylematy i wyzwania ekonomii 4 W 30/16
Polityka gospodarcza 4 W 30/16
Modelowanie procesów biznesowych 4 K 30/16
Ekonomia dobrobytu 5 W 30/16
e-gospodarka 5 K 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 8 SEM 60/32

W – wyklad, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, SEM – seminarium

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44